Еврофондове Публични покани Становища Приложение на ЗОП Обществени поръчки Практика на Съда на ЕС Практика на КЗК Перспективи Нередности АДФИ Сметна палата Стената на срама
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗОП- БЮЛЕТИН / Практика на КЗК
« назад към списъка 26.09.2014
Практика по ЗОП, юли - декември 2014г.


Нарушения на ЗОП допуснати от български възложители на обществени поръчки, констатирани от КЗК в периода юли-декември 2014г.

Практика по ЗОП, юли - декември 2014г.
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Твърдица, 03.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Твърдица за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по проект № 20/322/00792 от 27.11.2012 г. „Рехабилитация с подмяна на улично осветление в 10 населени места в община Твърдица“ по мярка 322 „Обновяване и развитие на селските райони 2007-2013 г.“, открита с  Решение № 749/05.02.2014 г. на възложителя, по жалбата на Консорциум „Сименс - Ел и Клима Корект“.

Производството установи, че изложените от комисията за провеждане на процедурата мотиви за оценяване на Консорциум „Сименс- Ел и Клима корект“ по подпоказател А „Организация при изпълнение на поръчката“ са необосновани и не кореспондират с представеното техническо предложение на жалбоподателя. Констатираните нарушения в работата на комисията при избора на изпълнител по процедурата водят до незаконосъобразност и на оспорваното решение за класиране, тъй като при постановяването му възложителят се е позовал на резултатите от работата на комисията.

КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане и оценка на техническата оферта на Консорциум „Сименс-Ел и Клима корект“ съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Българска агенция по безопасност на храните, 03.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарта GSM/UMTS за нуждите на Българска агенция за безопасност на храните“.

Производството установи, че заложените в методиката за оценка критерии са необективни и неясни. На първо място КЗК намира, че условията на подпоказател К3.4 „Допълнителни преференции за възложителя и неговите служители“ са зададени в нарушение на Закона за обществените поръчки. Обект на оценка при присъждането на точки по този показател са всички служителски промоции и допълнителни преференции, които водят до икономическа полза за възложителя. Подпоказателят е неясен, доколкото не съдържа указание към участниците какво следва да се разбира под служителски промоции и допълнителни преференции, колко и какви следва да са те, при какви условия се приема, че водят до икономическа изгода за възложителя. Също така методиката за определяне на комплексната оценка не съдържа указания и за начина, по който следва да се оцени разглеждания показател.

На следващо място проучването установи, че възложителят е включил незаконосъобразно критерии за подбор като показатели за оценка на офертите, тъй като избраният критерий за оценка на офертите в случая е икономически най-изгодната оферта. Възложителят е заложил като критерий за подбор, касаещи техническите възможности на участниците, да представят декларация за процентното покритие на GSM – мрежите си върху територията на страната, като в същото време е заложил, че това процентно покритие подлежи на оценка по  формула.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Командването на Военноморските сили, 10.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Командването на Военноморските сили за обявяване на класирането и участника избран за изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Физическа охрана на военни формирования от Военноморските сили”.

От доказателствата по преписката се установи, че комисията по процедурата е извършила нарушения, изразяващи се в незаконосъобразното допускане до участие на „Викинг Николов“ ЕООД, участникът, избран за изпълнител в обществената поръчка.

Доколкото в класирането е допуснато да участва оферта, която не отговаря на предварително обявените условия, и същата е класирана на първо място, то  обжалваното решение за класиране в процедурата следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ботевград, 11.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Ботевград за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Ботевград за проект „Изграждане на интегриран план за градско развитие и възстановяване на гр. Ботевград за период 2014-2020 г.“

По жалба на „Екса” АД  проучването установи, че оценителната комисия не е спазила предварително обявената методика за оценка на офертите по подпоказатели П1.3. „Организация и план на изпълнението на поръчката“ и П1.4. „План за управление на риска“.

Относно предложения от участника график за изпълнение на поръчката оценителната комисия е посочила, че жалбоподателят е предвидил да изпълни дейностите до 19.01.2015 г., но същевременно е отбелязала, че графикът за изпълнение на поръчката не е съобразен с крайния срок – 19.01.2015 г. Освен това не е изтъкнала нито един конкретен факт от графика на участника, който да обоснове заключението, че липсва съобразяване с крайния срок за изпълнение. Не е описала и дали има несъответствия между различни части на техническата оферта на „Екса” АД. В тази връзка КЗК приема, че поставената оценка на кандидата по този показател е противоречива и немотивирана.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на техническите оферти на участниците при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от дирекция „Международни проекти“ на МВР, 11.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на ВНД директора на дирекция „Международни проекти“ на МВР за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет „По-нататъшно развитие, модернизиране и оборудване на геоинформационната дейност в ГДГП чрез събиране, редактиране, обновяване и обработка на цифрови географски данни и създаване на цифрови модели на граничната линия за въвеждането на стандартите и практиките в управлението на границите в ЕС“.

Проучването установи, че съставът на комисията за провеждане на процедурата не отговаря на изискванията на ЗОП, като нито един от включените членове не притежава професионална квалификация в съответствие с предмета на поръчката -доставка на софтуер, хардуер, проектиране и внедряване на портал, база данни, система за управление на база данни. Въпреки че критерият за възлагане на поръчката е най-ниска цена и оценяването няма да се извършва по субективна методика, при липса на специалист по компютърно оборудване и софтуер комисията не би могла адекватно да прецени доколко техническите предложения на участниците съответстват на изискванията на възложителя, тъй като за определено оборудване/сертификати се допуска предлагането и на еквивалентни.

КЗК връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка от последното законосъобразно действие – назначаване на комисия за разглеждане и оценка на офертите.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД, 14.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Изп. директор на АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД  за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Охрана на обекти собственост на АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД извън защитената зона с две обособени позиции - Обособена позиция 1 „Физическа охрана и пропусквателен режим”, разположени на територията на гр. Козлодуй, гр. Враца и ПОК Леденика и 20 обекта по обособена позиция № 2 ”Охрана със сигнално охранителна техника, находящи се на територията на гр. Козлодуй”.

Проучването установи, че оценителната комисия не е спазила разпоредбите на ЗОП, като не е изложила кратко описание на техническите предложения на участниците по подпоказатели К2.1 и К2.2, както и собствени мотиви за присъдения брой точки.

С връщане на преписката от етапа на разглеждане на техническите предложения, комисията следва да изложи кратко описание съобразно указанията за оценка по показателя и ясни мотиви във връзка с аргументите си за присъждане на съответния брой точки по показател К2 от методиката за оценка.   

Също така проучването показа, че по показател К 1.3 комисията е следвало да предложи класираните на първо и второ място участници по обособена позиция № 2 за отстраняване, тъй като са представили оферта, която не отговаря на изискванията в документацията.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на кандидатите в обществената поръчка съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, 15.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на денонощна охрана на административната сграда на ДАБ при МС и на териториалните й поделения“, в частта му по обособени позиции № 3, 4, и 6. Проучването по преписката установи, че възложителят е нарушил разпоредбите на ЗОП при провеждане на процедурата за избор на изпълнител, като за споменатите обособени позиции не е изискал представяне на подробна писмена обосновка по показател К4 „Срок за усилване на охраната със сили за реагиране при необходимост при възникване на заплаха от бомбени атентати, терористични атаки и др. от участниците, представили с над 20% по-благоприятни оферти от средната стойност на останалите предложения. КЗК приема, че нарушението е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение за класиране и връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението и разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД, 16.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД за класиране и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за Втора детска клиника по анестезиология и реанимация с операционен блок, съгласно Договор № РД-31-199/11.03.2013 г. и Допълнителни споразумения №№ РД-31-232/23.09.2013 г. и РД-31-233/23.09.2013 г. с Министерство на здравеопазването“, открита с Решение № 208/07.02.2014 г. и Решение за промяна № 224/13.02.2014 г., в частта му по обособена позиция  № 2.

Проучването установи, че избраният за изпълнител участник „Медилон“ ЕООД не отговаря на поставените критерии за подбор от възложителя. Кандидатът не е представил оторизационно писмо от производителя на предлагания продукт. Комисията за провеждане на процедурата е следвало да изиска от участника да отстрани непълнотата по предвидения ред в ЗОП, чрез представяне на допълнителни документи и доказателства за покриване на критериите за подбор. В случай че участникът не предостави необходимите документи, същият следва да бъде отстранен от процедурата. КЗК приема извършеното от страна на комисията на възложителя процесуално нарушение за съществено, водещо до отмяна на решението на възложителя за избор на изпълнител в обществената поръчка.

Комисията за защита на конкуренцията връща процедурата от етап проверка на допустимост на документите в плик №1 на участниците по обособена позиция  № 2 при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, 16.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени заповед на зам. кмета на Столична община за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Охрана на пешеходни подлези“.

ването установи, че при оценяване на офертите комисията, назначена от възложителя, не е изложила кратко описание на предложенията на участниците в процедурата по показатели Б1 „Предложение за организация на охраната“, Б2 „План и схема за охрана на обектите“, Б3 „Разработени варианти за действие на охранителя при различни извънредни ситуации и планове за взаимодействие“ и Б4 „Създадена система за инструктаж, контрол и помощ на охранителите“. По показател Б2 липсва яснота относно предложенията на участниците с оглед извършване на преценка за тяхното правилно оценяване по заложените в методиката критерии, а по показатели Б1, Б3 и Б4 липсват каквито и да било мотиви относно присъдените точки.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците при съобразяване с мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Несебър, 17.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Несебър за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Услуги по абонаментно техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на община Несебър и второстепенните разпоредители. Обособена позиция № 1 – Леки автомобили, микробуси - пътнически и товарни; Обособена позиция № 2 – Товарни автомобили“, в частта по обособена позиция № 2.

Проучването установи, че избраният за изпълнител участник ЕТ „Нана-Илияна Бодурова” не е изпълнява изискването на възложителя за съответен екип от специалисти в областта на авторемонтните дейности с определен опит в тази сфера.

Съгласно изискванията на възложителя участниците следва да разполагат с квалифициран персонал /сервизни специалисти/технически лица/ за извършване на дейностите в предмета на поръчката - минимум трима специалисти - висшисти, компетентни в областта на авторемонтните дейности, с опит в същата област поне 7 години и минимум петима специалисти – изпълнителски персонал, компетентни в областта на авторемонтните дейности, с опит в същата област поне 5 години.

Фактите по преписката сочат, че двама от предложените експерти от класираното на първо място дружество не отговарят на заложеното изискване за квалифициран персонал с висше образование в областта на авторемонтните дейности. Неизпълнението на условието на възложителя съставлява съществено нарушение, опорочаващо извършената процедура по възлагане на обществената поръчка и е основание за отмяна на решението за избор на изпълнител.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и проверка на Плик № 1 от офертите на участниците при спазване на указанията в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД, 17.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на текущи строително-ремонтни дейности в сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД - гр.София, ул. „Коньовица“ 65 и гр. Банкя, ул. „Шейново“ 6“.

Проучването по преписката установи нарушение на Закона за обществените поръчки, извършено от страна на комисията за провеждане на процедурата, изразяващо се в немотивиране на поставените оценки по техническите показатели за оценка и в приемане/неприемане на писмени обосновки на участниците в процедурата по показател „срок на започване на работа след получаване на възлагателно писмо“.

Комисията не е изложила кратко описание на предложенията на участниците по нито един от трите показатели за оценка - мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на поръчката; мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на поръчката и мерки за опазване на околната среда при изпълнение на поръчката. Налице е единствено констатация за сходство в предложенията на участниците и липса на предпочитание към оферираните мерки, поради което мерките са оценени с максималните 10.00 т.

КЗК приема, че излагането на формални мотиви от страна на комисията относно поставяните максимални оценки при избран субективен критерий за оценка се приравнява на липса на аргументи за поставените оценки. Липсата на каквото и да било описание на предложенията на участниците възпрепятства упражняването на контрол от страна на КЗК по законосъобразност на действията на конкурсната комисия и на акта за класиране на възложителя.

Комисията за защита на конкуренцията връща процедурата от етап разглеждане и оценка на документите в плик № 2 в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД, гр. София, 17.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД, гр. София за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Ежедневни доставки на готова болнична храна по диети за пациентите и готова храна и тонизиращи напитки за дежурния персонал на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД.

Проучването установи, че между обявлението за обществената поръчка и документацията за участие има разминаване в текстове и противоречия, които водят до невъзможност за преценка от участниците за начина, по който трябва да изготвят офертата си.

КЗК намира, че наличието на противоречиви записи в Обявлението и Документацията за участие относно това дали поръчката е разделена на обособени позиции не могат да бъдат отстранени на този етап и влияят на законосъобразното провеждане на процедурата, поставяйки подалите оферти участници в хипотеза на неизпълнение на изискванията на възложителя.

КЗК приема, че е налице нарушение при откриването на процедурата, което не може да бъде отстранено, без това да доведе до промяна на условията, при които е открита, което представлява основание за прекратяване на процедурата съгласно ЗОП.

Комисията връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Асеновград, 18.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Асеновград за класиране на участниците, допуснати до участие в обществена поръчка с предмет „Осъществяване на физическа и техническа охрана на обекти на община Асеновград по две обособени позиции“, открита с Решение № 2553 от 14.12.2012 г. на Възложителя, в частта по обособена позиция 1.

Проучването установи, че след повторната отмяна на решението на кмета на община Асеновград за отстраняване на участника „ПС Гард“ ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата, Върховният административен съд дава указания преписката да бъде върната на възложителя за продължаване на процедурата от отваряне ценовото предложение на жалбоподателя и изготвяне на протокол съобразно изискванията на ЗОП. След като отваря плик №2 на жалбоподателя и разглежда отново документите на другите участници, комисията установява, че застрахователните полици „Обща Гражданска отговорност“ и на тримата участника са изтекли, в резултат на което изисква от тях да представят валидни застраховки. Единствено „Алфа 2000“ ООД представя застраховка, различна от първоначално подадената по отношение на данните за лимитите на отговорност. По този начин този участник си осигурява сериозно предимство пред останалите участници, нарушавайки изискванията на Закона за обществени поръчки.

КЗК приема, че тъй като избраният за изпълнител участник е променил първоначалното си техническо предложение, той е следвало да бъде отстранен от участие в процедурата, а не да бъде допуснат до оценяване по техническия показател К3, като, в противоречие с изискванията на закона, комисията е изискала писмена обосновка, която впоследствие е приела.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Разлог, 18.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Разлог за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Разлог на оперативна програма „регионално развитие“ 2007-2013 г.“, открита с Решение № РД-15-116 от 14.02.2014 г.

Проучването по преписката показа, че в офертата на класирания на първо място участник Обединение „Разлог 2020”, гр. София, не се съдържа изискуемата от възложителя гаранция за участие в обществената поръчка. Пропускът не е бил констатиран от оценителната комисията, която незаконосъобразно е допуснала участника до следващия етап от провеждане на процедурата. Тези действия на помощния орган на възложителя представляват самостоятелно правно основание за отмяна на обжалваното решение за класиране в процедурата.

В хода на извършеното проучване КЗК също така установи, че при оценяване на техническото предложение на жалбоподателя Обединение „План Разлог 2020“, оценителната комисия неправилно е констатирала определени обстоятелства, пряко влияещи върху определянето на оценките и класирането на участниците.

При повторното провеждане на процедурата комисията е длъжна да извърши ново и законосъобразно оценяване на техническото предложение на жалбоподателя съобразно приложимата нормативна уредба, при спазване на изискванията, заложени в методиката за оценка и документацията за участие в обществената поръчка.

 

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите от плик № 1 „Документи за подбор“ при съобразяване с приложимите законови разпоредби и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Бяла, 21.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на заместник-кмета на община Бяла за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка и монтаж на оборудване за обект „Културен център - гр. Бяла”.

Проучването по преписката показа, че представените технически предложения за изпълнение на поръчката от класираните на първо и второ място участници „Панов“ ЕООД и „Вертикал 1“ ЕООД не се придържат към предварително обявените от възложителя изисквания, поради което е следвало да бъдат отстранени от по-нататъшно участие в процедурата и да не бъдат допускани до оценка и класиране.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на представените от участниците в плик № 2 технически предложения.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Видин, 21.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Видин за класиране и избор на изпълнител в обществена поръчка с предмет „Строителство по изпълнение на обект - „Основен ремонт на надлез над ж.п. линия по бул. „Панония“ - гр. Видин”.

Проучването по преписката показа, че оценителната комисия не е изложила обосновани аргументи защо приема писмената обосновка на избрания за изпълнител участник „Трейс Груп Холд“ АД относно предложения значително по-кратък срок за изпълнение на поръчката. Срокът от 19 дни на този кандидат се явява с повече от 20% по-благоприятно предложение от средната стойност на останалите по съответния показател. Липсата на фактическа обосновка от страна на помощния орган на възложителя при приемането на писмената обосновка на Трейс Груп Холд нарушава принципа за публичност и прозрачност, регламентиран в Закона за обществените поръчки.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Министерството на образованието и науката, 22.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина  и страната и предоставяне на съпътстващи услуги” на директор Дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ при МОН, променено с Решение № Р-01-37/ 26.05.2014 г. на Главния секретар на Министерството на образованието и науката.

По жалбата на „България Ер” АД проучването показа, че заложеното в обявлението и документацията за участие изискване за представяне на сертификат за управление на сигурността на информацията ISO 27001:2005 необосновано ограничава кандидатите в обществената поръчка.

КЗК намира, че предметът на дейностите, включени в обществената поръчка, не изисква наличие на внедрена Сертифицирана система за управление на сигурността на информацията ISO 27001:2005 или еквивалентен, с обхват управление на информационни активи при осигуряване на самолетни билети. Доводите на възложителя в предоставеното в производството по обжалване писмено становище са относими към предимствата на системата за управление на сигурността на информацията, но не обосновават необходимост към конкретните услуги, включени в предмета на обществената поръчка. С оглед на това включването на подобно изискване в критериите за подбор на участниците в процедурата се явява дискриминационно и необосновано ограничава кръга на евентуални участници, доколкото изпълнението на обществената поръчка не предполага необходимост от доказателства за съответни възможности в сферата на управление на сигурността на информацията.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Министерство на икономиката и енергетиката, 22.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на главния секретар на Министерство на икономиката и енергетиката за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на имоти и движимо имущество в тях, собственост на МИЕ, и осигуряване на пропускателен режим в сградите“, по жалбата на „Мултифорс А.С“ ЕООД.

Проучването показа, че оценителната комисия не е извършила проверка дали техническите предложения на класираните на първо и второ място участници „Вадим“ ООД и „Крон Секюрити“ ЕООД са изготвени съобразно нормативните изисквания на Кодекса на труда. В случая не е ясно дали направеното неравномерно разпределение на смените между посочения брой от пет охранители в линейните графици на участниците не нарушава изискванията на трудовото законодателство. 

