Еврофондове Публични покани Становища Приложение на ЗОП Обществени поръчки Практика на Съда на ЕС Практика на КЗК Перспективи Нередности АДФИ Сметна палата Стената на срама
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗОП- БЮЛЕТИН / Практика на КЗК
« назад към списъка 02.06.2014
Практика на КЗК по ЗОП, юли - декември 2013г.


Нарушения на ЗОП допуснати от българските общини

Практика на КЗК по ЗОП, юли - декември 2013г.
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Попово, 03.7.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Попово за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на община Попово по обособени 5 (пет) позиции, в частта по обособени позиции № 1 - Месо и месни продукти; № 3 - Мляко и млечни продукти, № 5 - Различни хранителни продукти. Проучването установи, че оценителната комисия е допуснала до класиране участник, който не отговаря на минималните изисквания на възложителя. Избраният изпълнител по съответните обособени позиции - „Вазаро Комерс“ ООД,гр. Попово - не е представил изискваното от възложителя удостоверение за регистриран обект за търговия на едро с храни от животински произход съгласно чл. 12 от Закона за храните и е посочил в офертата си срок за реагиране в случай на рекламация, който изменя техническото предложение. В случая има неяснота при извършване на изчисления по зададена формула в документацията за участие, като вместо в дни, срокът е посочен в часове. КЗК връща процедурата на етап разглеждане на документите в плик № 2 от офертите на участниците, в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Самоков, 05.7.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Самоков за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми съгласно маршрутни разписания”, в частта му по обособена позиция № 5, във връзка с  жалба от ЕТ „ГЕА-53-Георги Атанасов”. Проучването на преписката показва, че оценителната комисия незаконосъобразно е класирала на първо място по обособена позиция № 5 „Руми транс сървиз” ЕООД, след като участникът е обявен за изпълнител по тази позиция с два от автобусите, предложени за основни по обособена позиция № 4, за която дружеството също е класирано на първо място. КЗК счита, че комисията е следвало да съобрази разписанията на автобусите и да изиска доказателства дали участникът покрива изпълнението и на двете разписания едновременно. С оглед изчерпването на техническата възможност участникът е следвало да бъде предложен за отстраняване по обособена позиция № 5. КЗК връща процедурата по обособена позиция № 5 за ново разглеждане на техническите предложения на участниците съгласно мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Исперих, 08.7.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Исперих за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на „Интегриран проект за водния цикъл на град Исперих” по две обособени позиции: Позиция № 1 „Избор на изпълнител на строителство на канализационна мрежа и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа 1-ви етап” и Позиция № 2 „Избор на изпълнител на инженеринг на 2-ри етап”, в частта му по обособена позиция № 2. КЗК установи, че класираният на първо място Консорциум „ВиК Исперих 2013” е подал оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя по обособена позиция № 2, като не доказва наличие на специфичен опит за двама ключови експерти в област проектиране. Освен това участникът не се е съобразил с изискване от „Техническата спецификация” и е въвел неточни данни за специалности, среден и максимален дневен състав в диаграма на заетата работна ръка. Несъответствието е самостоятелно основание за отстраняване на дружеството от процедурата, тъй като техническите предложения не могат да се поправят или изменят. КЗК връща процедурата за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 2 на етап преценка за допустимост на класирания на първо място участник Консорциум „ВиК-Исперих 2013” съобразно критериите за подбор на възложителя, при спазване на изложените в решението мотиви.

 

210

196 постановени решения за първите шест месеца! Виж месец юли!!

58 отменени решения на кметове на общини

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Казанлък, 10.7.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Казанлък за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Казанлък по две обособени позиции“.

По жалбата на „Мобилтел“ ЕАД проучването показа, че възложителят решава да прекрати процедурата с аргумента, че има само един участник, който отговаря на изискванията, а именно жалбоподателят, и че общественият интерес от получаване на икономически най-изгодна оферта не е защитен, тъй като липсва конкуренция. Преди това конкурсната комисия е оценила ценовото предложение на„Мобилтел” ЕАД и е отстранила офертите на „БТК“ ЕАД и „Космо България Мобайл“ ЕАД. КЗК счита, че визираното от възложителя обстоятелство, че наличието само на една оферта, която отговаря на изискванията в документацията, води до липса на конкуренция между участниците, не е основание за задължително прекратяване на процедурата. В конкретния случай конкуренцията на участниците вече е била реализирана с подаването на три оферти за участие в процедурата. Обстоятелството, че две от подадените три оферти са отстранени по една или друга причина не е основание да се счита, че е допустимо процедурата да се прекрати поради липса на конкурентна среда.

КЗК връща процедурата от етап отваряне на ценовите предложения на участниците.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Созопол, 11.7.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Созопол, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строителство на обект: „Дълбокоморско заустване на пречистени води от пречиствателна станция за отпадни води – Созопол”.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на ДЗЗД „Струма Трейд”. Проучването установи, че комисията на възложителя е допуснала до участие ДЗЗД „Аполония Понтика”, което не е представило изисканите сертификати и поради  това не е изпълнило техническите изисквания за подбор. От друга страна комисията е направила допълнително разяснение, което е в противоречие с поставено изискване в обявлението. По този начин е допуснато нарушение, което не може да бъде отстранено, без това да промени условията,  при които е обявена процедурата.

КЗК връща преписката за прекратяване на процедурата при спазване на мотивите, изложени в настоящото решение.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Кюстендил, 18.7.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Кюстендил за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Извършване на независим финансов одит, включващ следните самостоятелно обособени позиции /групи/: 1. Проект „Оптимизация на образователната инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие в община Кюстендил“ и 2. Проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип, гр. Кюстендил”. Производството установи, че членовете на назначената от възложителя комисия за провеждане на процедурата не отговарят на изискванията за квалификация, съобразно предмета на поръчката, по смисъла на чл. 34 ал.2 от ЗОП, а наред с това не е използвана законовата възможност за привличане на външен експерт със съответна квалификация. В състава на комисията задължително следва да има лице, което притежава необходимата професионална квалификация и практически опит, в случая дипломиран експерт счетоводител или регистриран одитор, по смисъла на ЗНФО.

 

 КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка на етап - издаване на заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата, съгласно изложените мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Лъки, 24.7.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Лъки за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет ”Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Корекции на реки „Манастирска” и „Лъкинска” в участъка им в урбанизираната територия на община Лъки-етап 2”.

Проучването установи, че нито един от членовете на оценителната комисия не притежава необходимата квалификация и практически опит в съответствие с предмета  на поръчката - строителен инженер, специалист по „ВиК” или „Хидромелиоративни системи”. Незаконосъобразно определеният състав на комисията води до отмяна и на постановеното от възложителя решение за класиране в обществената поръчка.

КЗК връща процедурата за повторно назначаване на състав на оценителната комисия съобразно мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община – Район Красна поляна, 24.7.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Район „Красна поляна“ – Столична община, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет "Дейности по доставка на хранителни продукти за детски заведения на територията на СО – район “Красна поляна“ по две обособени позиции, както следва: позиция  №1. „Месо, риба, колбаси, мляко и млечни продукти”  и позиция №2. „Хляб, закуски, плодове, зеленчуци, трайни продукти и консерви”.

Проучването установи, че жалбоподателят в производството ЕТ „Македония – Иван Даньовски“ е отстранен незаконосъобразно от участие в процедурата на основание липсващ документ, представянето на който не съществува като изискване в документацията за участие. От друга страна, класираният на първо място участник "Бохемис" ООД е следвало да бъде отстранен от участие поради непредставяне на всички изискуеми документи.

КЗК връща процедурата от етап проверка на допустимост на документите в Плик №1 съобразно мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Чирпан, 24.7.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Чирпан за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр. Чирпан и улична мрежа в гр. Чирпан и населените места в състава на община Чирпан”. Проучването установи, че процедурата по възлагане на обществената поръчка се е провела при незаконосъобразен състав на оценителната комисия, тъй като в състава й не са включени експерти строителни инженери, които да притежават необходимата професионална квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

КЗК счита, че обжалваното решение следва да бъде отменено, а процедурата върната на етап промяна в състава на комисията, за включване на лица с необходимите квалификация и опит.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Кайнарджа, 25.7.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Кайнарджа за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи в обект Осемкласно училище в УПИ IV – 559, кв. 11, по регулационния план на с. Голеш, община Кайнарджа”. Производството установи, че възложителят е нарушил ЗОП, като е включил в състава на оценителната комисия двама външни експерти без нужната квалификация и компетентност в съответствие с предмета на обществената поръчка – изпълнение на строително-монтажни работи на сгради за обществено ползване.

КЗК връща преписката на възложителя от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка, в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Нови пазар, 25.7.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Нови пазар за класиране на участниците и определяне на изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Външна техническа помощ за организация и управление на проект „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар”. КЗК счита, че класираният на първо място в процедурата участник „Рила консулт” ЕООД, гр. София, не е доказал, че отговаря на минималните условия за допустимост на възложителя за наличие на специфичен професионален опит от предложените от дружеството експерти в областта на техническия анализ и финансовите анализи. Комисията е следвало да изиска допълнителни документи в тази насока и да извърши проверка на заявените обстоятелства в офертата на „Рила консулт” ЕООД.

