Еврофондове Публични покани Становища Приложение на ЗОП Обществени поръчки Практика на Съда на ЕС Практика на КЗК Перспективи Нередности АДФИ Сметна палата Стената на срама
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗОП- БЮЛЕТИН / Практика на КЗК
« назад към списъка 25.09.2014
Практика по ЗОП, януари - юни 2014г.


Нарушения на ЗОП допуснати от български възложители на обществени поръчки, констатирани от КЗК в периода януари-юни 2014г.

Практика по ЗОП, януари - юни 2014г.
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“, 07.1.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на генералния директор на ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ за откриване на обществена поръчка с предмет „Дезинфекция, дезинсекция и почистване на преносими санитарни възли, собственост на ДП „НКЖИ”, за срок от 3 (три) години”.

КЗК намира за необосновано и ограничително изискването на възложителя, според което участниците следва да представят документ за регистрация по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за транспортиране на отпадни води на територията на Република България. Според дефинициите за видове отпадъци, предмет на третиране съобразно ЗУО, посочените отпадни продукти не се категоризират като битови отпадъци, продукт на домакинства, строителни, производствени или опасни отпадъци и не попадат в приложното поле на Закона за управление на отпадъците, поради което не следва да се изисква  регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на този закон.

            Допуснатото нарушение в документацията за участие съставлява самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение за откриване.

            Останалите твърдения на жалбоподателя „Екотой Сервиз“ ООД, оспорващи условията в документацията за участие, КЗК счита за неоснователни.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Министъра на образованието и науката, 08.1.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Министъра на образованието и науката за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за изпълнение на проект „Усъвършенстване на политиката за развитие на науката и научните изследвания”, в частта по обособена позиция № 1 „Извършване на оценка на въздействието на нормативната уредба и стратегическите документи, свързани с провеждането на политика в областта на научните изследвания” и обособена позиция № 2 „Изпълнение на мерки за информация и публичност”.

            Проучването показа, че възложителят е прекратил неоснователно процедурата за възлагане на обществената поръчка.

            КЗК не приема мотивите в процесното решение, че е отпаднала необходимостта от провеждане на поръчката в резултат на съществена промяна на обстоятелствата и поради невъзможност да се осигури финансиране в рамките на заявените срокове за изпълнение на дейностите от класирания на първо място участник Обединение „Капацитет за бъдещето”, които не могат да бъдат реализирани до крайния срок за изпълнение - 05.04.2014г. Този извод се налага от обстоятелството, че изложените от възложителя мотиви не попадат в очертаните хипотези на чл.39, ал.1, т.5 от ЗОП, която разпоредба е посочена като правно основание за прекратяване на процедурата. КЗК счита, че изложените мотиви в обжалваното решение не доказват наличието на нито една от двете хипотези на чл.39, ал.1, т.5 от ЗОП – първо, поради отпаднала необходимост от провеждане на поръчката в резултат на съществена промяна на обстоятелствата или второ, поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди.

            КЗК връща процедурата от етап повторно разглеждане и класиране на офертите на участниците в съответствие с изискванията на закона и указанията в мотивите на решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Карнобат, 09.1.2014г.

 

 

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Карнобат за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подкрепа за организация и управление на проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и улична канализационна мрежа на гр. Карнобат“”.

Като първо нарушение на процедурата за избор на изпълнител КЗК счита липсата на кратко описание в протоколите от работата на оценителната комисия на техническите предложения на участниците, в резултат на което има неяснота дали присъдения брой точки кореспондира с направените предложения и на какво основание са формирани оценките на кандидатите.

Като втори пропуск на оценяването КЗК приема недостатъчния брой точки - 20, присъдени на жалбоподателя „Юни проджект“ ЕООД по подпоказател Т2 „Оценка на риска“. Оценката не съответства на установеното от оценителната комисия и на методиката за оценка с оглед анализираните рискови фактори и предложените мерки за преодоляване и за предотвратяване на рисковете.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения на подадените оферти при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“, 10.1.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на възложителя, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти, собственост на ДП НКЖИ за срок от 3 години.

С обжалваното решение възложителят коригира срока за приемане на оферти в обществената поръчка от 11/11/2013 г. на 21/11/2013 г. Удължаването на срока обаче се явява недостатъчно за предвидения в документацията за участие предварителен оглед на обектите от потенциалните участници в процедурата. В случая сроковете за извършване на оглед не са съобразени и с обектите, предмет на поръчката, които са общо 464 на брой, разположени на територията на цялата страна.

Съгласно ЗОП, възложителят следва да удължи сроковете в процедурата, включително да съобрази и времето за оглед на обектите, част от поръчката, за което следва да определи достатъчно дълъг срок за осъществяване на предвидената възможност. В настоящия случай възложителят не се е съобразил с изискванията на законодателя.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Велико Търново, 13.1.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно Решение № РД 24-58/17.07.2013 г., променено с Решение № РД 24-61/30.07.2013 г., издадено от кмета на Община Велико Търново за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж на оборудване, машини, съоръжения и обзавеждане, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с новите машини и апаратура за Комплексен онкологичен център - Велико Търново”.

КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателя „СОЛОМЕД” ООД, че поставените от възложителя изисквания в техническата спецификация към документацията за участие са в  нарушение на ЗОП, тъй като насочват към конкретен модел и производител на апаратурата и ограничават равния достъп на участниците в процедурата. Зададени са параметри, на които отговаря единствено линейният ускорител на „Вариан Медикъл Системс” САЩ. Обстоятелството, че възложителят е задал и стойности на параметри, които не присъстват в каталозите или са неточно зададени, води до извода, че са заложени изисквания, които не са обосновани с конкретни нужди и необходимост за диагностичната дейност. Възложителят освен това е въвел посочените изисквания като основание за допустимост, т.е. всеки участник, който представи апарат с технически параметри, различни от минимално заложените в техническата спецификация, подлежи на отстраняване от процедурата.

КЗК приема за основателни и останалите твърдения на жалбоподателя. Не е извършена корекция в новия образец № 9 „Списък на основните договори”, одобрен с промененото решение за откриване на процедурата. Също така е посочен грешно финансовия период, за който участниците следва да докажат наличие на икономически и финансови възможности съгласно изискванията на възложителя.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Мини – Марица- Изток” ЕАД, 14.1.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Мини – Марица- Изток” ЕАД, гр. Раднево, за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на зъбни маслени помпи за ТМО“, в частта по обособена позиция № 1 - „Зъбни маслени помпи тип Caf”.

Производството установи, че възложителят е прекратил процедурата с мотива, че има само една оферта, която отговаря на предварително обявените условия. За обособена позиция № 1 са постъпили 3 оферти, като двама от участниците са отстранени на етап разглеждане на техническите предложения и само един участник е допуснат до отваряне на плик №3 „Предлагана цена".

КЗК счита, че основанието за прекратяване - наличието на само една оферта, отговаряща на изискванията в документацията, което води до липса на конкуренция между участниците, не е основание за задължително прекратяване на процедурата. В конкретния случай конкуренцията вече е била реализирана с подаването на три оферти и отстраняването на две от тях не означава, че е допустимо процедурата да се прекрати поради липса на конкурентна среда. Следва да се има предвид, че крайната цел на една процедура е изборът на изпълнител и своевременното сключване на договор.

С оглед липсата на мотиви за прекратяването на процедурата на основание чл. 39 ал.2 т.2 от ЗОП, КЗК счита, че допуснатият порок е основание за отмяна на решението на възложителя.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Асеновград, 15.1.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Асеновград за откриване на „открита” процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнител на външна техническа помощ при реализация на проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград”.

Проучването на КЗК по преписката установи, че заложената методика от възложителя дава възможност за прекомерен субективизъм при определяне на комплексната оценка на участниците, което наруша принципа на прозрачност, установен в ЗОП. КЗК счита, че е налице предпоставка за значителна свобода на интерпретацията от страна на членовете на комисията при присъждането на точки в изключително голям диапазон.

Също така формулираните в методиката за оценка указания за отстраняване на участници от процедурата не са достатъчно ясни и точни и предоставят възможност за субективна преценка от страна на комисията дали техническото предложение на определен участник следва да бъде отстранено или да бъде допуснато на следващ етап в процедурата.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, 16.1.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на всъдеход - амфибия”, финансирана по оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, открита с Решение № ОП-РЕ-79/29.07.2013 г. на възложителя, в частта по обособена позиция 1 и 2.

Производството по преписката установи, че оценителната комисия е нарушила процедурата за избор на изпълнител, като е класирала оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя.

Относно Национална Компания „Ромарм“ АД, избрана за изпълнител по обособена позиция 1, проучването показа, че участникът не е доказал изпълнени договори на стойност минимум 12 000 000 лв. След връщане на процедурата комисията следва да предостави възможност на участника да отстрани несъответствието съобразно критериите за подбор.

За „Римекс 1 - Холдинг“ ЕАД, класиран на първо място по обособена позиция 2, КЗК констатира, че не е представил надлежна оторизация от производителя на апаратурата – всъдеход амфибия, като предоставените му права включват единствено и само предлагане на стоката, но не и право да я продава или доставя на територията на България. В офертата на участника също така липсва надлежна оторизация от производителя и за сервизните бази, които следва да обслужват техниката, което е основание за отстраняване на дружеството от участие.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в  решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Нови пазар, 28.1.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на община Нови пазар за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Нови пазар до регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. Шумен, кв. „Дивдядово”.

Проучването по преписката установи, че при формиране на състава на оценителната комисия възложителят е допуснал нарушение на ЗОП, като е включил външен експерт, който не притежава професионална квалификация в съответствие с предмета на поръчката. Производството също така не установи доказателства, че външният експерт разполага с практически опит в сферата на сметосъбирането и сметоизвозването.

КЗК връща процедурата за възлагане на обществена поръчка на етап назначаване на комисия в законосъобразен състав съобразно предоставените указания в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, 28.1.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Ректора на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване и създаване на единна информационна система в Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов”.

Проучването по преписката установи, че при формиране на състава на комисията, която следва да оцени постъпилите оферти, възложителят е допуснал нарушение на ЗОП, като е включил външен експерт, който не притежава професионална квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

Нарушението води до незаконосъобразност на решението за класиране, поради което КЗК връща процедурата на етап назначаване на оценителна комисия при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Плевен, 29.1.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Плевен за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Денонощна въоръжена охрана на обекти на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД- Плевен”.

Проучването по преписката показа, че оценителната комисия е издала протокол, от който не става ясно въз основа на какви доказателства и мотиви е присъдила точките по показателя план за охрана. Установеното нарушение е съществено и е основание за отмяна на обжалвания акт на възложителя като немотивиран. Липсата на яснота и прозрачност относно оценяването на участниците нарушава принципите за прозрачност при провеждането на обществени поръчки и разходването на публични средства, за равнопоставеност и свободна конкуренция между участниците.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Лесичово, 30.1.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Лесичово, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет Услуги за нуждите на община Лесичово във връзка с изпълнение на Договор №13/313/00098 от 06.07.2012 г., сключен с Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Закупуване на аудио-визуално компютърно съдържание – 45 видеофилма, заснети с 3 камери и 2 микрофона, озвучени на 5 езика, със сумарна продължителност 160 минути; Обособена позиция 2: Изработка на 1000 копия DVD, представящи туристическия продукт на общината.

Проучването по преписката установи, че избраният за изпълнител участник „Телевизия България днес ТВ" ЕООД е попълнил неправилно плик № 3 с ценовото си предложение по обособени позиции 1 и 2, като за всяка от тях е представил цените си и за двете позиции. Участниците е следвало да се съобразят с разпоредбата на  чл. 57, ал. 3 от ЗОП  и да попълнят информацията, която се отнася само до съответната обособена позиция. КЗК приема, че след установяване на това несъответствие възложителят е следвало да отстрани участника от процедурата.

Комисията връща процедурата за възлагане на обществена поръчка на етап преглед на документите в Плик № 3 на класирания участник при спазване на указанията в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Агенция по вписване, 30.1.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Агенция по вписване за откриване на „открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработка и доставка на униформено облекло”.

Проучването по преписката установи съществени противоречия между Обявлението за обществената поръчка и Документацията за участие. Също така, техническите спецификации съдържат множество несъответствия, които не биха могли да се преодолеят с разяснения по документацията от страна на възложителя.

Въз основа на гореизложеното КЗК счита, че обжалваното решение за откриване на обществената поръчка следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Несебър, 31.1.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Несебър, с което е открита обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на озеленителни мероприятия в Крайморски парк в с. Равда, община Несебър”.

КЗК приема за основателно твърдението на жалбоподателя „Флорекс“ ЕООД, че изискването на възложителя към участниците да притежават опит при изпълнение на обществени поръчки със сходен предмет необосновано ограничава участието на лица, упражнявали подобна дейност извън обществени поръчки. КЗК споделя аргумента на жалбоподателя, че за доказване опита на даден участник е без значение дали един договор е финансиран с публични средства или със средства на частен инвеститор.

Като второ нарушение Комисията счита условието на чл. 9 от договора изпълнителят да заплаща на възложителя неустойка в размер на 30 % от стойността на поръчката при всяка форма на неизпълнение, като приема, че е налице прекомерност на посочения процент неустойка. По отношение на формулировката „при всяка форма на неизпълнение” КЗК е на мнение, че заложената клауза не е конкретизирана, доколкото не е описано какво именно възложителят ще счита за неизпълнение, не е дефиниран начинът за установяване на неизпълнението, както и не става ясно дали възложителят може да изиска неустойката еднократно или е допустимо тя да се изисква за всяко констатирано неизпълнение поотделно. Неясната  дефиниция на разглежданата клауза по договора води до възможността възложителят да я тълкува твърде свободно, което би накърнило правните интереси на бъдещия изпълнител по обществената поръчка.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Лом, 31.1.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Лом за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, целодневни детски градини, детски ясли и социални заведения с делегирани от държавата дейности на територията на Община Лом“ в частта му по обособени позиции:  № 2 – Консерви, сухи бобови, зърнени; № 6 – Различни хранителни продукти.

Проучването по преписката установи, че класираният на първо място участник по обособени позиции № 2 и 6 “Сиг Инвест” ООД не отговаря на минималните изискванията на възложителя.

Дружеството не е представило удостоверение по чл. 12 от ЗХР за регистрация на обекти за производство или за търговия с хранителните стоки по двете обособени позиции, като единствено е доказало, че има право да произвежда и търгува с произвежданите от собствената му фурна хляб, хлебни изделия и тестени закуски. Също така „Сиг Инвест“ ООД не е представил сертификат по разработена и внедрена система за управление на безопасността на храните – HACCP или обективни доказателства за качество - ISO с област на приложение предмета на поръчката.

 

Посочените непълноти в офертата на избрания за изпълнител участник представляват самостоятелно основание за отмяна на акта на възложителя в оспорената му част и за нова проверка на документите на дружеството по реда на ЗОП.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на документите за подбор в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Кула, 31.1.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Кула за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища - ІV-14104 /ІІІ-141/- Полетковци- Старопатица-Раковица-/ІІІ-142/ и ІV-14015/ІІ-14-Чичил”, открита с решение № РД-18-140/13.08.2013 г. на възложителя.

Проучването по преписката установи, че назначената от възложителя комисия за оценка и класиране на офертите е в незаконосъобразен състав, като в нея не е включен експерт със специалност инженер по пътно строителство. Предвид предмета на поръчката КЗК счита, че присъствието на лице с такава квалификация е задължително с оглед обективното оценяване на техническите предложения на участниците. Единственият инженер в състава на комисията е със специалност промишлено и гражданско строителство – конструкции, която не е тясно свързана с предмета на поръчката. 

КЗК връща процедурата на етап назначаване на оценителна комисия в законосъобразен състав при спазване на задължителните указания в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Национален парк Пирин“, 04.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Дирекция „Национален парк Пирин“ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Проучване, проектиране и изграждане на контролно-информационни пунктове (КИП-ове) на парковата охрана в следните точки: х. „Вихрен”, х. „Демяница”, х. „Яворов”, м. Кулиното, х. „Синаница”, х. „Пирин”, м. Дългата поляна, заслон Тевно езеро, х. „Безбог”, м. Сухото езеро (над с. Брезница)”.

Проучването по преписката установи, че класираният на първо място участник „Стройекспрес-НН“ ООД не отговаря на предварително обявеното изискване на възложителя. Кандидатът не е представил сертификати по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 или еквивалентни, в чийто обхват е включено „проектиране“, поради което КЗК приема, че е налице несъответствие между условията на възложителя и офертата на участника.

Комисията връща процедурата на етап разглеждане на офертата на участника от плик № 1 „Документи за подбор“ съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Министерство на регионалното развитие, 04.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на главния секретар на Министерство на регионалното развитие, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет ”Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите”, по проект BG161PO001/5-01/2008/054, в частта по Обособена позиция № 8: „Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР при провеждане на проверки на място по договори за безвъзмездна финансова помощ, свързани с укрепване на свлачища и срутища; мерки за предпазване от наводнения; мерки за предотвратяване абразията и ерозията на морските и речните брегове и др.”

Като нарушение на процедурата за избор на изпълнител по съответната обособена позиция КЗК счита липсата на описание на техническите предложения на участниците в протоколите от работата на оценителната комисия. Поради липсата на конкретен анализ на техническата оферта и на фактите по документацията реално остават необосновани и съображенията на комисията, въз основа на които тя достига до даденото заключение при оценката на посочените показатели.

КЗК връща процедурата на етап разглеждане на документите от Плик № 2 на офертите при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „В и К” ЕООД гр. Ямбол, 04.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „В и К” ЕООД гр. Ямбол за класиране на участниците и определяне на изпълнители в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване, двуслойни гофрирани полиетиленови тръби за канализация, фасонни части, клемни фитинги и водовземни скоби - две обособени позиции”.