КЗК намира, че обжалваното решение на възложителя следва да бъде отменено като незаконосъобразно, тъй като при класирането са допуснати оферти, за които не е установено по категоричен начин, че отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

Комисията за защита на конкуренцията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на техническите оферти в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Димитровград, 23.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Димитровград за класиране и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград” с 6 обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Инертни материали” Обособена позиция № 2. „Цимент” Обособена позиция № 3. „Бои” Обособена позиция № 4. „Асфалтобетон” Обособена позиция № 5. „Готови бетонови изделия – павета” Обособена позиция № 6. „Готови бетонови изделия – плочки, бордюри и паркинг ограничители”, в частта му по обособена позиция № 6.

Проучването установи, че има неяснота относно размера на предложения материал по обособена позиция 6 от класирания на първо място участник „Геотон - бетонови изделия” ООД.

КЗК приема, че оценителната комисия е следвало да изисква разяснение от участника за заявените данни и да не приема неговото техническо предложение по обособена позиция № 6, тъй като в този си вид то не доказва съответствие с предварително обявените условия на възложителя.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения в съответствие с мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – гр. Благоевград, 23.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – гр. Благоевград за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на спирателни кранове, възвратни клапи, пожарни хидранти и резервни части за тях, за влагане в системите за питейно - битово водоснабдяване, по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: „Доставка на спирателни кранове тип „ШИБЪР”; 2-ра обособена позиция: „Доставка на тротоарни спирателни кранове от полиацетат”; 3-та обособена позиция: „Доставка на спирателни кранове и възвратни клапи до 2” (вентил спирателен сферичен, спирателен кран с изпразнител, спирателен кран шибърен, филтър за водомер до 2”)”; 4-та обособена позиция: "Доставка на клапи и филтри”; 5-та обособена позиция: „Доставка на пожарни хидранти”.

Проучването установи, че приетата от възложителя методика за оценка е неясна и предполага субективизъм при оценяването. В заложения общ алгоритъм за оценка по показатели „Срок на доставка“ и „Предложена цена“ липсва яснота относно „най-добри икономически условия по съответния показател в сравнение с условията, предлагани в офертите на другите участници по същия показател“. Допълнителен субективизъм в методиката внася и предвидената стъпка, която е обвързана с броя на подадените оферти.

На следващо място, като ограничително условие пред потенциалните участници в обществената поръчка, КЗК определя заложените от възложителя характеристики на продуктите по обособена позиция № 1, които предполагат определен производител и вносител на територията на страната.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Севлиево, 24.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Севлиево с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”.

На първо място КЗК счита, че приетата от възложителя методика за оценка на офертите дава възможност за прекомерен субективизъм при оценяването по показател П2 „Организация на работата”, поради което е незаконосъобразна.

Освен това КЗК е на мнение, че формулировката на същия показател е твърде неясна и неточна. Определението „в по-висока степен на подробност и задълбоченост от изискванията на Техническата спецификация“, водещо до максимален брой 70 точки, не дава яснота наличието на какви конкретни признаци в офертите на участниците ще доведат до извода на комисията, че даден кандидат отговаря на изискванията на техническата спецификация.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Аграрен университет – Пловдив, 24.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на в.и.д. ректор на Аграрен университет – Пловдив с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Усъвършенстване на системата за управление на АУ-Пловдив с две обособени позиции: 1) Усъвършенстване на работните процеси в АУ Пловдив чрез тяхното моделиране със специализиран софтуер 2) Усъвършенстване на системата за управление на АУ - Пловдив на основата на IT технологиите във връзка с изпълнение на Договор BG051PO001-3.1.08-0028, проект “Усъвършенстване системата за управление на аграрен университет - Пловдив - гаранция за качество и конкурентоспособност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейски социален фонд и бюджета на Република България.

КЗК установи, че комисията за разглеждане и оценка на офертите не е изпълнила задължението си съгласно Закона за обществените поръчки да направи описание на техническите предложения на участниците, които е следвало да оценява. Комисията е пристъпила директно към поставяне на оценки, като е изложила формални мотиви, ползвайки конструкцията на утвърдената по процедурата методика. На практика помощният орган на възложителя не е изложил фактически констатации и анализ на представените оферти, с посочване на конкретни предимства или недостатъци на предложенията. От своя страна изложените формални мотиви не дават яснота поради какви конкретни съображения комисията е присъдила конкретния брой точки на избрания за изпълнител участник ДЗЗД „Система за управление на АУ” и жалбоподателя „Айсиджен корпорейшън” ООД.

Липсата на кратко описание на направените предложения, когато критерият е икономически най-изгодна оферта, опорочава провеждането на процедурата и представлява нарушение на основни принципи за провеждането на обществените поръчки, а именно тези за публичност и прозрачност, регламентирани в чл. 2 от ЗОП, с оглед на което КЗК приема, че е налице основание за отмяна на обжалваното решение за класиране.

Комисията за защита на конкуренцията връща процедурата от етап разглеждане и оценяване на техническите предложения на участниците при спазване на мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Напоителни системи“ ЕАД, 28.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати, оперираща по стандарт GSM (Глобална система за мобилни комуникации) за нуждите на „Напоителни системи“ ЕАД, София и неговите клонове на територията на цялата страна“.

Проучването по преписката показа, че комисията за разглеждане и оценка на офертите е изискала незаконосъобразно от участниците „БТК“ ЕАД и „Мобилтел“ ЕАД представяне на писмени обосновки по включените в техническата оферта показатели К2 и КЗ.

Съгласно ЗОП, комисията изисква писмена обосновка, когато дадено предложение е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател. Тъй като показател К2 се формира от четири подпоказателя, които подлежат на оценяване, е незаконосъобразно изискване на подробна писмена обосновка съгласно ЗОП за показател К2 в неговата цялост. Оценителната комисия следва да провери дали е налице хипотезата в закона за изискване на писмена обосновка за всеки подпоказател (К2.1, К2.2, К2.3 и К2.4) и само в случай, че са изпълнени съответните условия, да изиска от участника „Мобилтел” ЕАД да представи писмена обосновка по един или няколко от подпоказателите.

Аналогично нарушение на процедурата е изисканата писмена обосновка от „БТК“ ЕАД и „Мобилтел” ЕАД и по показател К3, тъй като предложенията на кандидатите са идентични.

КЗК връща преписката за ново разглеждане, оценка и класиране на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Габрово, 28.7.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Габрово за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Основни строителни дейности по проект „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“, в частта по Обособена позиция № 3 „Благоустрояване на парк „Маркотея“ град Габрово“.

Проучването по преписката показа, че при връщането на процедурата за повторно разглеждане възложителят не се е съобразил с указанията на Върховния административен съд да включи гаранционните срокове и срока за изпълнение на поръчката в методиката за оценка на офертите като елементи на техническата оценка по показател „Организация и изпълнение на строителните работи“. В резултат на това оценителната комисия не е съпоставила и сравнила предложените от участниците срокове за изпълнение и гаранционните такива.

На следващо място КЗК намира, че оценителната комисия не се е съобразила с решението на съда и не е извършила необходимата повторна оценка на техническите оферти, като нито в протоколите на комисията, нито в решението за избор на изпълнител на поръчката се съдържат мотиви за поставените оценки на техническите предложения, което опорочава процеса на оценяване.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Разград, 01.8          .2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Разград за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР за създаване на зелена и достъпна градска среда в централната градска част на гр. Разград”.

След извършеното проучване КЗК установи, че участникът Консорциум „Разградски строител" е избран незаконосъобразно за изпълнител на поръчката. Офертата на този кандидат не отговаря на предварително разписаното техническо условие от възложителя за експерта „Координатор на строежа”.

КЗК счита, че преписката следва да бъде върната за допълнителна проверка на документите на Консорциум „Разградски строител”, доказващи съответствието с критериите за подбор на възложителя за професионалния опит на предложеното лице за ръководна позиция в строителния процес - мин. 3 години.

При връщане на процедурата възложителят следва да извърши и проверка за съответствие с предварително обявените условия на възложителя на документите в плик №1 „Документи за подбор” и на Обединение „Търговище – СР- 2014”.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Симеоновград, 01.8      .2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Симеоновград относно обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител в частта по обособена позиция № 3 на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на СМР със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 ”По договор № 26/322/00960/08.11.2012г. „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Преображение“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Македония“, ул. „Дичо Петров“, ул. „Митьо Ганев“ и ул. „Димитър Благоев“, община Симеоновград” Обособена позиция № 2 ”По договор № 26/322/00961/19.11.2012г. „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Алеко Константинов“, ул. „Търговска“, ул. „Раковска“, ул. „Гагарин“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Граф Келер“, община Симеоновград” Обособена позиция № 3 ”По договор № 26/321/01286/21.08.2012г. "Реконструкция на част от междуселищната пътна инфраструктура на община Симеоновград - HKV2222 /I-8, Хасково-Харманли / - Поляново -Граница Община /Харманли-Симеоновград/ -Константиново /III-8007/ и HKV2161 /III7604, Свирково - Симеоновград/ - Троян – Дряново –Тянево”.

Проучването установи несъответствие в техническото предложение на избрания за изпълнител участник в процедурата „Щрабаг“ ЕАД. Има разминаване между описаната в Обяснителната записка технологична последователност на изпълнение на предвидените видове строително-монтажни работи и представения линеен график. Несъответствието изрично е предвидено от възложителя като основание за отстраняване от участие в процедурата.

КЗК счита, че допускайки до етап класиране офертата на „Щрабаг“ ЕАД, възложителят е издал едно незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено в частта по обособена позиция № 3, а преписката върната за продължаване на процедурата от етап разглеждане техническите предложения съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Провадия, 01.8.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Провадия за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Ремонт на улична пътна мрежа в община Провадия, финансиран със средства по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите““.

Проучването установи, че комисията за провеждане на процедурата не е указала на избрания за изпълнител участник „Пътища и мостове“ ЕООД да представи надлежни доказателства за реализиран оборот от дейност, сходна с предмета на поръчката. В разрез с предварително обявените условия комисията е приела, че представените от кандидата документи за икономическо и финансово състояние отговарят на изискванията на документацията.

Описаният порок е съществен, тъй като ЗОП регламентира по императивен начин правото на участниците да получат указания, когато се установи липса на документ и/или несъответствие с обявените критерии за подбор. В случая на „Пътища и мостове“ ЕООД следва да бъде осигурена възможност да представи доказателства, удостоверяващи съответствието на неговата оферта с изискванията на възложителя.

КЗК връща процедурата на етап разглеждане на документите в Плик № 1 съобразно мотивите, изложени в настоящото решение.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Държавна агенция за бежанците при МС, 04.8.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на председателя на Държавна агенция за бежанците при МС за класиране на участниците и избор на изпълнител в обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за осигуряване на храненето на лицата, търсещи закрила, настанени в териториални поделения на ДАБ при МС/РПЦ- гр. Харманли, ТЦ- с. Пъстрогор, община Свиленград, РПЦ- с. Баня, община Нова Загора, ПЦ - с. Ковачевци и в Местата за настаняване на чужденци, подали молба за международна закрила, гр. София, кв. Враждебна и кв. Военна рампа, включваща 7 обособени позиции“, по всички обособени позиции.

Проучването по преписката установи, че комисията за провеждане на процедурата е допуснала редица съществени нарушения при разглеждането на офертите на участниците „Ийт Уел“ АД и „Салко“ ООД.

КЗК счита, че комисията незаконосъобразно е отстранила жалбоподателя „Ийт Уел“ АД от участие в обжалваната процедура с мотива, че по част от артикулите (21 на брой) посочените базисни цени не отговарят на цената на НСИ към 28.02.2014 г. Участникът е представил ценова оферта, която отговаря на обявените изисквания на възложителя в документацията за участие, раздел IV „Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата“, т. 3.1.3, Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена“. Изцяло в тежест на възложителя е било да съобрази спецификата при ползване на статистически данни и възможността в справките за цени на стоки, изискани в различно време, в случая -  в началото и в края на календарния месец, да са налице различия, както и обстоятелството, че предоставените от НСИ данни са актуални към датата на получаване на заявката. Наличието на разминаване в тези справки не следва да се вменява във вина на участника, доколкото пропускът да проучи и съобрази това разминаване е на възлагащия орган. КЗК счита, че в случая помощният орган на възложителя е следвало да изиска от „Ийт Уел“ АД разяснение относно данните, които е ползвал при изготвяне на ценовото си предложение и едва след запознаване с тези данни да направи заключенията си. Правото на комисията да иска разяснения е заложено от законодателя и е разглеждано като задължение за активност на помощния орган в практиката на КЗК и ВАС във всички случаи, при които за помощния орган възникнат съмнения и необходимост от допълнителна информация, които да подпомогнат изпълнението на законовите задължения. В настоящия случай участникът „Ийт Уел“ АД е претърпял неблагоприятни последици именно от проявената от възложителя небрежност и липса на активност.

Относно офертата на определения за изпълнител по обособена позиция 5 участник „Салко“ ООД проучването показа, че към момента на подаване на документите за участие в процедурата кандидатът не е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008, респ. не е доказал, че предлага (в т.ч. произвежда, пакетира, транспортира, съхранява, дистрибутира и/или др.) стоки със съответните спецификации или стандарт ISO 22000:2005 или еквивалент.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор от плик № 1 на офертите по обособена позиция № 5 „Пиле, пилешки разфасовки и яйца“ и разглеждане на ценовото предложение на участника „Ийт Уел“ АД по обособени позиции № 1,2,3,4 ,6 и 7 съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Шумен, 04.8.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Шумен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на договор с договорните условия на ФИДИК жълта книга и предмет „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води за гр. Шумен и населените места в община Шумен“.

Проучването по преписката установи, че възложителят е предвидил изискване участниците да са реализирали общ размер на приходите от дейността за последните три приключили финансови години (2011, 2012 и 2013г) не по-малко от 60 000 000 (шестдесет милиона) лв.

КЗК приема, че така заложеното изискване за общ оборот в този размер е прекомерно, доколкото не е съобразено с изискванията на законодателя, разписани в ЗОП. Съгласно закона, критериите за подбор трябва да са съобразени и да съответстват на стойността, сложността и обема на обществената поръчка. Следователно, всички изисквания за допустимост, включително и изискванията за наличие на общ оборот на участника трябва да са съотносими със стойността и обема на обществената поръчка. В случая, изискуемият размер на общия оборот от 60 000 000 лв. многократно надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка, която е в размер на 18 998 850 лв. без ДДС. Следователно, обжалваното изискване за общ оборот не е съобразено със стойността на обществената поръчка.

Предвид изложеното, с поставяне на оспорваното изискване за допустимост към участниците необосновано е ограничено участието на лица, които могат да докажат изискуемия специфичен оборот /20 000 000 лв./, но не и общ оборот от дейността си в размер на 60 000 000 лв. Необоснованото ограничение на потенциални участници в процедурата следва от факта, че се изисква завишен размер на общия оборот, който е от разнородна дейност на участник, но не и от конкретна дейност, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. Завишеният размер на общия оборот не доказва пред възложителя, че съответният участник има необходимия финансов ресурс за изпълнение на обществената поръчка. В тази връзка, не е ясно по какъв начин оспорваното изискване ще спомогне за избирането на участник, който действително разполага с необходимите финансови и икономически възможности да изпълни най- качествено предмета на обществената поръчка.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от АПИ, 05.8.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение за откриване на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП” с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Участък 1 от км 1 + 000 до км 15+500 Обособена позиция 2: Участък 2 от км 15+500 до км 32+447”.

КЗК счита, че възложителят е обезпечил в съответствие с изискванията на закона изпълнението на премета на поръчката посредством изискана гаранция за изпълнение. Възложителят също така е предвидил възможност за предоставяне на авансово плащане на избрания за изпълнител участник, в случай че последният иска такъв вид плащане и е заявил това изрично, като е изискал от участниците в процедурата гаранция за обезпечаване и на авансовото плащане, която не е предвидена в ЗОП и не е изрично изискуема с нормативен акт. КЗК приема за недопустимо и противоречащо на разпоредбите и смисъла на ЗОП поставеното в обявлението и документацията изискване  участниците да учредят гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 10% от общата цена по договора за обществената поръчка с ДДС, тъй като същото значително надскача изискуемите законоустановени доказателства за икономически и финансови възможности и необосновано ограничава участието на лица в обществената поръчка.

Също така КЗК приема, че изискването банковата гаранция да бъде издадена от банка с „добра репутация“, преценявана от възложителя на етап избран за изпълнител участник, е неясно.

На следващо място, проучването установи, че възложителят необосновано е разширил кръга обстоятелства, които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а именно съдружниците в различните видове търговски дружества по смисъла на Търговския закон, следва да декларират.

КЗК освен това приема, че направеното допълнение в документацията относно носимоспособността на пътната конструкция „от 11.5 тона на ос, с габарит не по-малък от Г9“ е дискриминационно, тъй като ограничава необосновано кръга участници в процедурата, които не могат да докажат носимоспособност точно и единствено в размер на 11,5 тона на ос, което е в разрез с разпоредбите на ЗОП. КЗК не споделя виждането на възложителя, че така заложено, изискването има пояснителен характер и счита, че твърдението на жалбоподателя за дискриминационно условие е основателно.

КЗК също така приема за дискриминационно и противоречащо на ЗОП и изискването на възложителя за „водещ проектант по част  „геодезия” с призната и легализирана диплома по реда на Закона за висшето образование. Не става ясно защо възложителят изисква конкретно по отношение на ключовия специалист „инженер по геодезия" да бъде приложен регламентирания в ЗВО ред за признаване и легализиране на дипломи от чуждестранни висши учебни заведения, тъй като по отношение на останалите ключови специалисти не е указано същото. Заложеното изискване необосновано ограничава участието на лица в процедурата, тъй като процедурата по легализиране би отложила значително във времето представянето на дипломите в установения срок за представяне на документите за подбор на участниците.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, 05.8.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за откриване на процедура с предмет „Производство и предоставяне на безплатна храна на работниците и служителите на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Проучването по преписката установи, че заложената методика за оценка на офертите е незаконосъобразна, тъй като формулата за оценяване на предложения от участниците процент отстъпка е неприложима.

В случая с максимален брой от 100 т. ще бъде оценено предложение с отстъпка от 19 %, независимо дали някой от кандидатите е предложил по-голям процент. При всяко друго предложение, по-голямо от посоченото, формулата е неприложима и няма да даде търсения резултат. В документацията за участие няма заложен пределно допустим размер на отстъпката, която да бъде оферирана, поради което формулата за оценка следва да дава възможност за обективно оценяване на всяко едно представено предложение.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Златоград, 06.8.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Златоград за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, община Златоград и реконструкция и рехабилитация на общински път № SML3107 /ІІІ-8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби“, в частта по обособена позиция № 1: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Ерма река, община Златоград“, по жалбата на „Дюлгер“ ООД.

