Еврофондове Публични покани Становища Приложение на ЗОП Обществени поръчки Практика на Съда на ЕС Практика на КЗК Перспективи Нередности АДФИ Сметна палата Стената на срама
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗОП- БЮЛЕТИН / Практика на КЗК
« назад към списъка 09.09.2015
Практика на КЗК по ЗОП юли - септември 2015г.


Нарушения на ЗОП допуснати от български възложители на обществени поръчки, констатирани от КЗК в периода юли - септември 2015г.

Практика на КЗК по ЗОП юли - септември 2015г.
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

 Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Пловдив. 07.07.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Пловдив относно обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнители в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на улици и пътища, намиращи се на територията на община Пловдив, по обособени позиции“ - по обособени позиции 1 и 2: Текущ ремонт на улици и пътища в райони Централен, Северен и Западен.

По жалбите на „СТРАБАГ” АГ и „ЩРАБАГ” ЕАД проучването установи, че жалбоподателите са отстранени незаконосъобразно от участие, на основание свързаност помежду им. Оценителната комисия се е позовала на чл. 55, ал.7 от ЗОП, съгласно който свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

След справка в търговския регистър КЗК установи, че всяко от двете дружества е свързано лице с едноличния собственик на капитала, но между тях няма предпоставки, които да дават право на комисията да ги отстрани от участие в обжалваната процедура съгласно цитираната разпоредба на ЗОП. Законодателят изрично е показал, че свързаността между едно дружество и лице, притежаващо повече от 5% от дяловете/акциите с право на глас, не води до свързаност между това дружество и друго такова, в което същото лице притежава повече от 5% от дяловете/акциите с право на глас. В §.1 т.23а от ДР на ЗОП не съществува правило, че ако едно лице е свързано с две други, тези две лица са свързани и по между си. Трябва да се отчете и факта, че дори и дружествата да са свързани лица, правната им обвързаност в обществената поръчка е неотносима, тъй като „ЩРАБАГ” ЕАД и „СТРАБАГ” АГ-Австрия са участници по различни обособени позиции, доказано с комплект документи, приложени по преписката.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в Плик 1 съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕООД. 08.07.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на газхроматографи и принадлежности към тях“.

Производството установи, че техническото предложение на избрания за изпълнител участник „Брайт Инженеринг“ ООД не съответства на изискванията на възложителя, поради което е следвало да бъде отстранен от процедурата.

Като следващо нарушение КЗК приема неподписването на протокол № 2 от резервен член на оценителната комисия, който е взел участие при отварянето на офертите, вкл. и на ценовите, на мястото на редовен член на комисията.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на предложенията на участниците, съдържащи се в Плик № 2 от подадените оферти, съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от директора на Националния център по трансфузионна хематология“ ЕООД. 09.07.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на НЦТХ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки по 53 обособени позиции за 2015 г. за нуждите на Центровете за трансфузионна хематология в страната”, в частта по обособени позиции № 8 и № 10.

Проучването установи, че възложителят е поставил незаконосъобразно изискване в документацията за участие, според което кандидатите следва да представят референции за употреба от минимум 3 страни членки на ЕС и една от България. В  специалната нормативна уредба, регламентираща изискванията към медицинските изделия в областта на трансфузионната хематология, не е предвидено да се изисква допълнителна гаранция за качеството на съответните медицински изделия. В тази връзка КЗК счита, че залагането на допълнително изискване за представяне на референция за употреба не почива на конкретни нормативни основания и разпоредби.

Също така е възможно даден участник да притежава повече от минимално исканите референции, но от по-малко от 4 страни членки на ЕС, една от които непременно да е България и в този случай също не би могъл да участва в процедурата. Не е отчетена и възможността дадено изделие да се търгува и в страни извън ЕС, което не прави продуктите некачествени, при условие че имат маркировка „СЕ“. В този смисъл изискването е необосновано ограничително и създава пречки пред свободната конкуренция.

 

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от главния секретар на Министерство на околната среда и водите за обявяване, 10.07.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на главния секретар на Министерство на околната среда и водите за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на дейност 2 от проект „Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети“.