Производството установи, че участниците в процедурата по първа и втора обособена позиция са оферирали в техническите си предложения срокове за подмяна на некачествени и увредени тръби, различни от сроковете, които са заявили за доставка на тръбите. Съгласно документацията за участие, всеки от участниците е длъжен да оферира срок за подмяна на некачествена и увредена стока не по-дълъг от оферирания срок за изпълнение на доставките на изделията, който от своя страна не може да бъде по-голям от 5 работни дни след получаване на писмена заявка.

Оценителната комисия е следвало да предложи на възложителя да отстрани съответните участници от процедурата и като ги е допуснала до класиране е нарушила процедурата и класирането по двете обособени позиции.

КЗК връща процедурата на етап повторно разглеждане на техническите предложения на участниците по първа и втора обособена позиция в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „В и К” ЕООД гр. Ямбол, 05.2.2014г.

Комисият Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“а за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на генералния директор на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП „РВД“) за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на ДП „РВД“.

Производството установи, че оценителната комисия не е мотивирала оценяването на техническите предложения на участниците Консорциум „Престиж Секюрити Сървисиз“ ДЗЗД, АСО „Сириус“ ЕООД и „АС Скорпио“ ООД по показател  „М” и включените в него подпоказатели - План за охрана на обектите и План за усилване на физическата охрана със сили за реагиране при необходимост от увеличаване на охранителния състав (във връзка с въвеждане на завишени мерки за сигурност). Предвид това КЗК счита, че оценяването по този показател не отговаря на изискванията на закона и на правилата за провеждане на обществената поръчка.

По отношение ценовото предложение и писмената обосновка на класирания на второ място участник „АС Скорпио“ ООД комисията на възложителя е извела единствено обобщен извод, че предложението отговаря на изискванията на документацията, поради което КЗК не може да прецени дали действията на помощния орган на възложителя са законосъобразни. След връщане на процедурата възложителят следва да разгледа ценовото предложение и да извърши преценка дали участникът е спазил изискванията  при формиране на предложената от него цена за 12-часово дежурство на един охранител и за 12- часово дежурство при възникване на необходимост от увеличаване на охранителния състав при завишени мерки за сигурност.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците при спазване на указанията в мотивите на решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Генерал Тошево, 06.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Генерал Тошево за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ, гр. Генерал Тошево”, с три подобекта: „Подобект 1: Доизграждане на битова канализация – L=18,298 л.м, гр. Генерал Тошево”; Подобект 2: Доизграждане на дъждовна канализация – L=3.000 л.м., гр. Генерал Тошево” и Подобект 3: Рехабилитация улични водопроводи в гр. Генерал Тошево – L=3.060 л.м.”

Производството установи, че при определяне на състава на оценителната комисия възложителят е нарушил разпоредбата на ЗОП, като е включил външни експерти, които не притежават квалификация в съответствие с предмета на поръчката. Допуснатото нарушение е съществено, тъй като се отразява върху възможността на помощния орган да разгледа и оцени по максимално обективен и прозрачен начин предложенията на участниците за изпълнение на поръчката. Последица от нарушението е незаконосъобразност на всички действия на комисията от момента на назначаването й, включително и на решението на възложителя за избор на изпълнител.

КЗК връща процедурата на етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от ДП „Фонд затворно дело“, 06.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на ДП „Фонд затворно дело“ за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на фураж за селското стопанство на ТП на ДП „ФЗД“ за 2014 г. с четири обособени позиции“.

Производството установи, че жалбоподателят „Топ микс“ ООД е отстранен незаконосъобразно от участие в процедурата, тъй като не е налице неизпълнение от негова страна на изискване от документацията за участие. Поради незаконосъобразното отстраняване на участника не е налице посоченото от възложителя основание за прекратяване на обществената поръчка - наличие само на една оферта, която отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

КЗК връща процедурата на етап разглеждане на техническите предложения на участниците при съобразяване с мотивите в решението и разпоредбите на закона.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Велинград, 10.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Велинград за класиране на участниците и  обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Ремонт, обновяване и оборудване на „МБАЛ Велинград” ЕООД”.

Производството установи, че жалбоподателят „Термикс ЕС“ ООД е отстранен незаконосъобразно от участие в процедурата, без да бъдат разгледани всички документи на кандидата във връзка с предложеното от него техническо лице за изпълнение на поръчката.

На второ място проучването показа, че техническото предложение на участника „Биад-С“ ООД е непълно и посоченото обстоятелство е следвало да бъде установено от помощния орган на възложителя. ЗОП не предвижда възможност за допълване на техническите оферти на участниците, поради което комисията следва да предложи този участник за отстраняване от процедурата.

Липсата на анализ на подробната писмена обосновка на участниците „ЦИД Атлас“ ЕООД и „Братя Пашкулеви“ ООД от страна на комисията, във връзка с  предложените от тях срокове за изпълнение на поръчката, КЗК приема за следващо нарушение на правилата за избор на изпълнител. 

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на документите за подбор в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Пазарджик, 10.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Пазарджик, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Ремонт на улици и пътища на територията на община Пазарджик”.

Производството установи, че оценителната комисия е избрала незаконосъобразно за изпълнител в обществената поръчка участника „Еко-Хидро-90” ООД, оферирал срок за отложено плащане 1100 календарни дни, превишаващ заложения законов максимум за изпълнение на парично задължение от 60 дни.

Като следващо нарушение на процедурата КЗК определя липсата на анализ и аргументираност от страна на комисията при отразяване на техническите предложения на участниците, след връщане на преписката на възложителя за повторен преглед на документите от плик № 2, което води до необоснованост при оценяването на офертите.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите в Плик № 2 от офертите на участниците при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Лом, 11.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Лом за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа, реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Лом по проект „Интегрирано управление и пречистване на водите в гр. Лом, община Лом, ЕТАП 1”, открита с Решение № С-11/20.08.2013 г. на възложителя,  във връзка с жалбите на тримата жалбоподатели - “ПСТ Холдинг” АД, Консорциум “Микс - Статус Лом 2013” и ДЗЗД Обединение “Аква Строителство Лом 2013”.

По жалбата на “ПСТ Холдинг” АД производството установи, че оценителната комисия е допуснала незаконосъобразно до следващ етап в процедурата офертите на Консорциум „Микс-Статус Лом 2013” и Обединение „Риск Капитол”, които не отговарят на предварително поставените изисквания на възложителя от обявлението за обществената поръчка.

По жалбата на Консорциум “Микс – Статус Лом 2013” КЗК счита, че класираният на първо място участник „Агромах” ЕООД е следвало да бъде предложен за отстраняване от процедурата, тъй като не е представил към ценовата си оферта документ съгласно разясненията на възложителя.

По жалбата на ДЗЗД Обединение “Аква Строителство Лом 2013” проучването показа, че в протоколите на комисията липсва описание на предложените срокове за изпълнение на обществената поръчка за всеки един от участниците в процедурата. Това ограничава възможността на участниците, отстранени на основание „минимален технологичен срок”, да ги съпоставят и да формулират евентуална претенция при обжалване на решението за класиране.

КЗК връща процедурата от етап ново разглеждане на документите в плик № 1 на участниците за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Перник, 11.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Перник, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Услуги за техническа и експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното външно осветление на територията на община Перник”.

По жалбата на „Електроконсорциум Бел” производството установи, че оценителната комисия незаконосъобразно е предложила жалбоподателя за отстраняване от процедурата. Комисията не е дала описание и констатация на конкретните недостатъци на всяка една от анализните цени, които са довели до отстраняване на участника от процедурата.

Също така, напълно необосновано комисията е заключила, че липсата на материали или механизация в анализните цени на офертата на жалбоподателя представлява пропуск, тъй като от страна на възложителя не е въведено изискване какво следва да съдържат тези цени.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане и оценка на ценовите предложения на участниците при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Сливен, 11.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Сливен за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на местата за обществено ползване в Община Сливен”.

По жалбата на „Титан – Клинър” ООД, гр. Кърджали, производството установи, че класираният на първо място участник „Грийн партнърс – БКС” ДЗЗД, гр. София, е представил документи, с които изцяло е променил първоначално предложените сметосъбиращи автомобили за изпълнение на поръчката и реално е променил част от техническото си предложение, поради което е следвало да бъде отстранен от процедурата. Законодателят изрично е забранил представянето на други документи, освен лисващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията. В случая в офертата на „Грийн партнърс – БКС” ДЗЗД са липсвали доказателства за това, че предложените сметосъбиращи камиони разполагат с преса с минимален обем 18 м³.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор на участниците при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Министерство на правосъдието, 12.2.2014г.

 

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на главния секретар на Министерство на правосъдието (упълномощен със Заповед № ЛС-04-1810/08.11.2013 г. на Министъра на правосъдието) за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на правосъдието”.

По жалбата на „България Ер” АД производството установи, че комисията за провеждане на процедурата не е извършила сравнителен анализ на техническите предложения на участниците по показател П5 „Предложения на участника за преференции, бонуси и облекчени условия за възложителя”, не е изложила кратко описание на техническите  предложения на участниците и съответно не е мотивирала поставените оценки по този показател.

Липсата на описание на предложените от участниците преференции, бонуси и облекчени условия в полза на възложителя представлява неизпълнение на императивна разпоредба на ЗОП, тъй като именно тази информация от техническите оферти обосновава и определя оценяването по този показател.

Основателна е и претенцията на жалбоподателя, че в методиката за оценка на офертите не е посочен критерий за „по-благоприятни за възложителя бонуси и преференции”.

КЗК връща процедурата за повторно разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците в процедурата в съответствие с изискванията на закона и указанията в мотивите на решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Летище София” ЕАД, 12.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД, с което са обявени кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в договарянето за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционен сервиз на един брой специализиран аеродромен пожарен автомобил”.

КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателите Консорциум „Авто Инженеринг – ИСС”, гр. София, и на „Розенбауер интернешънъл“ АД, Република Австрия, че незаконосъобразно не са допуснати до участие в договарянето за възлагане на обществената поръчка. Причина за недопускането на участниците е обстоятелството, че в част от представените документи (декларации, удостоверения за изпитване и сертификати от производителите) има посочени конкретни марки, модели и технически характеристики на елементи от аеродромния пожарен автомобил. Според възложителя и неговия помощен орган въпросните данни са предмет на техническата оферта, която следва да бъдат представена на следващия етап от процедурата - след отправяне на писмена покана.

След като се запозна със събраните по преписката доказателства КЗК намира, че представените от жалбоподателите документи отговарят на изискването от Раздел ІІІ.2.3. „Технически възможности” на обявлението за поръчката и от указанията за подготовка на заявлението. Същите по надлежен начин удостоверяват, че отделните елементи от оборудването на противопожарния автомобил отговарят на съответните европейски норми и стандарти.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на заявленията за участие на кандидатите в съответствие с мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Камено, 19.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно по жалбата на „ИВ Трейд” ООД решение на кмета на община Камено за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Камено, Дом за възрастни с умствени увреждания с. Русокастро, столово хранене и ДСП - гр. Камено по всички обособени позиции”, включително по т. ІІІ, с която е прекратена процедурата по обособена позиция №7.

Първото нарушение, извършено от комисията по процедурата е, че единствено на жалбоподателя «Ив Трейд» ООД не е дала възможност да представи допълнително документи съгласно изискванията на възложителя, в случая удостоверения съгласно чл. 12 от ЗХ за регистрирани обекти за търговия с храни. Това е нарушение на задължението на комисията съгласно ЗОП, в случай на пропуск в документация от Плик № 1, да укаже какъв точно документ трябва се представи от участника и да му даде възможност да изпълни това условие.

Нарушението е съществено и е довело до следващи пороци в процедурата, а именно отваряне и оповестяване на ценовата оферта на Ив Трейд. Съгласно ЗОП, пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

КЗК връща процедурата за нова проверка на документите от плик № 1 на офертите съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Мини Марица-Изток” ЕАД, 19.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Мини Марица-Изток” ЕАД за обявяване на класиране и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на местима пробовземаща система за вземане на проби от два ВГТЛ по направление ТЕЦ „Марица- изток – 2” – реф. № 010/ 2013 г. – ЗОП“.

КЗК счита, че техническата оферта на класирания на първо място участник „Тотема Инженеринг“ ЕАД не дава яснота дали по отношение на посочените съоръжения (2 бр. чукови пробовземачи и 2 бр. лентови транспортьори) е налице изпълнение на изискването на възложителя да бъдат монтирани в закрито помещение, облицовано с термопанели, за да се избегне влиянието на климатичните фактори върху съоръженията (замръзване на полепнали въглища, проникване на вода в контейнера с пробата, в мелниците, делителите и др.).

Предвид неизяснените обстоятелства, посочени от участника „Тотема Инженеринг“ ЕАД в техническата оферта, КЗК счита, че процедурата по провеждане на обжалваната обществена поръчка следва да бъде върната на етап разглеждане на техническите предложения на участниците, като бъде изяснен въпросът относно съответствието на изискването предложените съоръжения от пробовземащата система да бъдат монтирани в закрито помещение, облицовано с термопанели.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Технически университет, гр. Варна, 19.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на помощник-ректора на Технически университет, гр. Варна, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на столово хранене при технически университет - Варна” по седем обособени позиции.

КЗК намира, че част от заложените от възложителя изисквания в техническите спецификации нарушават основните принципи на ЗОП за свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност на участниците. Никъде в документацията, обявлението или решението за откриване на поръчката не фигурират изисквания за качеството на хранителните продукти. В техническите спецификации не са упоменати разфасовките на исканите продукти - по обособени позиции 1, 2, 3 и 7 и за част от обособена позиция 4 не са указани в какви разфасовки (0.500 кг., 1 кг., 2 кг.) следва да са опаковани същите. Както качеството на продуктите, така и вида на разфасовката указва влияние на цената и е важна част от условията за участие.

Предвид изложеното КЗК счита, че за да се избегнат всякакви неясноти по отношение на търсените продукти, възложителят следва детайлно да посочи в техническите спецификации желаното от него качество, разфасовка, количество и изходни продукти на стоките за всяка една обособена позиция от обществената поръчка.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, 20.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на зам.-кмета на Столична община, за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Актуализиране на технически паспорти на съществуващи строежи по Наредба № 5 на МРРБ от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите на 27 детски и учебни заведения, общинска собственост”.

Производството установи, че жалбоподателят „Архкон Проект” ООД е отстранен незаконосъобразно от процедурата за избор на изпълнител, като възложителят се е позовал на формално основание за отстраняване на участника - допуснати аритметични грешки в ценовото предложение при изчисляването на дължимия ДДС.

Съгласно трайната практика на КЗК и ВАС, при наличие на аритметични грешки в предложенията на участниците, следва да се изследва по какъв начин те се отразяват върху окончателното предложение на участника, както и как влияят на процеса на оценяване на финансов показател „предлагана цена” К1. В конкретния случай аритметичните грешки на участника не са се отразили на яснотата на направените ценови предложения, като действителният размер на цената с начислен ДДС е лесно установим. По тази причина може да се извърши преизчисляване от страна на комисията или от участника, като се поискат разяснения по реда на чл. 68, ал. 11 ЗОП, без това да представлява изменение на ценовата оферта на участника.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на ценовите оферти на участниците при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Берковица, 20.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Берковица за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителен надзор по проект на община Берковица „Интегриран воден проект за Инженеринг-проектиране и строителство по части „Канализация“ и „Водоснабдяване“, разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа и ПСОВ в гр. Берковица” на община Берковица, по процедура № BG 161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв. ж.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.

Проучването установи, че предложеният от класирания на първо място участник Обединение „СтройНорм - Ати Консулт“ екип от експерти не съответства на изискванията на възложителя по отношение на квалификация, умения и професионален опит.

Като второ нарушение на правилата за избор на изпълнител КЗК приема липсата на обосновани мотиви при приемането на писмената обосновка на Обединение „СтройНорм - Ати Консулт“ за начина на формиране на предложения от него с над 20% по-благоприятен срок за изработване на окончателен доклад на строежите и срок за съставяне на технически паспорт на строежите от страна на оценителната комисия.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите от плик № 1, „Документи за подбор“, за съответствието им с на възложителя съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Правец, 21.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Правец за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения на служители от община Правец в изпълнение на дейности по проект „Подобряване на компетентността и ефективността на общинска администрация Правец”.

КЗК приема, че е налице съществено нарушение на нормите на ЗОП, изразяващо се в липса в методиката за оценка на точни указания за определяне на оценките, като заложената формула позволява получаване на брой точки, по-голям от максимално допустимия такъв. Установеният порок не може да бъде поправен, без това да не промени условията, при които е обявена процедурата. С оглед невъзможността констатираното нарушение да бъде отстранено чрез връщане на процедурата на възложителя, КЗК счита, че обжалваното решение следва да бъде отменено и преписката да бъде върната на възложителя за прекратяване на процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

КЗК намира, че разглеждането по същество на останалите твърдения в жалбата на „Консорциум „Обучение за всеки” ДЗЗД се явява безпредметно, тъй като произнасянето на КЗК по тях не би могло да доведе до саниране на констатираната незаконосъобразност.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Стара Загора, 24.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Стара Загора за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на местата за обществено ползване в Община Стара Загора”.       

КЗК приема за неправилни аргументите на възложителя за прекратяване на  обществената поръчка. Представените по преписката документи и съответната нормативна уредба не подкрепят аргументите на възложителя, послужили като мотив за прекратяване на процедурата, а именно че за част от дейностите по изпълнение предмета на поръчката /доставка на съдове и дезинфекцирането им, опесъчаване с пясък, пясъчно солна смес или химически смеси/ е задължително участниците да представят валиден лиценз за превоз на товари.