КЗК връща преписката от етап разглеждане на плик № 1 „Документи за подбор” на участника „Рила консулт” ЕООД и искане на допълнителни документи относно неизпълнените критерии за подбор.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Минерални бани, 29.7.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Минерални бани за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ на общинска администрация Минерални бани и изготвяне на стратегия за организационно развитие на общината и привеждане на вътрешните правила в съответствие с направените при функционалния анализ препоръки, по проект „Повишаване на ефективността на общинската администрация Минерални бани”, финансиран по оперативна програма „Административен капацитет -2007-2013”. Производството установи, че протоколът от работата на оценителната комисия не удовлетворява изискванията на закона, тъй като не съдържа кратко описание на техническите предложения на участниците. Констатираното нарушение е съществено и представлява самостоятелно основание за отмяна на оспорения административен акт. Липсата на кратко описание на техническите предложения представлява липса на фактически основания за извършеното оценяване, тъй като не става ясно въз основа на какви факти от техническите оферти са поставени съответните точки. Основателно е и твърдението на жалбоподателя „Прайм Консултинг” ООД, че оценяването има само числов израз, без да е ясно какви са аргументите на комисията за поставяне на конкретния брой точки. В представените пред КЗК индивидуални оценителни таблици се съдържа само фрагментарни коментари, представляващи цитиране на част от съдържанието на указанията за извършване на техническата оценка, дадени от възложителя в документацията за участие в процедурата. Подобен подход на излагане на мотиви не представлява анализ на техническите предложения на участниците, от който да става ясно в каква степен те съответстват на изисквания на възложителя. От своя страна това също е самостоятелно основание за отмяна на оспореното решение. Относно неприемането на писмената обосновка на жалбоподателя по ценовото предложение КЗК констатира, че има посочена стойност на конкретната услуга с разбивка по елементи и разбивка на разходите. Това обстоятелство не е отчетено обективно от комисията. В този смисъл следва да се приеме, че изводите на комисията не кореспондират с действителното съдържание на обосновката на участника. С оглед на изложеното Комисията приема, че оспореното решение за класиране в обществената поръчка е издадено при съществени нарушения на правилата на ЗОП, поради което следва да се отмени.

КЗК връща процедурата за продължаване от етап оценка на техническите предложения на участниците.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Върбица, 29.7.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на зам.-кмета на община Върбица за класиране на участниците и определяне на изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на дейности рехабилитация на общински път № SHU2044 /І-7, Иваново – Върбица / - Конево - Граница общ. (Върбица - Търговище), Граница общ. (Върбица-Търговище) - Базиликата - Драгановец / TGV1164”. По жалбата на „Хидрострой” АД, гр. София, проучването показа, че оценителната комисия не е дала възможност на жалбоподателя да представи допълнително доказателства за съответствие на офертата му с изискванията на възложителя. Във връзка с изискване за допустимост по отношение техническите възможности на участниците, те следва да са изпълнили успешно през последните 3 години (2010, 2011, 2012), или от датата на учредяването си, не по-малко от три договора за строително-монтажни работи по рехабилитация на пътища от общинска и/или републиканската пътна мрежа”.

По жалбата на „НСП-АТ” ЕООД, гр. Шумен, производството установи, че жалбоподателят също е отстранен незаконосъобразно от процедурата. Оценителната  комисия неправилно е констатирала, че само два от общо петте договора, посочени от участника в Декларация – справка и доказващи опит в този род дейност, са сходни с предмета на обществената поръчка. В резултат на това дружеството е било лишено от възможността да представи допълнителни документи по плик № 1 за други договори, изпълнени от него.

 КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в плик № 1 „Документи за подбор” съгласно мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Добрич, 30.7.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Добрич за обявяване на класирането и участника, избран за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект №DIR-5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич“, финансиран от ОПОС 2007-2013“. По жалбата на „Финанс Одит“ ДЗЗД проучването показа, че кандидат, избран за изпълнител на обществената поръчка, Обединение „Европроект одит Добрич“, не е подал офертата си съгласно изискванията на ЗОП. Има неяснота дали обединението или „Римеса одит“ ЕООД - дружество, част от него, е участник в процедурата. По тази причина КЗК счита, че офертата, подадена от този кандидат, е следвало да бъде предложена за отстраняване, а не допусната до оценяване и класиране. На следващо място производството установи, че експертът – одитор, предложен от другата заинтересована страна, „АФА-ВОК“ ДЗЗД, гр. София, не отговаря на изискването за наличие на определено образование в областта на информационните технологии. Констатираното е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение, доколкото на участника не е указано да приведе офертата си в съответствие с изискванията на възложителя.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Казанлък, 30.7.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Казанлък, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на улици в гр. Казанлък, населените места и общинската пътна мрежа през 2013 г. по 25 обособени позиции".

Проучването по преписката установи, че оценителната комисия не е изпълнила задължението си да уведоми участниците за липсващи документи от Плик №1 от офертите. Съгласно ЗОП, комисията уведомява кандидатите с протокол относно наличието и редовността на представените от тях  документи, като допълнително изисква липсващите.

КЗК счита, че неизпълнението на задълженията на комисията, в резултат на което участникът „Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС” АД е бил отстранен, представлява съществено нарушение на процедурата, което води до отмяна на решението за избор на изпълнител.

Комисията връща процедурата на последния законосъобразен етап - преценка на допустимостта на документите от Плик № 1 - при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ловеч, 30.7.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Ловеч за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри и офис техника за нуждите на община Ловеч“. По жалбата на „Дартек4 ООД проучването установи, че техническите оферти на класираните на първо, второ и четвърто място участници – „Перун ККБ“ ЕООД, гр. Благоевград, „Випимекс“ ООД, гр. Плевен, и „Стантек“ ЕООД, гр. София, не отговарят на изискванията на възложителя, тъй като са предложили техника с параметри, различни от изискванията на документацията. В тази връзка оценителната комисия е следвало да отстрани кандидатите от процедурата, вместо да ги допуска до класиране. Относно офертата на „Стемо“ ООД събраните доказателства по преписката не показват категорично дали класираният на 3-то място участник отговаря на предварително обявените условия. КЗК намира, че помощният орган следва да поиска допълнителни разяснения и доказателства от участника, за да установи дали техническата оферта на „Стемо“ ООД отговаря на изискванията на възложителя.

КЗК връща процедурата за възлагане на обществената поръчка от етап разглеждане на документите в Плик № 3 съобразно мотивите, изложени в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Тервел, 30.7.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Тервел за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Разширение и реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Тервел”, открита с Решение № 340/ 10.08.2012г. на възложителя. Производството установи, че при връщането на процедурата за ново разглеждане, комисията за оценка и класиране на офертите не е разбрала указанията на КЗК и наново е изискала документи за съответствие с изискванията на възложителя от участник, за който вече е констатирано, че не отговаря на условията за допустимост. Вместо да  предложи Консорциум „Пътно строителство – Арема Тервел 2012“ за отстраняване от процедурата, комисията е изискала и разгледала нови документи с цел доказване на квалификацията на ключов експерт. След като установи, че и офертата на жалбоподателя ДЗЗД „Енбио - Тервел” не отговаря на минималните изисквания на възложителя за необходима квалификация, КЗК намира, че е налице несъответствие на всички подадени оферти с предварително обявените условия от възложителя.

В съответствие с установеното, Комисията връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата, тъй като няма оферта, която да отговаря на изискванията от документацията за участие.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Долни Чифлик, 31.7.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Долни Чифлик, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Долни Чифлик, Община Долни Чифлик“. По жалбата на „Миг-Маркет“ ООД проучването показа, че оценителната комисия не е мотивирала преценката си защо счита за неприемлива писмената обосновка на участника по отношение предложения срок за изпълнение. В протокола не се съдържа информация, от която да може да се направи заключение, че помощният орган е осъществил цялостен анализ на всички факти и обстоятелствата, изложени в шест точки в представената от участника обосновка. Комисията е обсъдила и приела за нереален само един фактор от посочените от жалбоподателя, без да е разгледала другите изброени обстоятелства. КЗК намира изложените от страна комисията мотиви за непълни, недостатъчни и некореспондиращи с изложеното в обосновката, а възраженията на жалбоподателя в тази насока за напълно основателни. Порокът в работата на оценителната комисия се е отразил и върху законосъобразността на обжалваното решение на възложителя.

КЗК връща процедурата от етап ново разглеждане на документите в Плик № 2 от офертите на участниците при спазване на мотивите, изложени в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Перущица, 02.8.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Перущица за обявяване класирането на участниците и определянето на изпълнител на обществена поръчка по открита процедура с предмет „Изпълнение на СМР, консервация и реставрация на обект „Картинна галерия - Даново училище“, финансирана по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 година, подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. КЗК установи, че класираният на първо място участник, Консорциум „Бибов Ренесанс“, с участници „Бибов и Ко“ ООД и „Ренесанс-2006“ ООД, не е представил за второто дружество удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя, копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен, и валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”. Съгласно договора за консорциум и разпределението на конкретните дейности между партньорите, участникът е следвало да представи изискуемите документи и за двамата съдружници. В случая е налице неизпълнение на предварително поставени от възложителя изисквания, поради което комисията е следвало да поиска допълнително представяне на липсващите документи. Неизвършвайки посочените действия, помощният орган на възложителя е нарушил процесуалните правила и незаконосъобразно е допуснала до по нататъшно участие в обществената поръчка Консорциум „Бибов Ренесанс“.

КЗК връща процедурата от етап проверка на допустимост на документите в Плик № 1 при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Хисаря, 02.8.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на  кмета на община Хисаря с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект „Развитие на културно туристическите атракции на територията на община Хисаря”“. Проучването установи, че оценителната комисия е приложила неправилно методиката за оценка на офертите, в резултат на което липсват обосновани мотиви за присъдените оценки по показател П2 – техническо предложение, в частта по подпоказател А – „Технологична последователност на строителните процеси”. В протокола от работата на комисията се съдържа кратко описание на техническите оферти на участниците, което твърде общо пресъздава предложенията на отделните кандидати и не става ясно въз основа на какви конкретни  данни комисията е  присъдила съответния брой точки. Комисията е следвало да отрази конкретните предложения по отделните етапи на изпълнение на поръчката - описание на видовете СМР и тяхната последователност, организацията и подхода за изпълнение на поръчката, защото именно това са факторите в методиката, които влияят върху крайната оценка.