Проучването установи, че комисията за провеждане на процедурата е оценила без наличието на необходимите мотиви техническите предложения на участниците. Липсва  кратко описание на офертите, като аргументите на комисията за поставените оценки са идентични с методиката. Това прави протокола от работата на комисията немотивиран, лишава КЗК от възможността да упражни своите правомощия и нарушава заложения в ЗОП принцип за прозрачност при разходването на публични средства, за равнопоставеност и свободна конкуренция между участниците.

КЗК връща преписката от етап разглеждане и оценяване на техническите предложения в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от главния директор на ГД „Изпълнение на наказанията”. 15.07.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на главния директор на ГД „Изпълнение на наказанията”, за откриване на „открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на затворите в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Плевен, Ловеч, Пазарджик, Сливен, Белене и др.

Проучването установи, че утвърдените от възложителя спецификации за някои храни по обособените позиции не са в достатъчна степен определени – не е предвиден вида на разфасовките и др. Също така изискванията за регистрация на транспортните средства за превоз на хранителните продукти от животински произход противоречат на ЗОП - възложителите нямат право да изискват от участниците да доказват, че отговарят на определените критерии за подбор с информация и документи, които не са посочени в раздел І, глава ІV от ЗОП.

 

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Септември. 16.07.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Септември за откриване на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, почистване, поддържане на чистотата и озеленените територии, включително парковете и градините, алейните насаждения и дървесната растителност на територията на община Септември”.

Проучването установи, че в документацията за обществената поръчка липсва основна информация, която е необходима за изготвянето на предложенията на участниците - изрично посочване на броя на контейнерите, които ще са необходими, точките на поставянето им, кратността на вдигането и извозването им и др. Съществен пропуск е допуснат и в образеца на ценовото предложение. КЗК приема пропуските за съществено нарушение, което не дава възможност на участниците да изготвят офертите си по разглежданата услуга, поради което решението за откриване на обществената поръчка следва да бъде отменено.

Проучването установи пропуски и по отношение на дейностите, включени в „Поддържане на озеленени територии, включително паркове и градини, алейни насаждения и дървесна растителност”, като в документацията липсва информация за площите, на които следва да се извършва услугата, както и колко са тревните площи и колко са комуникационните съоръжения. Това води до невъзможност за адекватно формулиране на цена, тъй като участниците не могат да предвидят какви ще са разходите за осъществяване на дейността, а те до голяма степен зависят от площта, върху която ще се извършват услугите в рамките на обществената поръчка.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от изпълнителния директор на „Топлофикация Русе“ ЕАД. 17.07.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на „Топлофикация Русе“ ЕАД за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Въоръжена охрана на обекти на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание“.

Производството установи, че ценовото предложение на класирания на първо място участник в процедурата „Саламандър” ООД, базирано на размер на минималната работна заплата 360 лв., не отговаря на изискванията на трудовото и осигурително законодателство относно момента на изпълнение на договора за обществената поръчка, макар че е било актуално към момента на подаване на офертите. При избрания от възложителя критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, несъобразяването с нормативната уредба, за която е било известно, че предстои да влезе в сила от 01.07.2015 г., води до необосновано предимство на „Саламандър” ООД пред участниците, съобразили предложенията си с известните предстоящи промени.

С оглед на изложеното КЗК приема, че е налице незаконосъобразно допускане до класиране на този участник, поради което връща процедурата от етап разглеждане на ценовите предложения съобразно указанията в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от директора на Център за спешна медицинска помощ-Софийска област. 22.07.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Център за спешна медицинска помощ-Софийска област за обявяване класирането на участниците и определянето на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на поддръжка, текущ и основен ремонт на

санитарните и леки автомобили на ЦСМП- Софийска област”.

Производството установи, че офертата на класирания на първо място участник в процедурата не е в съответствие с изискванията на документацията и не може да се счете за реална. Поради това е следвало този участник да бъде отстранен от процедурата.

По тези причини КЗК отмени решението на директора на ЦСМП-Софийска област и връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на офертите по плик №2.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД. 23.07.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Доставка на разходомери за газ“ в частта по обособена позиция №2.