КЗК не приема за основателен и втория мотив за прекратяване на обществената поръчка. Според Комисията поставеното изискване за наличие на поне 1 договор с предмет, сходен с предмета на поръчката за население над 140 000 жители, съответства изцяло на спецификата на предмета на обществената поръчка. В случая възложителят е обосновал решението си с аргумента, че общините с население над 140 000 души са едва 8 на брой, което ограничава участието на лица, които имат потенциал да изпълнят обществената поръчка, но не са изпълнили договори с такъв обем.

КЗК връща процедурата на етап разглеждане на документите на кандидатите от плик 1 на офертите за съответствие с условията на документацията за участие.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Сливо поле, 24.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение жалбата на „Водоканалстрой“ ООД, гр. Бургас, срещу Решение № РД-09-975/13.12.2013 г. на кмета на община Сливо поле за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителство на обект „Закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в град Сливо поле”, финансиран със средства по проект №DIR-51222031-1-173 на ПУДООС, одобрен за финансиране с Решение № 310/26.10.2012 г. на УО на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”.

КЗК наложи имуществена санкция на кмета на община Сливо поле в размер на 10 449.82 лв. за сключен договор в нарушение на ЗОП.

Производството установи, че „Водоканалстрой“ ООД е правилно и законосъобразно отстранен от участие в процедурата, а решението за класиране следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

В хода на проучването по преписката възложителят е уведомил КЗК, че е сключил договор за възлагане на обществената поръчка с определения за изпълнител участник – „Берус“ ООД, гр. Русе, без да е поискал Комисията да допусне предварително изпълнение на решението за класиране, което е нарушение на ЗОП. В този случай Комисията за защита на конкуренцията налага санкция в размер на три на сто от стойността на сключения договор.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Стрелча, 25.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Стрелча за класиране на участниците и избор на изпълнител в обществена поръчка с предмет „Ремонт на улици и пътища на територията на община Стрелча”.

Производството установи, че съставът на комисията за провеждане на процедурата е незаконосъобразен, тъй като не съдържа експерти с професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета на обществената поръчка. Нарушението представлява самостоятелно основание за отмяна на решението на възложителя за избор на изпълнител, тъй като нелегитимният състав на назначената комисия води до незаконосъобразност на всички извършени действия по разглеждане и оценка на подадените оферти.

С оглед специфичните дейности, предмет на поръчката, технологичната последователност на строителните процеси в пътното строителство и управлението на риска е особено важно наличието на специализирани експертни познания от страна на комисията с цел максимално точно и обективно оценяване на техническите предложения на участниците в процедурата.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Болярово, 25.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Болярово, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване на централна градска част и прилежащите улици на гр. Болярово, община Болярово, чрез извършване на строително – монтажни работи и озеленяване”.

Производството по преписката установи, че назначената комисия за провеждане на процедурата е незаконосъобразно съставена предвид назначаването на външен експерт, чиято квалификация не съответства на предмета на поръчката. Незаконосъобразният състав на комисията се явява самостоятелно основание за отмяна на решението за класиране на възложителя.

КЗК връща преписката на възложителя за издаване на заповед за определяне на законосъобразен състав на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка и продължаване на процедурата от последното законосъобразно извършено действие при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Мини Марица Изток“ ЕАД, 26.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Изпълнителния директор на „Мини Марица Изток“ ЕАД за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на комплект специални багерни въжета за подема на багер SchRs 1200“.

Производството по преписката установи, че комисията за провеждане на процедурата неаргументирано и необосновано е приела представената писмена обосновка от класирания на първо място участник „Ариадна инвест“ ООД във връзка с над 20% по-благоприятната цена за изпълнение на обществената поръчка. Липсата на пълни и обосновани мотиви в преценката на важен елемент от процедурата за избор на изпълнител прави работата на комисията непрозрачна и същевременно възпрепятства КЗК да осъществи контрол по законосъобразност на обжалваната процедура, поради което е основание за отмяна на решението за избор на изпълнител.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на ценовите предложения в съответствие с мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, 26.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Столична община за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика“.

По жалбите на  „Фирст“ ООД и Янка Иванова Крумова производството установи, че заложените технически спецификации относно видео детектора съвпадат с тези от брошурата на конкретен производител – Traficon.

Законово изискване е техническите спецификации да дават възможност за равен достъп на кандидатите в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията. Видно от представените каталози на критерия за тегло отговаря само един продукт - Traficam, като заложеният температурен диапазон също се покрива единствено от този продукт. За някои показатели като резолюция и диаметър не може да се извърши съпоставка, тъй като не фигурират в каталозите на останалите двама производители. Формулирани по този начин, спецификациите за видеодетектора се явяват дискриминационни, тъй като сочат, че са конкретни характеристики на определен продукт. Видно е при съпоставка на спецификациите, определени в документацията, и тези, налични в каталозите на фирмите Traficon, Citilog и ADEC, че възложителят буквално е преписал характеристиките на продукта Traficam на производителя Traficon. По този начин, с предвидените спецификации за видеодетектора възложителят е ограничил възможността за равен достъп п на участниците, с което е нарушил разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от ЗОП.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Исперих, 27.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Исперих, с което са класирани участниците и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на интегриран проект за водния цикъл на град Исперих” в частта по обособена позиция № 2 „Избор на изпълнител на инженеринг на ІІ-ри етап”.

Производството установи, че част от посочените от избрания за изпълнител участник, Консорциум „ВиК Исперих 2013”, гр. Асеновград, ключови експерти за изпълнение на поръчката не притежават изискуемия професионален опит в областта, за която ще отговарят при проектирането и изграждането на ВиК мрежата на гр. Исперих.

КЗК връща процедурата по обособена позиция № 2 на етап преценка за допустимост относно съответствието на Консорциум „ВиК Исперих 2013”, гр. Асеновград, с критериите за подбор в съответствие с мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, 27.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, с което е прекратена обществена поръчка с предмет „Организиране на двустранни бизнес срещи и форуми в страната”.

Производството установи, че възложителят незаконосъобразно е прекратил процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание незаконосъобразен състав на оценителната комисия. Разгледаното нарушение, при което на едно заседание комисията е била в непълен състав, е допуснато в хода на провеждане на процедурата, но не води до опорочаването й до степен, изискваща прекратяването й. Нарушението подлежи на отстраняване в рамките на обявената процедура, като съгласно ЗОП, когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Своге, 28.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Своге, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на интегрирана система за видеонаблюдение и строителство на пожароизвестителна кула в с. Бов“.

Проучването на КЗК установи, че възложителят е нарушил разпоредба на ЗОП при определяне състава на комисията за провеждане на процедурата, като привлечените външни експерти не отговарят на изискванията на нормативната уредба да притежават квалификация в съответствие с предмета на поръчката. Допуснатото нарушение е съществено, тъй като се отразява върху възможността на помощния орган да изпълни възложените му задачи – да разгледа и оцени по максимално обективен и прозрачен начин предложенията на участниците за изпълнение на поръчката. Последица от нарушението е незаконосъобразност на всички извършени действия на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите от момента на назначаването й до последното извършено от нея действие.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от областна управа Враца, 28.2.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на областния управител на област Враца за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на оборудване за извънредни ситуации” по проект „Център за координация и управление на действията при бедствия в трансграничната зона” с референтен номер 2 (4i)-2.2-17 MIS-ETC Code 692 EMERG-VR-DJ – три обособени позиции”.

Проучването установи, че жалбоподателят „Авто инженеринг холдинг груп” ООД и участникът Обединение „Специализирано оборудване” са представили своите ценови оферти по трите обособени позиции в един общ плик № 3 „Предлагана цена”, в нарушение на разпоредбите на ЗОП. Съгласно закона, когато участник подава оферта за повече от една позиция, пликове № 2 и № 3 следва да се представят за всяка една позиция. В случая комисията за провеждане на процедурата е отстранила от участие само жалбоподателя, което прави незаконосъобразно решението за класиране.

Като второ нарушение на процедурните правила КЗК приема наличието на противоречие между изискванията на влязлата в сила документация за участие и разпоредбите на ЗОП, касаещо представянето от участниците на ценовите предложения. Комисията счита, че обществената поръчка следва да бъде прекратена поради допуснато нарушение при откриването и провеждането й, което не може да бъде отстранено без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

КЗК връща процедурата от етап повторна проверка на допустимостта на офертите на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Тролейбусни превози“ ЕООД, 05.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „Тролейбусни превози“ ЕООД, гр. Стара Загора за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 14 нови тролейбуси, специализиран автомобил за ремонт и поддръжка и доставка и оборудване за тролейбусно депо гр. Стара Загора, по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“, Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”, разделена на три обособени позиции, открита с Решение № 651 от 26.06.2013 г. на възложителя, в частта по обособена позиция 2.

Проучването показа, че участникът „СаЗ“ ООД, избран за изпълнител в обществената поръчка, изпълнява само част от изискванията на възложителя по обособена позиция.

Едно от изискванията е участниците да имат изпълнени договори през последните три години 2010 - 2012 г. за доставка/продажба на най-малко 1 специализиран автомобили над 5 т. с инсталирана хидравлично-подемна техника, притежаващ сертификат/и за ЕС одобрен тип, издаден от компетентен орган. По това условие дружеството изпълнява само една част - изпълнен договор за доставка на подобен автомобил, но без приложен сертификат за ЕС одобрен тип

На следващо място, като техническо изискване в обявлението, е включено представянето на препоръки за добро изпълнение за най-важните договори или други документи, доказващи вида на изпълнените дейности с отразени стойност, дата и място на изпълнение. Избраният за изпълнител участник е представил четири на брой референции, като в тях е отразена единствено годината на доставката. Липсва отразяване на стойността на договора, както и място на изпълнение, в разрез с изискването на възложителя.

Следващото нарушение от страна на оценителната комисия е, че не е установила липсата на сертификат ISO 9001:2008 за сервиза на автомобилите в офертата на участника и не е изискала такъв да бъде представен допълнително.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Свищов, 06.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмет на община Свищов за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително - монтажни работи на следните обекти: спортна площадка „Велешана”, спортен комплекс в УПИ-II, УПИ-X, УПИ-ХI, кв. 187, реконструкция на зелени площи около градски стадион „Академик”, реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Свищов, в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – Свищов”.

Като първо нарушение на процедурата за избор на изпълнител проучването показа, че оценителната комисия не е указала на участника „Експрес Гаранцион“ ООД да представи доказателства, че има въведени системи за управление на качеството по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, в чиито обхват са включени дейностите „реконструкция“ и „ремонтни работи“.

На второ място, по отношение офертата на Консорциум „Холдинг Пътища – Пи Ес Пи“ ДЗЗД, комисията за провеждане на процедурата не е изпълнила задължението си да изиска допълнително от участника доказателства, че лицата, предложени за позиция експерт „Координатор по безопасност и здраве“, съответстват на изискванията на възложителя. В тази връзка на участниците „Холдинг Пътища – Пи Ес Пи“ ДЗЗД и „Експрес Гаранцион“ ООД следва да бъде осигурена възможност да представят доказателства за съответствието на офертите им с изискванията на възложителя.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в Плик № 1 съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Бургас, 12.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Бургас, с което е обявено класирането и  определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Закупуване на репатриращ автомобил тип „паяк“ - доставка при условията на финансов лизинг“.

Проучването установи, че оценителната комисия неправомерно е допуснала до участие в процедурата определения за изпълнител кандидат ДЗЗД „Булсервиз-гр. Бургас“. Самият участник не е подавал оферта за обществената поръчка, офертата е подадена от „Булсервиз“ ООД, а приложените документи са подписани от името на Обединението. По този начин възниква неяснота кое лице е участник в процедурата и спрямо кого следва да се разглежда съответствието на офертата с изискванията на възложителя. Това несъответствие не може да бъде отстранено по реда на ЗОП, както е постъпила комисията, тъй като по този начин се извършва промяна на реалния участник в процедурата.

КЗК приема, че офертата на спечелилия участник е следвало да бъде предложена за отстраняване, а не допусната до разглеждане и оценка на ценовото предложение, поради което връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата  в съответствие с изискванията на закона и мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от ДП „Кабиюк”, гр. Шумен, 12.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на ДП „Кабиюк”, гр. Шумен, за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на денонощна техническа и невъоръжена физическа охрана на имуществото на ДП „КАБИЮК” в пет обособени обекта за срок от една година”.

Проучването установи, че определеният за изпълнител участник „АХИЛ СЕКЮРИТИ” ЕООД, гр. Варна, не отговаря на условията на възложителя. Кандидатът не е представил изисквано според документацията разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба - PMR.

След връщането на процедурата оценителната комисия следва да изиска от участника да отстрани несъответствието в офертата си.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в плик № 1 от офертите на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решение.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Хисаря, 13.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Хисаря за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по два проекта, финансирани по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“, със следните обособени позиции: обособена позиция № 1: ,,Разходи за консултации, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с. Паничери, община Хисаря“, съгласно договор № 16/321/01232 от 27.11.2012 г. и обособена позиция № 2: „Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект „Интегриран проект за ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на територията на община Хисаря“, съгласно договор № 16/321/01283 от 27.11.2012 г.

Проучването по преписката показа, че липсва яснота и прозрачност при оценяването на офертата на жалбоподателя Обединение „Хисар 2013“ и предложенията на другите участници в процедурата, като установените нарушения при прилагане на методиката са съществени и са основание за отмяна на решението за избор на изпълнител.

КЗК счита, че процедурата следва да бъде върната нова оценка на техническите предложения на участниците, при което комисията следва да се придържа стриктно към предварителното обявените условия на оценяване и да отчете и анализира действителното съдържание на  предложенията им, като в зависимост от това присъди съответния брой точки по утвърдената в методиката скала на оценяване.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Сливен, 13.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Сливен, с което е открита обществена поръчка с предмет „Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите, алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, гробищни терени; поддържане на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност; реконструкция и ремонт на детски площадки и архитектурни елементи; целогодишно поддържане на паркови елементи и елементи на новите и на съществуващи детски съоръжения, реконструкция, ремонт и поддръжка на поливни системи, питейни фонтанки и други, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи и внасяне на нова паркова мебел на територията на Община Сливен”, по 2 обособени позиции.

Проучването установи две нарушения в документацията за участие. Посочено е, че реконструкцията и ремонта на детски площадки ще се извършат на база на възлагателно/и писмо/а от възложителя, без да се уточняват дейностите, включени в реконструкцията и ремонта. КЗК приема така зададеното условие за непълно и неясно, в резултат на което участниците биха изпаднали в невъзможност да дадат реални срокове за изпълнение на ремонтните дейности.

Като втори недостатък на документацията за участие КЗК приема неясно заложения критерий в методиката за оценка по отношение показател К7 „Брой отчети за изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, с максимален брой точки 100". В случая не са конкретизирани дейностите, които в обхвата на поръчката са пет и ще се изпълняват при възникнала необходимост. Това предполага неопределеност на броя на дейностите във времето и води до невъзможност участниците да съставят точна оферта предварително.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Варна, 13.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Варна за класиране на участниците и избор на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”

Проучването установи, че при назначаването на комисията за разглеждане и оценяване на офертите, възложителят е допуснал съществени нарушения на императивните изисквания на ЗОП, което води до незаконосъобразност на всички извършени от нея действия, включително и на решението за избор на изпълнител в процедурата. В случая единият от включените външни експерти в състава на комисията не притежава квалификация в съответствие с предмета на поръчката – реклама, презентация на дейности и разпространение на информация, а другият не е вписан в Списъка на външните експерти, воден от АОП, поради което не може да участва като такъв в състава на комисията.

КЗК връща процедурата за избор на изпълнител от етап издаване на нова заповед за назначаване на оценителна комисия при стриктно спазване на мотивите в решението и изискванията на закона.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, гр. Плевен, 14.3.2014г.

 

 

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на управителя на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, гр. Плевен, за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изграждане на ново тролейбусно депо – инженеринг“ в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на Плевен“, финансиран по ОПРР 2007-2013 г.“, открита с Решение № 108 от 23.10.2013 г., по жалбата на Обединение „Монолит хоризонт-МК“, гр. Плевен.

В хода на извършеното проучване бе установено, че при определяне на състава на комисията по провеждане на процедурата не са спазени законовите изисквания, според които привлечените от възложителя като членове на комисията външни експерти трябва да имат квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

КЗК счита, че икономическото и инженерно образование на експертите е различно от характера на дейностите, които следва да бъдат осъществени по предмета на обществената поръчка и не осигуряват възможност за обективно и компетентно разглеждане и оценяване на предложенията на участниците.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти при съобразяване с приложимите разпоредби на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ловеч, 14.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Ловеч за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет “Извършване на строителни и монтажни работи по проект „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.”

Проучването установи, че в състава на комисията за провеждане на процедурата не са предвидени достатъчно лица с квалификация и опит, които да покрият всички дейности по обособените позиции. По дейности като озеленяване, паркоустройство, изграждане на конструкции и осветление липсват експерти с адекватна квалификация и доказан опит, а този тип дейности съставляват значителна част от цялата поръчка.

КЗК връща процедурата за избор на изпълнител от етап назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ („СБАЛО“)  ЕАД, 14.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ („СБАЛО“)  ЕАД, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати“ в частта по обособена позиция № 5, открита с Решение № З-1484 от 16.08.2013 г.  на възложителя.

Проучването установи, че участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка - „Марвена“ ООД, не е представил декларации за съответствие от производителя Рош Диагностикс ГмбХ за продукти по подпозиции № 5.46 - № 5.52 от обособена позиция № 5.