КЗК връща процедурата от последното законосъобразно действие -  разглеждане и оценка на техническите оферти от Плик № 2 на допуснатите участници при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, 12.8.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на заместник-кмета на Столична община за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на паркове, градини, зелени площи към градски магистрали, алейни насаждения и дървесна растителност за 2013 – 2016 по обособени позиции”, в частта й по обособена позиция № 40, по жалбата на Консорциум „Евъргрийн София 2013” ДЗЗД, гр. София.

Производството установи, че участникът „Комунална техника” ЕООД, класиран на първо място по обособена позиция № 40, не е предвидил необходимите ресурси (изискуемото количество вода) за изпълнението на манипулацията „Поливане с водоноска – трева, цветни фигури”.

 

КЗК счита, че тъй като в предложението на дружеството не е предвидено изпълнението да става с необходимото съгласно ТНС 9-195 количество вода, то  въпросното обстоятелство се явява самостоятелно правно основание за неговото отстраняване от процедурата по съответната обособена позиция.

Комисията връща процедурата от етап разглеждане на ценовите предложения на участниците при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Марица, 13.8.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община кмета на община Марица - област Пловдив, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на улична мрежа  и общински пътища на територията на община Марица" с три обособени позиции.

Производството установи, че жалбоподателят "Пътища Пловдив" АД е изпълнил изискванията на възложителя за наличие на  акредитирана изпитвателна лаборатория. КЗК приема, че възложителят не е следвало да отстранява участника от процедурата, а да го допусне до по-нататъшно участие, тъй като е представил всички изискуеми по документация документи.

Комисията връща процедурата от етап разглеждане и проверка на документите от Плик №1 на жалбоподателя "Пътища Пловдив" АД при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, 22.8.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на Столична община за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на паркове, градини, зелени площи към градски магистрали, алейни насаждения и дървесна растителност за 2013 – 2016 по обособени позиции”, в частта за обособена позиция № 29 и решение на зам.-кмета на Столична община за прекратяване на горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка, в частта за обособена позиция № 29.

По жалбата на „Грийн ланд дизайн” ЕООД, София, производството установи, че решението за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция е незаконосъобразно, тъй като ценовото предложение на участника отговаря на условията на възложителя.

Жалбоподателят е изпълнил изискването да представи анализ за формиране на единичните цени на видовете манипулации за съответната позиция, като разходните норми са изчислени коректно.

КЗК връща процедурата по обособена позиция № 29 на етап разглеждане на документите на участниците от плик № 3.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Тутракан, 11.9.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Тутракан за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на текущи и аварийни ремонти на сгради, собственост на община Тутракан”.

КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателя, че оценителната комисия е заседавала в незаконен състав поради неприсъствието на назначения външен експерт. Съгласно ЗОП, при провеждане на всички заседания и при всички свои действия, комисията за провеждане на процедурата следва да приема решенията си в пълен състав, състоящ се от нечетен брой членове, като при невъзможност някой от членовете да присъства, възложителят следва да назначи друг член или външен експерт.

КЗК приема, че заседанията на комисията са проведени в незаконосъобразен състав, поради което констатациите на помощния орган не следва да се приемат за валидни.

Комисията връща процедурата от етап разглеждане на офертите на участниците при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Своге, 12.9.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Своге за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в община Своге, извозването и депонирането им до регионално депо Костинброд”.

Проучването показа, че е налице несъответствие между срока за изпълнение на поръчката, посочен в обявлението и отбелязания в документацията за участие. Съгласно ЗОП, обявлението за обществената поръчка задължително трябва да съдържа информация за срока на изпълнение на поръчката, като същият следва да е съобразен и да е идентичен с този от документацията за участие.

Като второ нарушение на закона КЗК счита допълнително разширения предмет на поръчката, различен от обявения, в който възложителят е предвидил изпълнителят, наред с дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, да извършва и почистване на улиците и площадите на територията на община Своге. Освен това, възложителят е поставил условие почистването да бъде за сметка на изпълнителя. По този начин е нарушено основното изискване на законодателя, съгласно което договорът за обществена поръчка трябва задължително да е възмезден.

На следващо място производството установи, че възложителят незаконосъобразно е изискал от участниците да декларират, че не са обявени за виновни за неизпълнение на задължения по сключени предходни договори за обществени поръчки.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Нови пазар, 16.9.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Нови Пазар, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет "Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Нови Пазар до регионалното депо за неопасни отпадъци в гр. Шумен, кв. "Дивдядово".

Проучването установи, че назначената от възложителя оценителна комисия е съставена незаконосъобразно и не съдържа необходимия нечетен брой членове, поради което решенията на помощния орган на възложителя са незаконосъобразни. В комисията е включен консултант, който по закон е лице без право на глас. Консултантите не участват в гласуванията и във вземането на решения за отстраняване или допускане до оценяване на подадените оферти, като дават само експертни становища, върху чието съдържание възложителят не може да влияе.

КЗК връща процедурата от етап назначаване законосъобразен състав на оценителната комисия при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Костенец, 16.9.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Костенец за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Консултиране, свързано с изпълнение и отчитане на дейностите по проекта и предоставяне на правни услуги при изпълнение на проект 23/321/01152 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Костенец”.

Производството установи, че комисията за провеждане на процедурата не е мотивирала решенето си да приеме подробните писмените обосновки на участниците, дали с над 20 на сто по-благоприятно предложение от останалите оферти по показател П1 - срок за изготвяне на три вида тръжни документации по реда на ЗОП.

Проучването показа, че оценителната комисия не е разгледала всяка от представените писмени обосновки поотделно, а ги е приела на общо основание поради посочени обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка и голям практически опит на участниците. По този начин комисията не е изложила конкретни, относими и ясни мотиви, каквото е изискването на ЗОП, което от своя страна води до незаконосъобразност на действията и решенията на помощния орган на възложителя.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на представените писмени обосновки съобразно мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Севлиево, 18.9.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Севлиево за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Севлиево при управлението на проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево“.

КЗК приема, че решението на възложителя за избор на изпълнител е незаконосъобразно, тъй като оценителната комисия не е посочила обективни мотиви за оценяването на техническото предложение на класирания на първо място участник „Рила Консулт“ ЕООД. Липсата на мотиви, различни от описаното в методиката за оценка, съставлява съществено нарушение и е основание за отмяна на обжалваното решение.

Законът за обществените поръчки гласи, че Комисията за защита на конкуренцията не отменя решението за определяне на изпълнител, а налага санкция в размер 10 на сто от стойността на сключения договор, когато договорът е сключен при допуснато предварително изпълнение на решението за класиране и е установено нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител.

В настоящият случай са налице изпълнение и на двете хипотези. Предвид обстоятелството, че сключеният договор е на стойност 523 000,00 /петстотин двадесет и три хиляди/ лв. без ДДС, за КЗК е налице законово задължение на основание чл. 122г, ал. 4 от ЗОП да наложи санкция на възложителя в размер 10 на сто от стойността на сключения договор.

КЗК налага имуществена санкция на община Севлиево в размер на 52 300,00 /петдесет и две хиляди и триста/ лева.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ардино, 26.9.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на Ардино за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на консултантски услуги по управление и мониторинг на проектите: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа”, „Утвърждаване на здравословен начин на живот и създаване на условия за занимания и спорт на населението, туристите и хората с увреждания в Община Ардино” и „Подобряване на средата на живот в Община Ардино чрез разработване на интегриран план за обновяване на гр. Ардино, с. Горно Прахово, с. Брезен, с. „Чубрика, с. Млечино”.

По жалбата на „Ардино ЕТЕ” ДЗЗД, гр. София, производството показа, че комисията за провеждане на процедурата не се е аргументирала със собствени мотиви при оценяване на техническите предложения на участника. В тази връзка не става ясно кои елементи от офертата комисията е преценила, че не отговарят на изискванията на възложителя.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценяване на техническите предложения на участниците при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Сливен, 26.9.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Сливен за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Експлоатация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци с.Сотиря, община Сливен”.

Проучването установи, че е налице противоречие между обявлението и документацията за участие по отношение на относителната тежест на трите показателя за комплексна оценка на офертите. Съгласно ЗОП, конкурсната комисия оценява офертите съобразно методиката, а възложителят я прилага без да я променя, поради което КЗК приема, че са налице нарушения при откриване на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията на обществената поръчка.

КЗК счита, че допуснатите пороци в методиката за оценка са съществени и се отразяват и върху законосъобразността на оспореното решение за избор на изпълнител, което прави невъзможно връщането на процедурата на етап нова оценка на офертите.

Също така е недопустимо документацията, която се предоставя за закупуване от участниците, и тази, която възложителят представя в производството, да съдържат различна и противоречива информация, както е в настоящия случай.

КЗК преписката на възложителя за прекратяване на процедурата.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Враца, 26.9.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Враца за класиране и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на две туристически атракционни влакчета” по проект „Леденика – туризъм без сезони”, финансиран по ОПРР 2007-2013.

Проучването установи, че оценителната комисия е нарушила разпоредбите на ЗОП при разглеждане на техническото предложение на класирания на първо място участник, Консорциум „Еврогеймс” ДЗЗД.

Комисията е предоставила възможност на кандидата да допълни техническата си оферта, което е незаконосъобразно. Вместо да отстрани участника от процедурата, след като е констатирала, че е представил единствено декларация за съответствие на влакчетата с нужните стандарти, без да конкретизира на кои норми, стандарти и директиви отговарят, помощният орган на възложителя е допуснал дружеството да предостави нови декларации за съответствие на оборудването с изискванията на техническата спецификация.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите на участниците от плик № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Годеч, 30.9.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Годеч за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на улици в град Годеч, основен ремонт на Общинска пътна мрежа ІV клас в община Годеч“.

Проучването установи, че комисията за провеждане на процедурата е изложила формални мотиви при оценяване на двата подпоказателя на техническото предложение на участниците – „Технологична последователност на строителните процеси” и „Управление на риска“. Членовете на комисията са присъдили оценки съгласно оповестената методика, без да посочат своите аргументи съобразно съдържанието на офертите.