Проучването по преписката установи, че оценителната комисия незаконосъобразно е отстранила жалбоподателя от участие, като погрешно е счела, че в техническото си предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 участникът не е представил сертификати/декларации за арматура ф 6.5. От офертата на „Дюлгер“ ООД е видно, че дружеството е представило Декларация за съответствие № СИ-06-08 от „Стомана Индъстрис“ АД, в която е предвидена армировъчна стомана с клас B500B и B500C, съответстваща на стандартите БДС 9252 – 2007 и БДС EN 0080:2007.

В конкретния случай възложителят е поставил като единствено изискване арматурата за изпълнение на обособена позиция № 1 да бъде с ф 6.5 мм, без да посочва от какъв клас стомана следва да бъде изработена същата, да има или не профилирана повърхност. В този смисъл, оценителната комисия неправилно е приела в протокола си, че арматура ф 6.5 отговаря единствено на стомана клас B 235, доколкото арматура ф 6.5 може да бъде изработена и от стомана клас B500B и B500C.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в Плик 2 съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Неделино, 06.8.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Неделино за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Аварийно-възстановителни мерки чрез изграждане на подпорна стена кв. „Емовци”, до сграда бивша база на СБА, до речно корито гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян”.

Проучването по преписката установи, че избраното дружество за изпълнител на поръчката „Дени Трейд“ ЕООД е представило оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за участие, поради което е допуснато незаконосъобразно до оценка и класиране.

 Доколкото „Дени Трейд“ ЕООД не доказва съответствие на предложените експерти с изискванията на възложителя, е необходимо на кандидата да се укаже да представи допълнителни документи, доказващи съответствие с изискването за стаж и квалификация.

КЗК връща процедурата на възложителя за ново разглеждане на документите за допустимост в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол, 06.8.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол, за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на охранителни услуги чрез въоръжена охрана на обекти и имущество, собственост на „ВиК” ЕООД, гр. Ямбол“, в частта по Обособена позиция № 1. Процедурата е открита с Решение № 4 от 24.03.2014 г. на възложителя.

След извършеното проучване по преписката КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателя „ПС Гард“ ЕООД, София, че цената, предложена от спечелилия обществената поръчка участник „Саламандър“ ООД, Казанлък, е необосновано ниска и не покрива минималните законоустановени начисления.

 Липсата на яснота как е формирана цената като сбор от отделни разходи от класирания на първо място участник води до незаконосъобразност на решението за класиране по обособена позиция № 1. В документацията възложителят не е изискал разчет за допълнителните разходи, а е изискал само данни за ОМЗ, осигуровки, разхода за контрол и реагиране и печалба. Посочил е и категория разход с наименование „други“, но не е уточнил какво следва да се включи в него. В същото време нормите на трудовите и осигурителните закони въвеждат императивни правила относно компонентите, които следва да се вземат предвид при изчисляването на месечното възнаграждение на един работник. С оглед на това, след връщането на процедурата възложителят следва да поиска от класирания на първо място участник разяснения на основание разпоредбите на ЗОП как е формирана цената за предоставяне на охранителни услуги като сбор от отделните разходи.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на ценовите предложения в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, 07.8.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за откриване на обществена поръчка на договаряне без обявление с предмет „Допълнителна услуга за производство и предоставяне на безплатна храна на работниците и служителите на „АЕЦ Козлодуй” съгласно Наредба №11/21.12.2005 г.”

Производството по преписката установи, че мотивите на възложителя за откриване на процедурата по договаряне без обявление не отговарят на изискванията на ЗОП за използваното основание - наличие на „непредвидени обстоятелства”. Договорите за доставка на храна за служителите на възложителя са с регулярен характер – периодични и потребността от сключването на договор не е възникнала внезапно, а е резултат от изпълнението на задължения, вменени от Кодекса на труда и съответната наредба. В този смисъл не се оправдава изтъкнатата от възложителя невъзможност да се осигури законосъобразно провеждане на процедура по избор на изпълнител, в която да вземат участие широк кръг субекти, при условия на прозрачност и лоялна конкуренция.

На следващо място проучването показа, че в разрез със закона възложителят е дефинирал „доставката” като „услуга”. КЗК счита, че незаконосъобразното определяне на предмета на настоящата поръчка като „услуга”, вместо „доставка”, представлява заобикаляне на закона и е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение.

Също така производството установи, че възложителят, паралелно с обжалваното решение, е открил и още една, „открита” по вид процедура със същия предмет – „Производство и предоставяне на храна”, поради което е налице застъпване на процедури с идентичен предмет, като и двете ще доведат до избор на изпълнител.

С оглед на гореизложеното КЗК приема, че са налице основания за отмяна на решението на възложителя за откриване на процедурата като незаконосъобразно.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Върбица, 08.8.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Върбица за класиране и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Асфалтиране на път № SHU 2045/I-7, Иваново-Върбица/-Конево-Граница общ./Върбица – Търговище/ -Базиликата-Драгановец/TGV 1164”.

Производството по преписката установи, че възложителят е отстранил незаконосъобразно от участие жалбоподателя „Пътища“ АД на основание, че не е представил подробна писмена обосновка за предложената цена за изпълнение на поръчката.

Съгласно Закона за обществените поръчки, когато офертата на участник съдържа предложение, което е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите, комисията за провеждане на процедурата изисква представяне на подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. В случая до етапа разглеждане на ценовите оферти са допуснати само двама участници, поради което е невъзможно да бъде определена средна стойност на ценовите предложения по смисъла на ЗОП.

КЗК приема, че неправомерното изискване на писмена обосновка за предложената цена от съответния кандидат е основание за отмяна на процедурата за избор на изпълнител, тъй като непредставянето й е повод за отстраняването му от участие в обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от последното законосъобразно действие - разглеждане  и оценка на ценовите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Средец, 08.8.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Средец,  с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на СМР по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път BGS2232 (ІІІ-359 Средец - Русокастро), в участъка, започващ от път ІІ-79 (Елхово – Средец - Бургас) до о.т. 1 (с. Драчево – начало на регулация), част от общинската пътна мрежа на Община Средец”, по договор № 02/321/01502 на Община Средец с ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР”.

Производството по преписката установи, че са налице множество нарушения, свързани с оценяването на техническото предложение на един от жалбоподателите „Щрабаг“ ЕАД, като изложените мотиви за поставените оценки по отделните показатели са твърде неясни и не кореспондират със съдържанието на утвърдената по процедурата методика.

Също така проучването установи непълноти в документите от плик № 1 на „Техно строй България” ООД, класиран на първо място, и „Хидрострой” АД, класиран на трето място, по отношение на предложените от участниците технически екипи. КЗК намира това за съществен пропуск в работата на комисията по процедурата, доколкото до по-нататъшно участие е допуснат кандидат, който не е изпълнил изискванията за подбор на възложителя. Нарушението е основание за връщане на процедурата на етап разглеждане и преценка на документите в плик № 1.

КЗК връща процедурата за възлагане на обществената поръчка от последното законосъобразно действие - разглеждане  и преценка на документите от офертите на участниците в плик № 1.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Свищов, 05.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Свищов за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на отоплителна инсталация в СОУ „Цветан Радославов” и СОУ „Николай Катранов”, включваща две обособени позиции, в частта по обособена позиция № 1 „Ремонт на отоплителна инсталация в СОУ „Цветан Радославов” - котелна инсталация, горивно стопанство, отоплителни тела и тръбна мрежа”.

Производството по преписката установи, че привлеченият външен експерт в състава на комисията за провеждане на процедурата не е присъствал при разглеждането на техническите предложения на участниците. В случая членовете на комисията е следвало да проверят дали описаното в техническите предложения от офертите оборудване отговаря на изискванията на възложителя. При  провеждането на процедурата такава проверка не е могла да бъде извършена от комисията поради неучастието на назначения за тази цел външен експерт. В случая за нарушение на процедурата следва да се определи и заместването на външния експерт от резервен член от комисията, който не притежава квалификация в съответствие с предмета на обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Дворец на културата и спорта” ЕАД, 05.9.2014г.

КЗК установи незаконосъобразност на Решение № 3/03.02.2014 г. на прокуриста на „Дворец на културата и спорта” ЕАД за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на проект за основен ремонт на „Дворец на културата и спорта” ЕАД” - гр. Варна. Комисията наложи санкция на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД в размер на 20 880 (двадесет хиляди осемстотин и осемдесет) лв. без ДДС.

Съгласно чл. 122г, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Комисията за защита на конкуренцията установява незаконосъобразност на решението на възложителя и налага санкция в размер 10 на сто от стойността на сключения договор, когато е допуснала предварително изпълнение, но при постановяване на решението установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител. В случая е изпълнена хипотезата на посочения текст на ЗОП, тъй като от една страна е било допуснато предварително изпълнение и е сключен договор за възлагане на обществената поръчка, а от друга - при постановяване на решението е установено нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата - „Тилев Архитекти“ ООД, да бъде определено за изпълнител в процедурата.

  При наличието на сключен договор от 07.05.2014 г. между „Двореца на културата и спорта” ЕАД за възлагане на изпълнението на обществената поръчка и при съобразяване с разпоредбата на чл. 122г, ал. 4 от ЗОП, за КЗК е налице законово задължение да наложи санкция на възложителя в размер 10 на сто от стойността на сключения договор.

  Видно от съдържанието на договора за изпълнение на поръчката общата стойност на дейностите, които класираното на първо място дружество „Ателие Серафимов архитекти” ООД  ще изпълнява, са в общ размер на 208 800 (двеста и осем хиляди и осемстотин) лв. без ДДС или 250 560.00 (двеста и петдесет хиляди петстотин и шестдесет ) лв. с вкл. ДДС. Съгласно разпоредбите на ЗОП, изрично следва да се изключи ДДС при определяне стойността на договора за обществената поръчка, предвид на което при изчисляването на санкцията следва да възлиза на 20 880 (двадесет  хиляди осемстотин и осемдесет) лева, равняваща се на 10 % от стойността на сключения договор, без включен ДДС.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Приморско, 08.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Приморско за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и ремонт на сгради със социално и културно значение на територията на община Приморско в изпълнение на проект „Повишаване на жизнения стандарт и подобряване на достъпа до услуги за децата и уязвимите групи от населението в община Приморско чрез рехабилитация на социалната и културна инфраструктура“.

Проучването установи, че комисията за провеждане на процедурата не е мотивирала оценките на участниците по показател К2 от техническите предложения „Концепция за изпълнение“, като липсва конкретика, която да обоснове присъдените точки в съответствие с принципите на ЗОП за публичност и прозрачност.

Оценяването на показател К2, за който липсват числови показатели и се основава единствено на експертна преценка, във връзка с предложената от жалбоподателя „Диана Комерс- 1“ ЕООД концепция за изпълнение на поръчката, се явява необосновано и немотивирано, тъй като липсва обвързаност между конкретните факти и обстоятелства от техническата оферта на участника, изложеното кратко описание на предложението от страна на комисията, изискванията на възложителя и поставената оценка.

Същото се отнася и за поставената максимална оценка на техническото предложение по показател К2 на класирания на първо място участник „Бибов и Ко“ ООД – 100 т. Тук комисията е приела, че офертата изпълнява всяко едно от заложените в методиката твърдения, като в краткото описание на предложението са цитирани единствено дословно отделни пасажи от предложената от участника концепция.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Център за градска мобилност“ ЕАД, гр. София, 09.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Център за градска мобилност“ ЕАД, гр. София за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инкасиране и транспортиране на парични постъпления (ценни пратки) и физическа охрана на имущество на Възложителя“.

КЗК приема за основателни аргументите на жалбоподателя „Ей Ес Пи“ ЕООД, гр. София, че действията на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите са незаконосъобразни, тъй като не е следвало да изисква от участника представяне на писмена обосновка по чл. 70, ал. 1 от ЗОП. В случая не е възникнало визираното от възложителя правно основание за отстраняване на „ЕЙ ЕС ПИ" ЕООД и решението на възложителя в тази му част е незаконосъобразно.

Основателно е и възражението на жалбоподателя за допуснато от възложителя нарушение на ЗОП при избора на основание за прекратяване на процедурата. Съгласно хипотезата, на която се е позовал възложителят, процедурата се прекратява с мотивирано решение, когато има само една оферта, която отговаря на обявените условия. Доколкото в настоящия случай се установи, че офертата на „ЕЙ ЕС ПИ" ЕООД не е била отстранена от участие на законово основание, то офертите подлежащи на класиране в процедурата са две и хипотезата на закона е неприложима.

КЗК връща преписката на възложителя за ново разглеждане на ценовите оферти на участниците при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Министерство на земеделието и храните, 09.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на министъра на земеделието и храните за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България”.

По жалбата на "Захаринова и Партньори" ООД производството установи, че в декларациите за липса на конфликт на интереси е налице неяснота относно съдържанието на израза „функционална независимост”, както и че така оформен текстът на декларацията не изчерпва възможността за наличие на конфликт на интереси, вкл. и по отношение на лица, участвали при разработването и управлението на проекти по Програма за развитие на селските райони. Одобрената от възложителя декларация не обхваща ясни хипотези или законови разпоредби, от които да се заключи, че участникът не е в правна, икономическа или друга връзка с възложителя, Разплащателната агенция, Управляващия орган или Компетентния орган на Разплащателната агенция. Възприетата обща формулировка в текста на декларацията, освен че създава неяснота, не изпълнява и основното си предназначение да не допусне до участие и класиране лица, намиращи се в позиция на конфликт на интереси.

КЗК също така счита, че заложеното изискване експертът по информационни технологии да има определен професионален опит в областта на одита на информационни системи „съгласно един от посочените стандарти - CISA; CISSP; или еквивалентни на посочените” е неточно формулирано. Стандартът CISA касае одита на информационни системи, докато CISSP  гарантира знания в областта на информационна сигурност и управление на риска, контрол на достъпа и др. Следователно двата стандарта са относими към две различни области на компетентност и не могат да се третират като взаимозаменяеми или еквивалентни. Тъй като възложителят е изискал придобитият професионален опит на експерта, предложен от участника, да бъде в сферата на одита на информационни технологии, то този опит не може да бъде доказан посредством стандартизацията по CISSP, относима спрямо информационната сигурност.

По жалбата на „Делойт България“ ЕООД проучването показа, че възложителят, при обосноваване необходимостта от избор на сертифициращ орган, неправилно се е позовал на разпоредбите на Регламент на ЕС 1290/2005 г. вместо на Регламент ЕС 1306/2013. Това е довело и до неправилното му цитиране в рамките на техническото задание.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Пловдив, 10.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Пловдив за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от областната и републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив в пет обособени позиции”.

КЗК счита, че условието на възложителя да не се предлагат автобуси за извършване на обществен превоз, които в момента изпълняват подобна обществена поръчка, нарушава принципа на равнопоставеност и дава предимство на онези кандидати, които към настоящия момент не превозват граждани в рамките на обществена поръчка.

Съгласно ЗОП, възложителите нямат право да включват в решението за откриване, обявлението или документацията за участие условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществената поръчка.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Министерство на финансите, 10.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на министъра на финансите за откриване на обществена поръчка с предмет „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на финансите”.

КЗК приема, че заложеното изискване от възложителя за петгодишен опит на кандидатите противоречи на разпоредбите и смисъла на ЗОП, тъй като значително надскача изискуемия законоустановен праг, поради което ограничава необосновано потенциалните участници в процедурата. Освен това, паралелно с изискването за предоставяне на декларация, удостоверяваща пет години опит в изпълнението на преводачески услуги, възложителят е заложил и  изискване участниците да представят списък на основните договори за преводачески услуги, изпълнени през последните три години. Така записани, двете  изисквания на практика са в противоречие, водят до неяснота в условията за провеждане на процедурата и затрудняват евентуалните участници в нея.

Предвид изричната забрана за необоснованото ограничаване на участие на лица, заложена в ЗОП, както и установените по преписката факти, КЗК приема нарушението за съществено и водещо до отмяна на акта за откриване на процедурата.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Института по органична химия, 10.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Института по органична химия с център по фитохимия към Българската академия на науките за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на Аналитична система UPLC/Q-TOF MS/MS“.

Проучването установи, че заложените в документацията за участие технически изисквания са в противоречие с основни принципи на ЗОП за гарантиране провеждането на обществените поръчки при свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на всички участници, тъй като нарушават императивни разпоредби на закона, съгласно който техническите спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на кандидатите или участниците в процедурата.

Също така КЗК установи липса на яснота в методиката за оценяване на участниците при провеждане на процедурата.

Като следващо нарушение на правилата на ЗОП КЗК приема условието на възложителя участниците да докажат наличие на осигурена сервизна база в София, надлежно оторизирана от производителя на предлаганата система и сертифицирана по стандарт ISO 9001. Посоченото изискване за подбор дава предимство на участници, разполагащи със сервизна база в рамките на гр. София и едновременно с това необосновано ограничава участието на лица, които разполагат със сервизна база в друг град в рамките на страната или в чужбина. КЗК намира, че ако участниците докажат, че могат да осигурят сервизно обслужване в определен срок, местоположението на базата е без значение.

Също така КЗК приема, че поставеното изискване от възложителя участниците да декларират, че могат да започнат изпълнението на поръчката от 01.05.2014 г. е незаконосъобразно, тъй като процедурата е открита с обжалваното решение на 21.05.2014г.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД, 10.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и ежедневна доставка на храна за индивидуално /таблетно/ хранене на пациентите на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД”.

КЗК приема за основателно твърдението на жалбоподателя „Парти Фууд“ АД за незаконосъобразно бездействие на възложителя, изразяващо се в неизпълнение на задължението за даване на разяснение, установено в ЗОП. Разяснението е правен инструмент за внасяне на конкретност и отстраняване на неясноти в разписани в документацията изисквания. В случай че възложителят счита, че е налице незаконосъобразно условие, пропуск или фактическа грешка в документацията, то същият може да се възползва от правната възможност да публикува решение за промяна.

Също така КЗК приема за основателно твърдението на жалбоподателя за опорочена формула за оценяване, тъй като същата допуска оценяване на 16 предложения, а действителният брой оферти са 18.

Основателна е жалбата и в частта й относно неоснователно заплащане на административна такса за разглеждане на офертата, което изискване е посочено в документацията за участие. КЗК счита, че поставеното от възложителя изискване противоречи на ЗОП, тъй като липсва нормативно основание за поставянето му.