КЗК счита, че комисията, назначена от възложителя, е следвало да изиска от участника разяснения на заявените данни и допълнителни доказателства към представените документи. Проверката на декларациите за съответствие на продуктите от обособената позиция е от значение за окончателната преценка на офертите, поради което Комисията връща процедурата за ново разглеждане на техническите предложения на участниците по обособена позиция № 5 при спазване на мотивите на решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Созопол, 14.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Созопол за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на СМР във връзка с изпълнението на „Превенция от наводнения на територията на община Созопол, в селата Зидарово и Равна гора“.

По жалбите на „Андезит” ООД и „Щрабаг” ЕАД производството показа, че оценителната комисия не е изпълнила изискването на ЗОП да направи описание на техническите предложения на кандидатите, не е аргументирала поставените оценки, а само е изложила формални мотиви за оценяването, като е преповторила текста на методиката по двата подпоказателя от техническото предложение.

КЗК връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка за ново разглеждане и оценка на техническите предложения при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Пирдоп, 17.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Пирдоп за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на интегрирана система за видеонаблюдение и строителство на пожароизвестителна кула по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда, чрез изграждане на противопожарна кула в землището на гр. Пирдоп, общ. Пирдоп”.

Проучването установи, че привлеченият външен експерт в състава на комисията за провеждане на процедурата не отговаря на изискванията на нормативната уредба, като не притежава квалификация в съответствие с предмета на поръчката. В състава на комисията липсва и експерт с познания и опит в областта на софтуерните системи за наблюдение и мониторинг. Допуснатото нарушение е съществено, тъй като се отразява върху възможността на помощния орган да разгледа и оцени по максимално обективен и прозрачен начин предложенията на участниците за изпълнение на поръчката. Последица от нарушението е незаконосъобразност на всички извършени действия на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите от момента на назначаването й до момента на последното извършено от нея действие.

КЗК връща процедурата за избор на изпълнител от етап назначаване на оценителна комисия в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Борово, 17.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Борово за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Постоянна изложба на етнографско наследство и природните забележителности на община Борово с прилагане на компютърни технологии с версии за показване на специализирани компютърни системи в Интернет и на DVD“.

Проучването установи, че съставът на оценителната комисия не отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки, който гласи, че освен задължителното присъствие на един правоспособен юрист в състава на комисията, останалите членове трябва да притежават професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета на поръчката – в случая в сферата на компютърните технологии. В разглеждания случай членовете на комисията не притежават необходимата професионална квалификация с оглед предмета и сложността на обществената поръчка, даващи възможност за законосъобразно провеждане на процедурата.

КЗК връща процедурата за избор на изпълнител от етап издаване на заповед за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ябланица, 18.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно Решение № 1442/ 02.12.2013 г. на кмета на община Ябланица за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител по втора обособена позиция в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на компютърен хардуер и софтуер по проект „Създаване на обществена туристическа инфраструктура в Община Ябланица” по проект №11/313/00037, финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР за периода 2007-2013г., съгласно подписан договор за отпускане на финансова помощ от 16.06.2011г.”, открита с Решение № 90/ 23.01.2013г. на възложителя.

Проучването установи, че възложителят не е изпълнил задължителното указание на Върховния административен съд да обсъди писмената обосновка на участника „Кейбъл Тех” ООД. Вместо това оценителната комисия е изискала от участника да представи разяснения на техническото си предложение. По този начин комисията неправилно е приложила закона, като е смесила две различни процедури по ЗОП.

КЗК връща процедурата от етап обсъждане на писмена обосновка, представена от участника „Кейбъл Тех” ООД, при спазване на задължителните указания в нейното решение и в това на ВАС.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Министерство на здравеопазването, 18.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на зам.-министъра на здравеопазването за откриване на открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на комуникационна свързаност, поддръжка на информационно - комуникационните системи и системата за проследяване, оперативен контрол и управление на автопарка от реаномобили на Спешна медицинска помощ на Република България.”

КЗК счита, че в предмета на обжалваната поръчка са включени различни по вид дейности, които могат да бъдат предмет на самостоятелни процедури за възлагане на обществени поръчки. Обединяването на необвързани функционално и несъвместими стопански дейности в рамките на една и съща процедура за възлагане на обществена поръчка създава необосновани ограничения пред потенциалните участници, тъй като на практика възложителят ограничава участието само до такива, които представляват обединения, но не и самостоятелни дружества.

За несъобразено с правилата на ЗОП КЗК приема условието участниците да имат най-високо ниво на партньорство с производителя на комуникационното оборудване. Наличието на такова изискване в документацията според Комисията препятства необосновано участието в обществената поръчка, тъй като потенциални изпълнители с опит и с квалифициран персонал няма да имат възможност да участват в процедурата само поради факта, че не разполагат с документ, удостоверяващ най-високо ниво на партньорство с производителя.

На следващо място КЗК констатира, че заложената методика за определяне на техническата оценка е прекалено обща, неясна и дава възможност за субективна оценка. В методиката възложителят не е дал ясни и точни указания за определяне на оценката по всеки показател.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Варна, 19.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Варна за откриване на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти, напитки /алкохолни и безалкохолни/ за нуждите на дейност „Хранителен комплекс“ по обособени позиции.

КЗК приема, че е налице нарушение от страна на възложителя на императивни разпоредби на ЗОП, поради липса на пълно и изчерпателно описание на самия предмет на обществената поръчка.

За потенциалните участници не става ясно какви по вид и какво количество хранителни продукти и напитки ще бъдат доставяни по всяка обособена позиция, което ги лишава от възможността за адекватна преценка при определянето на единичните цени на тези стоки, както и на предложения процент надценка над базовата цена.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Президента на Република България, 19.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на главния секретар на Президента на Република България за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на мрежово оборудване за нуждите на Администрацията на Президента на Република България“.

Проучването установи, че класираният на първо място участник „Стоун Компютърс“ АД не изпълнява минималните изисквания на възложителя за доказване на технически възможности. За един от експертите от неговия екип не е представен документ съгласно документацията за участие, който да докаже, че лицето е сертифициран експерт - доставчик на услуги – маршрутизиране и комутиране. В разрез с предварително обявените условия комисията е приела, че „Стоун Компютърс“ АД отговаря на изискванията на документацията. Описаният порок е съществен, тъй като ЗОП регламентира по императивен начин задължението на комисията да предостави на участниците възможност да отстранят констатирана липса на документ и/или несъответствие с критериите за подбор.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в Плик № 1 съобразно мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Командващия на Съвместното командване на силите, 20.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Командващия на Съвместното командване на силите (СКС) за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране или инженеринг за нуждите на военни формирования от състава на СКС по чл. 162 и чл. 163 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включващи проектиране или проектиране и строителство за обекти по обособени позиции“, в частта по обособена позиция № 6.

По жалбите на „Респромкомплект“ АД и „Силтек Инженеринг“ ЕООД производството установи, че оценителната комисия не е изложила мотиви относно преценката си за обективността на изложените в писмените обосновки на жалбоподателите обстоятелства, като е посочила единствено, че не са обективни. Този формален извод не дава яснота относно аргументите за неприемане на обосновките на участниците.

Липсата на мотиви от страна на помощния орган на възложителя е нарушение на принципа за публичност и прозрачност, регламентиран в ЗОП и на изискването за мотивираност на актовете на възложителя.

КЗК връща процедурата от последното законосъобразно действие съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Министерство на здравеопазването, 20.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на заместник-министъра на здравеопазването за класиране и избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти, отпускани по реда на Наредба 34/25.11.2005 за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за лечение на пациенти със СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост за 2014" в частта му по обособена позиция № 24.

По жалбата на „Софарма Трейдинг“ АД проучването установи, че оценителната комисия незаконосъобразно е класирала „Алмус Фарма“ ЕООД на първо място. При  изготвяне на ценовата си оферта участникът не се е придържал точно към условията на възложителя, в резултат на което предложената от него цена за милиграм активно вещество по обособена позиция № 24 не отговаря на изискването на възложителя за формиране на цената за съответната единица мярка.

КЗК приема, че комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите е следвало да отстрани от процедурата „Алмус Фарма“ ЕООД по тази обособена позиция.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на ценовите оферти на участниците съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Булгартрансгаз“ ЕАД, 25.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „ПГХ Чирен - подмяна на тръби на закрит цикъл на ГМК“, открита с Решение № БТГ-РД-07-45/01.08.2012 г. на възложителя.

По жалбата на ДЗЗД „Обединение Минпроект – ИДА“ проучването установи, че класираните на първо и второ място участници Обединение „Прима“ и „Монтажи Ко“ ЕООД са представили оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя. Участниците в Обединението - „Прима билд“ ООД и „Прима билд лимитед“ ООД не са представили списък на договорите за услуги, изпълнени през последните 3 години, до датата на подаване на офертата, за изработени инвестиционни проекти за аналогични обекти.

Класираният на второ място кандидат „Монтажи Ко“ ЕООД е представил сертификат за въведена система за контрол на качеството ИСО 9001 – 2008, в обхвата на който липсва строителство, поради което офертата му също не отговаря на изискванията, поставени в документацията за участие.

В случая е налице неизпълнение на предварително поставени от възложителя изисквания в документацията от плик № 1 на офертите, поради което оценителната комисия следва да посочи вида на липсващите документи и даде срок на участниците да ги представят.

КЗК връща процедурата от етап проверка на допустимост на документите в Плик № 1 при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Средец, 26.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Средец за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания”.

Производството установи незаконосъобразност в действията на оценителната комисия, изразяващи се в неспазване на утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на офертите. Също така, при оценяването по показател К3 помощния орган не е изложил мотиви, които да обосноват поставените оценки и да стане ясно по какъв начин са формирани те. Непосочването на мотиви за извършеното оценяване води до немотивираност на обжалваното решение на възложителя и нарушение на разпоредбите на ЗОП.

Преписката следва да бъде върната на възложителя за продължаване на процедурата от етап оценка на техническите предложения на участниците от плик № 2 в съответствие с мотивите, изложени в решението и утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Кърджали, 26.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Кърджали относно обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнители в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи за изпълнение на мерките за енергийна ефективност в сградите на училища и детски градини в община Кърджали във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010/046, проект «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в Община Кърджали», финансиран по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013, в частта по обособена позиция № 4, открита с Решение № 866 от 04.09.2013 г.

Производството установи, че оценителната комисия е отстранила неправомерно жалбоподателя КОНСОРЦИУМ „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА - ПИ ЕС ПИ” ДЗЗД от процедурата, без да разгледа допълнително представените от участника документи в определения за това срок.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор при спазване на указанията в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Смолян, 26.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Смолян за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на детски заведения и детска кухня на територията на община Смолян”, по обособена позиция №3.

Производството показа, че допуснатият до класиране участник ЕТ „Велин Хаджиев”- Смолян не е доказал, че отговаря на изискванията за допустимост на възложителя, а именно, че притежава обект, регистриран по чл.12 от Закона за храните за търговия на едро.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор на възложителя при съобразяване с мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Смолян, 27.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Смолян за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР във връзка с проект: „Подобряване на жизнената среда в част от населените места в община Грамада”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и обновяване на детска площадка – УПИ IV-550, кв. 87, гр. Грамада”. Обособена позиция № 2: „Реконструкция и благоустрояване на централен градски парк и централен площад – УПИ V, кв. 87, гр. Грамада”. Обособена позиция № 3: „Реконструкция и обновяване на парк – УПИ XXVIII-557, кв. 80, гр. Грамада”.

КЗК приема, че жалбоподателят „САНТА МАРИНА" АД, гр. София, е отстранен незаконосъобразно от процедурата с основанието, че е предложил гаранционен срок, който превишава 10 пъти минималните срокове за някои видове строително-ремонтни работи по обособена позиция № 1, 2 и 3.

Проучването установи, че в документацията няма изискване за офериране на отделни срокове за различните дейности по предмета на поръчката. В процедурата са допуснати до оценяване оферти, които предлагат повече от един гаранционен срок, а в методиката липсват правила за оценка при офериране на повече от един такъв. В протокола от работата си оценителната комисия не е посочила как е приложила методиката за определяне на комплексната оценка на офертите и как е приложила формулата за гаранционния срок, съответно за комплексна оценка на участниците при така предложените по няколко гаранционни срока от класираните на първо място участници.

След връщането на процедурата, в случай че помощният орган на възложителя не може да приложи правилно методиката за оценка, тъй като не е възможно да се оферира единен срок, който да отговаря на изискванията на подзаконовата нормативна уредба и на ограниченията в методиката, за възложителя е налице възможност да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка, тъй като документацията съдържа порок, който не може да бъде отстранен и са установени нарушения при провеждането на обществената поръчка, които също така не могат да бъдат отстранени, без да бъдат променени условията, при които е обявена.

КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата съобразно мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от ТП „ДЛС – Тракия”, 27.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на ТП „ДЛС – Тракия”, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на годишен технически преглед, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми и консумативи за МПС и селскостопанска техника, собственост на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян, стопанисвани от ТП „ДЛС – Тракия”, в частта по обособена позиция № 3 „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, доставка, ремонт и монтаж на резервни части и консумативи, включително смяна на масла, филтри, както и монтаж, демонтаж, баланс и стенд на автомобилни гуми на територията на гр. Пловдив за МПС, стопанисвани от ТП ДЛС „Тракия”.

Производството установи, че участникът «Лем Инвест» ЕООД, класиран на второ място в процедурата,  е предложил сервиз, който не отговаря на изискванията на възложителя. Оценителната комисия е следвало да установи несъответствието в офертата на участника относно местонахождението на предложената от него сервизна база и да изиска допълнително представяне на документи. Като не е направила това, комисията е допуснала съществено процесуално нарушение, което е основание за отмяна на решението за избор на изпълнител в обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите на участниците в Плик №1 при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Асеновград, 28.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Асеновград за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания, обособени в самостоятелни линии и пакети от общинската и областна транспортни схеми“, в частта по Обособени позиции № 2, № 3, № 4 и № 5.

След като се запозна с фактите по преписката, КЗК установи, че оценителната комисия е извършила незаконосъобразно оценяване на техническите оферти на двамата участници - „Комексмаш - Васил Пиронков“ ЕООД  и на ДЗЗД „Стойчев и партньори“, което е довело и до незаконосъобразното им класиране в обществената поръчка.

Решението на кмета на община Асеновград за избор на изпълнител следва да бъде отменено, а процедурата върната на етап ново разглеждане и оценка на техническите оферти на двамата участници, в т.ч. на техническото състояние на предложените от тях автобуси,  в съответствие с утвърдената методика за оценка и направените първоначални предложения на участниците.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Белоградчик, 28.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Белоградчик за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане за доразвиване и допълване на туристическите атракции на обект „Белоградчишката крепост”.

В свое решение от м. октомври 2013 г. КЗК установи, че класираният на първо място участник „Ди Вен” ООД не отговаря на изискванията на възложителя, заложени в конкурсната документация. Кандидатът не е представил доказателства за изпълнени договор с предмет, сходен с обществената поръчка, като вместо договор за доставка и/или монтаж на туристическо атракционно влакче, е предоставил такива за доставка на влекачи и електрокари за промишлени цели. Освен това участникът не е представил договор за извършена доставка или монтаж на съоръжения и/или оборудване за доразвиване и допълване на туристически атракции, което е друго задължително изискване на документацията за участие в обществената поръчка.

След връщането на процедурата и допълнително представените документи оценителната комисия не е констатирала, че не са представени договори за доставка на съоръжения и/или оборудване за доразвиване и допълване на туристически атракции. Неизпълнявайки в цялост указанията на КЗК, възложителят е издал ново незаконосъобразно решение за избор на изпълнител, което следва да бъде отменено, а преписката върната за продължаване на процедурата от етап разглеждане на документите в плик № 1 в съответствие с мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Средец, 28.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Средец за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект „Почистване и укрепване на коритото на река Крива река и участък от коритото на река Факийска в регулацията на село Факия за предотвратяване на наводнения”.

Производството по преписката установи, че техническото предложение на класираното на първо място Обединение „Каро – Билд 2012” не отговаря на изискванията в документацията за изготвяне на линеен график.

Като второ нарушение на процедурата за избор на изпълнител КЗК счита незаконосъобразното отстраняване на жалбоподателя „Щрабаг“ ЕАД от участие в обществената поръчка след като проучването показа, че линейният график на кандидата отговаря на изискванията на възложителя. КЗК приема, че мотивите на помощния орган на възложителя, касаещи отстраняването на „Щрабаг” ЕАД, са неясни и противоречиви, което се приравнява на липса на такива.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Тролейбусни превози ЕООД, гр. Стара Загора, 31.3.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на управителя на Тролейбусни превози ЕООД, гр. Стара Загора, за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 14 нови тролейбуси, специализиран автомобил за ремонт и поддръжка и доставка и оборудване за тролейбусно депо гр. Стара Загора”, в частта по обособена позиция 1.  

По жалбата на Консорциум „СТГ-ЛАЗ“, Украйна, проучването установи, че участникът е отстранен незаконосъобразно от процедурата за избор на изпълнител.

КЗК приема, че след представянето от жалбоподателя на сертификат от румънски авторегистър за предлаганото превозно средство - тролейбус по съответните Директиви на ЕС, комисията за провеждане на процедурата е следвало да изиска допълнителни доказателства, от които да прецени дали този сертификат е признат от национален орган в Р България. Участникът е изпълнил формално обявено условие от документацията за представяне на сертификат за ЕО типово одобрение, макар и от Румънски авторегистър, поради което не са налице основания за неговото отстраняване от обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от ДП „Пристанищна инфраструктура”, 01.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна”.

КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателя „Консорциум Одесос инженеринг” ДЗЗД, че незаконосъобразно е бил отстранен от участие в процедурата с мотива, че предложената от него цена за изпълнение на поръчката надхвърля определената от възложителя прогнозна стойност.

В конкретния случай в обявлението възложителят е посочил единствено прогнозната стойност на обществената поръчка, като не е уточнил, че това е и максималната стойност, която е способен да заплати за извършените дейности. Поради това същата не следва да се приема като горна граница за ценовите оферти на участниците, доколкото залагането на условия към кандидатите става чрез изричното им упоменаване в документацията по обществената поръчка, а в конкретния случай изискване към участниците офертите им да са в рамките на предвидената прогнозна стойност липсва. Поради това КЗК счита, че представянето на ценово предложение, надхвърлящо посочената сума за прогнозна стойност, не е основание за отстраняване от участие в процедурата.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, 01.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на УС на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции“, в частта по обособена позиция № 20.

Проучването по преписката показа, че възложителят не е включил в състава на оценителната комисията лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит в съответствие със сложността и предмета на поръчката.

КЗК приема, че комисията не разполага с експерти с необходимите знания и опит в областта на строителството съобразно характера на дейностите по конкретните части от предмета на поръчката, в т.ч. пътно строителство.

Необосновано е решението на възложителя да включи основно в състава на комисията експерти с една и съща квалификация „електроинженер“ при положение, че само една от дейностите касае електромонтажни работи.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на оценителна комисия в законосъобразен състав при спазване на дадените задължителни указания в мотивите на решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от София Тех Парк АД, 01.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на София Тех Парк АД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект площадкова техническа инфраструктура и парк по проект „Научно- технологичен парк”, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.”.    

По жалбите на ДЗЗД „Обединение „Инженеринг парк“ и ДЗЗД „Арго Мега София Тех“ проучването показа, че жалбоподателите са отстранени незаконосъобразно от участие в процедурата.

След като се запозна с фактите по преписката КЗК счита, че констатираните от комисията несъответствия в техническите предложения на участниците спрямо изискването в документацията да се дефинира етап в изпълнението на строителните дейности, чието приключване да съвпада с 50% завършеност на строежите по Подобект № 1 и Подобект № 2, не са основание за отстраняване, а за присъждане на по-малък брой точки по методиката. Подробно изискуемите от възложителя етапи  не липсват в представените технически оферти от участниците.

По отношение на втория мотив, с който ДЗЗД „Обединение „Инженеринг парк“ е отстранен от участие, а именно че не се е съобразил с императивно заложения от възложителя краен срок за изпълнението на поръчката, производството установи, че офертата съответства на предварително обявените условия, а именно изпълнение на дейностите по предмета на поръчката в рамките до 540 дни от влизане в сила на договора.

КЗК връща процедурата на етап разглеждане на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Димитровград, 02.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Димитровград, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Димитровград”.

След като се запозна с фактите по преписката КЗК счита, че назначената от възложителя комисия за разглеждане и оценка на офертите е незаконосъобразна, тъй като в състава й е включен външен експерт юрист, чиято квалификация не съответства на предмета на поръчката.

Незаконосъобразният състав на комисията се явява самостоятелно основание за отмяна на решението на възложителя за класиране и избор на изпълнител в обществената поръчка.

КЗК връща преписката на възложителя от последното законосъобразно извършено действие - издаване на заповед за определяне на законосъобразен състав на комисия за провеждане на процедурата при спазване на указанията в мотивите на решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Габрово, 02.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Габрово за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Текущо поддържане на озеленени площи за широко обществено ползване с прилежащите им алеи и детски площадки, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи, премахване и подмяна на дълготрайна декоративна растителност на територията на град Габрово за 2014 г.”.

Като незаконосъобразно условие в документацията за участие КЗК приема наличието в предмета на поръчката на кампанийни общоградски почиствания, които не са включени в образуването на ценовите оферти, като възложителят е направил опит да включи цената на дейностите в общата цена по договора. Никъде в документацията обаче не се дава  указание колко ще са на брой тези почиствания, какви дейности ще включват и др. Това предполага участниците да предложат различни цени по своя собствена преценка без указания за формирането им, което ги поставя в неравностойно положение в процеса на оценяването, особено поради факта, че предложената цена за изпълнение на поръчката е единственият показател за оценка на офертите.

КЗК счита, че нарушението е в разрез с целта на ЗОП за осигуряване на ефективност при разходването на бюджетни средства и нарушава принципите за  публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Тополовград, 03.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Тополовград за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране и изграждане на мултифункционално игрище – мини футбол, баскетбол и волейбол, пл. „Ал. Стамболийски“, в терен за озеленяване, кв. 54 по ПУП на град Тополовград и изграждане на паркинг на ул. „Варна“ Тополовград“.

Проучването по преписката установи, че жалбоподателят „Джи Ви Ай електрик” ООД е отстранен от участие без да са спазени изискванията на ЗОП, с аргумента, че в част от референциите на кандидата за изпълнени договори и обекти, сходни с предмета на поръчката, няма дата на изпълнение. В случая оценителната комисия е отстранила дружеството с мотиви за несъответствие с минималните изисквания на възложителя, без да е спазила задължителната процедура и да изиска допълнително необходимата документация да й бъде представена.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, гр. Варна, 04.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на прокуриста на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, гр. Варна, за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на проект за основен ремонт на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД“, открита с Решение № 13/11.11.2013 г. на възложителя.

Проучването по преписката установи, че назначената от възложителя комисия е извършила оценяване на техническите оферти, което не кореспондира с предварително обявената методика. Този порок е самостоятелно основание за отмяна на оспорваното решение за класиране.

Като второ нарушение на процедурата КЗК установи, че избраният за изпълнител кандидат „Ателие Серафимов Архитекти“ ООД не е приложил към техническото си предложение доказателства за реализирани проекти с предмет според изискуемия от възложителя.

Също така производството показа, че на последното си заседание оценителната комисия е заседавала в незаконосъобразен състав, поради което всички приети от нея решения на това заседание са незаконосъобразни.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите  в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД, 07.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изп. директор на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД за обявяване на класирането и участника избран за изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациентите и персонала на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД ”, открита с решение № 336/23.12.2013 г. на възложителя.

Като първо нарушение на процедурата КЗК приема липсата на мотиви от страна на оценителната комисия във връзка с приемането на писмената обосновка на избрания за изпълнител участник „Болкан Мийл“ ЕООД за неговото с над 20 на сто по-благоприятно ценово предложение от средната стойност на останалите. Пропускът  представлява нарушение на основните принципи в ЗОП за публичност и прозрачност при провеждане на обществените поръчки.

На второ място проучването показа, че жалбоподателят „П. Дусман“ ЕООД е класиран неправилно на трето място в процедурата, тъй като е предложил по-ниска цена за изпълнение на поръчката от класирания на второ място участник „ЛФС“ ООД.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Националната здравноосигурителна каса, 07.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на Националната здравноосигурителна каса за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на софтуерни продукти с право на ползване и софтуерна осигуровка, и подновяване на софтуерната осигуровка за придобити лицензи на продукти на Майкрософт, и услуги за съществуващи нужди на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК”.

Производството установи, че оценителната комисия е отстранила незаконосъобразно от процедурата жалбоподателя „Акт Софт“ АД, като неправилно е приела, че техническото предложение на участника в частта по т. 1 не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците от плик № 2 на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Силистра, 11.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Силистра, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Външна техническа помощ при управление на проект „Изграждане на районна пречиствателна станция за отпадъчни води - Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”.

Проучването по преписката установи, че възложителят е определил незаконосъобразен състав на комисията за провеждане на процедурата, като е включил външен експерт, който не притежава квалификация в съответствие с предмета на обществената поръчка.

Допуснатото нарушение е съществено, тъй като се отразява върху възможността на помощния орган да изпълни възложените му задачи, като разгледа и оцени по максимално обективен и прозрачен начин предложенията на участниците за изпълнение на поръчката. Последица от нарушението е незаконосъобразност на всички действия на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите от момента на назначаването й до момента на последното извършено от нея действие. Това нарушение води до незаконосъобразност и на обжалваното решение за класиране.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка, в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив, 11.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение изпълнителния директор на „УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив за обявяване класирането и определяне на изпълнители в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински изделия – консумативи за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – 999 обособени позиции”, в частта по обособена позиция № 36.

Проучването по преписката установи, че офертата на класирания на първо място участник в процедурата „Новимед” ООД е непълна, а кандидатът не е доказал, че предлаганият от него продукт по обособена позиция 36 съответства на параметрите от техническата спецификация.

Оценителната комисията е допуснала съществено нарушение на процедурните правила, като не е изискала от участника да представи допълнително липсващите проспекти, каталози или др. документи в плик № 1 от офертата по обособена позиция № 36.

 КЗК връща процедурата от етап повторно разглеждане на документите за допустимост и подбор в плик № 1 от офертата на „Новимед” ООД по обособена позиция № 36 в съответствие с изискванията на закона и указанията в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Дупница, 16.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Дупница за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Реконструкция, модернизация и разширения на ГПСОВ - гр. Дупница и доизграждане на канализационна мрежа”.

Проучването по преписката установи, че назначената комисия за провеждане на процедурата е в незаконосъобразен състав, като в нея фигурират лица без необходимата квалификация и опит в съответствие с предмета на обществената поръчка.

Незаконосъобразният състав на оценителната комисия рефлектира и върху всички извършени от нея действия, които губят своята правна сила.

 Допуснатото нарушение е съществено, тъй като се отразява върху възможността на помощния орган да изпълни възложените му задачи, като разгледа и оцени по максимално обективен и прозрачен начин предложенията на участниците за изпълнение на поръчката.

 КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка в законосъобразен състав, в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Институт за космически изследвания и технологии - БАН, 17.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Директора на Институт за космически изследвания и технологии - БАН, с което е открита процедура по за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване по проект “Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда (ИКАМОС)”, Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полеви измерителен комплекс (ПИК), Обособена позиция № 2 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за обработка и анализ на данни (ЛОАД), Обособена позиция № 3 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за подбор, обучение и контрол на оператори на безпилотни летателни апарати (ЛПОКО)“.

Проучването по преписката установи, че изискването на възложителя за минимален общ оборот надвишава повече от три пъти прогнозната стойност на поръчката по всяка една от обособените позиции.

КЗК счита, че така заложено условието е необосновано завишено и ограничава участието на кандидати в обществената поръчка, поради което е налице нарушение на заложените в ЗОП правила.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, 22.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на главния архитект на Столична община за класиране на участниците в открит конкурс за проект с предмет „Участие и оценяване на проекти за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства на ЦГЧ на гр. София“, в частта по обособени позиции № 2 и № 3.

Във връзка с жалбата на „Стефан Добрев – архитектура и дизайн“ ЕООД по обособена позиция 3 проучването установи, че техническата комисия не е направила доклад и не е отразила по установения ред изследването на съдържанието на конкурсните проекти, не е създала индивидуални формуляри както повелява наредбата и не е съставила изискваната сравнителна таблица за техническите показатели, а е взела немотивирано решение, че всички конкурсни проекти могат да бъдат допуснати до журиране. Това възпрепятства КЗК да упражни контрол за законосъобразност по отношение действията на техническата комисия и конкретно относно съответствието на проекта на класирания на първо място участник „Никонсулт“ ЕООД по тази позиция с конкурсната програма.

На следващо място, след като разгледа жалбите на „Архинекс“ ООД по обособена позиция № 2 и на „Булархарт“ ЕООД по обособена позиция № 3, КЗК намира, че журито не е отразило работата си според нормативните изисквания, което е довело до липсата на прозрачност при оценяването. От протоколите не става ясно по какъв начин са оценени конкурсните предложения на участниците, поради което оценките са обосновани само формално.

КЗК връща процедурата по обособена позиция № 2 от етап разглеждане, оценка и класиране на конкурсните проекти в съответствие с нормативните изисквания, при спазване на указанията в решението.

По обособена позиция № 3 процедурата следва да продължи от етап проверка на проектите от техническата комисия за съответствие с изискванията на конкурсната програма като комплектованост и съдържание съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Български пощи“ ЕАД, 22.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на лични предпазни средства за работещите в „Български пощи“ ЕАД“.

Проучването по преписката установи, че в състава на комисията за разглеждане и оценяване на офертите не са включени лица с необходимата квалификация и опит за провеждане на процедурата. Незаконосъобразният състав се отразява върху възможността на помощния орган да изпълни възложените му задачи, като разгледа и оцени по максимално обективен и прозрачен начин предложенията на участниците за изпълнение на поръчката.

Нарушението е съществено и представлява самостоятелно основание за отмяна на решението за класиране на участниците в процедурата, доколкото нелегитимният състав на назначената комисия води до незаконосъобразност на всички извършени действия по разглеждане и оценка на подадените оферти.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, 23.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на ЕСО ЕАД”.

КЗК счита за незаконосъобразно заложеното изискване за подбор в документацията за участие, според което кандидатите следва да притежават права за издаване на самолетни билети най-малко от националния превозвач - авиокомпания „България ЕР“ АД. По този начин възложителят ненужно е ограничил участниците, тъй като липсата на оторизация от конкретна авиокомпания не възпрепятства туроператора да осигури самолетни билети за съответните полети. В този смисъл, обстоятелството дали издателят на билетите е участникът в процедурата или те са закупени от трето, оторизирано за тази дейност от авиокомпанията лице, не следва да окаже влияние върху изпълнението на поръчката.

Поради изложените съображения изискването е в разрез с основните принципи на ЗОП за гарантиране провеждането на процедурите за обществени поръчки при свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на всички участници.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Марица, 23.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Марица, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в с. Трилистник, община Марица, област Пловдив”.

Проучването по преписката установи, че комисията за провеждане на процедурата не е отразила работата си според нормативните изисквания, което е довело да липсата на прозрачност при оценяването. Комисията не е изложила кратко описание на предложенията на участниците по трите подпоказателя - Технологична последователност на строителните процеси, Линеен график и график за разпределение на работната ръка и Управление на риска. Не става ясно какво съдържат техническите предложения на участниците, както и кои аспекти от офертите са мотивирали помощния орган да постави конкретна оценка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, 24.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Денонощна физическа охрана съгласно Закона за частната охранителна дейност, включително дейности по осигуряване на реда и спокойствието и опазване на имуществото в База ІІ на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66“.

Проучването по преписката установи, че членовете на комисията за провеждане на процедурата не притежават необходимата професионална квалификация с оглед предмета и сложността на обществената поръчка.

Констатираният порок представлява съществено нарушение на императивните разпоредби на ЗОП, а установената незаконосъобразност на състава на комисията води до опорочаване на всички извършени от нея действия, както и на решението за класиране, мотивирано с протоколите от дейността на помощния орган.

 

КЗК връща процедурата от етап издаване на заповед за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Народно читалище „Христо Ботев 1924“, с. Долни Луковит, община Искър, област Плевен, 25.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на председателя на читалищно настоятелство на Народно читалище „Христо Ботев 1924“, с. Долни Луковит, община Искър, област Плевен, за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи по проект: Подобряване и обновяване на материално-техническата база на Народно читалище „Христо Ботев 1924“ с. Долни Луковит“.

Проучването по преписката установи, че жалбоподателят „Интер Строй Груп” ЕООД, гр. Мездра, е отстранен незаконосъобразно от процедурата за избор на изпълнител, като представените от участника документи отговарят на изискванията на възложителя и доказват по безспорен начин изискуем професионален опит от 5 години.

КЗК счита, че комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите и възложителят не са спазили първоначално обявените условия и нормите на ЗОП, поради което решението на председателя на читалищното настоятелство на Народно читалище „Христо Ботев 1924“ следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

КЗК връща процедурата от последното законосъобразно действие - разглеждане на документите на участниците, представени в Плик № 1, съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Бургас, 28.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на заместник- кмета на община Бургас за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка и монтаж на интегрирана билетна система, информационна система за пътници в реално време, система за управление на обществения транспорт и система за видеонаблюдение - гр. Бургас“.

Производството по преписката установи, че съставът на оценителната комисия е незаконосъобразен, тъй като включените двама експерти не притежават квалификация и опит в съответствие с предмета на поръчката. В тази връзка решението на възложителя за избор на изпълнител в процедурата следва да бъде отменено, а процедурата върната на етап избор на нова комисия за разглеждане и оценяване на офертите, чийто състав трябва да отговаря на законовите изисквания, заложени в ЗОП.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „София Тех Парк“ АД, 29.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на „София Тех Парк“ АД, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и реконструкция) на обект „Бизнес инкубатор“, реализиращ се по проект „Научно-технологичен парк“, който се изпълнява по програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер bg161po003-1.2.05-0001-с0001“, открита с  Решение №  14 от 08.11.2013 г. на възложителя, по жалбите на „Главболгарстрой” АД, Консорциум „Техно – Ин” ДЗЗД и ДЗЗД „Арго Ваника София Тех”.

 

Проучването по преписката установи, че оценителната комисия не е спазила утвърдената в документацията за участие методика за оценка на офертите, като не е извършила задължителния сравнителен анализ на предимствата и недостатъците на тези оферти, който покриват минималните изисквания на възложителя. Нарушението е съществено и е основание за отмяна на обжалвания акт на възложителя.

Като друго нарушение на процедурата КЗК счита незаконосъобразното отстраняване на участника Консорциум „Техно-Ин“ ДЗЗД, който е представил техническо предложение, което е следвало да получи по-малък брой точки по методиката, а не да бъде отстранено от участие.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Бойница, 30.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Бойница за обявяване на класирането и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти и перилни препарати в заведенията за социални услуги и образованието в община Бойница за двадесет и четири месеца от датата на сключване на договора“, в частта по обособени позиции № 1,2,3 и 4.