КЗК приема, че по този начин оценителната комисия е издала протокол, от който не става ясно въз основа на какви доказателства е достигнала до определения брой точки, поради което този акт на конкурсната комисия се явява немотивиран.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения от плик № 2 на офертите при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Свищов, 01.10.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на заместник-кмета на община Свищов от 30.07.2013 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за проектиране и строителство (инженеринг) на ПСОВ и главен довеждащ колектор и осъществяване на авторски надзор по проект: „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов”.

Проучването установи, че класираният на първо място участник ДЗЗД „ИСА Инвест Свищов”, гр. София, не отговаря на условията на възложител

КЗК счита, че кандидатът е следвало да бъде отстранен от участие в процедурата, тъй като в представената техническа оферта и таблиците към нея, посочваща разходите на електроенергия за технологични нужди, са налице несъответствия и некоректни изчисления, водещи до промяна на посочената консумация на електрическа енергия от страна на технологичното оборудване – пречиствателни помпи.

КЗК връща преписката на възложителя за издаване на решение за прекратяване на процедурата, тъй като подадените оферти не отговарят на условията за участие в обществената поръчка.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, 01.10.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на зам.-кмета на Столична община за класиране на участниците и определяне на изпълнители в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддържане на градини, зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на Столична община за 2013-2016 г. по обособени позиции”, в частта по обособена позиция № 2 – Зона № 2 –Красно село; обособена позиция № 5 „Зона № 5”- район „Оборище” и обособена позиция № 7 „Зона № 7” – район „Подуяне”, във връзка с изложените твърдения в жалбите на Консорциум „Евъргрийн София” и „БКС Кремиковци - 98” ООД.

Проучването установи, че по втора, пета и седма обособени позиции избраният за изпълнител участник „Цветомания” ЕООД е представил ценово предложение, което не отговаря на условията на възложителя, тъй като е допуснал грешка при изчисляване на общата стойност, която предлага за дейностите по тези позиции. Оценителната комисия съответно е трябвало да отстрани участника от процедурата, вместо да го допуска до класиране.

КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на ценовите оферти на „Цветомания” ЕООД за съответствие с предварително поставените изисквания по втора, пета и седма обособени позиции.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Видин, 02.10.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Видин за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка (обекти на социални, здравни дейности и детски градини, както и филиали на детски градини) на територията на община Видин през 2012 г. и 2013 г. с обособени позиции: 1 - хляб и хлебни изделия; 2 - пакетирани и консервирани хранителни стоки; 3 - мляко и млечни продукти; 4 - месо и месни продукти; 5 - риба и рибни продукти; 6 – плодове и зеленчуци; 7 - яйца; 8 - кисело мляко и плодове за децата в подготвителните групи в детските градини на територията на община Видин, както и в детска градина в гр. Дунавци”, в частта за обособена позиция № 2.

Производството установи нарушение при допускането до по-нататъшно участие в процедурата на избрания за изпълнител кандидат „ФРУКТ-Н” ООД, гр. София, поради повторно непредставяне на документация, заложена в условията за откриване на обществената поръчка, след като процедурата е била върната веднъж от КЗК.

От приложените по преписката допълнително представени от дружеството документи е видно, че участникът не е представил доказателства съгласно „Техническата спецификация” за всички продукти по обособена позиция № 2 – „Пакетирани и консервирани хранителни стоки”, част „Консерви”, че консервираните продукти не съдържат консерванти, оцветители и подсладители.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на допълнително представените документи от участника „ФРУКТ-Н” ООД в съответствие с изискванията на закона и мотивите в  решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Видин, 02.10.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Видин за обявяване на класирането и участника, избран за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции“, в частта по обособени позиции 1 и 3.

Производството установи, че протоколите от работата на комисията не са мотивирани. Аргументите на комисията за поставените оценки по два от подпоказателите от техническите оферти Т1 и Т2 не представляват собствен анализ на предложенията и обосноваване на присъдените точки, като индивидуални мотиви са изложени само по подпоказател Т4.

Според КЗК, комисията е издала протокол, от който не става ясно въз основа на какви доказателства, съдържащи се в офертите на участниците, е достигнала до определения брой точки и кои обстоятелства по предложенията обуславят присъдените оценки.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Долна баня, 03.10.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Долна баня за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително монтажни работи по проект „Развитие на спорта в община Долна баня - реконструкция и доизграждане на спортен комплекс в гр. Долна баня”.

Производството установи нарушения в условията за откриване на обществената поръчка.

КЗК счита за незаконосъобразно изискването участниците да представят банкова референция, удостоверяваща, че даденият кандидат е лоялен клиент. Условието не би могло да докаже икономическия потенциал на участника, а единствено, че е имал продължителни и изрядни финансови взаимоотношения с конкретна банка. По тази причина разглежданото изискване противоречи на ЗОП и необосновано ограничава участието на лица в обществената поръчка.

На второ място КЗК намира за ненужна допълнителна административна тежест изискването участниците да разполагат със средно-списъчен състав за годината, предхождаща тази на подаване на офертата, не по-малко от 30 работници. В случая е налице припокриване на изискванията за установяване на броя работници и служители, с условия, подлежали на доказване и при регистрацията пред Централния професионален регистър на строителя.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Белица, 03.10.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Белица за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на основен ремонт, текущ ремонт и превантивно и текущо поддържане на общинските пътища и улиците в населените места на територията на община Белица за периода 2013-2017год.“

Производството установи, че заложената от възложителя методика за определяне на комплексната оценка на офертите по показател П1 – „Предложение за технология за изпълнение на строителството“ дава възможност за прекомерен субективизъм при определяне на комплексната оценка на участниците. Налице е предпоставка за значителна свобода на интерпретацията от страна на членовете на комисията при присъждането на точки в изключително голям диапазон, което от своя страна води до неефективен последващ контрол на оценките.

По отношение на показател П2 – „Сумата от предложените от участника единични цени за съответните видове работа“ КЗК намира, че методиката за оценка предполага избиране за изпълнител на обществената поръчка на участник, чиято оферта не е икономически най-изгодна.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Карлово, 03.10.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на заместник-кмета на община Карлово за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа в гр. Карлово, вкл. две обособени позиции: обособена позиция 1 „Инженеринг за доизграждане и модернизация на ГПСОВ на гр. Карлово, включващ работно проектиране, СМР, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на персонала и тестване на оборудването“ и обособена позиция 2 „Доизграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежа на гр. Карлово“.

Производството установи, че съставът на оценителната комисия е незаконосъобразен, тъй като включените членове не притежават необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета на поръчката. Само едно лице притежава професионален опит съобразно част от предмета на поръчката, което според КЗК е крайно недостатъчно.

Незаконосъобразният състав на помощния орган на възложителя се е отразил и върху присъдените оценки на участниците по техническия показател. В мотивите за извършеното оценяване комисията е преповторила части от предварително обявената методика за оценка, без да изложи собствени мотиви, което е в нарушение на изискването за мотивирано и обосновано оценяване на предложенията.

КЗК връща процедурата на етап назначаване състав на оценителната комисия съобразно мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Враца, 09.10.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Враца за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по предварителна обработка (сортиране) на смесени битови отпадъци”.

По жалбата на „Екопак България” АД проучването установи, че при формулиране на условията за подбор, възложителят е поставил изисквания, които дават предимство на едни участници и необосновано ограничават други в обществената поръчка.

КЗК счита, че възложителят необосновано е изключил от обхвата на поставените условия за икономическо състояние и технически възможности представяне на опит от дейност с код 15.01 - предварителна обработка (сортиране) на отпадъци от опаковки, тъй като се явява сходна на дейност с код 20 03 01 - предварителна обработка (сортиране) на смесени битови отпадъци съгласно Наредба № 3/2004, която е заложена в документацията за участие.

Комисията е на мнение, че по този начин необосновано се ограничават участници в процедурата, които имат изпълнени договори за сортиране на битови отпадъци, които не попадат в код 20 03 01.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Враца, 09.10.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Враца за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на специализиран софтуер, дизайн и експониране на подземен атракцион в пещера Леденика“

Производството установи, че оценителната комисия не е спазила установения ред в Закона за обществените поръчки за провеждане на процедурата, като е подписала само част от документите, съдържащи се в техническите предложения на участниците от Плик № 2.

КЗК приема, че помощният орган на възложителя е извършил съществено нарушение, което не може да бъде поправено с повтаряне на процедурата, тъй като законът изисква подписване на документите в момента на отваряне на офертите, преди запознаване на комисията с тяхното съдържание. Избирателното подписване на страници от техническите предложения на участниците в процедурата създава възможност за евентуална подмяна на документация и е грубо нарушение на процедурните правила.

Комисията връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, 09.10.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на район Младост – Столична община за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Охрана на общински учебни и детски заведения, детска кухня и център за семейно консултиране на територията на район „Младост“.

Производството показа, че при провеждане на процедурата оценителната комисия е допуснала съществени нарушения, изразяващи се в неправилно прилагане на методиката за оценка по подпоказател Г2 от техническото предложение – създадена система за контрол и помощ на охранителите.

КЗК установи, че офертата на избрания за изпълнител участник „Викинг - Николов“ ЕООД по този подпоказател не отговаря на изискванията на възложителя и неправилно е оценена с максималния брой точки.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Белоградчик, 10.10.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Белоградчик за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане за доразвиване и допълване на туристическите атракции на обект „Белоградчишката крепост”.

Проучването установи, че класираният на първо място участник „Ди Вен” ООД не отговаря на изискванията на възложителя, заложени в конкурсната документация. Кандидатът не е представил доказателства за изпълнени договор с предмет, сходен с обществената поръчка, като вместо договор за доставка и/или монтаж на туристическо атракционно влакче, е предоставил такива за доставка на влекачи и електрокари за промишлени цели.