Последната основателна претенция на жалбоподател касае неясно и необосновано поставено от възложителя изискване за допустимост, изчислено като „Коефициент за финансова независимост“ по-голям от 0,5. С оглед на това, че изискването е неясно формулирано, същото се явява по същество и прекомерно. КЗК счита, че това изискване за подбор не съответства на сложността и обема на поръчката /доставка на храна/ и поради това основателен е доводът на жалбоподателя, че е налице нарушение на разпоредбите на ЗОП.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД, 11.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставки на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен“, в частта по обособена позиция № 90.

Проучването установи, че оценителната комисия е въвела ново условие, несъществуващо при откриване на процедурата, а именно – предложеният по обособена позиция № 90 Imatinib да може да се приложи при лечението на пациенти с гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ). Комисията има задължението да проведе процедурата за избор на изпълнител, като приложи точно одобрената документация без да я тълкува или променя. В случая това означава да допусне до класиране всички, предложили по обособена позиция № 90 медикаментът Imatinib, film-coated tablets 100 mg; 1200000 mg. Отстранявайки жалбоподателя „Екофарм“ ЕООД с мотива, че оферира лекарствен продукт по обособена позиция № 90 - Imatinib actavis 100 mg hard caps на производителя S.C. Sindan-Pharma S.R.L, който не може да се приложи при лечението на пациенти с ГИСТ, комисията е превишила правомощията си, което е довело до незаконосъобразност на решението за класиране в оспорената му част.

КЗК връща процедурата за възлагане на обществената поръчка от последното законосъобразно действие съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Министерство на земеделието и храните, 11.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени заповед на министъра на земеделието и храните за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на 21 броя комплексни и значими язовири – публична държавна собственост, съгл. приложение 1 към чл. 13 от Закона за водите, предоставени за управление на Министерство на земеделието и храните”, включваща 4 обособени позиции.

Проучването установи, че нито едно от лицата, включени в състава на оценителната комисия, не притежава необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета на поръчката, в резултат на което не е изпълнено едно от императивните изисквания на ЗОП.

Констатираното нарушение е съществено, тъй като се отразява върху възможността на помощния орган компетентно да изпълни задачата, за която е назначен, а именно законосъобразно провеждане на процедурата. Последицата от това нарушение е незаконосъобразност на всички извършени действия на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите, включително и на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на състав на оценителната комисия в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Агенция за социално подпомагане, 11.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, с което се прекратява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осигуряване на логистика за дейностите по проект BG 051РО001-7.0.02-0007-С0001 „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социално включване на трайно безработни лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и държавния бюджет”.

Проучването установи, че не са налице основанията, визирани от възложителя за прекратяване на обществената поръчка. В случая липсват кумулативно зададените в позованата разпоредба на ЗОП предпоставки за допуснати нарушения и невъзможност да бъдат отстранени, без това да доведе до промяна в предварително обявените условия за провеждане на процедурата. Поради това КЗК счита, че решението за прекратяване е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а преписката върната на възложителя за издаване на решение за класиране на участниците в процедурата и избор на изпълнител.

КЗК връща процедурата от последното законосъобразно действие - издаване на решение за класиране и избор на изпълнител в съответствие с изискванията на закона и мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Иваново, 11.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Иваново за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация и благоустрояване на обществени зелени площи – паркове, площади и градини, детски площадки (10 обекта) в осем населени места на територията на община Иваново“.

По жалбата на ДЗЗД „Евро Строй“ проучването показа, че представените в офертата на жалбоподателя документи за предложения от него ръководител на обекта – строителен инженер доказват по категоричен начин, че лицето покрива напълно изискванията на възложителя, поради което оценителната комисия не е имала основание да отстранява консорциума от процедурата.

По жалбата на “Девня Трейд“ ООД производството установи, че дружеството е предложило гаранционен срок от 20 г. на ремонтните дейности, който не излиза извън границите, посочени от възложителя, поради което няма основание да бъде отстранено от участие.

На следващо място проучването показа, че класираният на първо място „Адис Калинов“ ООД е предложил 4-годишен гаранционен срок - извън рамките, заложени от възложителя в документацията, поради което същият е следвало задължително да бъде отстранен от обществената поръчка, а не допускан до класиране и оценка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в Плик № 1 съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Университета по архитектура, строителство и геодезия, 12.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на ректора на УАСГ за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване и интеграция на единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност в УАСГ, доставка на сървъри и специализиран софтуер и обучение на административния и преподавателски персонал за работа за работа със системата“.

Проучването установи, че никой от членовете на оценителната комисия не притежава образование, професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета на обществената поръчка и дейностите, които тя предполага.

В този смисъл КЗК приема, че липсата в оценителната комисия на компетентни експерти поставя същата пред невъзможност да разглежда и оценява техническите предложения на участниците в съответствие с предмета на поръчката.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Доспат, 12.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Доспат за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Създаване на изложба на етнографско наследство и природните забележителности на община Доспат с прилагане на компютърни технологии с версии за показване на специализирани компютърни системи, в Интернет и на DVD“.

Проучването установи, че възложителят е изискал от участниците удължаване на срока на валидност на офертите, като е поставил неясни изисквания за това. Не става ясно с каква продължителност е необходимо да е „новият“ срок, нито от кой момент следва да тече същият. В резултат на това участниците са били в невъзможност да изпълнят точно указанието на възложителя и това е довело до отстраняването на жалбоподателя. Не без значение е и фактът, че на този етап от производството, участниците не могат да се възползват от правото си да получат допълнителни разяснения от възложителя.

Производството също така показа, че не е спазена процедурата за удължаване срока на валидност на офертите, като класираният на първо място участник Обединение „БАЛКАН ГОЛД – КОНТРАКС“ ДЗЗД е закъснял спрямо поставения от възложителя срок (17 часа на 23.06.2014 г.) и вместо да бъде отстранен, е бил допуснат до по-нататъшно участие. Документите за удължаване на срока на валидност на офертата на Обединение „БАЛКАН ГОЛД – КОНТРАКС“ ДЗЗД са постъпили в общината на 25.06.2014 г. В тази връзка КЗК приема, че процедурата е необходимо да бъде върната както спрямо жалбоподателя, така и спрямо Обединение „БАЛКАН ГОЛД – КОНТРАКС“ ДЗЗД, от които е необходимо да бъде изискано удължаване срока на валидност на офертите им в съответствие с приложимите законови разпоредби.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ново село, 15.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Ново село за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на приложен софтуер и СУБД за ТСУ, кадастър и ГИС базирани електронни административни услуги, цифрови модели“.

Проучването установи несъответствие на методиката за определяне на комплексната оценка на офертите с изискванията на ЗОП, в частност на техническите показатели П1 и П2. Налице е неяснота въз основа на какви критерии комисията за провеждане на процедурата ще оценява предложенията по показател П1 „Методология за изпълнение на поръчката“. Неяснота относно начина на оценка на техническите предложения е налице и по отношение на показател П2 „Функционалност на предлагания софтуер“. Така заложеният показател позволява субективно и разширено тълкуване и оценяване от страна на помощния орган на възложителя, което от своя страна ще доведе до липсата на обективно, прозрачно и конкурентно класиране на офертите.

На следващо място КЗК счита, че поставянето на изискване участниците в процедурата да са изпълнили по минимум два договора с предмет, включващ поотделно всяка от дейностите в поръчката, се явява ограничително с оглед на обстоятелството, че не е предвидена възможността наличието на опит да се доказва с изпълнени договори, включващи в своя предмет две или респективно всички дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка. Така поставеното изискване ограничава възможността в процедурата да участват лица, разполагащи с необходимия опит, но изпълнявали успешно договори, включващи в себе си две или повече от дейностите по поръчката.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Варна, 15.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Варна за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Паркоустрояване – поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на община Варна по обособени позиции“, в частта по Обособена позиция № 2, № 4, № 5 и № 6. Процедурата е открита с Решение № 4666 от 21.12.2013 г. на възложителя.

По жалбата на Консорциум „Грийн сити” проучването установи, че жалбоподателят е доказал съответствието си с критериите за подбор, а оценителната комисия незаконосъобразно и в противоречие с утвърдената документация за участие е изискала доказването на факт (собственост), който не е сред предварително обявените от възложителя условия. Документация за участие е задължителна както за участниците, така и за комисията и последната незаконосъобразно е разширила предоставените й по закон правомощия. Осъщественото нарушение е рефлектирало върху крайният акт на възложителя, който следва да бъде отменен в обжалваната част.

КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателя „Консорциум паралел“ ООД, че класираният на първо място участник по обособени позиции 2 и 4 - Консорциум „Грийн трий“ не е доказал, че е реализирал оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката. След връщането на процедурата на този кандидат следва да бъде указано да представи доказателства, удостоверяващи съответствието на офертата му с изискванията на възложителя. Констатираният порок в работата на помощния орган обосновава отмяна на обжалваното решение в частта по Обособена позиция № 2.

По жалбата на „Свемар“ ООД производството показа, че жалбоподателят е отстранен незаконосъобразно от процедурата, като основанието, на което се е позовала комисията, не отговаря на фактите от офертата на участника.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в Плик № 1 съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Център за развитие на човешките ресурси, 16.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) за обявяване на класирането на участниците и избор на потенциални изпълнители, на които да се възложи рамково споразумение за възлагане на поръчка с предмет „Хотелско настаняване и логистика (организиране и провеждане на публични събития - конференции, обучения, семинари и др.) на национално и регионално ниво в рамките на дейността на ЦРЧР”.

Проучването показа, че комисията за провеждане на процедурата не е мотивирала оценяването на техническите предложения на участниците. При прегледа на предоставените доказателства КЗК установи, че протоколите от работата на комисията не са надлежно аргументирани относно поставените оценки по техническите подпоказатели. В случая оценките се определят по експертната преценка на всеки член на комисията и за да бъдат обосновани поставените точки, те трябва да бъдат мотивирани по начин, от който да е недвусмислено ясно какви са съображенията на помощния орган за това.  Протоколите от работата на комисията съдържат единствено мотиви, преповтарящи изискванията в методиката за поставяне на оценките по предвидената скала и неиндивидуализиращи с нищо точките, присъдени на съответния участник. Липсата на надлежни мотиви за присъдения брой точки нарушава принципа за публичност и прозрачност при вземане на решения в процедурите по ЗОП и препятства възможността на КЗК да установи дали офертите на участниците са оценени според заложената методика за оценка.

Комисията за защита на конкуренцията връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Момчилград, 16.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на председателя на Сдружение „Спортен клуб по тенис на маса- Родопи“ за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Ремонт и реконструкция на „Спортен комплекс - Момчилград”.

Проучването установи, че класираните на първо и второ място участници „НАР“ ООД и „Родопстрой 97“ ООД в техническите си оферти не са приложили към видовете материали, които ще използват при изпълнение на поръчката, сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите. Съгласно методиката за оценка, липсата на тези документи не води до отстраняване на офертите, но е основание за тяхното оценяване с точки различни от максималните по подпоказател А „Технологична последователност на строителните процеси“. С оглед на това, неправилни и некореспондиращи с установените факти се явяват мотивите за присъждане на максимален брой точки 60 точки по този подпоказател за тези участници.

Отговарят на установените факти твърденията на жалбоподателя „Термикс ЕС“ ООД, че в ценовите предложения на участниците, класирани на първите две места, са допуснати аритметични грешки. Неустановяването на допуснатите аритметични грешки от страна на възложителя е нарушение, което е самостоятелно основание за отмяна на решението за класиране и избор на изпълнител, доколкото същите рефлектират върху оценяването на участниците.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Военна Академия „Георги С. Раковски”, 23.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на началника на Военна Академия „Георги С. Раковски”, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на денонощна охрана на обект – публична държавна собственост, в управление на Военна Академия „Г. С. Раковски”.

Проучването установи, че избраният за изпълнител участник е допуснат незаконосъобразно в процедурата до оценка и класиране.

След като е установила, че в техническото предложение на „ПС Гард” ЕООД липсва част от изискуемо съдържание съгласно изискванията на възложителя - данни относно центъра за мониторинг на участника, в нарушение на ЗОП оценителната комисия е предоставила възможност на участника да допълни съдържанието на Плик № 2 с липсващата информация. Съгласно закона, при констатиране на първоначална липса на изискуеми документи или информация в офертата на участник, същата може да бъде преодоляна единствено по отношение съдържанието на документите за подбор или за изпълнение на други изисквания на възложителя, представени с плик № 1.

          Въз основа на изложеното КЗК приема, че обжалваното решение за класиране и избор на изпълнител е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено, поради което връща процедурата от етап разглеждане на документите в Плик № 2 на участниците съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Българския институт по метрология, 23.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на председателя на Българския институт по метрология за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД „Национален център по метрология” и ГД „Мерки и измервателни уреди”, в частта по обособена позиция №2.

Проучването установи, че комисията по процедурата е извършила нарушение, като не е изискала от класирания на първо място участник по обособена позиция №2 ДЗЗД „В-5-М-СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ” представяне на допълнителни документи, доказващи съответствие на офертата на участника с изискванията на възложителя.

Производството показа, че кандидатът не е покрил изискването за изпълнени договори за доставка на „измервателни средства за тестване, изпитване и измерване", придружени с референции за добро изпълнение, на стойност не по-малко от 504 000,00 лева без ДДС, като е представил 14 бр. договори в размер на 290 713 лв. без ДДС, сходни с предмета на поръчката. Също така обединението е представило за 5 от артикулите  (стенд, манометър, тестер за проверка на скоростомери, уред за измерване на температура и др.) декларации за съответствие от производителя, но  без протоколи за изпитване от акредитирана лаборатория, които служат като доказателство, че изделията са  в съответствие с изискуемите Директиви на ЕС. Освен това в частта „Техническото предложение”, за артикул 2.5 „Манометър за измерване на налягането на автомобилните гуми", липсва приложена декларация за съответствие и протоколи за изпитване в съответствие и с Директива 86/217/ЕИО.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на документите в плик №1 в съответствие с мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Община Куклен, 23.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на заместник-кмета на Община Куклен за обявяване на класирането и избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет “Обществен превоз на пътници по областната транспортна схема, квота на община Куклен-област Пловдив и по утвърдена транспортна схема на община Куклен“.

КЗК счита, че жалбоподателят „ДЕТЕЛИНА ДРИТА“ ЕООД е отстранен незаконосъобразно от участие в процедурата, на основание, че не е направил актуализиран списък на новопредставени документи, изискани допълнително от оценителната комисия към застраховката „Трудова злополука“. КЗК приема, че това изискване на комисията е прекалено формално и неизпълнението му не опорочава нито офертата на участника, нито може да се приеме за неспазване на условие на ЗОП.

Също така жалбоподателят оспорва мотивите за неприемането от страна на комисията на представени два броя референции, издадени от община Съединение. Според условията, заложени в обявлението, възложителят изисква минимум 3 референции за сходни договори. Доколкото е безспорно, че с допълнително представените референции се отстранява пропускът по отношение на реквизита „стойност“, изискуем от възложителя и участникът установява съответствието си с критериите за подбор, КЗК счита, че изложените от възложителя недостатъци в офертата на „ДЕТЕЛИНА ДРИТА“ ЕООД не са налице и отстраняването на жалбоподателя на това основание е незаконосъобразно.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на представените от жалбоподателя документи в плик 1 съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Гърмен, 24.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на кмета на община Гърмен за обявяване на класиране и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на общински пътища и улици в община Гърмен”.

Производството установи, че членовете на оценителната комисия не притежават необходимата квалификация и професионален опит в съответствие с предмета и сложността на обществената поръчка. В състава на комисията е включен строителен инженер, за който липсва доказан опит и квалификация в областта на пътното строителство и инфраструктура.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата съобразно изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, 24.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на генералния директор на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Допълнително доброволно пенсионно осигуряване на работниците и служителите на ДП ”НКЖИ” с вноски от работодателя за придобиване право на лична пенсия за старост, лична пенсия за инвалидност и наследствена пенсия в пенсионно осигурително дружество управляващо фонд за Допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО)“.

Проучването установи няколко нарушения на разпоредбите на ЗОП в документацията за участие в обществената поръчка.

 На първо място КЗК приема, че заложената методика за оценка на офертите съобразно таксите на пенсионно-осигурителните дружества е ограничителна и в противоречие на ЗОП. Информацията за таксите, които формират показателите за оценка на всички, общо девет дружества, е публична и общодостъпна на сайта на Комисията за финансов надзор и интернет страниците на всяко от дружествата. Доколкото потенциалните участници в процедурата не биха могли да променят таксите си преди подаване на офертите, предвид необходимия срок за приемане и одобряване на всяко изменение на правилниците от заместник-председателя на КФН от 1 месец, КЗК приема, че това условие е ограничително, тъй като всеки възложител може да се запознае предварително с таксите на дружествата и чрез методиката за тяхната оценка съгласно обявения критерий - най-ниска цена - да предопредели изхода от процедурата.

        На следващо място проучването показа, че в ценовата оферта е предвидено срокът за внасяне на осигурителните вноски да се посочи от участниците, докато в проектодоговора, част от документацията за участие, е отразено, че работодателят превежда сумата за осигурителните вноски в срок до 30-то число  на всеки  календарен  месец за предходния месец. Налице е противоречие в указанията на възложителя, което е основание за отмяна на обжалвания акт.

        КЗК намира, че е налице противоречие и в указанията на възложителя, тъй като има противоречие между образеца на ценовата оферта, която предвижда да се оферира само една цена за Такса за управление, а в проекта на договора се предвиждат два вида такси — една такса за месечни вноски до размера на данъчната преференция и друга такса за месечни вноски над размера на данъчната преференция.

Също така производството установи, че в документацията и образеца на ценовата оферта е предвидено задължително да се удържа т.н. процент от реализирания доход от инвестициите на активите, докато във втория чл.25 от проекта на договор е предвидено, че това става по преценка на изпълнителя. Противоречието отново създава неяснота и е основание за отмяна на решението за откриване на процедурата.

На последно място КЗК приема, че поставеното в проектодоговора условие  средствата,  натрупани  от  вноски  за  сметка  на  работодателя, да  не  могат  да  се  прехвърлят от осигуреното лице в друг доброволен пенсионен фонд, противоречи на действащото законодателство и следва да бъде съобразено от възложителя при откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, 25.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД взето с Протокол № 230/27.06.2014 г. за обявяване на класирането в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на кабелна арматура и силови кабели НН, кабелни глави СрН, кабелни муфи СрН”, разделена в три обособени позиции, открита с Решение № 208/08.11.2013 г., в частта по обособена позиция 3 – Кабелни муфи 10kV, 20 kV средно напрежение /СрН.