Проучването по преписката установи, че оценителната комисия е нарушила процедурата за избор на изпълнител, като не е предоставила на жалбоподателя в производството пълен достъп до протоколите от работата на комисията.

Съгласно разпоредбите на ЗОП при писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника, като възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. В разглеждания случай непредоставянето на приложенията, неразделна част от въпросния протокол, не е мотивирано с предвидените в ЗОП случаи за отказ за предоставяне на информация.

С оглед изложеното КЗК счита, че е налице незаконосъобразно бездействие, опорочаващо издадения от възложителя административен акт. След връщане на процедурата от етапа на връчване на решението за избор на изпълнител в поръчката на жалбоподателя, възложителят следва да изпрати решението ведно с  протокола от работата на комисията и съответните приложения към него, които не са предоставени.

КЗК връща процедурата от етап издаване на решение за класиране и избор на изпълнител съобразно указанията в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Белица, 30.4.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Белица за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт и поддържане на общинските пътища и улици на територията на община Белица“.

Проучването по преписката установи, че при оценяване на техническите предложения на участниците комисията за провеждане на процедурата е извършила нарушение, изразяващо се в несъответствие на мотивите за поставените оценки с информацията от техническото предложение на жалбоподателя. Също така комисията не е изложила кратко описание на техническите предложения на жалбоподателя и на участника, класиран на първо място. Констатираното нарушение води до незаконосъобразност и на  решението за избор на изпълнител в обществената поръчка, тъй като при постановяването му възложителят се е позовал на резултатите от работата на комисията и е обявил класирането по начина, предложен от нея.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Пловдив, 07.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Пловдив, с което е открита процедура по за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по част от линиите от общинската транспортна схема на община Пловдив”, по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по градски автобусни линии с № 9, 11, 25 и 36 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив“ (ОП 1); Обособена позиция № 2 „Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по градски автобусни линии с № 17, 21, 26 и 113 от Общинската транспортна схема на Община Пловдив“ (ОП 2)“ и Решение № 14РОП10 (5)/ 21.02.2014 г. на кмета на община Пловдив, издадено на основание чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

На първо място проучването показа, че в утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите липсва показател „Цена“. Законодателят не е предвидил възможност оценка на офертите да се извършва единствено по технически показател, какъвто е настоящия случай, поради което КЗК приема, че условието, касаещо изготвянето на ценовото предложение и утвърдения във връзка с него показател „Цена“ от методиката за оценка са незаконосъобразно заложени.

На следващо място производството установи, че възложителят незаконосъобразно е определил предварително цените на участниците за билет и карти за превоз на пътници, които следва да се попълнят в ценовите предложения на кандидатите. По този начин всички участници биха получили еднакви оценки по този показател, което не позволява обективна оценка с оглед избрания критерий „икономически най-изгодна оферта“. В  този смисъл самата методика в частта по показател „Цена“ се явява незаконосъобразна.

КЗК счита за незаконосъобразно и дискриминационно изискването, според което не се допускат до участие автобуси, с които даден участник е определен за изпълнител и извършва общински превози съгласно заповед на кмета от 2010 г. Ако целта на възложителя е била да бъде създадена сигурност за това, че транспортните средства ще бъдат свободни за изпълнението на поръчката и няма да се използват за осъществяване на превоз по други линии, то условието е следвало да обхване всички автобуси, които извършват превози по други линии въз основа на действащи договори, а не само тези, които извършват общински превози на основание заповедта от 2010 г.

Във връзка с горното, КЗК счита за незаконосъобразно и дискриминационно условието, съгласно което, ако даден участник предвижда участието на подизпълнител/и при изпълнението на поръчката, може да оферира автобуси, ангажирани по други договори за превоз, сключени на основание заповедта от 2010 г. на кмета на Община Пловдив, с оглед доказване на съответствието му с критериите за подбор, но не и за изпълнение на обществената поръчка при евентуалното му избиране за изпълнител.

Следващото незаконосъобразно условие в документацията за участие според КЗК е изискването за отстояние на гаражната база и експлоатационния център на 22 км. от строителните граници на община Пловдив. Условието препятства участието на лица, разполагащи с опит, кадрова и техническа обезпеченост за изпълнение на предмета на поръчката, които са в състояние да предложат необходимата организационно-транспортна схема, но с база на различно отстояние от града. КЗК счита, че въвеждането на такова техническо изискване е неоправдано, тъй като липсва специфична технология за изпълнение на поръчката, която да налага ресурса на изпълнителя да е на определено отстояние от мястото на изпълнение. Посоченото изискване не гарантира навременно изпълнение, а създава препятствие за участие в процедурата.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Плевен, 07.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на кмета на община Плевен за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Интелигентна транспортна система – инженеринг за осъществяване на проект „Интегриран градски транспорт на Плевен”, финансиран от ОПРР 2007-2013 г.”

Нарушението в процедурата за избор на изпълнител е определянето от страна на възложителя на оценителна комисия, в чийто състав не са включени специалисти, които да притежават както квалификация, така и практически опит в съответствие с предмета и сложността на обществената поръчка. Предметът на обществената поръчка е свързан с подмяната или монтиране на нов хардуер по кръстовищата и точно по тези дейности повечето от членовете на оценителната комисия следва да имат професионална квалификация и практически опит.

КЗК приема, че наличието в комисията за провеждане на процедурата само на един компетентен експерт е крайно недостатъчно и поставя същата пред невъзможност да разглежда и оценява техническите предложения на участниците в съответствие с предмета на поръчката, поради което връща обществената поръчка от етап назначаване на нова оценителна комисия в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Пазари Юг“ ЕАД, 07.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Пазари Юг“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Комплексно почистване на управляваните и стопанисвани от „Пазари Юг“ ЕАД пазарни площадки“.

Проучването по преписката показа, че оценителната комисия е нарушила съществено правилата за провеждане на процедурата в обществената поръчка, като не е предоставила възможност на участниците да подпишат документите от офертите в пликове 2 и 3 в момента на тяхното отваряне, преди запознаване на комисията с тяхното съдържание и преди оценяването на предложенията в тях.

Нарушението не може да бъде отстранено без да се променят условията, при които е открита обществената поръчка, поради което КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Варна, 08.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на община Варна за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви, както и информиране, публичност и визуална идентификация по проект „Регионален туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и стойност”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/003 по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.“

Проучването по преписката показа, че комисията за провеждане на процедурата е приложила неправилно методиката за оценка на офертите, като е изискала писмена обосновка за предложения срок на изпълнение за всяка от включените 8 дейности в обществената поръчка, вместо за получената стойност от сбора им, който подлежи на оценяване според методиката. Офертите на участниците по 8-те дейности са елементи на предложението, подлежащо на оценяване и нямат самостоятелно качество на показател за оценка.

Предложението на класирания на първо място участник относно общия срок за изпълнение е 44 % по-благоприятно от това на останалите участници, поради което оценителната комисия е следвало да му изиска писмена обосновка по реда на ЗОП. Като не е извършила правилно дължимата проверка, комисията е нарушила императивна норма на закона, което представлява самостоятелно основание за отмяна на решението на възложителя за класиране и избор на изпълнител.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците и извършване на проверка за наличие на обстоятелства по чл.70, ал.1 от ЗОП в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от ТП ДГС – „Пещера”, 09.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Директора на ТП ДГС – „Пещера”, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС „Пещера”, по 7 обособени позиции”.

Проучването по преписката показа, че жалбоподателят Застрахователна компания „Лев Инс" АД е отстранен незаконосъобразно от производството за избор на изпълнител на основание неправилно внесена гаранция за участие в обществената поръчка.

Производството установи разминаване в информацията за банковата сметка, по която се превеждат гаранциите за участие, което не следва да се вменява във вина на участника, доколкото пропускът да бъде коригирано това разминаване е изцяло на възложителя и участникът не следва да търпи неблагоприятни последици от проявената небрежност. С представянето на нови документи за внесени гаранции жалбоподателят е отстранил несъответствието и е следвало да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите на участниците в Плик №1 при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Агенция „Митници”, 14.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Агенция „Митници” за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Обслужване на общата кореспонденция на Агенция ”Митници” и териториалните й поделения чрез осъществяване на универсални и неуниверсални пощенски услуги по смисъла на ЗПУ”.

КЗК счита за основателно твърдението на жалбоподателя в производството „Стар пост“ ООД, че незаконосъобразно е отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка поради неизпълнение на минимално изискване, поставено от възложителя.

В случая оценителната комисия е допуснала нарушение на процедурните правила, като не е дала възможност на участника да отстрани несъответствие в документацията си от плик 1 в установения от закона срок. Налице е непредставяне на договор за наем на офис от страна на „Стар пост“ ООД, което не може да бъде основание за отстраняване на участника, тъй като изискване за представяне на подобно доказателство не е посочено нито в документацията за участие, нито от оценителната комисия в писмото за искане на разяснения по реда на ЗОП.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите от Плик 1 при спазване на указанията в мотивите на решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Мирково, 15.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Мирково за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект “Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско, Обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проучването установи, че след като с решение от 2013 г. КЗК е върнала процедурата за избор на изпълнител за ново разглеждане, възложителят е променил състава на оценителната комисия, без да е издал специална заповед за определяне на нови членове. При промяната на състава на комисията възложителят е допуснал нарушение на императивна разпоредба на ЗОП, като е привлякъл външен експерт без необходимата квалификация.

КЗК приема, че нарушението е достатъчно основание за отмяна на крайния акт на възложителя, тъй като незаконосъобразният състав на комисията поставя под съмнение ефективността, обективността и безпристрастността й при оценяване на офертите на участниците.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на законосъобразен състав на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Изпълнителна агенция по околна  среда, 15.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна  среда (ИАОС) за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно Море”, открита с Решение №153/18.11.2013г. на възложителя.

Проучването установи, че жалбоподателят Консорциум „Черноморска изследователска програма Ной” е бил незаконосъобразно отстранен от процедурата за избор на изпълнител, като оценителната комисия не е изпълнила коректно и в цялост писмените указания на възложителя относно разглеждането на писмената обосновка за ценовото предложение на участника.

В случая комисията е разгледала повторно описаните в писмената обосновка „Наличие на изключително благоприятни условия за участника'' и „Икономичност при изпълнение на обществената поръчка", но без да изиска допълнителни документи, потвърждаващи изтъкнатите обстоятелства от участника и е преценила повторно и без да изложи аргументирани мотиви, че тези обстоятелства не са доказани от участника.

КЗК връща процедурата от етап повторно разглеждане на писмената обосновка на Консорциум „Черноморска изследователска програма Ной” в съответствие с мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Топлофикация София” ЕАД, 16.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет ”Доставка на автоматика за абонатни станции”.

По жалбата на „Бруната“ ООД проучването установи, че техническото предложение от офертата на класирания на първо място участник „Енергоремонт Холдинг” АД не отговаря на изискванията на възложителя. Налице е разминаване по отношение на предложено от „Енергоремонт Холдинг” АД присъединяване на регулиращ вентил и относно налягане PN 25, вместо изисканото от възложителя PN 1,6. Предложеният от участника регулатор на диференциално налягане също така не отговаря на изискванията на възложителя.

КЗК счита, че обществената поръчка следва да бъде прекратена, тъй като всички  подадени оферти за участие в процедурата не отговарят на предварително обявените условия в документацията за участие.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Софийска вода“ АД, 19.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на тръби и фасонни части от сферографитен чугун за питейна вода“, в частта й за обособена позиция № 1 „Доставка на тръби и фасонни части от сферографитен чугун за питейна вода”.

По жалбата на „ЕЙЧ ТИ АЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД производството на КЗК установи, че възложителят е прекратил немотивирано процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Съгласно ЗОП, в случаите, когато има само един участник, който отговаря на изискванията, възложителят може да прекрати процедурата, като задължително трябва мотивира избора си с аргументи по какви съображения е взел това решение, а не е избрал възможността да сключи договор със съответния участник. Визираното в случая от възложителя обстоятелство, че липсва реална конкуренция и е невъзможно да се сравни офертата в конкурентна среда, не е обективен аргумент според КЗК, тъй като в процедурата конкуренцията е била реализирана с подаването на две оферти. Фактът, че единият участник е отстранен на законово основание, не означава, че е допустимо процедурата да се прекрати поради липса на конкурентна среда.

КЗК връща преписката за разглеждане на ценовите предложения на участниците с цел продължаване на процедурата съгласно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Министерството на отбраната, 19.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.- министъра на отбраната, с  което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Денонощна невъоръжена охрана на имоти в управление на Министерството на отбраната”, в частта по обособени позиции № 6,12,25,26,31,32,33,45,47, 60 и 63.

Проучването установи, че са налице съществени нарушения на процесуалните правила при провеждане на процедурата за избор на изпълнител, които водят до необоснованост на оценяването на техническите оферти на участниците, поради което обжалваното решение следва да бъде отменено, а процедурата върната на етап разглеждане и оценка на техническите предложения при спазване на методиката, принципите на публичност, прозрачност и равнопоставеност и обективно извършване на оценка на предложенията на участниците.

Относно ценовото предложение на класирания на първо място участник „Мултифорс А.С.” ЕООД производството показа, че оценителната комисия е отчела само наличието на изисканата съгласно документацията обосновка на предложеното възнаграждение за един охранител, като не е извършила проверка дали са спазени разпоредбите на Кодекса за социалното осигуряване. КЗК намира, че това е съществено нарушение на процедурата, доколкото съгласно указанията за участие предложената месечна цена за един охранител следва да бъде придружена с икономическа обосновка, съобразена с Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване.

КЗК връща процедурата от последното законосъобразно действие - разглеждане на документите в Плик № 2 от офертите на допуснатите участници при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Министерството на земеделието и храните, 20.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на министъра на земеделието и храните за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост (КВС) – до предоставянето на КВС на АГКК по реда на ЗКИР” по обособена позиция № 3 – съдебен район Карнобат, открита с Решение № РД 52-100 от 11.06.2012 г. на възложителя.

КЗК приема за основателно твърдението в жалбата на „Консултантска агенция Модекс” ЕООД, че изложените от комисията мотиви по отношение на поставените от нея точки на класирания на първо място участник ЕТ „Кулчев - Янко Тодоров“ по подпоказател „Обмен на данни и материали с ОСЗ“ са неясни и негодни да изпълнят изискванията за мотивираност на административния акт съгласно ЗОП. Предвид установената незаконосъобразност в действията на помощния орган на възложителя, касаещи неизпълнение на Решение № 461/14.01.2014 г. на ВАС относно извършеното оценяване по показател „Организация на работата” – т. 3. „Обмен на данни и материали с ОСЗ“, оспорваната Заповед № РД 52-19/26.02.2014 г. на министъра на земеделието и храните за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка, в частта за обособена позиция № 3, следва да бъде отменена като незаконосъобразна.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в плик № 2 от офертите на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от София Тех Парк АД, 20.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на София Тех Парк АД за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Инженеринг на обект „Иновационен форум”, реализиращ се по проект „Научно-технологичен парк”, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.”, по жалбата на ДЗЗД ПАРК СИТИ.

 

Проучването по преписката установи, че оценителната комисия е отстранила незаконосъобразно жалбоподателя от участие в процедурата.

Съгласно одобрената методика за оценка на предложенията, при констатирано несъответствие по подпоказател П 2.1. „Технологична последователност на процесите и дейностите", част от техническите предложения, комисията следва да присъди минимален брой точки по съответния подпоказател, а не да отстрани изцяло офертата. Доколкото комисията за провеждане на процедурата следва да прилага методиката съобразно изискванията в документацията, отстраняването на жалбоподателя представлява нарушение на процедурата за избор на изпълнител.

КЗК връща обществената поръчка от етап разглеждане на техническите предложения съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Летище София“ ЕАД, 21.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Изпълнителния директор на „Летище София“ ЕАД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционен сервиз на един брой специализиран аеродромен пожарен автомобил”, открита с Решение № 501/16.08.2013 г. на възложителя.

КЗК приема, че решението за прекратяване на процедурата на договаряне с обявление следва да бъде отменено като незаконосъобразно. В една такава процедура възложителят издава, освен решения за откриване на процедурата и за избор на изпълнител, още и решение, с което обявява кандидатите, които ще бъдат поканени в договарянето. В настоящия случай има влязло в сила  решение на КЗК, с което се отменя решението на възложителя, с което се обявяват участниците, допуснати до договарянето. Това прави невъзможно сключването на договор за възлагане на обществената поръчка или нейното прекратяване с мотива, че всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. За възложителя е налице задължение да покани за участие в договарянето и други кандидати.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на заявленията за участие на кандидатите в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от ТП ”ДЛС – Дикчан”, 21.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на директора на ТП ”ДЛС – Дикчан” за откриване  на обществена поръчка с предмет „Доставка чрез закупуване на канцеларски материали  и офис консумативи за нуждите на ТП ”ДЛС – Дикчан”” по Приложение №1.

КЗК счита, че заложеното изискване към кандидатите да представят сертификати BS OHSAS 18001:2007 и SA 8000:2008 ограничава потенциалните участници в процедурата, тъй като документите не съответстват на предмета, сложността и обема на обществената поръчка. С оглед сферите, които регламентират - здравословни и безопасни условия на труд, както и социална отговорност, сертификатите са приложими за сфери на дейност и поръчки в областта на строителството, инженеринг и др., но същите са неотносими към предмета на обжалваната поръчка – доставка на канцеларски материали и офис консумативи.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Берковица, 23.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Решение № ОП-3-018/25.02.2014г. на кмета на община Берковица за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Строително – монтажни работи по мярка 322 „Обновяване и развитие на селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Рехабилитация и основен ремонт на ул. „Александровка“, гр. Берковица и обособена позиция № 2 „Рехабилитация и основен ремонт на ул. „Николаевска“, гр. Берковица“ по жалбата на „Пътстрой-92“ АД, гр. София.