Освен това участникът не е представил договор за извършена доставка или доставка и монтаж на съоръжения и/или оборудване за доразвиване и допълване на туристически атракции, което е друго задължително изискване на документацията за участие в обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор в офертите на участниците в съответствие с указанията в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Карнобат, 11.10.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Карнобат за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реставрация, консервация и експониране на крепост „Маркели“ и израждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели”.

Проучването установи, че при оценяване на офертите, комисията на възложителя не е направила кратко описание на техническите предложения на участниците, като по този начин е допуснала съществено нарушение на правилата на ЗОП. Нарушението е самостоятелно основание за отмяна на решението за избор на изпълнител, доколкото то е лишено от фактически основания за издаването си.

Тъй като не е ясно на какви обстоятелства почива поставената оценка на класирания на първо място участник „Маркели Карнобат” ДЗЗД, КЗК не може да осъществи и контрол по законосъобразност. При новото разглеждане на преписката протоколът на комисията следва да даде отговор на въпроса в каква степен офертите на участниците удовлетворяват изискванията на възложителя.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на офертите при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Стамболово, 16.10.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмет на община Стамболово за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на път HKV1170/III-505 Корен-Малък Извор/Кралево-Кладенец-Зимовина/III-5072, от км 0+000 до км 1+983 и от км 3+940 до км 9+124“.

Производството установи, че жалбоподателят „Агромах“ ЕООД е отстранен незаконосъобразно от процедурата на основание превишени гаранционни срокове на ремонтните дейности.

Възложителят е поставил ограничение, според което предложените гаранционни срокове в техническите оферти на участниците не трябва да са по-кратки или да надвишават указаните (в наредба от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България) минимални срокове пет пъти, като неспазването на това изискване води до отстраняване на участниците. В случая превишаване на минималните гаранционни срокове пет пъти би било налице, ако съответният участник е предложил над 10 години (при основни ремонти и рехабилитация на пътища от III клас), над 50 години (за ново строителство на съоръжения за пътища) и над 8 години  (при основен ремонт и рехабилитация на съоръжения).

Проучването показа, че предложението на „Агромах“ ЕООД отразява максималната горна граница, заложена от възложителя за посочените срокове, без да превишава поставеното ограничение. С оглед на това КЗК приема, че оценителната комисията е допуснала нарушение, като е заключила, че предложението на участника надвишава минималните гаранционни срокове пет пъти и го е предложила за отстраняване от участие.

КЗК връща процедурата от етап оценка на техническите оферти на участниците при спазване на указанията в мотивите на решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ловеч, 17.10.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Ловеч за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютри и офис техника за нуждите на община Ловеч“.

КЗК счита, че класираният на първо място участник „Стемо“ ООД не отговаря на изискванията на възложителя и е следвало да бъде отстранен от участие в процедурата. От предоставената документация е видно, че техническите параметри на видео картата (видео контролера) на лаптопа и проектора, предложени от Стемо, не отговарят на параметрите в документацията за участие.

Комисията връща процедурата за ново разглеждане и оценка на техническите предложения при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Средец, 17.10.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Средец за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Почистване и укрепване на коритото на река Крива река и участък от коритото на река Факийска в регулацията на село Факия, община Средец, за предотвратяване на наводнения”.

Производството установи, че помощният орган на възложителя е допуснал нарушения на процедурните правила, разписани в ЗОП.

На първо място, комисията за провеждане на процедурата не е изискала писмена обосновка за предложения гаранционен срок от класирания на първо място участник Обединение “Каро Билд – 2012” и от „Пътстрой –Варна” ЕООД гр. Варна. Нарушението е достатъчно основание за отмяна на решението за класиране и избор на изпълнител.

На второ място, комисията не е мотивирала защо не приема изисканата от жалбоподателя ЩРАБАГ ЕАД обосновка по показателя срок за изпълнение на поръчката. Проучването показа, че в протоколите от работата на комисията се съдържат констатации и решения по отношение на техническото предложение на дружеството, които не се отнасят по същество до представената писмена обосновка от страна на дружеството.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Пловдив, 23.10.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Пловдив за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изработване на подробен устройствен план за регулация и застрояване на (ПУП-ПРЗ) на част от Северната индустриална зона с части от квартал „Захарна фабрика”, кв. „Хармани и Айгъри”, кв. Артерия Аерогара” – район Северен, гр. Пловдив”.

Проучването установи, че оценителната комисия не е изпълнила задължението си да изложи кратко описание на техническите предложения на участниците. Липсата на мотиви за поставените оценки е самостоятелно основание за отмяна на решението на възложителя за избор на изпълнител и възпрепятства КЗК да извърши контрол по законосъобразност във връзка с извършеното от комисията оценяване.

Производството също така показа, че участникът, избран за изпълнител, „Стройконтрол” ООД, не е изготвил изцяло предложението си в съответствие с Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (Наредба № 8 за ОСУСП). Спазването на наредбата е задължително условие при изготвянето на техническите предложения.

Комисията връща процедурата от етап разглеждане и оценка и на техническите оферти на участниците при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Попово, 30.10.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Попово,  с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на пътища от общинска пътна мрежа на община Попово, както следва: 1. Основен ремонт на път TGV 1127 Разград-Попово/Кардам от км. 0+860 до км 2+600; 2. Основен ремонт на път TGV 1139 с. Ковачевци от км. 0+000 до км 2+200“.

Проучването по преписката установи, че оценителната комисия не се е обосновала защо не приема подробната писмена обосновка на жалбоподателя „БКС-Горна Оряховица” АД във връзка с неговото по-изгодно ценово предложение за изпълнение на поръчката. Съгласно ЗОП, комисията за провеждане на процедурата е задължена да изиска подробна писмена обосновка от участник, направил предложение, което е с повече от 20% на сто по-благоприятно от средното предложение на останалите оферти.

В съответствие със своята трайна практика КЗК приема, че в случая лаконично изложените аргументи на комисията не могат да бъдат възприети за обосновани мотиви съгласно изискванията на ЗОП, от които да стане ясно дали изложените от участника обстоятелства са обективни и дали попадат ли в рамките на посочените в закона хипотези.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на офертите в съответствие с мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Челопеч, 31.10.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Челопеч за класиране на участниците в открита процедура за обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на участъци от съществуващи водоснабдителни, канализационни и комуникационни мрежи на с. Челопеч”.

Проучването по преписката установи, че оценителната комисия е отстранила незаконосъобразно жалбоподателя в процедурата, без да му даде възможност да представи допълнително документи, част от плик № 1, свързани с квалификацията на предложения координатор по безопасност и здраве в строителството.

Съгласно ЗОП, комисията изпраща на участниците протокола с констатациите за редовността на представените от тях документи в плик № 1. При констатирана липса или несъответствие на документацията спрямо изискванията на възложителя, на участника се предоставя възможност, в определен от комисията срок, допълнително да отстрани съответната нередовност.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в Плик № 1 при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ботевград, 31.10.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Ботевград за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Избор на изпълнител на СМР за доизграждане на улична канализационна мрежа на с. Врачеш, община Ботевград“.

Производството установи, че при провеждане на процедурата за избор на изпълнител, оценителната комисия е допуснала съществени нарушения, като не е изложила индивидуални мотиви при оценяване на показател П4 - предложени мерки за опазване на околната среда и не е дала кратко описание на техническите предложения по същия показател. В резултат на това комисията е издала протокол, от който не става ясно кои обстоятелства от предложенията на участниците обуславят присъдените оценки. По този начин се препятства възможността КЗК да прецени законосъобразността на оценяването и се нарушава принципа на ЗОП за прозрачност при  провеждането на обществени поръчки.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на техническите предложения в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Царево, 01.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Царево за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за СМР на проект „Рехабилитация на път BGS3284 от кръстовище с път ІІ-9 до с. Българи от км. 0+000 до км. 0+700, Рехабилитация на път BGS2283 от кръстовище с път ІІ-9 до с. Кости от км. 0+000 до км. 7+500”.

Производството установи, че възложителят е назначил незаконосъобразен състав на оценителната комисия. От издадената заповед за включените лица е видно, че нито един от членовете на помощния орган, както и външният експерт не притежават необходимите квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на обществената поръчка. За изпълнението на предвидените дейности в конкретната процедура е следвало възложителят да включи лице с квалификация строителен инженер по пътно строителство.

КЗК счита, че извършеното нарушение е съществено и води до незаконосъобразност на постановеното решение за класиране, поради което връща процедурата от етап назначаване състав на оценителната комисия съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Русе, 01.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Русе за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор, оценка на съответствието на инвестиционните проекти и изготвяне на технически паспорт на обект „Инженеринг (проектиране и строителство) за изграждане на канализационна и водопроводна мрежа и довеждащ колектор в кв. Средна кула и Долапи на гр. Русе””.

Производството установи, че възложителят е назначил незаконосъобразен състав на оценителната комисия. Като външен експерт в помощния орган е назначено лице, чиято квалификация не съответства на специфичния предмет на обжалваната поръчка - инженеринг на водопроводни и канализационни мрежи и извършването на строителен надзор при изграждането им. Същото важи за квалификацията и практическия опит на един от експертите в комисията. КЗК намира, че допуснатото нарушение е съществено, тъй като се отразява върху възможността на помощния орган да изпълни възложените му задачи, а именно – да разгледа и оцени по максимално обективен и прозрачен начин предложенията на участниците за изпълнение на поръчката.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Димитровград, 04.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Димитровград за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград, ликвидиране на микросметища и почистване на коритата на дерета и реки на територията на община Димитровград“.