Производството установи, че има съществени нарушения на процедурата, инкорпорирани в Протокол №1 и Протокол №2. Двата документа не са разписани от всички членове на оценителната комисия. Това представлява нарушение на Закона за обществените поръчки.

Поради това КЗК отмени като незаконосъобразно решението на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител и връща процедурата на етап подписване на протоколите от работата на оценителната комисия.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на Пловдив. 23.07.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на Пловдив за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по част от линиите от общинската транспортна схема на община Пловдив“.

Предвидената по процедурата методика за комплексна оценка  създава предпоставки за неравнопоставеност между участниците в обществената поръчка, като дава необосновано предимство на участници, предлагащи изпълнението на обществен превоз с по-малки автобуси. Методиката предвижда по-висока оценка да получат участниците с автобуси до 52 места в сравнение с тези, които предлагат изпълнение на услугата с автобуси от 70 до 100 места. Назначената техническа ескпертиза установи, че за обслужване на процесните линии са необходими автобуси с по-голяма вместимост, а именно от 70 до 100 места. Несъобразяването с данните за пътникопотока представлява нарушение на Закона за обществените поръчки и възложителят следва да съобрази предмета и обема на поръчката с този критерий.

Поради това КЗК отмени решението на кмета на Пловдив за откриване на процедурата.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от министъра на земеделието и храните. 27.07.2015г.

КЗК отмени като незаконосъобразно решение на министъра на земеделието и храните, с което е открита процедура за определяне на Сертифициращ орган за извършване на сертификационен одит на Разплащателната агенция на Република България за четири финансови години, включващи периода 16 октомври 2014 г. – 15 октомври 2018 г.

Производството по преценката за законосъобразност на процедурата   е образувано по жалба на „Делойт България“ ЕООД. В хода на проучването КЗК установи, че на първо място възложителят се е позовал на Насоките на Европейската комисия, но не ги е предоставил в техническата спецификация, което се явява съществен недостатък. Така участниците са били принудени да подпишат декларация, че ще се съобразяват с документ, с чието съдържание ще се запознаят впоследствие. С допуснатия пропуск в документацията за потенциалните участници не е възможно да спазят Закона за обществените поръчки, който изисква да се подготвят оферти съгласно одобрените от възложителя условия.

На следващо място, КЗК установи, че методиката за оценка на предложенията не съответства на изискванията на ЗОП и на практика  не дава възможност за обективен избор на изпълнител на обществената поръчка.

Въз основа на тези нарушения КЗК отмени решението на министъра на земеделието и храните, с което се открива процедурата за избор на Сертифициращ орган.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от директора на Държавно предприятие „Българо-Германски център за професионално обучение“. 28.07.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Държавно предприятие „Българо-Германски център за професионално обучение“ за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр. София“, в частта му по обособена позиция №3 „Денонощна физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО“, клон Стара Загора“.

Производството установи, че комисията по класиране на офертите не е изискала от класирания на първо място разяснения и доказателства относно предлаганата цена въпреки основателните съмнения за спазването на трудовото и осигурителното законодателство.

Поради това КЗК връща процедурата от етап разглеждане на ценовите предложения.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от заместник-изпълнителния директор на Българска агенция за безопасност на храните. 28.07.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на заместник-изпълнителния директор на БАБХ за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изграждане и внедряване на информационна система за автоматизиране на работата на регистрите, свързани с продукти за растителна защита и торове и автоматизиране на процесите по публикуване и извличане на информация от тях“.

Производството установи, че комисията по избора неправилно е отстранила един от участниците като не е признала сертификат на негов ключов експерт.

На това основание КЗК отменя решението за класиране на участниците и връща преписката на възложителя за ново провеждане на процедурата на етап разглеждане на допълнително представените от участника документи за подбор.

 

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от заместник-кмета на Шумен. 29.07.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на заместник-кмета на Шумен Александър Генчев за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики,технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност“.

Производството установи, че класираният на първо място участник не е представил документ за вписването си в специализирания регистър по Закона за енергийната ефективност. Това изискване е било въведено от възложителя.