Проучването по преписката установи, че жалбоподателят е отстранен незаконосъобразно от процедурата за избор на изпълнител в обществената поръчка.

Мотивът за отстраняване на „Пътстрой-92“ АД е, че приложените към техническата оферта на участника линеен график и визуализация на строителната програма не кореспондират с представения начини за изпълнение, стратегия, условия, методи, похвати и организация на работата, които ще приложи при изпълнение предмета на поръчката за конкретната обособена позиция.

КЗК намира, че изложените доводи и критерии са неясни, като комисията не е отразила в протокола от работата си елементи от предложението и до каква степен не кореспондират с линейния график и визуализация на строителната програма. Така основанието за отстраняване се явява бланкетно, без каквато и да конкретика и яснота, което се приравнява на липса на мотиви и води до невъзможност за проверка на тяхната законосъобразност.

Липсата на цялостна мотивировка, базирана на изискванията в документацията и техническото предложение на участника, е основание за отмяна на процесното решение и връщането му за нова преценка от страна на възложителя. Комисията ще следва да извърши повторно разглеждане на Техническото предложение на жалбоподателя, като спази изискването на ЗОП за описание на предложението на участника и в случай че установи несъответствия, следва да посочи и поясни конкретни параметри на несъответствието.

Основателно е и твърдението в жалбата, че комисията е предложила и възложителят е отстранил „Пътстрой-92“ АД от участие без да бъде посочено правно основание. Правното основание за вземането на конкретно решение е задължителен реквизит на всеки индивидуален административен акт съгласно ЗОП, с което изискване към формата на решението възложителят не се е съобразил.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Гълъбово, 23.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Гълъбово за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на един брой товарен сметосъбирачен автомобил за превоз на товари над 12 тона - комбиниран, за нуждите на отдел БКС и ООС на община Гълъбово.”

Видно от установените в производството факти по отношение на изискванията, посочени в обявлението и документацията, възложителят е поставил условие конструкцията на автомобила за сметосъбиране да е „ФАУН ВАРИОПРЕСА 518“, изискване, което в нарушение на ЗОП, посочва определен производител и съответно марка.

Забранено е предметът на поръчката да се посочва чрез търговска марка и произход, но когато това е обективно невъзможно, то следва да се впише израза „или еквивалентно”. Тъй като в случая не е налице както обективна невъзможност да се опише чрез технически показатели желаният от възложителя продукт – вариопреса, част от сметосъбиращата машина, и не е упоменато, че е допустим еквивалент, това е самостоятелно основание за отмяна на решението за откриване на обществената поръчка.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”, 26.5.2014г.

КЗК отмени като незаконосъобразно решение на генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на предпроектни проучвания, идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителни процедури за проект „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе”.

Проучването установи, че при разглеждане на офертите оценителната комисия е изискала от класирания на първо място участник Обединение „Дунав“ данни, които е трябвало вече да бъдат попълнени от кандидата в декларация за авансово плащане. Дружеството е представило нова попълнена декларация, което представлява представяне на нов документ по процедурата, отстраняващ несъответствия по съдържанието на Плик № 3, което  съгласно ЗОП не се допуска. КЗК счита, че по този начина са нарушени принципите на свободна и лоялна конкуренция и недопускане на дискриминация по отношение на останалите участници в процедурата, които стриктно са се запознали с изискванията на възложителя и са подготвили оферти в съответствие с обявените условия. Комисията е следвало да констатира несъответствие на Плик № 3 от офертата на Обединение „Дунав“ на съответния етап на процедурата с изискванията на възложителя и да предложи участника за отстраняване от процедурата.

На второ място производството показа, че комисията не е обосновала поставения брой точки на техническите предложения на участниците. Липсата на анализ, яснота и прозрачност при оценяването на офертите нарушава отново принципите на ЗОП за правилно провеждане на процедурите и разходване на публични средства, за равнопоставеност и свободна конкуренция между участниците.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците при спазване на изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Костенец, 26.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Костенец за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 23/321/01157 „Подобряване качеството на живот в община Костенец чрез изграждане на спортно тренировъчен комплекс в гр.Костенец”.

  Проучването по преписката установи, че привлечените експерти в състава на оценителната комисия не отговарят на изискванията на нормативната уредба да имат квалификация в съответствие с предмета на поръчката. Допуснатото нарушение е съществено, тъй като се отразява върху възможността на помощния орган да изпълни възложените му задачи – да разгледа и оцени по максимално обективен и прозрачен начин предложенията на участниците. Последица от нарушението е незаконосъобразност на всички действия на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите от момента на назначаването й до момента на последното извършено от нея действие.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Несебър, 27.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на заместник-кмета на община Несебър за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания”, в частта му по обособена позиция № 2, по жалбата на „Ди Ес Бус” ЕООД.

Проучването установи, че оценителната комисия е нарушила процедурата за избор на изпълнител, като не приложила еднакъв подход към всички оферти при изчисляването на възрастта на превозните средства и разликата в отчитането се е отразила на крайната оценка.

Също така производството установи, че определеният за изпълнител по обособена позиция № 2 участник е следвало да бъде отстранен, тъй като е нарушил условието на възложитиля да не се представят различни варианти на оферти и освен предложената обща тарифна ставка е предложил и по-ниска такава за зимния период. КЗК счита, че участникът е допуснал нарушение на чл. 55, ал. 1 от ЗОП, вследствие на което е трябвало да бъде отстранен от участие в процедурата по тази позиция.

КЗК връща процедурата по обособена позиция № 2 на етап разглеждане на техническите предложения на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Пловдив, 28.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Пловдив за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на градския транспорт” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”, ДБФП № BG161РО001/1.5-03/2011/001, изпълняван от община Пловдив в качеството й на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”

Проучването по преписката установи, че Консорциум „Ю Ти Ай Груп- Иновативни Трафик Системи” е отстранен незаконосъобразно от участие в процедурата на основание, че е представил оферта, в която липсват декларации, които се изискват съгласно Закона за обществените поръчка. В случая оценителната комисия е нарушила процедурата за избор на изпълнител, като не е изискала от участника да представи необходимите документи от плик № 1 на офертите, каквото е изискването на ЗОП, а директно е отстранила кандидата от процедурата.

КЗК счита, че възложителят е издал едно незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено, поради което връща процедурата от етап разглеждане на документи от Плик № 1 съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Министерство на земеделието и храните, 28.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени заповед на министъра на земеделието и храните за класирането и избор на изпълнител в обществена поръчка с предмет „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС/ до представяне и поддържане на КВС на АГКК по реда на ЗКИР”. Решението се обжалва в частта, касаеща класирането и определянето на изпълнител по обособени позиции №№ 3, 4 и 5;

Проучването показа, че оценителната комисия не е изложила самостоятелни мотиви за приемане на писмената обосновка на класирания на първо място участник „Геокадинженеринг” ООД за начина на образуване на ценовите му отстъпки по трите обособени позиции.

КЗК приема, че изложените в обосновката мотиви са неясни, не обосновават и не доказват възможността на участника да извърши дейността за посочените в офертата цени, в този смисъл обосновката не може да се приема като подробна и обосноваваща предложенията в офертата на участника. Липсата на конкретни и относими мотиви както в обосновката на участника, така и в протокола от работата на оценителната комисия представлява съществено нарушение на разпоредбите на ЗОП и е самостоятелно основание за отмяна на решението за избор на изпълнител в обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и преценка на обосновките на участниците съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Доспат, 29.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Създаване на изложба на етнографското наследство и природните забележителности на община Доспат с прилагане на компютърни технологии, с версии за показване на специализирани компютърни системи, в интернет и на DVD”.

Проучването показа, че съставът на комисията за провеждане на процедурата не отговаря на изискванията на обществената поръчка. От експертния състав само външният експерт, назначен в комисията, има квалификация по предмета на поръчката.

КЗК счита, че в състава на комисията на възложителя следва да се включат експерти, които да оценят представените аудио-визуални елементи, представящи различни страни на местното етнографско и  историческо наследство  и природните забележителности на община Доспат, както и програмист, който следва да оцени системата за управление на аудио-визуалната база, показателите за разработка и представяне в Интернет, както и параметрите на DVD копията.

КЗК връща процедурата от етап издаване на заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Пловдив, 29.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Пловдив, район Западен за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: строителство на нова ЦДГ в УПИ I-514275, кв. 446-нов по плана на кв. „Зеленчукова Борса“, гр. Пловдив“, открита с Решение № ОП-13 от 19.12.2013 г., по жалбата на „Булстрой груп“ ООД, гр. София.

Проучването установи, че предложението на класирания на първо място участник ДЗЗД „Астрал и Партньори” е с 23% по благоприятно от средната стойност на офертите на останалите участници по подлежащия на оценяване технически показател. Оценителната комисия не е констатирала това обстоятелство и не е изискала представяне на подробна писмена обосновка от участника, класиран на първо място и номиниран за изпълнител, което определя нарушението като съществено.

Следващото констатирано от производството нарушение на процедурата е обстоятелството, че възложителят не е извършил проверка дали документацията за участие съдържа всички изискуеми документи, в това число и инвестиционни проекти за строителство. Видно от наличната одобрена документация съгласно жалбата, възложителят е одобрил документацията за участие в процедурата, без да има приложени инвестиционни проекти за строителство.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на допуснатите до този етап от процедурата участници съобразно мотивите на решението и разпоредбите на ЗОП.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Петрич, 29.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Петрич за обявяване на класирането в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг на пречиствателна станция за отпадни води и съпътстващи колектори на гр. Петрич”.

Проучването установи, че възложителят не се е съобразил с предходно, влязло в сила решение на КЗК в процедурата. Оценителната комисия незаконосъобразно е преразгледала вече взети свои решения по отношение съответствието на техническата офертата на жалбоподателя „Строително предприемачески холдинг“ ЕООД с изискванията на възложителя.

КЗК не е указвала на възложителя/комисията да преразглежда отново техническата оферта на жалбоподателя, а изрично е приела, че порок е налице само по отношение на извода, че дружеството некоректно и в противоречие на изискванията в документацията е изчислило частичната себестойност на пречистената вода. КЗК намира, че съществуването на две противоположни решения на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, основани на един и същи факти и документи е абсолютно недопустимо.

КЗК връща процедурата от етап оценка на техническото предложение на „Строително предприемачески холдинг“ ЕООД в съответствие с изискванията на документацията за участие.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, 30.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени заповед на Ралица Стоянова – главен секретар на Столична община, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на MAN (Metropolitan Area Network) свързаност на Столична община”.

Проучването показа, че класираният на първо място участник „Новател“ ЕООД не притежава разрешително от КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за мобилна наземна мрежа – UMTS.

Мобилният интернет се предоставя чрез услугата 3G, за която се използва индивидуално определен радиочестотен спектър. За използването на този радиочестотен спектър е необходимо разрешително, което се издава само от КРС. Поради тази причина участникът на практика няма законово право да предоставя услугата 3G (мобилен интернет), въз основа на което е следвало да бъде отстранен от участие в процедурата.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и класиране на подадените оферти при спазване на мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, 30.5.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на СО за откриване на обществена поръчка с предмет „Събиране и транспортиране на отпадъци; почистване и поддържане на улици и други места за обществено ползване на територията на Столична община“ по обособени позиции, по жалбата на „Джи Ен Ти“ ЕООД.

Производството на КЗК установи, че в частта относно събирането на отпадъците, в документацията за участие няма яснота какъв е броят на съдовете за конкретната зона/обособена позиция, в резултат на което потенциалните участници нямат възможност да изчислят какви ще бъдат разходите по набавяне на съдовете, както и по тяхното събиране, тъй като липсва информация колко точно контейнери ще трябва да се осигурят, както и колко от тях ще трябва да бъдат „разположени“ на територията на обслужвания район.

Относно поддържането на площите, в документацията липсва съществена информация относно характеристиките на градините, зелените площи, гробищните паркове и т.н., поддържането на които ще бъде възложено на избрания за изпълнител участник. Неяснотата, която възложителят е допуснал, би могла да доведе до оценяване на конкретен участник с по-малко точки (тъй като единичните цени са включени в методиката за оценка) именно поради липсата на достатъчна информация.

Проучването показа също така нарушение в документацията в частта „Санкции за неизпълнение на дейностите по почистване на улици и други места за обществено ползване и зимно поддържане“, където възложителят е предвидил две отделни санкции за едно и също нарушение. Налагането на двойно „наказание“ за потенциалния изпълнител според КЗК е прекомерно, с оглед естеството и характера на нарушението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Мини Марица-изток“ ЕАД, 02.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка – договаряне с обявление с предмет “Извършване на автотранспортни услуги – специализиран превоз на работниците и служителите на “Мини Марица-изток” ЕАД и за културни, спортни и социални мероприятия”, по четири обособени позиции.

Производството установи, че в документацията за участие са включени изисквания, които ограничават участието на потенциални кандидати в обществената поръчка.

КЗК счита за неоправдани въведените условия за конкретно отстояние на автосервизната база и изискването тя да разполага с миниум толкова канали за обслужване на автобуси, колкото са определените резервни автобуси за съответната позиция.

На следващо място проучването показа, че възложителят е дефинирал неясно начина, по който се формира стойността на договора, върху която се изчислява размера на гаранцията за изпълнение.

КЗК счита също така за незаконосъобразно условието, заложено от възложителя, според което той има право да променя, възлага допълнителни или съкращава линии едностранно по време на изпълнение на договорите, като за целта изпраща 15-дневно писмено уведомление към изпълнителя.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Министерство на регионалното развитие, 02.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на  главния секретар на Министерство на регионалното развитие за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на проект за изменение на общия устройствен план (ИОУП) за цялата територия на община Царево и екологична оценка към него“.

Производството установи, че заложената методика за оценка на офертите е незаконосъобразна, като за всеки един критерий от трите подпоказателя е предвидена възможност да се получат нула точки. Така заложеното в методика дава възможност за класиране на участник, който е представил непълно техническо предложение – обстоятелство, което би следвало да доведе до отстраняване на офертата.

На следващо място проучването показа, че възложителят е предвидил една точка да получи предложение, в което участникът е представил график, обхващащ всички набелязани дейности, но без съобразяване с нормативно определената им последователност, а 0,3 точки е оценката за предложение, в което участникът е представил график само за част от набелязаните дейности и не се е съобразил с нормативно определената им последователност. КЗК намира за незаконосъобразно да подлежат на оценяване предложения, които са разписани в противоречие с нормативните разпоредби. Така одобрената методика създава предпоставки участник с непълна и несъответстваща на нормативните документи техническа оферта, да бъде избран за изпълнител на поръчката.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Териториално поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) - София-град, 02.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Директора на Териториално поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) - София-град за откриване на обществена поръчка с предмет "Предоставяне на управляеми печатни услуги за нуждите на ТП на НОИ - София град".

Производството установи, че заложената методика за оценка на офертите е незаконосъобразна, като показателите за оценка - Предложение за изпълнение на заданието /ПИ/ и Предложение за обслужване на техниката /ПО/ са субективни и няма яснота за критериите, по които комисията ще оцени предложенията. ЗОП не забранява дефинирането на показатели за оценка, които нямат точен математически или друг стойностен израз, но в конкретния случай изискванията за „задълбочено разбиране“ и „принципно разбиране“ на нуждите на възложителя са субективни величини и при липса на конкретни указания от страна на възложителя, каквито не са налице, това би довело до значителна свобода на интерпретацията от страна на членовете на комисията при присъждането на точки по указаните показатели.

Предвид гореизложеното КЗК счита, че е налице нарушение на императивна норма на ЗОП, като се дава възможност за прекомерен субективизъм при определяне на комплексната оценка на участниците, недостатък, който не може да бъде преодолян дори с изискването за експертност на състава на комисията. Разглежданото нарушение е съществено и съставлява основание за отмяна на решението за откриване на обществената поръчка.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от ДП „Български спортен тотализатор“, 03.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изп. директор на ДП „Български спортен тотализатор“ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на охранителна дейност за нуждите на БТС“.

Производството установи, че методиката за оценка е определена в нарушение на чл.25, ал.10 от ЗОП, като възложителят е дал на техническото оборудване, с което участникът разполага, статут на показател за оценка вместо на критерий за подбор. Съгласно разпоредбата на ЗОП, всяко обявление трябва да съдържа критерии за подбор и критерий за оценка. Критериите за подбор и критерия за оценка със съставляващите го показатели са дотолкова различни и несъвместими един с друг, че законодателят изрично е забранил допускането на смесване между тях. Съществената разлика между тях е, че първите се отнасят до качествата на участниците и имат за цел да установят пред възложителя минималните им възможности за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката.

КЗК счита, че допуснатото нарушение в документацията за участие е съществено, в резултат на което решението на възложителя за откриване на процедурата е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Асеновград, 03.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение кмета на община Асеновград за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), гр. Асеновград“.

По жалбата на „Строително-предприемачески Холдинг“ ЕООД проучването установи, че класираният на първо място кандидат Консорциум „Асеновград 90“ не е доказал съответствие на предложен ключов експерт с изискванията на възложителя за минимум 5 години стаж.

КЗК счита за основателно и твърдението на жалбоподателя, че класираният на второ място участник Обединение „АГУА Асеновград“ не е доказал, че отговаря на изискванията за специфичен опит при изпълнение на договори, сходни с предмета на поръчката.

