Еврофондове Публични покани Становища Приложение на ЗОП Обществени поръчки Практика на Съда на ЕС Практика на КЗК Перспективи Нередности АДФИ Сметна палата Стената на срама
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗОП- БЮЛЕТИН / Практика на КЗК
« назад към списъка 02.06.2014
Практика на КЗК по ЗОП, юли - декември 2012г.


Нарушения на ЗОП допуснати от българските общини

Практика на КЗК по ЗОП, юли - декември 2012г.
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Попово, 9.7.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Попово за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР за обекти” и по двете обособени позиции - обособена позиция № 1: „ Алтернативно водоснабдяване на група села от шахтов кладенец „Манастирица” и обособена позиция № 2: „Интегрирано водоснабдяване на селата Ковачевец, Водица и Осиково, община Попово от дълбок сондаж на помпена станция ”Посабина”.

Производството установи, че оценителната комисия не е изпълнила задължението си да изиска подробна писмена обосновка от единия участник, предложил техническа оферта с 50% по-благоприятна от средната стойност на останалите 6. По показателите „Условия за изпълнение на гаранционните задължения - време за реакция” и „Предложени условия за изпълнение на гаранционните задължения - време за отстраняване на повредата, „Девня Трейд" ООД е предложило 0,5 дни, а останалите 6 дружества са оферирали по 1 ден.

КЗК приема, че това нарушение е съществено и е основание за отмяна на постановеното решение за класиране. Комисията връща процедурата на етап разглеждане и оценка на техническите предложения в плик 2, в съответствие с изискванията на възложителя и при спазване на мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Чирпан, 11.7.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Чирпан за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР на обект Реконструкция/ рехабилитация на водопроводна мрежа на селата Гита, Свобода и Зетьово на територията на община Чирпан” по жалбата на Консорциум „Одесос - Девня”.

Производството установи, че жалбоподателят е изпълнил изискването на възложителя и е доказал наличие на финансов ресурс не по-малък от 3 400 000 лв., поради което незаконосъобразно и на формално основание е отстранен от участие в процедурата. Проучването показа, че представените банкови удостоверения от двамата партньори в консорциума удостоверяват, че участникът ползва рамкови договори за кредитни линии в изискуемия от възложителя размер, като е изрично записано, че средствата ще се използват за изпълнение предмета на обществена поръчка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в плик 1 от офертата на Консорциум „Одесос - Девня” съобразно изложените в решението мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Черноочене, 12.7.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на кмета на община Черноочене за определяне на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни (мобилни и фиксирани) услуги за потребностите на община Черноочене в частта по обособена позиция № 2.

Производството установи, че класирането по обособена позиция 2 е незаконосъобразно, като неправилно е приложена методиката при оценяване на показателя за включени безплатни минути извън мрежата на оператора.

КЗК намира извършеното нарушение за съществено, тъй като води до промяна в крайното класиране. Комисията връща процедурата от етап разглеждане и оценка на ценовите предложения в плик 3, съобразно изложените мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Перник, 16.7.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Перник за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски заведения, гр. Перник по обособени позиции” в частта по обособени позиции № 1, 2, 5, 6 и 9.

Производството установи, че дружеството, класирано на първо място по обособена позиция 1 и участникът, получил най-много точки по позиции 2, 5, 6 и 9 не са представили всички изискуеми документи и не отговарят на поставени от възложителя квалификационни изисквания, поради което офертите им се явяват непълни.

КЗК връща процедурата на етап ново разглеждане на документите на участниците в плик № 1 „Документи за подбор” по обособени позиции № 1, 2, 5, 6 и 9 съобразно изложените в решението мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Варна, 18.7.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Варна за обявяване класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на предпроектни проучвания, идейни проекти, инженерно - геоложки проучвания и технически проекти на ВиК инфраструктура за 16 обекта на територията на община Варна и изработване на план за управление на водите на община Варна по обособени позиции от 1 до 4”.

Производството е образувано във връзка с постъпилa жалбa от страна на „Свеко Енергопроект” АД.