Освен това класираният на първо място участник не е съобразил ценовите си предложения по някои от обособените позиции с изискването на възложители да представи както обща цена, така и цена на кв.м. РЗП.

По тези причини КЗК отмени решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител и връща процедурата на етап разглеждане на документите в плик №1.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от управителя на „Чистота-Искър“ ЕООД. 30.07.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „Чистота-Искър“ ЕООД за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на геосинтетични материали, влагани в горен изолационен екран за обект: Инсталация за закриване и рекултивация на сметоразтоварище – с. Долни Богров и депо за неопасни отпадъци кв. Суходол“.

След счетоводна експертиза в производството беше установено, че неправилно не е бил отстранен единствения допуснат  участник в процедурата, тъй като той не отговаря на предварително поставеното условие за оборот от поне 6 милиона лева за предходните 3 финансови години на определени артикули.

По тази причина КЗК отменя класирането и избор на изпълнител в обществената поръчка и връща процедурата на етап разглеждане на представените от участниците документи, съдържащи се в Плик №1.

 

 Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. 30.07.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-016 „Лот 22 Рехабилитация на път ІІІ-5102 Мировец – Буховци – Острец – Надарево – Дългач – Певец от км 4+410,90 до км 28+825,54, с дължина 24,415 км, област Търговище”.

Производството установи, че членовете на комисията по избора не отговарят на изискванията за професионален стаж и квалификация. Това представлява съществено нарушение на Закона за обществените поръчки и до опорочаване на всички действия, извършени от комисията.

Поради това КЗК отмени класирането и определянето на изпълнител в обществената поръчка и връща процедурата на етап назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците.

 

 Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Ректора на Медицински университет-Пловдив. 30.07.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Ректора на Медицински университет-Пловдив за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинска, лабораторна и друга апаратура, оборудване и инвентар за клинична, демонстрационна и научна дейност по 16 самостоятелно обособени позиции за нуждите на факултети на Медицински университет- Пловдив“.

В производството един от участниците, че изискването за представяне на оторизационно писмо от производителя на предлаганата апаратура е дискриминационно. КЗК смята, че това условие е незаконосъобразно. Законът за обществените поръчки изрично изрично забранява да се изисква такова писмо, когато е представено писмо за представителство и търговия на територията на цялата страна. Освен това КЗК намира за необосновано и условието за дата на издаване на въпросното писмо. КЗК оцени като ограничаващо и условието да се представи оригинал и нотариално заверен превод на оторизационното писмо.

По тези причини КЗК отмени решението за откриване на обществена поръчка.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Луковит. 30.07.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповедта на кмета на община Луковит за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на технологично мобилно оборудване и механизация по проект: Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците в гр. Луковит“.

КЗК смята, че определеният за изпълнител на поръчката е следвало да бъде отстранен от участие. Офертата му не може да бъде еднозначно определена и не отговаря на изискванията в документацията. Предложената гаранция за обслужване на оборудването също не покрива предварително заложените изисквания в обществената поръчка.

По тези причини КЗК отменя класирането и избора на изпълнител в обществената поръчка и връща процедурата на етап разглеждане на техническото предложение на класирания на първо място участник.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. 31.07.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Преизмерване на линии от държавната нивелачна мрежа I клас, включваща 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Нивелачна линия № 11 от ВНР № 4 Русе до ВНР № 21 Левски (125 км), нивелачни полигони № ІV и № V“; Обособена позиция №2: „Нивелачна линия № 12 от ВНР № 4 Русе до ВНР № 399 Никопол (144 км), нивелачен полигон № IV“; Обособена позиция № 3: „Нивелачна линия № 45 от ВНР № 52 Златица до ВНР № 113 Пазарджик (92 км), нивелачни полигони № XVI и № XVII“, в частта по обособена позиция № 1.

КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателя „ТМГ Груп“, че в процеса на оценяване на техническото му предложение комисията по избора е приложила неправилно тълкуване на предложението на участника, което е довело и до неправилна оценка на техническото му предложение.