Основателни също така са твърденията на „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД, касаещи представената писмена обосновка относно предложения срок за изпълнение от страна на Консорциум „Асеновград 90“. Оценителната комисия не е изложила собствени аргументи защо приема обосновката, което противоречи на изискването за мотивираност на актовете и представлява съществен порок на процедурата.

КЗК приема за основателно и твърдението на жалбоподателя, че оценките на техническите оферти на класираните на първо и на второ място участници не са мотивирани. Проучването установи, че комисията не е изложила конкретни аргументи относно предимствата или недостатъците на технически предложения, така че да бъде направен извод кое обуславя размера на получените точки.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в Плик № 1 съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Генерал Тошево, 04.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Генерал Тошево за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Доизграждане на канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ, гр. Генерал Тошево”, с три подобекта: „Подобект 1: Доизграждане на битова канализация – L=18,298 л.м, гр. Генерал Тошево”; Подобект 2: Доизграждане на дъждовна канализация – L=3.000 л.м., гр. Генерал Тошево” и Подобект 3: Рехабилитация улични водопроводи в гр. Генерал Тошево – L=3.060 л.м.”, открита с Решение № 28/06.06.2013 г. на възложителя.

Производството установи липса на изисквания в документацията за участие за начина на изготвяне на техническите предложения в частта „мотиви относно предложената последователност“, наличието на които влияе на оценката с 30 точки. Всеки от участниците, допуснат до този етап от процедурата, е изготвил техническото си предложение в съответствие с изискванията от документацията, като спрямо фактора „мотиви относно предложената последователност“ е приложил различен подход. С оглед на това КЗК счита, че така зададената методика не може да бъде приложена в съответствие с принципите на ЗОП за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, доколкото представените технически предложения са структурирани по различен начин и не са налице обективни и единни критерии, въз основа на които комисията да прецени наличието или липсата на визираното обстоятелство с цел обективно класиране на участниците.

На следващо място проучването показа, че по подпоказател Б „Управление на риска“ оценителната комисия не е изложила конкретни мотиви при оценяване на техническите предложения, за да може да бъде направен извод относно предимствата и недостатъците, които обуславят размера на получените точки. Налице е немотивираност на оценката на участниците по визирания показател, който рефлектира и върху крайния акт на възложителя.

В резултат на установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена, КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Неделино, 05.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на мета на община Неделино с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Водоснабдяване на село Еленка, община Неделино – вътрешна водопроводна мрежа, подобект: Водоснабдителни клонове 8, 8а и 8б и реконструкция помпена станция”.

Производството установи, че членовете на комисията за провеждане на процедурата не притежават професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета на обществената поръчка - областта на хидроинженерното строителство.

Липсата на необходимите знанията и практическия опит на членовете на комисията създава пречка при оценяване на техническите предложения на участниците относно изпълнението на строителните процеси. Незаконосъобразният състав на комисията представлява самостоятелно основание за отмяна на всички нейни действия по разглеждане и оценка на офертите, както и на решението на възложителя за избор на изпълнител на обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Югоизточно държавно предприятие” ДП – Сливен, 05.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП – Сливен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен (ЮИДП) – ЦУ и териториалните му поделения за срок от две години”.

По жалбата на „Мобилтел“ ЕАД производството установи, че заложената от възложителя методика за оценка на офертите е незаконосъобразна. Възложителят е фиксирал цена от 11 лв. на месечна абонаментна такса за ползване на пакет за локализация с неограничен брой повиквания, като по този начин необосновано е ограничил участниците, които могат да предложат месечна такса за услугата на по-ниска цена.

На второ място прочуването показа, че възложителят е нарушил Закона за обществените поръчки, като не е дал достатъчно точни и ясни указания за определяне на оценките по показателите Т1 „Технологични възможности” и Т2 „Предлагани допълнителни функционалности”. Допуснатият пропуск не позволява на участниците да придобият яснота относно бъдещото оценяване по двата технически показателя, за да могат да се съобразят с изискванията при изготвяне на офертите си, а от друга страна е налице възможност за субективно оценяване от страна на членовете на комисията. С оглед изискванията на закона методиката за оценка да бъде ясно и точно формулирана, КЗК приема, че критериите, по които ще бъдат оценявани техническите предложения на участниците не отговарят на изискванията на ЗОП и са основание за отмяна на обжалваното решение за откриване на обществената поръчка.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Бяла, 06.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени заповед на кмета на община Бяла за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе), работно проектиране и изграждане на довеждаща инфраструктура до площадката, изграждане на РСУО за регион Борово (Бяла, област Русе) и доставка на мобилно експлоатационно оборудване за РСУО“

Проучването по преписката показа, че възложителят незаконосъобразно е променил състава на комисията за провеждане на обществената поръчка. С оглед естеството и значимостта на работата на този орган законът въвежда стриктни правила за промяна на неговия състав. В настоящия случай КЗК приема, че липсват обективни обстоятелства, налагащи промяна на състава на оценителната комисия.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка, като в помощния орган трябва да участват лицата, определени първоначално със заповедта на възложителя, освен ако не са налице обективни обстоятелства, които ги възпрепятстват да упражняват дейността си.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от ТП „Държавно Ловно Стопанство Балчик“, 06.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на директора на ТП „Държавно Ловно Стопанство Балчик“, гр. Балчик за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка по заявка на прогнозно количество гуми за МПС собственост на ТП „ДЛС Балчик“ при „СИДП“ ДП гр.Шумен за 2014 г.“, открита с Решение № 11/20.01.2014 г. на възложителя.

Проучването по преписката показа, че офертата на избрания за изпълнител участник в процедурата „Примекс“ ООД в частта на ценовото предложение е изчислена неправилно, поради което не отговаря на изискванията на възложителя.

Съгласно ЗОП, промяна в ценовото предложение на участник в процедура по възлагане на обществени поръчки е недопустима. В случая наличието на технически грешки в единичните цени на гумите неизменно налага корекция в стойностното им изражение, респ. промяна на ценовото предложение, което е незаконосъобразно. КЗК счита, че като са допуснали участника „Примекс“ ООД до оценка и класиране в обжалваната процедура, оценителната комисия и респ. възложителят са действали в разрез с принципа за равнопоставеност и недопускане на дискриминация спрямо другите участници в процедурата, изготвили изрядни ценови оферти.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на ценовите предложения от Плик № 3 на подадените оферти при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД- Плевен, 09.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на управителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД- Плевен за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Денонощна въоръжена охрана на обекти на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД- Плевен”, открита с Решение № 306/13.08.2013 г. на възложителя.

Проучването по преписката показа, че оценителната комисия не е изпълнила правилно задължителните указания на КЗК в предходно решение по същата процедура от м. януари т.г. При повторното разглеждане на офертите комисията е приела без забележки финансово-икономическата обосновка на един от класираните на първо място участници - „Балкан секюрити” ЕООД за предложената цена на охранител. В обосновката липсва информация за включените осигуровки от работодателя, възнаграждение за прослужено време и нощен труд, съобразно наредба за структурата и организацията на работната заплата.

КЗК приема, че участникът е следвало да представи усреднени стойности за съответния клас прослужено време, както и да предвиди в ценообразуването си възнаграждение за нощен труд, тъй като предметът на процедурата задължително предполага такъв.

С оглед на установеното Комисията приема, че участникът не е обосновал предложената цена за един охранител в съответствие с изискванията на закона и утвърдената документация по процедурата, поради което връща обществената поръчка за ново разглеждане и оценка на техническите предложения съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Метрополитен” ЕАД, 10.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на „Метрополитен” ЕАД за откриване на „открита по вид“ процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и изпълнение на първия етап от Проекта за разширение на метрото в София, трета метролиния с трасе което обхваща подземния участък от км.4+950 до км.11+966,34 със следното трасе: бул.“Вл.Вазов“, ул.“Професор Милко Бичев“, бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“, „Орлов мост“, бул.“Васил Левски“, бул. “Патриарх Евтимий“, бул. “Прага“, ул. „Георги Софийски“, Медицинска академия /Медицински комплекс - университетски комплекс, кръстовището на бул.“България“ и бул.“Иван Гешов“, ул.“Кюстендил“, кв. Красно село - ул.“Житница“. Общата дължина на участъка е 7016,34м. По трасето се предвиждат за изграждане 7 бр. метростанции. Поръчката е разделена на четири обособени позиции: • Обособена позиция 1: Участък от км 11+966,34 (стартова шахта на ТПМ) до км. 8+996,69 (край на МС 11) с 2 бр. метростанции • Обособена позиция 2: Участък от км 8+996,69 (край на МС 11) до км.6+561,05 (край на МС 8) с 3 бр. метростанции • Обособена позиция № 3: Участък от км 6+561,05 (край на МС 8) до км.4+950 с 2 бр. метростанции и тунелен участък • Обособена позиция № 4: Тунелен участък изпълняван с тунелно-пробивна машина (ТПМ) от км 11+966,34 (стартова шахта) до км 5+248,57 (изходна шахта).

КЗК счита, че изискването на възложителя придобитият опит на проектантите от изпълнение на подобни обекти да бъде в периода на последните три години необосновано ограничава конкуренцията. В случая се възпрепятства участието в процедурата на квалифицирани проектанти, които са изпълнявали подобни проекти извън поставената времева рамка от три години.

На второ място, КЗК приема, че обхватът на изискания от възложителя опит по обособена позиция 4 за изграждане на конструкции на мин. 5000 м. тунел (метро, ж.п. тунели, пътни тунели) по щитов метод е въведен необосновано и ограничително. Изискуемият опит от 5000 м. обхваща над две трети от общата дължина на участъка и необосновано ограничава участието на лица, които имат опит в изграждането на конструкции на тунели по щитов тунелен метод с по-малка дължина.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Лом, 11.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Лом за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Лом”, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013”.

По жалбата на „Мегаинвест-холд” ЕООД проучването установи, че жалбоподателят е отстранен незаконосъобразно от участие в процедурата.

КЗК счита, че мотивът за отстраняването – непредставяне на доказателства от участника, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа категория, трета група: строежи от енергийната инфраструктура, не обуславя отстраняване от процедурата, тъй като никъде в документацията възложителят не е поставил изрично изискване участниците да са регистрирани в ЦПРС за първа категория за всяка от групите строежи. В документацията също така липсва информацията, че предметът на обществената поръчка е свързан с енергийната инфраструктура.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор на участниците в съответствие с мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „ВиК” ООД - Варна, 12.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на управителя на „ВиК” ООД - Варна,  с което е обявено класирането и е избран изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на асинхронни електродвигатели с накъсо съединен ротор 800 kW, 6 kV съгласно приложена техническа спецификация в документацията за участие в процедурата“.

Производството на КЗК установи, че жалбоподателят в процедурата „ИХБ Електрик“ АД – гр. София е отстранен незаконосъобразно от участие.

Проучването показа, че в техническото предложение на дружеството са посочени две различни номинални стойности на мощност на предлаганите двигатели - 630kW и 800kW. По-ниската стойност, която не отговаря на изискванията на възложителя, е посочена в Образец № 7, където участниците не са длъжни да посочват технически характеристики. Следователно твърдението на жалбоподателя, че е попълнил в повече мощност със стойност 630kW е основателно, тъй като го е направил на място в образеца, където не е било задължително да се съдържа такава информация.

КЗК счита, че допуснатата техническа грешка не може да бъде преценена като несъответствие на офертата с изискванията на възложителя, тъй като реквизитът за мощност, предвиден от образеца за техническо предложение - 800kW - е надлежно попълнен от жалбоподателя навсякъде в документацията.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Каварна, 13.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Каварна за класиране  и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Каварна по две самостоятелно обособени позиции”, в частта му по обособена позиция №1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие” за нуждите на община Каварна.

Проучването установи, че комисията на възложителя е приела незаконосъобразно писмената обосновка на класирания на първо място участник в процедурата „БТК“ ЕАД за 20 на сто по-благоприятно предлолжение от средната стойност на останалите оферти по показател Д1 („брой включени минути за национални разговори извън групата към всички национални мрежи).

Оценителната комисия е обосновала приемането на обосновката с наличието на изключително благоприятни условия, свързани с решения на КРС от 2013 г., водещи до поетапно намаляване на цените за терминиране в обществени телефонни и мобилни мрежи. Решенията на КРС касаят пазара на едро, докато предметът на обществената поръчка се отнася до пазара на дребно на предоставяне на далекосъобщителни услуги. С оглед на това КЗК приема, че комисията на възложителя не е изложила обективни обстоятелства при приемането на обосновката на „БТК“ ЕАД, които да обуславят "изключително благоприятни условия за участника", поради което документът е приет незаконосъобразно.

КЗК връща процедурата по обособена позиция № 1 от етап разглеждане на техническите предложения на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Берковица, 16.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Берковица за откриване на процедура и Решение № ОП-3-053/16.04.2014 г. за промяна по обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа на гр. Берковица”.

Производството установи няколко нарушения на ЗОП в условията на документацията за участие в обществената поръчка, които са основание за отмяна на решението за откриване на процедурата.

Проучването показа, че приетата методика за оценка на офертите предполага абсолютно субективен начин на присъждане на съответния брой точки. Налице е прекомерна свобода по отношение преценката от страна на членовете на комисията, като същевременно в посочената скала за оценка не са предвидени междинни стъпки за оценяване, което е предпоставка за субективна оценка от страна на комисията по процедурата и води и до нарушаване на принципа на прозрачност, прогласен от ЗОП.

Като следващо нарушение на правилата на ЗОП КЗК приема липсата на възможност за използване на еквивалентен софтуер за част от оборудването. Съгласно ЗОП, винаги, когато възложителят посочва в техническите спецификации конкретен модел, източник, търговска марка, патент, тип, произход или производство е необходимо да бъдат добавени думите „или еквивалент“.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Стрелча, 17.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Стрелча за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на улици и пътища на територията на община Стрелча“.

Проучването по преписката показа, че съставът на комисията за разглеждане и оценка на офертите е незаконосъобразен, тъй като в него не е включен експерт с професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета на обществената поръчка. С оглед дейностите, включени в предмета на поръчката, за максимално точното и обективно оценяване на техническите предложения на участниците в процедурата е необходимо наличието на специализирани експертни познания в сферата на пътното строителство.

Извършеното нарушение при определяне на състава на комисията е съществено и представлява самостоятелно основание за отмяна на решението на възложителя за избор на изпълнител, доколкото нелегитимният състав на назначената по процедурата комисия води до незаконосъобразност на всички извършени действия по разглеждане и оценка на подадените оферти.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ценово, 17.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Ценово за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности на община Ценово с прилагане на компютърни технологии с версии за показване на специализирани компютърни системи в интернет и на DVD”.

Проучването по преписката показа, че жалбоподателят „Етно Ценово“ ДЗЗД е отстранен незаконосъобразно от участие в обществената поръчка. Отстраняването на участника с мотивите, че представените версии на филми са много кратки, както и че не е представена интернет версия на филмите не кореспондират с поставените условия в документацията за участие. Допуснатото нарушение е основание за отмяна на обжалваното решение и връщане преписката на възложителя за ново разглеждане и оценка на техническите оферти.

КЗК връща процедурата от етап оценка на техническото предложение на Обединение „Етно Ценово“ ДЗЗД в съответствие с изискванията на документацията за участие.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Балчик, 23.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Балчик за обявяване на класирането и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на консервация, реставрация и социализация на туристически атракции на територията на община Балчик”, в частта по обособена позиция №3, по жалбата на „Екса“ АД.

 Производството установи, че в протокола от работата си оценителната комисия не е направила описание на техническите предложения на участниците по обособена позиция № 3 и не е мотивирала поставените оценки с аргументи, различни от описаното в методиката за оценка. Немотивираността на действията на комисията и позоваването от възложителя на протокола от работата на помощния орган води немотивираност и на решението за класиране, издадено от възложителя и е основание за неговата отмяна.

 КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите оферти в плик № 2 по обособена позиция № 3 при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Кърджали, 24.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Кърджали за обявяване на класирането и участника избран за изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строителни и монтажни работи за изпълнение на мерките за енергийна ефективност в сградите на училища и детски градини в община Кърджали във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010/046, проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в Община Кърджали“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, по обособени позиции“, в частта по обособена позиция 4.

 

 Производството установи, че комисията за провеждане на процедурата е оценила офертите на участниците немотивирано и необосновано. Не е изложено кратко описание на предложенията на участниците в частта „Техническо предложение“, което е нарушение на разпоредбите на ЗОП. Констатираните нарушения в работата на комисията при избора на изпълнител в обществената поръчка водят до незаконосъобразност и на решението за класиране, тъй като при постановяването му възложителят се е позовал на резултатите от работата на комисията и е обявил класирането по начина, предложен от своя помощен орган.

 КЗК връща процедурата от етап оценка на техническото предложение в съответствие с изискванията от документацията за участие.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Велики Преслав, 25.6.2014г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Велики Преслав за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Велики Преслав”, във връзка с изпълнение на проект осъществяван с финансовата подкрепа на ПРСП, схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 от ПРСП 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 27/321/01216 от 27.11.2012 г.

Производството установи, че назначената комисия за провеждане на процедурата не отговаря на разпоредбите на ЗОП, като включените в състава й външни експерти не притежават квалификация в съответствие с предмета на обществената поръчка. Изискването за специфичен опит при назначаване на външния експерт е свързан с необходимостта помощния орган на възложителя да изпълни задачата, за която е назначен, а именно квалифицирано и професионално провеждане на процедурата. Нарушението е съществено и води до незаконосъобразност на всички действия на оценителната комисия, включително и на решението на възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител в обществената поръчка.

 КЗК връща преписката за ново разглеждане от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.