Въз основа на установената фактическа обстановка КЗК намира за основателни твърденията в жалбата на „Филкаб“ АД за незаконосъобразност на класирането по обособена позиция 3. В противоречие с мотивите на възложителя, обосноваващи отстраняването на жалбоподателя от участие, КЗК установи, че предложението на „Филкаб“ АД отговаря на изискването на възложителя за студеносвиваема технология при монтажа, поради което офертата на дружеството е следвало да бъде допусната до участие и да бъде класирана по позиция 3.

КЗК връща обществената поръчка от етап договаряне, в съответствие с изискванията на документацията за участие и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „EВН България Електроразпределение” ЕАД, 25.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на „EВН България Електроразпределение” ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на достъп и използване на резервна мрежа за пренос на данни”.

По жалбата на „БТК“ ЕАД проучването установи, че комисията за провеждане на процедурата е допуснала нарушение на ЗОП, като не е аргументирала решението си да приеме писмената обосновка на класирания на първо място участник „Мобилтел” ЕАД относно предложената от него цена за изпълнение на поръчката.

Видно от представените в хода на производството пред КЗК доказателства, след като е установила, че предложената от „Мобилтел” ЕАД окончателна цена за изпълнение на поръчката е с повече от 20 % по-ниска от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници, комисията правилно е изискала от участника подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото му предложение. Помощният орган обаче не е изпълнил коректно задължението си да извърши преценка на обективността на посочените от участника обстоятелства, като посочи мотивите, довели до съответното заключение. Липсата на мотиви при приемане на обосновката на значително по-благоприятното ценово предложение на даден участник противоречи на принципа на прозрачност в ЗОП и се явява съществено нарушение на процедурата за избор на изпълнител.

КЗК връща обществената поръчка от етап разглеждане на окончателните ценови предложения на участниците при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от ДП „Български спортен тотализатор”, 26.9.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор” за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „1. Предоставяне на охранителни услуги: охрана на имуществото на БСТ – сграден фонд и находящите се в него движими вещи, охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие в организираните от БТС хазартни игри. 2. Доставка на технически системи за сигурност.”

Проучването установи, че методиката за определяне на комплексната оценка на офертите по подпоказатели № 3, 4, 5 и 7 от техническото предложение е непълно и неясно формулирана. Съгласно закона, методиката следва да съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и на комплексната оценка на офертите, когато критерият за оценяване на офертите е икономически най-изгодната оферта, какъвто е настоящият случай.

КЗК счита, че по изброените подпоказатели в методиката липсва изчерпателно изброяване на изискванията спрямо кандидатите, като са посочени само някои от възможните хипотези, но не всички. Това е недопустимо от закона, който изисква точни указания по отношение на всички критерии за оценка. Липсват насоки и критерии, указващи търсеният ефект от дейностите, предмет на поръчката, както и яснота относно дефиницията на ролите, задачите и отговорностите на съответните изпълнители.

Като краен резултат се достига до нарушаване на ЗОП и основните принципи при провеждане на процедурите за възлагане на обществените поръчки, посочени в закона.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Тракийски университет - гр. Стара Загора, 01.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на ректора на Тракийски университет - гр. Стара Загора за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност за срок от 1 (една) година, обособени в 2 позиции“.

Проучването установи, че възложителят незаконосъобразно е изискал от участниците - мобилни оператори - да представят удостоверение от КРС за покритието на мрежата им. Изискването е заложено в методиката за оценка на мобилната телефония в раздела, описващ оценяването на техническите параметри на предложенията.

КЗК счита, че потенциалните участници не разполагат с правна възможност да изпълнят изискването на възложителя за оценяване на техническите параметри на услугата мобилна телефония така, както е формулирано в методиката за оценка. При наличие на изрично писмо на КРС от м. април 2014 г., в което ясно се посочва, че „КРС преустановява издаването на удостоверения/служебни бележки, съдържащи данни за покритие”, за потенциалните участници е юридически невъзможно да изпълнят изискването на възложителя. С оглед на това КЗК приема, че възложителят е заложил в методиката за оценка ограничителни условия, които препятстват свободния и равнопоставен достъп за участие в поръчката и са в противоречие на ЗОП.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от МБАЛ „РОКФЕЛЕР” ЕООД, гр. Петрич, 01.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на МБАЛ „РОКФЕЛЕР” ЕООД, гр. Петрич, за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МБАЛ „РОКФЕЛЕР“ ЕООД“.

Проучването установи, че оценителната комисия не е установила по безспорен начин съответствието на класирания на първо място участник „Елпак лизинг“ ЕООД с изискванията от документацията за участие по позиция № 25. В конкретния случай има противоречива информация във връзка с оторизацията на „Ридаком“ ЕООД да предлага на българския пазар Автоматична система за идентификация на бактерии с марка Mindrey, Китай, модел TDR-300В, както и да реоторизира трети лица - в случая „Елпак лизинг“ ЕООД.

КЗК счита, че наличието на противоречиви документи, в това число и липсата на доказателства за право на „Ридаком“ ЕООД да реоторизира трели лица да предлагат оферираната апаратура, представлява релевантен въпрос за окончателната преценка на офертите и едва след изясняване по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП би се стигнало до обоснован извод за не/съответствието на офертата с изискванията на възложителя. В случая комисията е била длъжна да доизясни съответствието на офертата на участниците с предварително обявените условия. Предвид възникналото съмнение относно обстоятелства, посочени от участника „Елпак лизинг“ ЕООД в техническата оферта, КЗК счита, че процедурата по провеждане на обжалваната обществена поръчка следва да бъде върната на етап разглеждане на техническите предложения на участниците, като бъде изяснен въпросът относно съответствието на участника с изискванията на възложителя в частта по позиция № 25 „Автоматична система за идентификация на бактерии“.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Дупница, 08.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Дупница за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Реконструкция, модернизация и разширения на ГПСОВ - гр. Дупница”, в частта по обособена позиция 1.

Проучването установи, че  e налице основание за прекратяване на процедурата, тъй като никой участник не е предложил срок за изпълнение на поръчката, който да отговаря на този, който е предварително предвиден и заложен в документацията - не по-късно от 30 юни 2015 г. Независимо от това, комисията е пристъпила към оценка на офертите, като процедурата е приключила с решение за класиране и определяне на изпълнител. От офертите е видно, че участниците Обединение „ПСОВ Дупница 13“, Обединение „Байовъркс-М“ (избран за изпълнител) и  „Физиа Италиампианти“ АД са предложили срок за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция 1 от 18 месеца. Минимално допустимият срок за изпълнение на поръчката, посочен от възложителя е 12 месеца, като към момента на разглеждане на офертите за комисията е било ясно, че всички оферти не отговарят на предварително утвърдените условия на възложителя.

КЗК връща преписката на възложителя с указание за прекратяване на процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, 08.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за откриване на процедура на договаряне без обявление, с предмет „Осъществяване на денонощна физическа въоръжена с огнестрелно оръжие и технически средства охрана на обектите и имуществото на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД.

 

Проучването установи, че незаконосъобразно е избран видът процедура на „договаряне без обявление”, тъй като не са налице правните и фактически предпоставки за приложението на визирания нормативен текст.

Съгласно ЗОП, възложителите, извършващи дейности във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги могат да откриват процедура на „договаряне без обявление”, когато „е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление“.

След като се запозна с доказателствата, приложени по преписката, КЗК установи, че не е доказано наличието на необходимост от предприемане на неотложни действия от страна на възложителя. Представените от възложителя договори за охрана на обекти от предмета на процедурата на договаряне без обявление не удостоверяват наличието на подобни обстоятелства. Единственият договор за охрана, представен от възложителя, който е изтекъл към настоящия момент е този за охрана на Националния музей на транспорта в гр. Русе - обект, който няма отношение към твърдените от възложителя вредоносни последици относно живота и здравето на гражданите. Представеният договор за охрана на фургони и санитарна площадка в гр. Плевен изтича на 22.08.2015 г., т.е. повече от една година след датата на откриване на процедурата на договаряне без обявление. Третият договор касае доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мобилна периметрова охрана и обучение на персонал, определен от възложителя за работа с нея - предмет, който е неотносим към настоящото производство. Въз основа на изложеното КЗК намира, че не е налице възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия от страна на възложителя.

Наред с това, към момента на откриване на процедурата на договаряне без обявление, е налице неприключила открита по вид възлагателна процедура. Наличието на друга процедура със същия предмет води до възможност на паралелното избиране на двама изпълнители за изпълнението на един и същи предмет, което е в противоречие с целта на закона.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Руен, 09.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на община Руен за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на СМР по обособени позиции:1. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 1186/III-208, ДЪСКОТНА-ПЛАНИНИЦА-РУПЧА-ЛЮЛЯКОВО В УЧАСТЪКА С. ДЪСКОТНА - С. ПЛАНИНИЦА ОТ КМ 0+030 ДО КМ3+830 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 1186/III-208, ДЪСКОТНА-ПЛАНИНИЦА-РУПЧА-ЛЮЛЯКОВО В УЧАСТЪКА С. ПЛАНИНИЦА – С. РУПЧА ОТ КМ 3+380 ДО КМ 10+830“, в частта по обособена позиция № 1.

По жалбата на „Щрабаг“ ЕАД проучването установи, че „Техно-Енерджи“ ООД, избрано за изпълнител по обособена позиция № 1, не отговаря на изискванията на възложителя по отношение декларираното оборудване за изпълнение на поръчката. В офертата има непълноти в описанието на машините, които водят до неяснота разполага ли дружеството с декларираното оборудване или не. Оценителната комисията в случая е извършила нарушение, като не е указала на участника да отстрани констатираното несъответствие с критериите за подбор, а е приела, че офертата отговаря на изискванията на възложителя.

След връщането на процедурата, на „Техно-Енерджи“ ООД следва да бъде указано да представи доказателства, удостоверяващи съответствието на офертата му с изискванията на възложителя, а именно, че дружеството разполага с 1 бр. багер и 1 бр. валяк бандажен, собствени/наети или на лизинг. Констатираният порок в работата на оценителната комисия е от такова естество, че обосновава отмяна на решението за избор на изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 1.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), 09.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за обявяване на класиране и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Слатина, Столична община”.

Проучването установи, че избраният за изпълнител участник ДЗЗД „Аргус-Сървей“, обединение от „Сървей Груп” ЕООД и „Консултантска агенция Аргус“ ООД, е представил сертификат за въведен стандарт за качество БДС EN - ISO 9001:2008 единствено за „Сървей Груп” ЕООД. Оценителната комисия е приела, че ДЗЗД „Аргус-Сървей“ отговаря на критериите за подбор и го е допуснала до следващия етап в процедурата - оценка на техническо предложение.

КЗК счита, че сертификат за качество EN - ISO 9001:2008 или еквивалентeн следва да се представи за всеки един от участниците в Обединението, доколкото и двамата участници ще изпълняват заедно всички дейности по поръчката. В тази връзка КЗК приема, че действията на комисията са незаконосъобразни и обжалваната процедура следва да бъде върната за ново разглеждане на документите за подбор, като в определен срок „Консултантска агенция Аргус“ ООД следва да представи сертификат за въведен стандарт за качество БДС EN - ISO 9001:2008 или еквивалент или въведени вътрешни правила, регламентиращи управлението на качеството в юридическото лице (участника).

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор в Плик № 1 в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, 13.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Съвета на директорите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Преустройство на кран мостов електрически, двугредов (КЕЕ-2Г) с товароподемност Q=30/5t, с рег. № СзПу0087 в Котелна зала – част 700 MW“.

Проучването установи, че оценителната комисия е отхвърлила немотивирано представената от жалбоподателя „АТП-Атомтоплопроект“ ООД подробна писмена обосновка за предложената от него цена за изпълнение на поръчката. Комисията незаконосъобразно е подменила аргументите на участника със свои собствени разсъждения върху релевантността на цени по дейности, които цени тя сама е изчислила. Мотивите на комисията е следвало да бъдат съсредоточени върху изложените от участника обстоятелствата, а не да стъпи върху свои разсъждения, които не кореспондират с изложеното в обосновката.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на офертите на участниците при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Софийска вода” АД, гр. София, 13.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Софийска вода” АД, гр. София за откриване  на обществена поръчка с предмет „Охранителна услуга – охрана с технически средства, физическа охрана и въоръжена охрана” и по  3-те  обособени позиции.

Проучването установи, че възложителят е разписал няколко дискриминационни и необосновано ограничаващи икономически и технически възможности към участниците,  които не са съобразени с принципите на ЗОП.

На първо място КЗК приема за ограничително условието, според което кандидатът следва да притежава собствен Денонощен Мониторинг Център /ДМЦ/. Възложителят е изброил минималните изисквания за неговите възможности и капацитет, като е изключена възможността за използването на такъв център на базата на друго правоотношение - когато кандидата няма свой денонощен мониторинг център или ще ползва услугите на друг. С поставеното изискване участниците да разполагат със собствен изграден ДМЦ, възложителят необосновано е ограничил участието на лица в настоящата  поръчка.

На следващо място КЗК приема за незаконосъобразно заложеното от възложителя неопределено изискване по отношение броя служители, необходим за охрана на обектите, което поставя кандидатите в невъзможност да оферират цена за изпълнение на поръчката. В цената следва да бъдат включени всички разходи, включително единична месечна цена за съответния клас длъжност, брой охранители и месечна цена в лв.  без ДДС.

Поставеното от възложителя условие за наемане на по-голям брой служители при необходимост прави невъзможна обективната преценка за стойността на услугата, която следва да бъде съотношение между броя на охранителите и цената за един охранител. Евентуалното увеличаване на броя на охранителите с неясно колко лица означава поемане за своя сметка от страна на изпълнителя на част от услугата, което е недопустимо и противоречи на принципа за възмездност на договорите за обществени поръчки.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Съединение, 14.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Съединение за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Проектиране на сключена водопроводна мрежа на селата: Царимир, Голям Чардак и Малък Чардак, Община Съединение, Област Пловдив - Фаза Работен Проект“.

Проучването установи, че привлечените външни експерти в състава на оценителната комисия не отговарят на изискванията на закона да притежават квалификация в съответствие с предмета на обществената поръчка. Допуснатото нарушение е съществено, тъй като се отразява върху възможността на комисията да изпълни възложените й задачи, една от които е да разгледа по максимално обективен начин обосновките на участниците по показателя за оценка К1, които в преобладаващата си част излагат инженерно-технически предложения и решения за изпълнение на предмета на поръчката.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от ДП „Пристанищна инфраструктура”, 14.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна.

 

Проучването установи, че класираният участник на първо място в процедурата - „СТФ” АД не е доказал надлежно, че разполага с декларираната техника за изпълнение на поръчката, като не е приложил договор за наем за част от техниката. Съгласно документацията за участие в обществената поръчка, към датата на подаване на офертата кандидатите трябва да разполагат с подходящо техническо оборудване, което включва драгажна техника, техническо оборудване за преместване на буйове и такова за изваждане на едрогабаритни предмети от дъното на каналите и акваторията.

На следващо място КЗК установи, че има допуснати грешки в ценовото предложение на „СТФ” АД, в резултат на което е налице съществена разлика между посочените с числа и словом цени в офертата. Този недостатък в ценовото предложение е достатъчно основание за отстраняване на участника съобразно ЗОП, без да е необходимо допълнително изясняване на посочените от него единични цени.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на ценовите предложения  в Плик № 3 в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Топлофикация София“ ЕАД, 15.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на ултразвукови топломери с дистанционно отчитане, ръчно преносими терминали за отчитане на топломери в абонатните станции и софтуер за обработка на отчетите в поделенията на компанията“, открита с Решение № 52/21.12.2012 г. на възложителя.

КЗК налага санкция на „Топлофикация София“ ЕАД в размер на 41 737, 97 без ДДС.

Производството е образувано във връзка с влязло в сила решение на ВАС, с което съдът приема, че офертата на австрийското дружество „ElinWasserwerkstechnik Ges“ m.b.H, определено за изпълнител на обществената поръчка, не съдържа документ за съответствие (сертификат) на топломер с номинален дебит Qn 3 м³/h. Според съда е налице закононарушение, което води до незаконосъобразност на решението на възложителя за избор на изпълнител в обществената поръчка. Доколкото решението на ВАС е окончателно, КЗК е длъжна да се съобрази с мотивите, изложени в него.

Тъй като има влязло в сила определение за допускане на предварително изпълнение на обществената поръчка и сключен договор от възложителя в резултат на това, както и установено нарушение от съда, довело до незаконосъобразност на решението за избор на изпълнител, на възложителя следва да бъде наложена санкция съгласно ЗОП в размер на 10 на сто от стойността на сключения договор, която в случая възлиза на сумата от 41 737, 97 лв.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Министерство на здравеопазването, 17.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на министъра на здравеопазването за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на медицински специалисти за диагностика, грижи и лечение на хора, живеещи с ХИВ/СПИН(ХЖХС) за нуждите на ПФГФ”, в частта по обособена позиция №2 „Организиране и провеждане на обучения на медицински специалисти за диагностика, грижи и лечение за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС)” в Северна България.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на министъра на здравеопазването за прекратяване на същата процедура, отново в частта по обособена позиция №2 „Организиране и провеждане на обучения на медицински специалисти за диагностика, грижи и лечение за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС)" в Северна България.

Проучването установи, че при отварянето на ценовите оферти на участниците конкурсната комисия е допуснала нарушение, като не е подписала протокола от всички присъстващи редовни и резервни членове, извършили съответните действия и взели решения, касаещи отстраняването на двама участници в процедурата по обособена позиция № 2. Това е съществено процесуално нарушение, в противоречие с императивна разпоредба на ЗОП, която гласи, че протоколът се подписва задължително от всички членове на комисията (постоянни и както и в настоящия случай резервни такива).

В тази връзка КЗК счита, че този порок води до отмяна на решението за класиране по обособена позиция №2, тъй като мотивите за издаването на решението препращат към мотивите на комисията, разписани в протокола от работата й, който не е съобразен със съответното съдържание и форма, изискуеми от закона, тъй като не всички членове, присъствали и извършили действията на публичното заседание са го подписали.

КЗК връща процедурата от етап отваряне, разглеждане и оценка на документите в плик №1 в съответствие с мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от ТП ДЛС „Паламара“ при СИДП ДП – Шумен, 17.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директор на ТП ДЛС „Паламара“ при СИДП ДП – Шумен за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на изпълнителя, и доставка на зимни и летни гуми за моторни превозни средства, собственост на ТП ДЛС „Паламара“ с. Венец през 2014 год.“, в частта по обособени позиции № 1, 2, 4.

Проучването установи, че оценителната комисия незаконосъобразно е предложила за отстраняване от участие по обособени позиции № 1, 2, 4 жалбоподателя в производството „Примекс“ ЕООД.