Поради това КЗК отменя класирането и избора на изпълнител на обществената поръчка и връща процедурата на етап разглеждане на техническото предложение на Обединение „ТМГ Груп“.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от управителя на „Технологичен парк“ ЕООД гр. Монтана. 31.07.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „Технологичен парк“ ЕООД гр. Монтана за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Реконструкция на съществуващ канал на Oпитно поле”.

Производството установи, че комисията по избора е следвало да отстрани класирания на първо място участник, тъй като не се е придържал към условията  на възложителя.

Поради това КЗК отмени решението на управителя на „Технологичен парк“ЕООД Монтана и връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от директора на „Югоизточно държавно предприятие“ – Сливен. 10.08.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на „Югоизточно държавно предприятие“ – Сливен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на „Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен /ЮДОП/-ЦУ и териториалните му поделения за срок от две години“. Осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM и UMTS, съгласно техническо задание за 1500 бр. SIM карти с възможност за безплатно увеличаване на броя им“ и  Решение за промяна № РД-10-0178/18.06.2015 г.       

Производството установи нарушения при формирането на методиката за оценка на офертите. Същата следва да съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател. Неточности има при определянето на икономически най–изгодната оферта, тъй като методиката предвижда да се оценяват безплатните минути единствено за тарифен план 2 и липсва възможност да се оцени в пълнота предложението на участниците по отношение на останалите 3 вида тарифни планове.

Също така основателно е твърдението на жалбоподателя „Мобилтел“ ЕАД, че относно оценяването по показатели К.2.2 и К.2.3. възложителят е изисквал от участниците данни, съвпадащи с тези, подадени към 31.12.2013 г. във връзка с годишен въпросник до КРС. В случая данните представени от участниците следва да се сравняват с отразени такива в документ, който е публичен и следователно оценките по тези показатели са предварително известни и дават необосновано предимство на някои от участниците.

КЗК счита за основателно твърдението на „Мобилтел“ ЕАД, че по подпоказатели К.2.2. и К2.3. методиката е незаконосъобразна, тъй като реферира метод на средните стойности. В случая, ако се приложи методиката, участник, предложил за изпълнение на поръчката мрежа с по-добро покритие по територия и по население, няма да получи максимален брой точки, въпреки че предложението му превъзхожда останалите оферти.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от управителя на „МБАЛ-Асеновград” ЕООД. 10.08.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на управителя на „МБАЛ - Асеновград” ЕООД, с която е обявено класирането и е определен изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти след предварителна заявка за нуждите на „МБАЛ - Асеновград” ЕООД.

Като първо нарушение на процедурата по избор на изпълнител производството установи, че оценителната комисия е отстранила жалбоподателя „Ес енд ди корпорейшън” ЕООД поради липса на документ в плик 1 на офертите, удостоверяващ внесена гаранция за участие, вместо да предостави възможност пропускът да бъде отстранен.  В случая е налице съществено нарушение, което е достатъчно основание за отмяна на оспорения акт на възложителя.

Като втора незаконосъобразност на процедурата КЗК счита неспазването от страна на комисията на срока за уведомяване на участниците за датата и часа на отваряне на ценовите оферти, като не е спазено условието за най-малко два работни дни между датата на публикуване на съобщението и определената дата за отваряне на ценовите предложения. Извършеното нарушение представлява съществен  порок, който не може да бъде поправен при евентуалното връщане на процедурата от последното законосъобразно действие, поради което КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от управителя на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен. 11.08.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен, за определяне на изпълнител на обществена поръчка по възлагане на обществена поръчка с предмет “Превоз на хемодиализно болни от дома на пациента до Отделение по хемодиализа на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен и обратно".

Проучването установи, че офертата на жалбоподателя „Синди“ ЕООД е отстранена незаконосъобразно от процедурата поради неприемането от страна на възложителя на един от предложените автомобили за тази цел. В настоящия случай „Синди“ ЕООД е било лишено от правото си да замени документи от плик 1 на офертите и да представи нови, с които счита, че би удовлетворил изискванията на възложителя по отношение на предложение автомобил.