Производството установи няколко незаконосъобразни условия в документацията за участие. На първо място, проучването показа, че в предмета на обжалваната поръчка неправилно са включени различни по вид дейности, които могат да бъдат предмет на самостоятелни процедури за възлагане на обществени поръчки. Смесването на различни видове стопанска дейност създава необосновани ограничения пред потенциалните участници, тъй като възложителят ограничава участниците само до такива, представляващи обединения. Предвид това, при новото откриване на процедурата, ако бъдат включени същите по вид стопански дейности, възложителят следва да ги обособи в отделни позиции, като даде възможност на потенциалните участници да подават оферти за всяка обособена позиция поотделно.

КЗК счита за неясно изискването участниците да представят „Копие от документа за регистрация или ЕИК, когато участникът е ЮЛ или ЕТ. В случаите, при които не е представен ЕИК, участниците да прилагат към своите оферти удостоверения за актуално състояние, като не отпада задължението за представяне на доказателства за регистрация. Съгласно закона, ако е посочен ЕИК, съдът, държавните и др. органи, вкл. банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър. При новото откриване на процедурата констатираната неяснота следва да се отстрани.

Също така Комисията намира за дискриминационно условието, според което участниците следва да разполагат с материално-техническа база на територията на Димитровград или на разстояние до 15 км. от града.  Формулирането на изискването препятства участието на лица, разполагащи с опит, кадрова и техническа обезпеченост за изпълнение на предмета на поръчката, които са в състояние да предложат необходимата организационна схема, но с база на различно отстояние. В случая въвеждането на такова техническо изискване е неоправдано, тъй като липсва специфична технология за изпълнение, която да налага ресурсът на изпълнителя да е на определено разстояние от мястото на изпълнение.

На следващо място проучването установи, че в методиката възложителят не определил ясно условията за получаване на максималния брой точки – 120. Не е конкретизирано какво се има предвид под „пълно и детайлно описание на организацията”. По същия начин неясно са разписани и условията за получаване на 60 точки.

В методиката също така е допусната аритметична грешка при сумиране на максималния брой точки, които следва да получат участниците при финансовата оценка. С оглед точното прилагане на формулите и формалния характер на правилата, регулиращи отношенията във връзка с възлагането на обществените поръчки, констатираната аритметична грешка следва да се отстрани при новото откриване на процедурата.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Карлово, 05.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на зам.-кмета на община Карлово за откриване на „открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии от областна и общинска транспортни схеми от квотата на община Карлово по обособени позиции”.

Производството установи няколко незаконосъобразни условия в документацията за участие.

На първо място проучването показа разминаване между обявените автобусни линии в техническата спецификация от документацията за участие и в обявлението за обществената поръчка. Тъй като обявлението е част от документацията за участие, е недопустимо да има разминавания между посочените в тях условия за провеждане на обществената поръчка.

КЗК счита, че с групирането на по-голям брой автобусни линии в една обособена позиция възложителят е ограничил участието на малки и средни дружества, които не биха могли да обслужват подобен обем маршрути. Разделянето на автобусните линии на самостоятелно обособени позиции би улеснило участието на повече лица и би създало по-голяма конкуренция при предлагане на услугата.

Комисията също така намира за ограничително условието включените автобуси за една автобусна линия да не могат да се използват за друга. КЗК намира, че с така заложените от възложителя условия се завишават прекомерно изискванията спрямо кандидатите в обществената поръчка и необосновано се ограничава участието на потенциални такива. Допуснатият порок е от категорията на съществените нарушения и води до незаконосъобразност на решението за откриване на процедурата.

На следващо място проучването установи, че определената методика за оценка на офертите е неприложима, тъй като формулата съдържа и трети показател, а за определянето на „икономически най-изгодна оферта” в методиката са посочени два показателя за оценка. При новото откриване на обществената поръчка, възложителят следва да посочи точни указания (формула) за определяне на комплексната оценка на офертите.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Казанлък, 06.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Казанлък за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали“, включваща три обособени позиции, в частта по обособена позиция № 2.

Проучването по жалбата на „Медия Синерджи“ ООД показа, че жалбоподателят разполага с необходимия екип за изпълнение на обществената поръчка, поради което КЗК счита, че комисията за провеждане на процедурата неправилно е приела, че офертата на жалбоподателя не отговаря на изискванията на възложителя.

Производството установи, че лицето, предложено за ръководител на екипа, има общ професионален опит минимум пет години по специалността, както и че предложеният експерт по интернет има участие в минимум един проект, финансиран със средства от ЕС.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите в Плик № 1 от офертите на участниците при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Стамболийски, 07.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Стамболийски за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителство на обект: „Интегриран проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на община Стамболийски”.

Проучването по жалбата на „Термикс ЕС” ООД показа, че липсват конкретни и ясни мотиви, от които да е видно защо оценителната комисия не е приела за обективна представената от участника писмена обосновка по отношение на предложения срок за изпълнение на поръчката. В тази връзка КЗК приема, че решението на възложителя за отстраняване на участника от процедурата съдържа противоречиви и необосновани мотиви, които не са подкрепени с фактически обстоятелства и са основание за отмяна на решението за избор на изпълнител в обществената поръчка.

На второ място производството установи, че ценовите оферти на участниците са отворени в нарушение на императивни правилата на ЗОП, без да има доказателства, че това е станало в присъствието на представителите на участниците. Извършеното е в нарушение на основните принципи за публичност и прозрачност, заложени в закона.

Тъй като са налице пороци при провеждане на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които същата е била открита, КЗК връща преписката на възложителя с указание за прекратяване на обществената поръчка на основание чл. 39, ал.1, т.6 от ЗОП.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Петрич, 11.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Петрич за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Инженеринг на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр. Петрич”.

По жалбите на СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ ЕООД и ОБЕДИНЕНИЕ ПЕТРИЧ 2013 проучването показа, че жалбоподателите са отстранени незаконосъобразно от процедурата на основание некоректно изчислена частичната себестойност на пречистената вода. В мотивите си оценителната комисия не е посочила конкретни аргументи защо приема, че жалбоподателите са направили погрешни изчисления.

Проучването по жалбата на СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ ЕООД също така показа, че техническото предложение на избрания за изпълнител участник КОНСОРЦИУМ „ХЕБ –ПЕТРИЧ”, в частта относно предложените мерки за опазване на околната среда, не отговаря на изискванията на възложителя съгласно одобрената методика.

По жалбата на ПСОВ ПЕТРИЧ ДЗЗД производството установи, че оценителната комисия незаконосъобразно е отстранила жалбоподателя от процедурата, като не е поискала разяснение за дейностите, които следва да изпълни всеки участник от обединението при изпълнение предмета на обществената поръчка. Впоследствие комисията не е разгледала допълнително представен анекс от дружеството в тази връзка. Пропускът на комисията да изиска и след това да разгледа съответния документ води до незаконосъобразност на действията по отстраняване на жалбоподателя от участие в процедурата.

КЗК счита за основателно също така твърдението на ОБЕДИНЕНИЕ ПСОВ ПЕТРИЧ 13 за незаконосъобразно отстраняване от процедурата. Не е ясно по какъв начин оценителната комисия е заключила, че документите на участника не доказват съответствие с минималните изисквания на възложителя и наличие на минимални технически възможности и квалификация, необходими за изпълнение на поръчката.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите на участниците в плик № 1 съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Димитровград, 12.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Димитровград, с което е открита обществена поръчка по „договаряне без обявление” с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на паркове, зелени площи и озеленяване на територията на община Димитровград, ликвидиране на микросметища и почистване коритата на дерета и реки на територията на община Димитровград”.

Производството установи, че не са налице основанията, предвидени в Закона за обществените поръчки, които да обосноват откриването на процедура на договаряне без обявление, а именно „възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия, породени от настъпване на събитие от извънреден характер, което възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати и за преодоляването на което не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление“.

След като разгледа мотивите на възложителя, с които е обоснована необходимостта от откриване на процедурата, КЗК счита, че нито едно от тях не попада в хипотезата на събитие от извънреден характер, поради което Комисията счита, че решението за откриването на процедурата на договаряне без обявление следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Асеновград, 14.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Асеновград за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания, обособени в самостоятелни линии и пакети от общинската и областна транспортни схеми“, в частта по обособени позиции № 2, № 3, № 4 и № 5.

Производството установи, че техническата оферта на избрания за изпълнител участник в обществената поръчка ДЗЗД „Стойчев и партньори“ е била променена, като оценителната комисия е приела и оценила предложението на кандидата според дадените допълнително разяснения. Промяната на техническото предложение е незаконосъобразно и нарушава принципите за публичност, прозрачност и равнопоставеност, заложени в ЗОП.

Проучването също така показа, че никъде в документацията по процедурата няма конкретни и ясни изисквания спрямо начина на остойностяване от участниците на заложените „социални облекчения и предложения“ при превоза на пътници, както и законосъобразен метод за оценка на предложенията на кандидатите в тази връзка. Установеният порок не може да бъде поправен, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, поради което КЗК счита, че обжалваното решение следва да бъде отменено и преписката да бъде върната на възложителя за прекратяване на процедурата по възлагане на обществената поръчка.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, 15.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на Район „Възраждане” към Столична община за класиране на участниците и избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински детски заведения на територията на район „Възраждане”, по обособени позиции: Обособена позиция 1 – Плодове и зеленчуци Обособена позиция 2 – Тестени и хлебни изделия Обособена позиция 3 – Млечни и месни продукти и бакалия.

Производството установи, че включеният външен експерт в състава на оценителната комисия не е представил никакви доказателства, удостоверяващи придобит опит в областта на предмета на поръчката – доставка на храни за детски заведения. Съгласно ЗОП, външният експерт следва да има квалификация в съответствие с предмета на поръчката, което в настоящия случай не е спазено и е довело до незаконосъобразен състав на комисията за провеждане на процедурата.