Видно от представените доказателства по преписката, оферти по съответните  обособени позиции са подали единствено две дружества. В тази връзка КЗК счита, че оценителната комисия не е следвало да изисква писмена обосновка от участника относно направените от него ценови предложения доколкото, поради липсата на трети участник в процедурата, не може да бъде определена средна стойност на ценовите оферти.

КЗК връща процедурата от етап отваряне и разглеждане на ценовите предложения на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Кюстендилска вода” ЕООД, 20.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „Кюстендилска вода” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на PE тръби и фитинги с налягане до 16 атмосфери за нуждите на „Кюстендилска вода” ЕООД – град Кюстендил”.

Проучването установи, че комисията за провеждане на процедурата не е спазила предвидения в закона ред за уведомяване на участниците за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти. Същите са отворени в първото и единствено заседание на комисията, непосредствено след разглеждане на документите за подбор и техническите предложения от пликове № 1 и № 2. Кандидатите освен това са били уведомени за часа, датата и мястото на отваряне на офертите в самото обявление за обществената поръчка, като същите не са присъствали, нито са изпратили упълномощени представители.

Съгласно ЗОП, възложителят следва да прекрати процедурата с мотивирано решение при установени нарушения при провеждането й, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията, при които е обявена. В случая е нарушен принципа на публичност и прозрачност при отваряне на ценовите предложения на участниците, което опорочава процедурата по възлагане на обществената поръчка и прави незаконосъобразно нейното провеждане.

КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Болярово, 20.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Болярово за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Воден, община Болярово”.

Проучването установи, че съставът на комисията за провеждане на процедурата е незаконосъобразен, като нито един от включените в него експерти от администрацията на община Болярово не притежава необходимите познания и опит в областта на строителството на ВиК обекти. Допуснатото нарушение е съществено, тъй като се отразява върху възможността на комисията да изпълни възложените й задачи, като разгледа и оцени по максимално обективен и прозрачен начин предложенията на участниците за изпълнение на поръчката. Последица от нарушението е незаконосъобразност на всички извършени действия от комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите от момента на назначаването й до момента на последното извършено от нея действие.

Проучването също така показа, че комисията на възложителя е нарушила дадените в методиката указания за оценяване на офертите, като не е изготвила индивидуална оценителна таблица, в която всеки член да отбележи собствените си констатации и обективни преценки въз основа на разписаното от участниците.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на обществената поръчка в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от БАН, 20.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Института по полимери към БАН за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на апаратура за анализ и получаване на полимерни и композитни материали – първи етап”, при условия, ред и финансиране, утвърдени в Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, в частта по обособена позиция 3.

При извършената проверка КЗК установи, че в протоколите от работата на комисията не се съдържа описание на техническите предложения и мотиви в съответствие с изискванията на закона. Доколкото липсва кратко описание на техническите предложения на участниците според изискванията на ЗОП и не са изложени никакви мотиви за присъдените точки по отделните характеристики на предлаганата апаратура, КЗК приема, че извършеното оценяване е немотивирано. Комисията за провеждане на процедурата е издала протокол, от който не става ясно въз основа на какви доказателства, съдържащи се в офертите на участниците, е достигнала до определения брой точки и кои обстоятелства по предложенията обуславят присъдените оценки.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения, оценка и класиране в съответствие с изискванията на документацията за участие, закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, 21.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на зам.- кмета на Столична община за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Охрана на пешеходни подлези“, открита с Решение № СО-РД-09-03-22/20.02.2014г. на възложителя.

При извършената проверка КЗК установи, че комисията за провеждане на процедурата не е изложила собствени мотиви за присъдените точки на техническите оферти, от които да е видна връзката между изискванията на възложителя и поставените оценки.

Пълното отсъствие на кратко описание на техническите предложения на участниците в процедурата води до нарушаване на принципа на публичност и прозрачност и до невъзможност за съпоставяне на направените предложения с оглед преценка на извършеното оценяване.

Във връзка с изложеното КЗК намира, че възложителят не е спазил указанията, дадени в предходно решение на КЗК от м. юли т.г., като при извършването на повторното разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците в процедурата отново са допуснати същите нарушения.

КЗК връща преписката на възложителя за ново разглеждане на техническите предложения на участниците при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „БДЖ- Товарни превози“ ЕООД и „БДЖ- Пътнически превози“ ЕООД, 22.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителите на „БДЖ- Товарни превози“ ЕООД и „БДЖ- Пътнически превози“ ЕООД за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за безплатна храна на правоимащия персонал от „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД и „БДЖ- Пътнически превози“ ЕООД за едногодишен период”.

При извършената проверка КЗК установи, че класираният на първо място участник „Български пощи“ ЕАД е представил документ, който не съответства на изискванията на възложителя. Дружеството е следвало да представи декларация с основните договори за изработване и доставка на ваучери, изпълнени през последните три години, придружена от заверени копия на референции и заверени препоръки за добро изпълнение. Комисията за провеждане на процедурата е констатирала липсата на такъв документ в Плик №1 от офертата на „Български пощи“ ЕАД и е изискала да бъде представен допълнително. В представените документи обаче не се съдържа нито един посочен договор, като съответно няма приложени референции.

На следващо място проучването показа, че при разглеждане на ценовата оферта на „Български пощи“ ЕАД, комисията е установила допусната грешка в ценовото предложение на участника за „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и е направила преизчисление. КЗК счита, че това е съществено нарушение, тъй като се създава неяснота дали полученото при преизчисляване на предложението съответства на волята на участника, а също се променя и неговото ценово предложение.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите в плик 1.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, 22.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ за класиране и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Създаване на информационна и комуникационна платформа за пространствени данни и услуги”.

При извършената проверка КЗК установи, че комисията за провеждане на процедурата не е констатирала съществено разминаване в сроковете за изпълнение на Дейност 1, заложени от избрания за изпълнител Консорциум "ГИС-ЕСМИС". Не става ясно по какъв график би работил участникът в случай че бъде избран за изпълнител. Противоречието в сроковете за изпълнение не може да се коригира без това да доведе до промяна на техническото предложение. КЗК приема, че комисията е следвало да отстрани участника от процедурата поради нередовност на офертата, а не да го допуска до оценка и класиране. Нарушението е достатъчно основание за отмяна на акта на възложителя за класиране и избор на изпълнител.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в Плик № 2 на участниците при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, район „Надежда“, 23.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Столична община, район „Надежда“, за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за нуждите на детските заведения на територията на СО - район Надежда“, в частта по обособена позиция № 2, открита с Решение № РД-1200-56/30.10.2013 г. на възложителя.

Производството установи, че след връщане на процедурата за повторно разглеждане на документите за подбор от плик № 1, жалбоподателят Консорциум „Рамисов-Чешмеджиева“ представя допълнителни документи, които не са приети от комисията на основание, че същите удостоверяват нововъзникнали обстоятелства след откриване на обществената поръчка.

КЗК счита, че документите, които участниците представят по искане на комисията, могат да удостоверяват и факти, настъпили след крайния срок на подаване на офертите. ЗОП позволява липси и/или несъответствия в офертите с критериите за подбор да се удовлетворяват чрез документи, показващи новонастъпили обстоятелства. В тази връзка КЗК намира, че допуснатото нарушение е съществено, тъй като жалбоподателят е доказал пълно съответствие с критериите за подбор и е следвало да бъде допуснат до оценка на техническите предложения.

Комисията за защита на конкуренцията връща процедурата от етап разглеждане на документите от плик № 1 „Документи за подбор“ на офертите за съответствие с критериите за подбор съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Стара Загора, 23.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Стара Загора за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в община Стара Загора”.

Проучването установи, че комисията за провеждане на процедурата неправилно не е уважила талоните за регистрация на автомобили, съдържащи екологична категория „Евро 4”, предложени за изпълнение на поръчката от жалбоподателя „Нелсен Чистота” ООД.

В тази връзка КЗК приема, че комисията е предложила незаконосъобразно за отстраняване участника на основание, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя и не покрива поставените изисквания за технически възможности - минимален стандарт Евро 4.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите от плик № 1 на участниците и преценка на условията за допустимост в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Вълчи дол, 24.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Вълчи дол, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги по изготвяне на заявления за подпомагане, управление и отчитане със седем обособени позиции”.

Производството установи, че комисията за провеждане на процедурата е отстранила незаконосъобразно жалбоподателя „Протико Ил” ЕООД по обособена позиция № 7. Комисията не е приела писмените обосновки на участника по обособени позиции № 1 – 6 и го е отстранила направо и по обособена позиция № 7, без да изиска обосновка по нея.

Като следващо нарушение на процедурата за избор на изпълнител КЗК счита непредставянето на гаранция за участие по обособена позиция 7 от класирания на трето място участник „ЕС ПИ консулт БГ” ООД. От страна на този кандидат са предоставени 6 броя платежни нареждания, представляващи гаранция за участие по обособени позиции от 1 до 6. Оценителната комисия е следвало да изиска гаранция и по обособена позиция № 7.

На последно място КЗК приема, че оценките на техническото предложение на класирания на първо място участник „Консулт СС” ЕООД са необосновани, като комисията не е изложила задължителните за това мотиви.

Комисията за защита на конкуренцията връща процедурата от етап разглеждане на документите на участниците в Плик №1 съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Гърмен, 27.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Гърмен за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура – външен водопровод и напорен водоем на територията на община Гърмен” по две обособени позиции: обособена поизция 1 –„Допълнително водоснабдяване на с. Рибново с подобект –Напорен водоем V =2х400 м3, водни камери, суха камера и входна кабина” и обособена позиция 2 –„Външен водопровод и напорен водоем V=250м3 за с. Долно Дряново”.

На първо място производството установи, че комисията за провеждане на процедурата не е мотивирала присъдените точки за техническите предложения на участниците, в резултат на което е извършила оценяване в противоречие с принципа за публичност и прозрачност. Самата комисия освен това е в незаконосъобразен състав.

Също така, от плик 1 от офертата на избрания за изпълнител участник по обособена позиция 1 „ВиК ГЪРМЕН” ДЗЗД е видно, че участникът не е покрил минималното изискване на възложителя за представяне на застрахователна полица за валидна застраховка за строителство на обекти от II-ра категория, IV-та група строежи. Комисията не е установила несъответствието и не е изискала отстраняването му в предоставения от ЗОП допълнителен срок, което е довело до незаконосъобразно допускане на „ВиК ГЪРМЕН” ДЗЗД до участие в процедурата.

По отношение на предложения от Обединение „ГЪРМЕН 2014” инженерно-технически състав проучването установи, че един от предложените експерти не покрива изискванията на възложителя. Комисията не е констатирала това несъответствие при преценка на критериите за подбор и не е указала на участника да го отстрани по реда на ЗОП.

Тъй като възложителят е сключил договори за възлагане на обществената поръчка, а съгласно ЗОП няма такова право преди изтичане на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати, като същевременно КЗК е установила нарушение на закона съгласно чл. 122г, ал. 1, т.6 от ЗОП, засегнало възможността на лицето, подало жалба, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител, Комисията за защита на конкуренцията отменя решението за класиране като незаконосъобразно, при което засегнатите страни могат да търсят правата си по реда на ГПК.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Национална здравноосигурителна каса, 28.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на Национална здравноосигурителна каса за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Усъвършенстване на работните процеси по обслужване на договорните партньори на Национална здравноосигурителна каса“.

Производството установи, че оценителната комисия не е изложила мотиви за поставените оценки на техническите предложения на участниците, като в по-голямата си част мотивите на комисията изцяло преповтарят текстове от методиката за оценка.

Един от основните принципи на ЗОП е принципът за прозрачност и КЗК счита, че той е нарушен, тъй като от изложеното в протокола от работата на комисията не може да се заключи защо жалбоподателят „ТехноЛогика“ ЕАД не е оценен с максималния брой точки. По същия начин комисията е подходила и при оценката на техническото предложение на избрания за изпълнител „Модерни работни процеси“ ДЗЗД, като изложените мотиви са сходни с тези в офертата на „ТехноЛогика“ ЕАД. В тази връзка КЗК счита, че оценяването по показател ТО - Техническа оценка е немотивирано и води до незаконосъобразност на поставените оценки.

Комисията за защита на конкуренцията  връща процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на техническите предложения на участниците при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Кърджали, 28.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Кърджали за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Строителни и монтажни работи по обособени позиции, както следва: обособена позиция №1 „Водоснабдяване на с. Орешница, община Кърджали“ и обособена позиция №2 „Подмяна на тласкател от ПС до НВ за с. Царевец, община Кърджали“, в частта му по обособена позиция №1.

 

Проучването по преписката установи, че в състава на комисията за провеждане на процедурата липсва лице с образование, свързано с предмета на поръчката –строителен техник. Това обстоятелство води до незаконосъобразност на състава на комисията и невъзможност за обективна оценка на техническите предложения на участниците в обществената поръчка, което налага отмяната на крайния акт на възложителя.

Основателно се явява и твърдението на жалбоподателя ГД „АБ-ХИДРО”, Хасково, че представеното от избрания за изпълнител участник „Саварона“ ЕООД техническо предложение не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като образец №2 от неговата оферта е ненадлежно попълнен. Видно от техническото предложение на „Саварона“ ЕООД, дружеството е предложило само един гаранционен срок, като не е посочено за кои видове работи се отнася той. Комисията не е констатирала това нарушение, а е преминала към оценяване на предложението на участника по следващия показател. Нарушението не може да бъде допълнително поправено, тъй като това би довело до промяна в техническото предложение на съответния участник, което е основание за отстраняването му от обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия в законосъобразен състав, която да проведе възлагателна процедура в съответствие с установените фактически обстоятелства и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Берковица, 29.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Берковица за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на oбщ устройствен план на община Берковица по следните обособени позиции: обособена позиция № 1 ”Изготвяне на общ устройствен план на община Берковица”; обособена позиция № 2 „Изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка на съвместимостта (ОС) на ОУПО Берковица съгласно ЗООС и ЗБР“, в частта по обособена позиция № 1.

Проучването установи, че възложителят е одобрил методика за оценка на офертите, в която са заложени показатели за оценяване на техническите предложения, които нямат отношение към нея, не са обвързани с техническото задание и не дават възможност правилно да се оценят представените от участниците предложения. Това води до невъзможност да се избере оферта, която предлага най-добро съотношение качество - цена по смисъла на ЗОП.

Предвид установеното КЗК приема, че заложените показатели за оценка „Приход от предоставени услуги, сходни с предмета на поръчката“ и „Икономическа и финансова сигурност“, не съдържат информация относно качеството на предлагана услуга и техническото изпълнение на дейностите, което е основание обжалваното решение за откриване на обществената поръчка да бъде отменено като незаконосъобразно.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, 29.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на генералния директор на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на техническия проект по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец“.

Проучването по преписката установи, че избраният за изпълнител участник ЕТ „Ел Транс инженеринг – ВМ“ не е вписал в регистъра на ДНСК, съгласно чл. 166 от ЗУТ, тримата си ключови експерти, които ще оценяват съответствието на инвестиционните проекти и/или строителния надзор на обекта на поръчката.

КЗК счита, че действията на оценителната комисия са незаконосъобразни, тъй като не е констатирала пропуска в документите на участника и не е изискала от него доказателства, от които по безспорен начин да се установи, че включените като консултанти нови специалисти са вписани в регистъра на ДНСК.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Минерални бани, 29.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Минерални бани за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги по управление дейностите на одобрени проекти на Община Минерални бани през 2013г., по Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" финансирани от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. за обекти: 1 „Реконструкция на туристическа еко пътека: „Айкаас – Градището – с. Сърница“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, община Минерални бани“; 2 „Реконструкция на туристическа еко пътека: „с. Сърница – м. Петте чучура – с. Ангел войвода“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, община Минерални бани“; 3 „Реконструкция на туристическа еко пътека: „Минерални бани – Голямо градище – връх Гарваница“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, община Минерални бани“; 4 „Реконструкция на туристическа еко пътека: „с. Боян Ботево – Улу дере – м. Орлови скали“, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, община Минерални бани“.

Производството установи, че комисията не е оповестила оценките на техническите оферти на участниците преди отварянето на ценовите предложения, което е сериозно нарушение на процедурата за избор на изпълнител. Този пропуск освен това не може да бъде поправен с повтаряне на процедурата от последното законосъобразно действие.

КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Брегово, 30.10.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Брегово за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности на община Брегово с прилагане на компютърни технологии с версии за показване на специализирани компютърни системи, в Интернет и на DVD” по договор № 05 /313/00149 от 03.04.2013 година за безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 от ПРСР 2007-2013 година за проект „Изграждане на посетителски център за експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Брегово с прилагане на аудиовизуални компютърни технологии”.

Проучването установи, че при проверка на техническите предложения комисията за провеждане на процедурата е въвела допълнителен критерий - “съотносимост” на филмите от демонстрационните версии, който не е бил част от документацията за участие. Това е довело до нарушаване на принципите на ЗОП и е рефлектирало върху законосъобразността на решението за избор на изпълнител в процедурата, което налага неговата отмяна.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, 03.11.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на всъдеход - амфибия”, финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, в частта по обособена позиция 2.

Проучването установи, че жалбоподателят Консорциум „Медикал Инженеринг 13“ е отстранен правилно от процедурата за избор на изпълнител, а определеният за изпълнител „Ломини“ ООД е допуснат незаконосъобразно до оценка и класиране. От събраните по преписката доказателства се установява несъответствие на офертата на този кандидат с критериите за подбор. КЗК намира, че комисията незаконосъобразно е приела, че офертата на „Ломини“ ООД отговаря на изискванията на възложителя, тъй като от приложените документи не се установява, че производителят на предлаганата техника разполага със сертификат за качество на доставяните амфибии.

КЗК приема, че решението за класиране следва да бъде отменено в частта по обособена позиция № 2, а преписката върната на възложителя за продължаване на процедурата от последното законосъобразно действие.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Тракийския университет – Стара Загора, 04.11.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на ректора на Тракийския университет – Стара Загора за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване, материали и консумативи към него, по проект BG161PO003-1.2.04-0081-C0001 „Развитие капацитета за научно-изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора, посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни изследвания”, в частта му по обособена позиция № 8.

Производството е образувано по жалба на „Инфолаб” ЕООД, гр. София. Проучването установи няколко незаконосъобразни условия в документацията за участие, които обосновават отмяна на решението за откриване на поръчката по тази позиция.

На първо място, възложителят изисква от участниците да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия, докато доставяната апаратура - високоразделителен масспектрометър и лабораторна центрофуга с охлаждане - не представлява медицинско изделие. КЗК счита, че изискването нарушава една от разпоредбите на ЗОП, като неоснователно ограничава участието в обществената поръчка на лица, които търгуват с аналитична техника, но не и с медицински изделия.