КЗК счита, че процедурата следва да се върне на етап проверка на съответствието на офертата на жалбоподателя с критериите за подбор съобразно мотивите, изложени в решението, като при последващите си действия помощния орган на възложителя следва да извърши както конкретен, така и съвкупен анализ на фактите и обстоятелствата, като прецени всеки един от автомобилите, посочени в плик 1 и тяхното съответствие с изискванията за изпълнение на специфичния предмет на обществената поръчка – превоз на хемодиализно болни лица.

КЗК връща процедурата от етап проверка на допустимост на документите в Плик № 1 съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от директора на Държавна психиатрична болница – Ловеч. 11.08.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на ДПБ - Ловеч за класиране на участниците и определяне на изпълнител в частта по обособена позиция № 3 на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Ловеч”

Проучването установи, че жалбоподателят „МИРА ФУУД” ЕООД е отстранен незаконосъобразно от процедурата. На основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП оценителната комисия е отправила запитване до НАП за наличието или липсата на публични задължения към държавата на участника към 22.05.2015 г. От извършената проверка е констатирано единствено наличие на задължения, без да е уточнено дали същите са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, както и дали спрямо тях не е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечаване. Едва след като бъде възможно да се направи такова заключение по безспорен начин, възложителят би следвало да прецени дали участникът отговаря на изискванията, поставени в документацията.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор на възложителя при спазване на указанията в мотивите на решението.

 

 

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Томаш Пецка и Стефан Апостолов - упълномощени членове на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. 12.08.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Томаш Пецка и Стефан Апостолов - упълномощени членове на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сключване на медицинска (здравна) застраховка на работниците и служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“.

Като първо незаконосъобразно условие в документацията КЗК намира изискването за наличие на финансов ресурс от страна на участниците в размер на 200 000 лв., като  възложителят не е конкретизирал разходите, които следва да бъдат покрити с него. Условието е прекомерно и несъобразено с количеството и предмета на поръчката и в този смисъл ограничително по смисъла на чл. 25, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

На второ място КЗК намира за незаконосъобразно задължителното специално условие дружеството „Реномиа“ ООД като застрахователен брокер да извършва застрахователно посредничество съгласно разпоредбите на чл. 153 от Кодекса за застраховане (КЗ).

Също така проучването установи, че възложителят неправилно е определил като основен код на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 85100000 - „Услуги в здравеопазването“, като правилният такъв би следвало да е 66512220-0-„Медицинска застраховка“, което отново е нарушение на ЗОП.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. 13.08.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път - Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309“.

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е прекратена с мотива, че всички подадени оферти не отговарят на предварително обявените условия.

Проучването установи, че констатираните от страна на комисията за разглеждане и оценка на офертите и от възложителя несъответствия в ценовото предложение на жалбоподателя ДЗЗД Обединение „Европейски пътища“ по своя характер съставляват допуснати технически грешки, които не опорочават самото предложение. В тази връзка КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане и оценка на ценовите предложения съобразно мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от управителя на „В и К“ ООД- Кърджали. 14.08.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „В и К“ ООД- Кърджали за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на регулираща арматура, свързващи елементи и аварийни скоби”.

КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателя „Лемекон“ АД, че избраният за изпълнител участник в обществената поръчка „Индустриал Партс“ ООД не е представил становище за хигиенно-токсикологична безопасност за фирма “BERMAD CS” LTD, а за „BERMAD KONTROL VALVES“ LTD., като не става ясно кой е производителят, оторизираният търговец или фирма и връзката им с „Индустриал партс“ ООД.

В настоящата хипотеза не е налице липсващ документ или нередовност в подадените документи, а неизяснена правна връзка между две дружества, която следва да бъде разгледана от комисията за провеждане на процедурата чрез искане на разяснение от участника. С оглед на това КЗК приема, че за дружеството, избрано за изпълнител, не може да бъде формиран категоричен извод за наличие на оторизация и в тази връзка възлагателната процедура следва да бъде върната на етап разглеждане на документите в Плик №1 с цел изясняване на спорното обстоятелство.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от изпълнителния директор на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД - София. 17.08.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД - София за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на готова храна за лежащо болни и дежурен персонал.“

Проучването установи, че при разглеждането и оценяването на техническите предложения на участниците комисията за провеждане на процедурата не е спазила методиката за оценка. В случая незаконосъобразно е извършено оценяване на техническата оферта на жалбоподателя „Парти Фууд“ ДЗЗД по подпоказател Т3 и Т4, на база критерии, които не са предварително оповестени. Също така липсват мотиви и аргументи от страна на комисията за поставените оценки на участниците. Налице е съществено нарушение на процедурата за избор на изпълнител, водещо до отмяна на обжалваното решение на възложителя за определяне на изпълнител в обществената поръчка.