КЗК връща процедурата на етап назначаване на конкурсна комисия при спазване на мотивите в решението. Новоназначената комисия на възложителя следва да оцени техническите предложения, като приложи точно утвърдената методика, относно точките, които присъжда и да изложи конкретни мотиви към направените от участниците предложения.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Белослав, 18.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Белослав за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по организация и провеждане на събития във връзка с изпълнението на дейности по проект „Промоционална кампания на риба и рибни продукти”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № 180/16.04.2013 г. по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013”.

Проучването на КЗК установи, че при оценяване на техническите предложения на участниците конкурсната комисия не е направила кратко описание на офертите, в съответствие с изискванията на ЗОП, и не е изложила мотиви, които да кореспондират със заложените от възложителя критерии за оценяване по всеки показател от офертите. Липсата на адекватни аргументи при оценяване на техническите предложения се явява съществен порок в процедурата за възлагане на обществена поръчка, който рефлектира и върху крайния акт на възложителя.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ямбол, 18.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Ямбол, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет “Избор на изпълнител за извършване на одит по проекти на община Ямбол, финансирани от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, в частта му по обособена позиция № 1.

Проучването установи, че офертата на класирания на първо място в процедурата СОП „Такс акаунт” ООД не отговаря на заложените от възложителя изисквания за допустимост. Процедурата следва да бъде върната за ново разглеждане на документите за подбор на кандидата, като от него бъдат изискани доказателства, че отговаря на изискването „Минимум 3 успешно приключили проекта през последните 3 години“.

КЗК приема за основателно твърдението на жалбоподателя ДЗЗД „Финанс одит” гр. София, че не съответстват на изискванията на възложителя представените от СОП „Такс акаунт” ООД доказателства за опит на „ръководителя екип” в поне 2 проекта с предмета на поръчката и за опита на „експерт одитора в областта на системите за управление и контрол в публичния сектор”.

Комисията установи, че предложеният „експерт одитор” от кандидата не отговаря на изискването „да има опит при извършване на одитни услуги на поне 1 проект с предмет, предмета на поръчката”.

На следващо място производството установи, че по отношение оферирания от СОП „Такс акаунт” ООД „експерт инженер” не са представени доказателства за опит в инфраструктурни проекти. Участникът следва да докаже, че предложения от него специалист отговаря на изискването „да има минимум 3 години опит в областта на строителство и/или строителен надзор на инфраструктурни обекти”.

Също така, от представените доказателства за изпълнени договори от участника, съгласно Образец № 11 се установи, че нито един от тях не съответства на изискването на възложителя, тъй като не касаят „Извършване на одитни услуги на инфраструктурни проекти”.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Шумен, 19.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Шумен за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – етап 2 в рамките на проект № DIR – 51011116-23-65 Интегриран воден цикъл за град Шумен - Етап 2, ОП „Околна среда” 2007-2013 г.”

Производството установи незаконосъобразност при формиране състава на комисията за провеждане на процедурата. Назначеният състав е от седем души, от които четирима външни експерти. Съгласно изискванията на ЗОП, в случай че възложителят се възползва от възможността да привлече като членове на комисията външни експерти, същите следва да бъдат включени в списъка на Агенцията по обществени поръчки и да имат квалификация в съответствие с предмета на поръчката. Видно от приложените към преписката документи, само двама от привлечените външни експерти отговарят на съответните изисквания, а другите двама не са включени в списъка, поддържан от АОП. Неизпълнението на това условие е съществено нарушение на процедурата, което води до незаконосъобразност на крайния акт на възложителя.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на оценителна комисия съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ловеч, 19.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Ловеч за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на строителни и монтажни работи за реставрация, консервация и социализация на паметници на културата в рамките на проект „Подкрепа за развитие на туристически атракции в община Ловеч, подобект Стара градска баня „Дели хамам“, подобект Средновековна крепост „Хисаря“, гр. Ловеч“.

Производството установи незаконосъобразност при формиране състава на комисията за провеждане на процедурата по отношение включения външен експерт. КЗК счита, че представените от възложителя доказателства за придобит практически опит от съответния специалист в сфера, различна от предмета на разглежданата обществена поръчка, и наличното образование - икономист-педагог, не осигуряват на външния експерт възможност да извърши едно обективно и компетентно разглеждане и оценяване на офертите на участниците.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти при съобразяване с приложимите разпоредби на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Велико Търново, 21.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Велико Търново за откриване на обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” по договорните УСЛОВИЯ на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно–монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга)“.

Производството установи няколко незаконосъобразни услови в документацията за участие в обществената поръчка.

КЗК приема за основателно твърдението на жалбоподателя „Геотехмин” ООД, че включеният в методиката за оценка показател П3 „Обезщетение за забава“ е в нарушение на правилата на ЗОП, тъй като не е свързан с предмета на обществената поръчка.

Като следващо нарушение Комисията приема възможността за едностранно прекратяване на договора без предизвестие от възложителя при съзнателно нарушение или опит за нарушение от изпълнителя, без това да дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на участника.

КЗК счита за незаконосъобразно условието, заложено във финансовите изисквания към участниците, според което изпълнителят трябва да възстанови направените плащания от възложителя в случаите, когато по вина на изпълнителя разходите, направени от възложителя не бъдат възстановени съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ. Комисията намира, че условието е незаконосъобразно, тъй като се ангажира финансовата отговорност на изпълнителя на база на договорно правоотношение, по което последният не е страна и съответно не поема задължения.

КЗК счита, че е налице нарушение, което може да доведе до дискриминация на участниците по отношение изискването към свързаните лица, които следва да попълват декларации по чл. 47, ал.5 от ЗОП. В случая кръгът на свързаните лица е незаконосъобразно разширен, като са включени и контролните органи на дружествата, които не би трябвало да попълват декларации съгласно ЗОП.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Стрелча, 21.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Стрелча за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на строителен надзор и упражняване на контрол по изпълнение на СМР по реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа, финансирана по ПРСР съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13/321/00049, сключен между община Стрелча и ПРСР”.

Проучването на КЗК установи, че жалбоподателят „Техностройконтрол” ООД е отстранен незаконосъобразно от участие в процедурата, като оценителната комисия не е приела писмената обосновка на дружеството относно предложения срок за предаване на обекта.

Доказателствата по преписката показват, че писмената обосновка е представена в нужния срок, но е върната, без да бъде разгледана и без посочване на основание. Констатираното нарушение е съществено и самостоятелно основание за отмяна на решението за избор на изпълнител. При новото разглеждане на преписката оценителната комисия следва отново да изиска обосновката на участника.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Варна, 22.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Варна за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на община Варна“ по 8 обособени позиции.

В настоящия случай възложителят изтъква като неотстранимо нарушение на процедурата липсата на дефиниция на понятието „реакция” във връзка с показател К2 - „Срок за реакция при предявени от Възложителя рекламации по отношение на количеството и качеството на доставените хранителни продукти“ - с 20% тежест при оценяване на офертите.

Проучването установи, че в случая е налице законосъобразна методика, тъй като техническите предложения на участниците по срока за реакция, независимо от ниските предложени стойности, са оценяеми и може да бъде приложена заложената формула за изчисление по този показател. Наред с това, възможността за обективно изпълнение на предложените срокове е предмет на отговорност на самите участници, в случай на избор за изпълнител. С оглед на това КЗК приема, че липсата на дефиниция на понятието реакция при рекламации на възложителя не следва да се категоризира като неотстраним порок на процедурата.

КЗК връща обществената поръчка на етап разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците съобразно изложените в решението мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Созопол, 25.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Созопол за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж на територията на Община Созопол ”.

КЗК наложи имуществена санкция на община Созопол в размер на 20 000 лв.

Проучването установи, че оценителната комисия не е изложила подробни мотиви защо приема писмената обосновка на класираното на първо място дружество „Фиоре” ЕООД, гр. Бургас във връзка с неговото с над 20% по-благоприятно ценово предложение. Липсата на аргументи, които да удостоверяват конкретните обстоятелства в писмената обосновка я лишават от обективност и правят действията на комисията по приемането й незаконосъобразни.

КЗК налага санкция на възложителя по чл. 122г, ал. 4 ЗОП, тъй като договорът за възлагане на обществената поръчка е сключен след влизане в сила на допуснатото предварително изпълнение, но са установени нарушения при провеждане на процедурата. В този случай санкцията възлиза на 10 % от стойността на договора, като в случая това е сумата от 20 000 лв.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Стара Загора, 27.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Стара Загора за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Стара Загора“.

Проучването по преписката установи, че избраният за изпълнител участник Кооперация „Панда“ е допуснат до по-нататъшно участие в процедурата в разрез с изготвената методика. При изготвяне на офертата си кандидатът не се е придържал точно към обявените от възложителя изисквания при определянето на срока за изпълнение на поръчката от получаване на заявката на възложителя и е предложил 1 час, докато формулата предвижда изчисляване на предложенията в дни, а не в часове.

КЗК счита, че несъответствието е самостоятелно правно основание за отстраняване на участника, а класирането му е довело до предлагане за изпълнител на поръчката на участник, който не е предложил икономически най-изгодната оферта за възложителя.

КЗК връща процедурата от етап оценка и класиране на офертите в съответствие с мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, 28.11.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на зам. – кмета на Столична община за класиране на участниците и  обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Поддържане чистотата и озеленяването на гробищните паркове към ОП „Гробищни паркове“, в частта й по обособени позиции 1 и 3 - „Централни софийски гробища“ и Гробищен парк „Малашевци“, по жалбите на  „РТК“ ООД, гр. Елин Пелин и „БКС-Кремиковци-98“ ООД, гр. София.