Също така проучването показа, че възложителят е поставил такива изисквания към доставяната апаратура, които предполагат само един конкретен производител. В тази връзка КЗК намира условието също за дискриминационно.

Комисията намира за ограничително и условието максималният допустим праг на скоростта на сканиране на високоразделителен масспектрометър да бъде 12 Hz, тъй като необосновано ограничава участието на производители и техни представители, които предлагат висок клас масспектрометри с многократно по-висока скорост на сканиране.

Не дава необходимата информация на участниците също така изискването към част от апаратурата да бъде „високо прецизен електростатичен мас-анализатор”, както и условието за „максимална скорост на въртене“, без да се специфицира вида на ротора и обема на съдовете. Тъй като предполагат нееднозначно тълкуване, са некоректно формулирани.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Топлофикация София” ЕАД, 05.11.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД, с което се извършва класиране и се определя изпълнител на обществена поръчка с предмет „Контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли и тръбопроводи в централите на „Топлофикация София” ЕАД, в частта по обособена позиция № 1.

Производството установи нарушение на процедурата, свързано с липса на основателни мотиви от страна оценителната комисия при приемане на представената писмена обосновка от класирания на първо място участник  „Консорциум „ЦЕРБ ЕАД-Енемона-Старт АД” за предложения значително по-благоприятен срок за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1.

 Комисията не е изпълнила надлежно задълженията си да разгледа обстойно представената обосновка и да прецени наличието или липсата на заложените в ЗОП обективни обстоятелства, в резултат на което заключението, че документът съответства на  закона е необосновано и формално. Липсата на необходимите аргументи в случая прави работата на комисията непрозрачна, поради което действията й са незаконосъобразни.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Карлово, 07.11.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета община Карлово за обявяване на класирането и участника избран за изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на община Карлово по обособени позиции“, в частта за обособена позиция №3.

Производството установи нарушение на процедурата, свързано с незаконосъобразното отстраняване от участие на жалбоподателя „Кастел Транс“ АД.

 Оценителната комисия погрешно е преценила, че е налице промяна в техническото предложение на кандидата, поради което същото е невъзможно да бъде оценено. Съобразно методиката за оценка на офертите комисията е следвало да даде по-малък брой точки на предложението, след като е установила липса на индивидуално осветление в един от автобусите, вместо да отстранява участника от процедурата.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения, оценка и класиране в съответствие с изискванията на документацията за участие, закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Летище София“ ЕАД, 12.11.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Летище София“ ЕАД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Окомплектоване и доставка на 20 комплекта автономни въздушни дихателни апарати, необходими за специализираните противопожарни автомобили на летище София“.

Производството установи, че заложените технически изисквания към дихателните апарати противоречат на ЗОП. Това се отнася за изискуемото тегло на апаратите без бутилка и лицева част; изискванията, касаещи носещата рама (самар) и зададените технически параметри за материала, от който да са изработени лицевите части на маските, както и изискуемия начин на тяхното свързване с белодробния апарат. Тези показатели частично не отговарят на заложените стандарти в тази насока. Също така лишават потенциалните участници в обществената поръчка от съревнование и предопределят избора на изделието предварително.

Независимо че в конкретния случай по отношение на разискваните условия в техническата документация не е налице позоваване на конкретен модел, търговска марка, патент или тип апаратура, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, назначената техническа експертиза по случая установи, че с посочените конкретни материали, параметри и конструкции от определен модел, на техническото задание отговарят изцяло изделията само на един конкретен производител - SCOTT Safety, с въздушно дихателни апарати - модел ACSAfx.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от БАБХ, 12.11.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразни Решение № РД-11-1444/28.08.2014г. на Зам.- изпълнителния директор на БАБХ за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на куриерски и универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Българска агенция за безопасност на храните“, в частта му по обособена позиция №1 „Обслужване на кореспонденцията на БАБХ чрез осъществяване на универсални и неуниверсални пощенски услуги“ и Решение № РД 11-1469/03.09.2014г., в частта му по обособена позиция №1.

Проучването установи, че ценовото предложение на класирания на второ място участник и жалбоподател „Български пощи“ ЕАД по обособена позиция №1 е сгрешено, а оценителната комисия не е констатирала разминаването, като е използвала посочените от „Български пощи“ ЕАД грешни средни цени, за да формира оценката му, с което е допуснала съществено нарушение. Проверката на КЗК показа, че при прилагането на методиката за оценка с коригираните средни цени на участника ще настъпи промяна в крайното класиране на кандидатите и дружеството, което следва да бъде избрано за изпълнител.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в Плик № 3 на участниците в съответствие с мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „АЕЦ - Козлодуй” ЕАД, 12.11.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на изпълнителния директор на „АЕЦ - Козлодуй” ЕАД,  с която е обявено класирането и е определен изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторна апаратура”, в частта по обособена позиция № 1 „Автоматизирана йон хроматографска система с компютърно управление за анализ на аниони в технологични води и за входящ контрол на реагенти”

Проучването установи, че техническото предложение на избрания за изпълнител участник „АСМ 2” ЕООД не отговаря на предварително заложените минимални технически изисквания на оборудването. Помощният орган на възложителя не е  проверил надлежно съответствието между направеното предложение с изискванията на възложителя. Установеното несъответствие на офертата представлява самостоятелно основание за отстраняване на участника от обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения в Плик № 2 в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Кърджали, 13.11.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Кърджали, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Кърджали”.

Проучването установи, че жалбоподателят „Диолен“ ЕООД е отстранен незаконосъобразно от процедурата. Писмената обосновка на участника за предложения срок за „спешни/извънредни доставки“ от 15 мин. не е обсъдена в нейната цялост по отношение на съществени елементи, които обосновават предложението, като комисията е приела, че срокът е нереално кратък. Възложителят обаче не е дал предварителни указания относно критериите, които следва да бъдат водещи при преценката дали дадено предложение е реално или нереално, обективно или необективно. Такива критерии са създадени едва на етапа на провеждане на процедурата, в хода на работата на комисията, която е създала свои правила за преценка на тези понятия. Допълнителното въвеждане обаче на този етап на правила, които не са одобрени с решението за откриване на процедурата, е недопустимо. Комисията има задължение да спазва и прилага изискванията и условията на процедурата, без да ги изменя или допълва. Неспазването на това задължение води до незаконосъобразност на решението за избор на изпълнител и неговата отмяна.

Липсата на установени с решението за откриване на процедурата правила и критерии, въз основа на които да бъде извършена преценка на предложенията за срок за „спешни/извънредни доставки“, представлява изначален порок, който не може да бъде отстранен, без да бъдат променени условията, при които е открита процедурата. Налице  е и порок в методиката за оценка на офертите, който също не би могъл да бъде отстранен впоследствие. Въз основа на тези обстоятелства КЗК връща преписката на възложителя с указание за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Хитрино, 13.11.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение от 24.09.2014 г. на  зам.-кмета на община Хитрино за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по две обособени позиции: Обособена позиция №1: по проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Хитрино“ с ИД №27/322/00975 от 06.12.2013г.; Обособена позиция №2: по проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Хитрино“.

КЗК отмени като незаконосъобразно решение от 01.09.2014 г. на зам.-кмета на община Хитрино за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по две обособени позиции: Обособена позиция №1: по проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Хитрино“ с ИД №27/322/00975 от 06.12.2013г.; Обособена позиция №2: по проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Хитрино“ с ИД №27/321/01407 от 06.12.2013г.”

Проучването установи, че комисията за провеждане на процедурата не е уведомила своевременно всички участници за заседанието за отваряне на ценовите оферти. Това е довело до неспазване на императивно въведеното от законодателя изискване, гарантиращо публичността на проведената процедура и до лишаване на жалбоподателя „ПРОТИКО ИЛ“ ЕООД от възможността да присъства на публичното заседание, за да научи кои участници са допуснати до този етап, да се увери, че ценовите предложения на останалите кандидати не са подменени и да узнае лично какви са цените на неговите конкуренти. Нарушението налага отмяна на решението за избор на изпълнител и прекратяване на процедурата и по двете обособени позиции поради невъзможността да бъде отстранено.

КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Лозница, 14.11.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Лозница за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет Изпълнение на СМР по проект, „Подобряване достъпа до основни услуги на населението на община Лозница, чрез реконструкция на общински пътища”, открита с Решение  № 555/11.06.2014 г. на възложителя, в частта по обособена позиция №1.

Проучването установи, че в документацията за участие в обществената поръчка съществуват противоречия, които представляват съществени нарушения. Нарушени са разпоредбите на ЗОП, в които е предвидено документацията да съдържа пълно описание на предмета на поръчката, технически спецификации и образец на офертата, както и указание за подготовката й. В настоящия случай възложителят не е дал ясни указания за подготовката на офертите, с което е допуснал съществено нарушение, като не е изпълнил изискванията на закона за съдържание на документацията.

 КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Министерство на регионалното развитие, 14.11.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-министъра на регионалното развитие за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007– 2013“, включваща седем обособени позиции, в частта обособена позиция № 3 „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен“.

Проучването установи, че жалбоподателят „Кънстракшън груп“ ЕООД е отстранен незаконосъобразно от процедурата, на основание неподписване на ценовата оферта на обозначеното за това място.

В документацията за участие не е предвидено изрично изискване за подписване и подпечатване на всяка страница от образец № 19 на ценовото предложение на участниците. Видно от представената от жалбоподателя оферта, в плик № 3 от нея участникът е представил попълнено по съответния образец ценово предложение, всяка страница на което е подписана и подпечатана от представителя на дружеството. В тази връзка КЗК намира, че е налице съгласие с предвидените в образеца условия и спазване на посочените изисквания за формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи, включени в предмета на обществената поръчка по обжалваната обособена позиция № 3. КЗК счита, че заключението на комисията, че само и единствено подписът, положен на точно указаното за това място, може да изпълни ролята на изрично изразено и обвързващо волеизявление за офертно предложение от страна на участника и обратно - неполагането на подпис на изрично обозначеното за това място - липса на воля за офериране на определена цена, е формален и несъстоятелен, а самото отстраняване на офертата на жалбоподателя от процедурата на това основание - за незаконосъобразно.

 КЗК връща процедурата от етап разглеждане на ценовите предложения на участниците при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Академика 2011” ЕАД, 18.11.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение № 215/01.09.2014 г.  на изпълнителния директор на „Академика 2011” ЕАД, с което е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за модернизация, ремонт и реконструкция на комплекс „Зимен дворец на спорта”, гр. София”, открита с Решение № 96/15.04.2014 г. на възложителя.

Основателно е твърдението на жалбоподателя Обединение „София Спорт”, гр. София, че възложителят е прекратил незаконосъобразно процедурата за възлагане на обществената поръчка.

На първо място КЗК е установила, че не са налице законови предпоставки да бъде прекратена процедурата поради допуснати съществени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които същата е обявена. Относно мотивите на възложителя за липса на предварителни проучвания при определяне на прогнозната стойност на поръчката КЗК посочва, че никъде в ЗОП не е поставено изискване, определянето на прогнозната стойност на дадена поръчка да е съпроводено с извършването на предварителни проучвания и анализи. Единственото условие към възложителя при определянето на стойността на обществената поръчка е същата да не се използва с цел заобикаляне прилагането на закона. В случая изискването по чл. 15, ал. 5 от ЗОП е спазено, доколкото видът на процедурата е „открита процедура” по реда на ЗОП.

Аргументът на  възложителя, че е допуснато нарушение на ЗОП, като е посочил прогнозна стойност на поръчката, която е „значително завишена в сравнение с подобни обекти, възложени по реда на ЗОП” също е неоснователно, доколкото определянето на същата е част от оперативната самостоятелност на самия възложител и е свързана единствено с реда за възлагане на поръчката (съобразно праговете, посочени в закона), изискванията към икономическите и финансови възможности на участниците (същите не са обжалвани и са влезли в сила) и размера на гаранцията за участие.

КЗК намира за необоснован мотива, че високата прогнозна стойност на поръчката ще доведе до завишени стойности на ценовите предложения на участниците, доколкото стойността на всяка една оферта се определя индивидуално от съответния участник съобразно неговата икономическа политика и професионална преценка. Всяко ценово предложение е обект на оценяване съгласно утвърдената в документацията методика, поради което всеки участник се стреми да оферира възможно най-ниска цена за изпълнение на поръчката с цел присъждане на най-голям брой точки по ценовия показател.

Доводът на възложителя, че не разполага с необходимия финансов ресурс за изпълнение на поръчката и изтъкнатите аргументи в тази връзка не обосновават наличие на условия за прекратяване на процедурата. В чл. 2 на Постановление № 41 на Министерски съвет от 27.02.2014 г.  е посочено, че се отпускат средства в размер на 35 000 000 лв. на „Академика 2011” ЕАД, които ще се преведат на три транша. Обжалваното  решение за прекратяване на процедурата е издадено на 01.09.2014 г. - преди изтичането на падежа по последното плащане към възложителя, следователно е некоректно да се изтъква, че част от предвидените за изпълнение на поръчката суми не са налични. В тази връзка КЗК счита, че изложените в обжалваното решение мотиви по никакъв начин не обосновават невъзможност да се осигури финансирането на проекта поради настъпили обстоятелства, извън контрола и волята на възложителя.

На последно място изпълнителният директор на „Академика 2011” ЕАД е обосновал решението си да прекрати процедурата за възлагане на обществената поръчка с това, че „всички оферти, които отговарят на предварително обявените условия, надвишават финансовия ресурс, който възложителят може да осигури”. В случая погрешно е направен и извода, че всички ценови предложения на стойност над горепосочената сума надвишават финансовия ресурс, който възложителят може да осигури сума е в размер на 35 000 000 лева. Единствените релевантни документи по отношение на средствата за изпълнение на поръчката са обявлението и документацията за участие, където изрично е отбелязано, че „максималният разполагаем финансов ресурс на възложителя за дейностите, предмет на настоящата поръчка, е 40 833 333 лева без ДДС”. Доколкото и тримата допуснати до класиране участници са предложили цени, които не надвишават посочената в обявлението прогнозна стойност, то прекратяването на процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП се явява неоснователно и необосновано. В този смисъл дори за възложителя действително да са налице затруднения по отношение на осигуряването на средства за реализация на проекта, то същият е бил длъжен да предвиди това още при откриването на процедурата и съответно при определянето на максималната стойност на поръчката.

Що се отнася до жалбата подадена от „Понсстройинженеринг” ЕАД, гр. София срещу Решение № 203/19.08.2014 г. на изпълнителния директор на „Академика 2011” ЕАД за класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка, то същата е оставена без разглеждане, поради оттеглянето й в хода на  производството пред КЗК.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Агенция по геодезия, картография и кадастър, 19.11.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър за класиране и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на Система за управление на качеството“ в рамките на проект 13-31-12 „Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в АГКК – фактор за предоставяне на качествени и насочени към потребителя административни услуги“.

Проучването установи, че жалбоподателят „Интер Консулт Нова” ЕООД е отстранен незаконосъобразно от участие в процедурата с мотив, че предложеният от него експерт няма придобита степен „магистър-инженер по геодезия или кадастър или еквивалентна специалност”.

От приложените документи по преписката се установи, че експертът притежава висше образование архитект и е изучавал геодезия. Възложителят изрично е посочил като единствено изискване към експертите да са изучавали геодезия или кадастър, без да уточнява минимален брой часове на обучение – условие, на което участникът отговаря.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите в Плик № 1 на участниците съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Център за развитие на човешките ресурси, 20.11.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Център за развитие на човешките ресурси за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на юридически услуги за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси“ по позиция № 1.

Проучването установи, че изложените от възложителя аргументи за необходимостта от прекратяване на процедурата са неоснователни. С оглед липсата на мотиви в обжалваното решение КЗК не може да установи кои са нарушенията при провеждане на процедурата, които не могат да бъдат отстранени и водят до единствения възможен резултат - прекратяване на процедурата.

КЗК връща процедурата от последното законосъобразно действие - сключване на договор по позиция № 1 съгласно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Министерство на земеделието и храните, 20.11.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията установи незаконосъобразност на заповед на министъра на земеделието и храните за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, в частта по обособена позиция № 7 „Съдебен район Дряново“, обособена позиция № 23 „Съдебен район Нова Загора“ и обособена позиция № 31 „Съдебен район Омуртаг“, по отношение на участника в процедурата „Гео Мап“ ЕООД.

Производството е образувано във връзка с отменително решение на ВАС по преписка на КЗК за същата процедура. Съдът е уважил жалбата на “Гео Мап” ЕООД и е върнал преписката на КЗК за ново произнасяне съобразно мотивите в съдебното решение. Тъй като е налице предварително изпълнение на поръчката и възложителят е сключил договори с избраните изпълнители по обжалваните три обособени позиции, законът предвижда санкция в размер 10 на сто от стойността на сключения договор, когато КЗК е допуснала предварително изпълнение, но при постановяване на решението установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител.

Във връзка с гореизложеното, Комисията за защита на конкуренцията налага санкция на възложителя в размер на 4 224, 7 лв., което е 10 на сто от стойността на сключен договор между Министерство на земеделието и храните и ЕТ „Гео Консулт - Николай Динев“ по обособена позиция № 23 „Съдебен район Нова Загора“.

КЗК налага санкция на възложителя в размер на 2 208,7 лв., което е 10 на сто от стойността на сключен договор между Министерство на земеделието и храните и „Игео“ ООД за обособена позиция № 31  „Съдебен район Омуртаг“.

КЗК налага санкция на възложителя в размер на 1 063,7 лв., което представлява 10% от стойността на сключения договор между Министерство на земеделието и храните и „Ландинвест” ЕООД за обособена позиция № 7 „Съдебен район Дряново“.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от БАН, 26.11.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на председателя на БАН за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и осъществяване на контролно-пропускателен режим и въоръжена физическа охрана за период от 24 месеца на обект Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти километър, гр. София и охрана на обекти на БАН със СОТ в гр. София, гр. Пловдив и гр. Варна“, открита с Решение № ОП-1/23.06.2014 г. на възложителя, по обособена позиция /лот/ 1: Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и въоръжена физическа охрана за период от 24 месеца на обект Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти километър, гр. София.

По жалбата на „АСО София“ ООД проучването установи, че избраният за изпълнител участник „ПС Гард“ ЕООД не е представил необходимите документи за охранителите и водачите на МПС, с които ще изпълнява поръчката. Оценителната  комисия е изискала допълнителни документи само за някои лица от екипа на кандидата, като за едно от тях дори не е констатирала, че има разрешително само за носене, но не и за употреба на оръжие. Представените разрешения за оръжие не отговарят на изискванията на възложителя и за още две от лицата, посочени в списъка с охранители.