В тази връзка КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от директора на Националния център по обществено здраве и анализи. 18.08.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Националния център по обществено здраве и анализи за откриване на процедура с предмет „Доставка на един комплект преносима широколентовата изотропна измервателна апаратура за ЕМП, два броя мониторингови станции за измерване на електрическото и магнитното поле и един брой софтуер за моделиране на пространствените характеристики на електрическата, магнитната компоненти на ЕМП”.

Жалбоподателят „Локатор - К“ ООД оспорва изискванията на  възложителя за апаратура, която да извършва непрекъснат мониторинг на данни за нивата на ЕМП в 4-те диапазона GSM 900 /1800 MHz / UMTS / Диапазон от 100 kHz до 7 GHz; електрическо и магнитно поле от 10 Hz до не по-малко от 5 kHz.

Във връзка с представеното в производството експертно заключение и след проучване на приложените писмени доказателства, технически спецификации, предоставени от производителите на специализирана апаратура за мониторинг и анализ на ЕМП и информация със сходна тематика достъпна чрез търсене в Интернет, проучването установи, че изискванията на възложителя в съвкупност не могат да бъдат изпълнени от повече от един производител.

 КЗК приема, че условията, заложени като технически параметри в спецификацията, необосновано ограничават участието на лица в процедурата в противоречие на разпоредбата на чл. 25, ал. 5 от ЗОП. Незаконосъобразно заложените нарушават и принципите за равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на Столична община – район „Сердика“. 07.09.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на Столична община – район „Сердика“ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения на служителите на СО – район „Сердика” по проект „Подобряване квалификацията на служителите на районна администрация „Сердика”” в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М13-22-103/05.09.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Проучването на КЗК установи, че оценителната комисия е нарушила процедурата, като не е изискала от двама от участниците подробна писмена обосновка за начина на формиране на техните значително по-благоприятни технически предложения.

Съгласно ЗОП, когато офертата на участник съдържа предложение, което е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите оферти, комисията е длъжна да изиска подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. В случая предложените от „Теза“ ЕООД и Обединение „Инвеста обучения“ ДЗЗД срокове от 2 календарни дни за подготвяне и организиране на всяко едно от предвидените обучения на служителите на СО – район „Сердика” са с 66,67 % по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по този показател. С оглед на това КЗК счита, че е налице съществено нарушение на процедурата, което води до незаконосъобразност на решението за класиране на участниците и избор на изпълнител и представлява самостоятелно основание за отмяна на обжалвания акт.

Комисията за защита на конкуренцията връща процедурата от етап разглеждане и оценяване на техническите предложения на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Разлог. 09.09.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Разлог за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на мобилна модулна сцена по проект „Съхраняване и възстановяване на материални и духовни образци на древното тракийско културно наследство в Разлог““.

Производството установи, че комисията за провеждане на процедурата е допуснала нарушение, като е изискала от участниците декларацията за съответствие на оборудването съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, подписана от управителя на фирмата-участник в обществената поръчка, вместо от производителя или негов упълномощен представител. КЗК в тази връзка счита, че декларациите не отговарят на изискванията на ЗТИП и на възложителя.

Допуснатата незаконосъобразност от страна на комисията е основание за отмяна на обжалваното решение за класиране и за връщане на процедурата от последното законосъобразно действие - ново разглеждане на документите на участниците от плик № 1 „Документи за подбор“. Комисията следва да изиска Декларация за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ съобразно изискванията на възложителя и реквизитите, изискуеми съгласно ЗТИП.