КЗК установи, че назначената от възложителя комисия е допуснала съществено нарушение по хода на процедурата, като не е констатирала, че представените документи на класирания на първо място участник не отговарят на изискванията на възложителя, не е описала констатираните нередовности в протокол и не е посочила документите, които следва да се представят от страна на дружеството.

Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап - преценка за допустимост на представените документи в плик № 1, съобразно мотивите изложени в настоящото решение.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Борово, 25.7.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Борово за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 - 2013 г. с три обособени позиции: 1. Извършване на реконструкция и строителни работи по проект "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, община Борово"; 2. Извършване на реконструкция и строителни работи по проект "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин, община Борово”; 3. „Извършване на реконструкция и строителни работи по проект "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф, община Борово”.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалбa от страна „КО КОРЕКТ”ЕООД, гр. София.

КЗК установи, че възложителят неправомерно изисква от участниците да се съобразят с максимално определени стойности на елемент на ценообразуване - а именно средна часова ставка за работна ръка за СМР - до 3,50 лв./ден. Тъй като в предмета на поръчката се включват разнообразни строителни дейности, при офериране на екип само от квалифицирани работници, участниците обективно не могат да се съобразят със заложената пределна стойност на средна часова ставка за работна ръка.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Трявна, 31.7.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Трявна за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и управление на инвестиционен проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея.”

Производството установи, че е налице немотивирано оценяване на офертите на участниците по техническите показатели и липсва обосновка на това, защо допълнително представените документи на класирания на първо място участник в плик 1 са приети и той е допуснат до класиране.

Комисията връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците, при спазване на указанията в мотивите на решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Петрич, 1.8.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Петрич, с което е открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт и асфалтиране на улична мрежа”- Община Петрич.

КЗК счита, че предвид естеството на конкретната поръчка, поставеното условие от възложителя кандидатите да са изпълнили през последните 5 години най-малко пет договора със сходен предмет, е завишено и може да доведе до необосновано стесняване на кръга на участниците в процедурата. Изискването ограничава тези дружества, които по-късно от определения период са започнали своята дейност, имат необходимия реализиран оборот, но нямат минималния брой изпълнени договори.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Созопол, 1.8.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Созопол за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на целогодишно поддържане и почистване на съществуващите зелени площи и прилежащите им алеи, градини и площадки, целогодишно поддържане на парковата мебел, на детските съоръжения, на поливните системи, на питейните фонтанки и др. на територията на Община Созопол, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи,  доставка и монтаж на нова паркова мебел, нови детски съоръжения, нови поливни системи, питейни фонтанки и др.”

 Производството е образувано във връзка с постъпила жалбa от страна  „БОРЕЛА” ЕООД, гр. Бургас.

КЗК установи, че в процедурата е допуснато съществено нарушение, като не са отстранени участниците Консорциум „Благоустрояване и озеленяване”, гр. Бургас и Консорциум „Озеленяване-Б”, гр.Бургас, чиито оферти не са подписани собственоръчно, поради което не са отговаряли на поставените в документацията изисквания.

Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на документите в Плик № 1 „Документи за подбор” от офертите на участниците при спазване на изложените мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Георги Дамяново, 2.8.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Георги Дамяново, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализационна система с пречиствателно съоръжение – с. Копиловци.”.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „ ДЗЗД „Хидро АДП”.

Проучването показва, че при оценка на предложението на един от участниците по подпоказател „Технология на изпълнение“, комисията на възложителя не се е съобразила с предварително одобрената методика за оценка.

КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап класиране на подадените оферти при спазване на мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, 3.8.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на кмета на Столична община за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в Столична община”.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Бългериан Вип Травъл” ООД.

Проучването установи, че определянето на „България Ер” АД за изпълнител на обжалваната обществена поръчка е незаконосъобразно, тъй като участникът не е представил копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, отговарящ на предмета на поръчката. КЗК счита, че констатираният пропуск е основание за отмяна на извършеното класиране.

Комисията връща процедурата на етап ново разглеждане на документите, представени в плик № 1 „Документи за подбор” на участниците, при съобразяване с изложените мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Радомир, 6.8.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Радомир за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Техническа помощ на ЗИП при управление за изпълнението на проект „Интегриран воден проект за град Радомир”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, Договор за БФП № DIR-51011119-C005, Проект № DIR-51011119-4-16”.