Във връзка с изложеното КЗК намира, че класираният на първо място участник е следвало да бъде отстранен от процедурата поради несъответствие на техническата оферта, която не подлежи на промяна.

КЗК връща преписката на възложителя за повторно разглеждане на техническите оферти на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Чепеларе, 27.11.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Чепеларе за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителство на обект: „Консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по проект 21/321/01435 „Рехабилитация на Път SML2322/SML1314 п.к. II-86 – м. Чудните мостове/ - Забърдо / от км 0+000 до км 2+500; Рехабилитация на Път SML2311 / ІІ – 86 / Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на община Чепеларе, обл. Смолянска; Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, общ.Чепеларе, Главен клон от т.193 до т.103”.

Съгласно една от хипотезите на ЗОП, възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена.

КЗК установи, че при откриването на обществената поръчка на община Чепеларе не са допуснати нарушения. Също така, в друго свое решение от м. септември т.г., Комисията е установила, че няма нарушение при провеждане на процедурата за класиране на участниците и избор на изпълнител и е потвърдила обжалваният акт на възложителя като законосъобразен.

Предвид тези констатации Комисията за защита на конкуренцията счита, че няма основание за прекратяване на процедурата и решението на възложителя в тази насока следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Драгоман, 28.11.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Драгоман за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изработване на аудиовизуална база и система за нейното управление за представяне на природното и културно-историческо наследство на община Драгоман в две обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване на аудиовизуална база; Обособена позиция 2: Система за управление на аудиовизуалната база” по жалбите на „ТВ Ентъртейнмънт“ ЕООД и Консорциум „Инициативи“ ДЗЗД.

Проучването установи, че са допуснати нарушения при разглеждането и оценяването на техническите предложения на участниците. КЗК приема за основателно твърдението на жалбоподателя „ТВ Ентъртейнмънт“ ЕООД, че отстраняването му от участие поради предложен нереалистичен срок за изпълнение на поръчката от 25 календарни дни е незаконосъобразно. Срокът значително се различава от предложеното от другите участници - 192 и 180 дни, но комисията е следвало да изииска писмена обосновка и при преценка за липса на обективни обстоятелства евентуално да отстрани участника. Вместо това жалбоподателят е отстранен без правно основание.

По жалбата на Консорциум „Инициативи“ ДЗЗД проучването показа, че отстраняването на участника е също неправилно, като в този случай комисията е изискала писмена обосновка, без да има основания за това.

Като следващ порок в решението за класиране КЗК счита пропуските в техническите предложения на избрания за изпълнител Обединение „Аудиовизуална база Драгоман“ и на жалбоподателя „ТВ Ентъртейнмънт“ ЕООД, които са отчетени от страна на комисията, но не са повлияли на крайното класиране.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Медицински университет – София“, 28.11.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Ректора на „Медицински университет – София“, с което жалбоподателят е отстранен от участие и е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на медицински факултет при Медицински университет София по 30 обособени позиции“, в частта й по обособена позиция № 15 „Ехографски апарат с възможност за диагностика на ставни и мускулни заболявания за Катедра по „Педиатрия“.

Проучването установи, че жалбоподателят „Илан Медицинска апаратура“ ООД е отстранен незаконосъобразно от процедурата по обособена позиция 15 на основание, че представените декларации от производителя на апаратурата не са в оригинал, в резултат на което обществената поръчка е прекратена неправилно по тази позиция.

 Участникът е доказал посредством декларация на производителя, че предложената от него медицинска апаратура е нова и произведена след 01.01.2013 г. и в този смисъл предложението му отговаря на условията на възложителя.

Също така „Илан Медицинска апаратура“ ООД е представило нотариално заверена декларация от производителя на английски език, че предлаганата апаратура отговаря на минималните задължителни технически изисквания, както и заверен от участника превод на тази декларация на български език. В тази форма е и декларацията, че апаратът е фабрично нов и произведен през 2014 година. Непредставянето на посочените декларации в оригинал не води до непълнота на техническото предложение, нито до невъзможност то да бъде оценено.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на технически предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Белене, 03.12.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Белене за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР за „Основен ремонт на улици в гр. Белене, с. Деков и с. Бяла вода и изграждане на междублокови площадни пространства в гр. Белене“.

Проучването установи, че комисията за провеждане на процедурата не е изложила конкретни мотиви, обосноваващи присъдените точки за техническото предложение на избрания за изпълнител участник „Обединение АВЕС“. В по-голямата си част мотивите на комисията изцяло преповтарят текстове от методиката за оценка, като предложението е оценено предимно със съдържащите се в методиката общи изрази.

Един от основните принципи на ЗОП е принципът за прозрачност при избор на изпълнител в обществените поръчки и тук той е нарушен, като не може да бъде направено заключение поради какви причини „Обединение АВЕС“ е оценено с максималния брой точки. Това води и до незаконосъобразност на поставената оценка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, 04.12.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изп. директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Покупка на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания“.

 Проучването установи, че техническото предложение на избрания за изпълнител участник Обединение „МТГ-Ломини“ е било променено при представените от него допълнителни разяснения, изискани от оценителната комисия в хода на процедурата.

ЗОП изрично указва, че когато се касае за информация, съставляваща част от съдържанието на плик № 2 – техническите оферти, тя не може да бъде изменяна или допълвана с нови факти. Предвид установеното КЗК приема, че комисията незаконосъобразно е приела, че техническото предложение на избрания за изпълнител участник отговаря на поставените изисквания и го е допуснала до етап оценяване.

В хипотезата на трима участника в обжалваната процедура, законосъобразно отстраняване на двамата жалбоподатели и констатиран порок в предложението на класирания - Обединение „МТГ-Ломини“, който не може да бъде поправен, за възложителя е налице задължението да прекрати процедурата след връщане на преписката поради обстоятелството, че нито една от подадените оферти не отговаря на предварително поставените изисквания.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД и управителя „БДЖ- Товарни превози” ЕООД, 08.12.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД и управителя „БДЖ- Товарни превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка на договаряне с обявление, с предмет „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна по смисъла на чл. 209 от ЗКПО на персонала  от „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД и управителя „БДЖ- Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”, открита с Решение  №14/27.05.2014г. на възложителя- „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД.  

Проучването установи, че оценителната комисия е подменила вече съществуващия и утвърден от възложителя образец на „Първоначална ценова оферта”, като същевременно извършва и друго нарушение – премахва изречението в образеца на „Окончателна ценова оферта”, според което „Участниците следва да предложат цени за отпечатване (производство) на ваучерите за храна, които да не са по-ниски от реалните производствени разходи за тази дейност“. КЗК приема, че е налице едностранно изменение на първоначалните условия на обжалваната поръчка, което е недопустимо и опорочава решението на възложителя за избор на изпълнител и е абсолютно основание за неговата отмяна.

КЗК връща процедурата от етапа договаряне на окончателните ценови оферти на кандидатите съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Мини Марица-изток” ЕАД, 09.12.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД за откриване на обществена поръчка с предмет “Доставка и гаранционна поддръжка на булдозери с мощност 320-360 к.с.”

Проучването показа, че възложителят е заложил като критерий за избор на изпълнител на поръчката предложената най-ниска цена за доставка на машините. Едновременно с това обаче е определил, че ще изхарчи за резервни части сумата, представляваща разликата до 15 млн. лв. -  „Резервните части ще се поръчват при необходимост през срока на гаранционната поддръжка. При необходимост възложителят ще поръчва резервни части в съответствие с останалата сума до 15 млн. лв. без ДДС на 2 или 3 доставки.“

В тази връзка КЗК счита, че така формулиран, начинът на разходване на средствата не отговаря на принципа за ефективност, заложен в чл. 1 от ЗОП и приложим по отношение на всеки възложител на обществени поръчки.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Русе, 09.12.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение 23397/17.09.2014 г.  на директора на Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Русе, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Докуване на гранично-полицейски кораби в БГПК-Видин“, променено с решение 25047/02.10.2014 г.

Проучването установи, че възложителят незаконосъобразно е променил дейностите по обявения предмет на поръчката. Първоначално процедурата е обхващала извършване на „доков ремонт“ на гранично-полицейските кораби, но с решението от 02.10.2014 г. възложителят е променил дейностите на „докуване“, което обхваща изваждане/спускане от и на вода на кораби и доставка на резервни части и консумативи. Изпълнителят на поръчката също така следва да извършва и ремонт, което противоречи на промяната в обхвата на дейностите. КЗК приема, че е недопустима както промяната на обявения предмет на поръчката, така и на данните, съдържащи се в обявлението и документацията за участие, което създава неяснота за кандидатите и комисията за провеждане на процедурата.

Неясно е изискването и по отношение доказване на техническите възможности и квалификация на участниците и от какво естество да бъдат извършваните от тях дейности, което е предпоставка за евентуално отстраняване на кандидати от процедурата.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Харманли, 10.12.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Харманли за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор по време на изпълнение на Строително - монтажни работи за изпълнение на Подобект 1 „Реконструкция на водопроводната мрежа”, Подобект 2 „Изграждане на канализационна мрежа” и Подобект 3 ”Пречиствателна станция за отпадъчни води” по Проект „Предотвратяване на последствията от наводненията в с. Бисер, Община Харманли, Област Хасково, чрез подобряване на системата за водоснабдяване, изграждане на мрежа за събиране и отвеждане на отпадъчните води и ПСОВ на с. Бисер – първи етап.”

КЗК намира, че мотивите на комисията за отстраняване на жалбоподателя „Кимтекс ЛС“ ООД от процедурата поради неприемане на представената писмена обосновка за неговото значително по-благоприятно ценово предложение са непълни, необосновани и неотносими към предмета на поръчката, което налага отмяна на решението на възложителя за избор на изпълнител.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на ценовите предложения на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Дирекция „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ – Габрово, 10.12.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Дирекция „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ – Габрово за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Опазване на птици и оценка състоянието на компоненти на околната среда в Национален парк „Централен Балкан“, в частта по обособена позиция № 1: „Опазване, поддържане и възстановяване на популацията на глухаря (Tetrao urogallus) в НП Централен Балкан“ и обособена позиция  № 2: „Възстановяване, опазване и поддържане на популацията на ловен сокол (Falco cherrug) в НП Централен Балкан“, открита с Решение №  83-ЦБ-22 от 21.08.2014 г. на възложителя.

Проучването установи, че методиката за оценка на офертите е неясна, поради което участниците не могат да бъдат обективно оценени и това от своя страна е самостоятелно основание за отмяна на решението за класиране в обществената поръчка. Освен това методиката не е годна да изпълни основното си предназначение – да избере икономически най-изгодното за възложителя предложение.

Като следваща незаконосъобразност на процедурата КЗК приема изискването за изготвяне на план-график на изпълнението на всички дейности в ясно определени срокове, без да е пояснено как  следва да бъдат изписани като дата, месец и година.

КЗК връща преписката на възложителя за издаване на решение за прекратяване на процедурата по обособени позиции № 1 и № 2 съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Разлог, 12.12.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Разлог, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места в община Разлог, експлоатация и поддръжка на депо за ТБО, почистване на улици, тротоари и други обществени места на територията на община Разлог, включително при снеговалеж и други явления”.

Проучването установи, че оценителната комисия не се е аргументирала защо не приема подробната писмена обосновка на жалбоподателя в производството „Сорико“ ООД във връзка с неговото по-благоприятно ценово предложение и неправилно е счела, че участникът не е доказал наличие на резервна техника, тъй като подобно изискване не фигурира в условията на документацията.

Комисията е приела обосновката на класирания на първо място участник ДЗЗД „Грийн Партнърс – БКС“ отново без собствени мотиви. В обосновката си участникът е заявил, че ще осигури допълнителни автомобили, които липсват в първоначалното му предложение. Това според КЗК се явява допълнение към офертата, а не обстоятелство при настъпване на авария например.

След връщането на процедурата комисията следва да разгледа отново писмените обосновки на участниците, като изложи собствени и относими към твърденията им мотиви. Също така трябва да уточни със сигурност дали ДЗЗД „Грийн Партнърс – БКС“ е отговорил на  заложеното от възложителя изискване за наличие на база на територията на община Разлог.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор в плик № 1 на участниците съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Павел Баня, 12.12.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на община Павел Баня за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР на обект: Рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа: път SZR 1137/I-6, Калофер – Казанлък/ – с. Александрово и път SZR 1133/II-56/ Павел Баня – Виден, Община Павел Баня, област Стара Загора”.

Проучването установи, че техническата оферта на определения за изпълнител „Пи Ес Ай” АД не отговаря на изискванията на възложителя, поради което участникът е следвало да бъде отстранен от процедурата.

След като се запозна с изискванията на възложителя по отношение на предложенията на участниците и извърши проверка на техническата оферта на „Пи Ес Ай” АД, гр. Стара Загора, КЗК установи, че участникът е предвидил поставянето на „сглобяеми тръбни водостоци” въпреки изричното указание на възложителя, че „не се налага изграждането на нови водостоци”. Въпросната дейност категорично не съответства на предвидените за изпълнение, описани в документацията за участие, като в проекта е предвидено единствено почистване и възстановяване на отводнителната система. Доколкото предложеното от „Пи Ес Ай” АД не съответства на изискванията от техническата спецификация, въпросният участник е следвало да бъде отстранен от процедурата.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на предложенията на участниците за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Несебър, 16.12.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Несебър за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на оператор за обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Несебър“.

Проучването установи, че възложителят неясно е определил адресите за място на изпълнение на поръчката, което води до необосновано ограничаване на участието на лица в обществената поръчка.

Също така производството показа, че липсва изрично уточняване къде се предвижда инсталиране на факс устройства, което според КЗК създава необоснована пречка пред участниците с оглед планиране на организацията на мрежата, което е в противоречие с изискванията на ЗОП.

Освен това възложителят е заложил изискване предложените от участниците цени да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая, но е обвързал това условие с регламентираните цени в решения на КРС. В решенията на КРС обаче цените са определени с точност до трети знак след десетичната запетая, поради което би следвало, с оглед избягване на евентуални несъответствия, условието да бъде съобразено и в частта на представянето на цени с точност до трети знак след десетичната запетая. С оглед на това КЗК счита, че е налице порок в оспорваното изискване, който влече незаконосъобразност на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Луковит, 16.12.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Луковит, с което е открита процедура по за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/014”, в две обособени позиции“.

Проучването установи няколко нарушения на ЗОП в условията на документацията за участие в обществената поръчка. Първото от тях е противоречието и разликата в посочените срокове - срока на валидност на гаранцията за изпълнение; срока на доставка на апаратурата - на едно място той е даден от подписване на договора, а на друго от получаването на заявка за доставка от възложителя. Същото се отнася за срока за монтаж и въвеждане в експлоатация и различни ограничения във времето за тях. КЗК счита, че този пропуск е съществено нарушение на процедурата, тъй като възложителят е длъжен да заложи ясни и коректни срокове, с които потенциалните участници да се съобразят при изготвяне на офертите си.

Също така, за един от показателите за оценка на офертите – срока за инсталация, който всеки участник трябва да предложи, липсва образец, утвърден от възложителя. По този начин за потенциалните участници в процедурата остава неясно в кой от образците да впишат срока за инсталация и дали това няма да доведе до тенденциозно отстраняване от участие на даден участник в процедурата.

КЗК счита, че възложителят незаконосъобразно е заложил в документацията за участие изискването, че доставките, изпълнени през последните 3 години, сходни с предмета на обособената позиция, трябва да бъдат доказвани с препоръки за добро изпълнение.

Друго незаконосъобразно изискване относно доказването на капацитет за изпълнение на поръчката е условието, според което „договори в процес на изпълнение не се приемат“. Това касае списъка на доставките, сходни с предмета на обособената позиция. КЗК счита, че така въведеното условие за допустимост на участниците е незаконосъобразно и ограничава необосновано потенциалните участници в процедурата.

Основателно е също така и твърдението, че е налице недопустимо разминаване в изискванията на възложителя относно условието за узаконяване на апаратурата пред АЯР. На едно място от документацията за участие е посочено, че участникът съдейства за узаконяване на апаратурата, а на друго, че поема лично ангажимента за узаконяване на апаратурата пред институциите НЦРРЗ и АЯР. От така заложените двусмислени условия не става ясно дали участникът само трябва да укаже съдействие на друго лице за узаконяване на апаратурата пред АЯР или следва да направи това лично.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, 19.12.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД, гр. София за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Денонощна въоръжена охрана на имуществото, сградите и прилежащите площи на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД“.

КЗК не споделя мотивите на възложителя, че невключването в разчета към ценовото предложение на жалбоподателя „ПС Гард“ ЕООД на разходи за технически средства и униформено облекло е основание за отстраняването му от участие в процедурата. За участника не е било налице условие за включването на перо технически средства и униформено облекло при отразяване на начина на формиране на разходите му, поради което комисията не е следвало да изисква писмена обосновка относно залагането на такива разходи в цената.

КЗК приема, че ценовата оферта на „ПС Гард“ ЕООД е изготвена в съответствие с утвърдените от възложителя условия за участие в процедурата и жалбоподателят не се е отклонил при изготвянето на предложението си от утвърдените към участниците изисквания..

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в Плик № 1 за съответствие с критериите за подбор съгласно изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Министерство на правосъдието, 23.12.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение Решение № ЛС-07-134 от 29.10.2014 г. и Решение за промяна № ЛС-07-141 от 11.11.2014 г. на Главния секретар на Министерство на правосъдието /упълномощен съгласно Заповед № ЛС-04-1810/ 08.11.2013 г. на Министъра на правосъдието/, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на софтуер и внедряване на Автоматизирана информационна система „Бюра съдимост“ и провеждане на обучение на потребители и администратори от регионалните съдилища за работа с АИС „Бюра съдимост“ по проект „Изграждане и внедряване на Автоматизирана информационна система Бюра съдимост“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно договор № КС12-33-1/03.12.2013 г.

На първо място, КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателя „ММ СЪЛЮШЪН“ ООД, че изискването участниците да разполагат с наличен работен капитал за финансиране на дейностите в размер на не по-малко от 300 000 лева е прекомерно и несъобразено с количеството от предмета на поръчката и е ограничително по смисъла на ЗОП.

На следващо място проучването показа, че възложителят е допуснал нарушение на ЗОП при поставяне на изискванията за технически възможности и квалификация на участниците. Въвеждането на квалификационни изисквания за минимален трудов стаж по отношение на част от експертите според КЗК е неоправдано и ограничително условие към потенциалните участници в процедурата.

КЗК намира за основателно и възражението на жалбоподателя, че изискването на възложителя за представяне на сертификати по ISO 9001:2008 и ISO 27001:2013 от всеки съдружник в обединение противоречи на ЗОП.