Проучването установи, че офертата на избрания за изпълнител на обществената поръчка „Васконти“ ЕООД е променена в хода на процедурата. Участникът е представил нов списък с техника по всички позиции, който не е обсъден от оценителната комисия и не е извършена преценка дали новото предложение съответства на изискванията по документацията. В тази връзка КЗК счита, че комисията е класирала кандидата на първо място в процедурата, без да бъде категорично изяснено дали участникът продължава да отговаря на минималните технически изисквания за участие в процедурата, което прави акта на възложителя за избор на изпълнител необоснован.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на документите за подбор на „Васконти“ ЕООД в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Мирково, 02.12.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Мирково за класиране на участниците и избор на изпълнител по обособени позиции № 1 и № 2 на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско, Обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково”, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско, и Обособена позиция № 2 Обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково, включващ: - ІІ етап част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково; - ІІІ етап част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково - изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

По жалбата на Обединение „Геоводоканалстрой-Мирково” проучването установи, че участникът е представил изпитен протокол, който не е приет от комисията с мотива, че е издаден след датата на подаване на офертите.  Решението на помощния орган на възложителя за отстраняване на дружеството е неправилно, тъй като допълнително изисканите от комисията документи след отваряне на офертите, могат да удостоверяват и факти, настъпили след крайния срок за подаване на офертите.

По жалбата на „Пътстрой – 92“ АД производството показа, че конкурсната комисия е приложила неправилно методиката за оценка по отношение на техническото предложение на жалбоподателя, в резултат на което незаконосъобразно не го е допуснала до следващите етапи на процедурата.

По жалбата на „Щрабаг“ ЕАД проучването показа, че оценителната комисия незаконосъобразно е изискала от жалбоподателя писмена обосновка на ценовото му предложение. В случая не е било възможно да се изчисли средна стойност на предложенията на останалите участници в процедурата съгласно изискванията на ЗОП, тъй като допуснатите участници до разглеждане на ценовите предложения са само двама.

КЗК връща процедурата на етап разглеждане допустимостта на офертите по обособена позиция № 2 и оценяване на техническите предложения по обособена позиция № 1 при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Долни чифлик, 03.12.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Долни чифлик за класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Долни чифлик: Реконструкция и рехабилитация на улица №3 в с.Пчелник, участък от км.0+000 до 0+077,38; Реконструкция и рехабилитация на улица „Стара планина“ в с.Пчелник, участък от км. 0+000 до км. 0+273,65; Реконструкция и рехабилитация на улица „Паисий Хилендарски“ в с.Пчелник, участък от км. 0+000 до км. 0+612,35; Реконструкция и рехабилитация на улица „Тинтява“ в с.Горен чифлик, участък от км. 0+000 до км. 0+267,63; Реконструкция и рехабилитация на улица „Стара планина“ в с.Горен чифлик, участък от км. 0+000 до км. 0+749,66; Реконструкция и рехабилитация на улица „Главна“ в с.Детелина, участък от км. 0+000 до км. 0+816; Реконструкция и рехабилитация на улица „Първа“ в с.Голица, участък от км. 0+000 до км. 0+442”, открита с Решение №24/14.05.2013г.

Проучването по преписката показа, че съставът на оценителната комисия е незаконосъобразен, като възложителят в нарушение на ЗОП е определил за членове лица, които не притежават необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета на поръчката. В тази връзка КЗК счита, че извършеното процесуално нарушение е съществено и води до порок и незаконосъобразност на постановеното решение за класиране в настоящата процедура.

КЗК връща процедурата на етап назначаване състав на оценителната комисия при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Силистра, 11.12.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Силистра за класиране на участниците и определяне на изпълнител в частта по обособена позиция № 4 на обществена поръчка с предмет “Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции“.

Проучването по преписката установи, че класираният на първо място участник „ЕМА АУТО ТРАНС” ООД не покрива изискването на възложителя за представяне на документи, които удостоверяват наличие, техническата годност и статус на застраховане на участващите в поръчката пътни превозни средства.

За потвърждаване наличие на изискуемия брой автобуси, Ема Ауто Транс” ООД е представило договор-поръчка с Алианс Ауто Варна ООД за закупуване на три броя нови автомобили Рено Мастер, който няма обвързваща сила за страните по него. Комисията по провеждане на процедурата е трябвало да установи несъответствието на офертата с предварително обявените от възложителя условия и да предложи участника за отстраняване.

КЗК връща процедурата на етап ново разглеждане и оценка на документите в плик № 1 от офертите на участниците при спазване на мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Гулянци, 13.12.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Гулянци за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Ремонт на път PVN 1022, /ІІ-11/ - Гиген-Дъбован-Гулянци - /ІІ-11/ Участък от Км 1+100 до Км 25+100, L= 24.000 км; и Ремонт на път PVN 1020, /ІІ-11/-Гиген-Искър-Граница общ. (Гулянци-Долна Митрополия) – Славовица /ІІІ-3004/ Участък от с.Искър до Граница общ. Гулянци – Долна Митрополия, L= 1.254 км”, община Гулянци“.

Въз основа на установените факти КЗК намира, че при провеждане на процедурата, оценителната комисия е извършила съществени нарушения, изразяващи се в допускане до разглеждане на техническата оферта на участника, избран за изпълнител - ДЗЗД „ПЛГ 13“, гр. Плевен. Проучването установи, че предложението на дружеството не покрива две от изискванията за допустимост – специфичен оборот и експертен състав.

Констатираните нарушения в работата на комисията водят до незаконосъобразност и на оспорваното решение, тъй като при постановяването му възложителят се е позовал на резултатите от работата на комисията.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Перник, 13.12.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Перник за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Избор на оператор на обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа с национално покритие за предоставяне на далекосъобщителни услуги по стандарт GSM за нуждите на община Перник“.

Въз основа на установените факти КЗК намира, че при провеждане на процедурата оценителната комисията е извършила съществено нарушение, като е допуснала до разглеждане техническата оферта на кандидата, избран за изпълнител - „Космо България Мобайл“ ЕАД. Проучването установи, че предложението на участника не съответства на изискванията за допустимост – да притежава покритие на електронната си мобилна мрежа по стандарт GSM и UMTS на 96% по територия и по население на страната.

Констатираното нарушение в работата на комисията води до незаконосъобразност и на оспорваното решение за класиране в обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Шумен, 16.12.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на дирекция „УТКСиЕ” при община Шумен, с което е открита обществена поръчка с предмет „Реконструкция на междублокови паркови пространства и рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги на гр. Шумен”.

Производството установи, че дейностите, подлежащи на изпълнение по обособена позиция № 2 и обособени позиции от № 4 до № 12, съгласно Централния професионален регистър на строителя са строежи, за които участниците следва да са вписани в четвърта група към регистъра, а не както е указано от възложителя - във втора група.

КЗК счита тази неточност за нарушение, което необосновано ограничава участието в обществената поръчка на тези кандидати, които са вписани в трета и четвърта група към Централния професионален регистър на строителя.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Дупница, 16.12.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията обяви за нищожно решение на кмета на община Дупница за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Строителни и монтажни дейности по проект „Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелена градска среда на Централна зона гр. Дупница”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“.

Производството установи, че заместник-кметът на община Дупница не е упълномощен по надлежния ред да издава решения за класиране и избор на изпълнител в обществени поръчки. Заповедта за упълномощаване включва единствено действия по назначаване на комисии, което води до извода, че останалата изпълнително-разпоредителна дейност във връзка с провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки е изключена от обхвата му.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Братя Даскалови, 19.12.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Братя Даскалови за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Братя Даскалови с обща дължина 11 200 м. по проект 24/321/01139“ по жалбата на „Пътно Строителна Компания ЕС БИ ЕС“ АД, гр. Стара Загора.

Производството установи, че жалбоподателят „Пътно-строителна компания ЕС БИ ЕС“ АД - Стара Загора е отстранен незаконосъобразно от процедурата. КЗК счита, че е нарушен принципът за равнопоставеност на ЗОП, тъй като други участници са имали възможност да получат точни указания за отстраняване на нередовности в офертите си, докато жалбоподателят е отстранен от участие поради непредставяне на документ (Удостоверение за преминато обучение по ЗБУТ), без същият да е посочен като липсващ от офертата му.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на документите за подбор в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Твърдица, 20.12.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Твърдица за обявяване на класирането и участника избран за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на общински път SLV 1030, SLV 3120 и SLV 1112 в община Твърдица”.

Въз основа на установените факти КЗК намира, че при провеждане на процедурата за избор на изпълнител оценителната комисията е извършила съществени нарушения, изразяващи се в допускане до разглеждане на техническата оферта на класирания на първо място участник Обединение „ПСИ Твърдица 2013“, предложението на който не покрива част от изискванията за допустимост – сертификат EN ISO 9001:2008 и експертен състав. В този случай комисията следва да укаже конкретните несъответствия в офертата на участника и да предостави възможност същите да бъдат отстранени.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Велики Преслав, 20.12.2013г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Велики Преслав за откриване на процедура на договаряне без обявление на обществена поръчка с предмет „Изработване на допълнителни чертежи и детайли към Инвестиционен проект „Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната мрежа в община Велики Преслав“, одобрен за финансиране по Договор за отпускане на финансова помощ № 27/322/00753 от 27.11.2012г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и община Велики Преслав“.

Производството установи, че липсва яснота в частта от техническия инвестиционен проект, в която следва да бъдат изработени допълнителните чертежи и детайли. Също така липсва яснота относно дейностите, които жалбоподателят „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД като изпълнител по договора от 2010 г. е осъществявал. Тези неясноти се явяват самостоятелни правни основания за отмяна на обжалваното решение като немотивирано и необосноваващо нуждата от избор на специфичната по своя характер процедура на договаряне без обявление.

КЗК счита за необоснована и поканата за участие към единствен кандидат в процедурата – дружеството „Ландархдизайн“ ЕООД, гр. Разград, с мотива, че възлагането на обществената поръчка на друго лице би нарушило авторски и други права на интелектуалната собственост. В тази връзка следва да се подчертае, че всяка „част“ от техническия инвестиционен проект, изготвен през 2010 г., е изработена от отделен проектант, който притежава по право „авторски права“ над разработената от него част.