Проучването показа, че по два показателя от техническото предложение -„Оценка на предлаганата методология и стратегия за изпълнение на проекта” и „Оценка на организацията за изпълнение на проекта” оценителната комисия необосновано е завишила оценките на класирания на първо място участник, като  не е направила пълни констатации с оглед действително съдържащи се в предложението му факти, поради което самото оценяване се явява незаконосъобразно.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите в Плик № 2 от офертите на допуснатите участници при спазване на мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Горна Малина, 13.8.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Горна Малина за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на строително - ремонтни работи: „Подмяна на магистрален водопровод с. Долно Камарци - с. Стъргел; Изграждане на допълнителен акумулиращ обем - напорен резервоар с 250 куб.м.; Подмяна на главен водопроводен клон в с. Горна Малина от О.К 1 до О.К. 209; Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Долно Камарци”.

Производството установи, че жалбоподателят „Хидромонтаж” ДЗЗД е отстранен незаконосъобразно от процедурата. КЗК счита, че дружеството е отговорило на изискванията на възложителя, като е удостоверило по безспорен начин, че е изпълнило качествено и в съответствие с нормативните изисквания договор за рехабилитация и/ или реконструкция и/ или изграждане на довеждащи или селищни водопроводи на стойност не по-малко от 2 800 000 лв. без ДДС през последните 5 г.

Също така КЗК не споделя констатациите на оценителната комисия, според които представените от участника сертификати по стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ISO 18001:2007 не съответстват на изискванията на ЗОП.

Комисията връща процедурата от етап проверка на съответствието на документите в плик № 1 с изискванията за подбор, съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Радомир, 17.8.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Радомир за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет ”Техническа помощ за подготовка на проект „Интегриран воден проект за град Радомир”, финансиран по ОП „Околна среда 2007- 2012”, Приоритетна ос 1, Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации на 10 000 е.ж.”, Договор за БФП № DIR-51011119-C005, Проект № DIR- 51011119-4-16”.

Производството установи, че участникът Консорциум „Радомир ТП-2012” е класиран незаконосъобразно на първо място и е следвало да бъде отстранен от участие в процедурата, тъй като не е представил доказателства, че предложеният от него експерт за длъжност „ръководител проектантски екип” отговаря на минималните изисквания, поставени от възложителя.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите в плик № 1 съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Летница, 24.9.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Летница за класиране и избор на изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи по Проект „Реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове на с. Горско Сливово, община Летница - първи етап и реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове на с. Крушуна, община Летница - първи етап” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Геострой” АД, гр. София.

Анализът по преписката показва, че процедурата е проведена при незаконосъобразен състав на комисията на възложителя, което води до порочност на издадените от нея актове, а оттам и незаконосъобразност на акта на възложителя.

Процедурата следва да бъде върната на етап промяна в състава на комисията и включване на надлежен външен експерт, с участието на който да бъдат извършени отново всички процесуални действия.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Варна, 24.9.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Главния секретар на община Варна за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне и разпространение на информационни материали” –дейност 7 по проект: „е-община Варна - ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите” по Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор No А09-31-37-С/01.06.2009г. Приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051РО002/08/3.1-02.”

Производството установи, че класираният на първо място участник „Медиа Бокс” ЕООД не отговаря на условията за допустимост, тъй като не е представил доказателство за минимален 10-годишен опит на един от предложените от участника ключови експерти.

КЗК връща процедурата от етап преценка по критериите за допустимост на офертите на участниците съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, район „Лозенец“, 25.9.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на кмета на район „Лозенец”, Столична Община, за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Охрана на училища и детски градини на територията на район „Лозенец”.

Проучването установи, че конкурсната комисия немотивирано е оценила техническите оферти на участниците, като не е дала кратко описание на предложенията и своите съображения за поставения брой точки.

КЗК приема, че обжалваната заповед е незаконосъобразна и следва да бъде отменена, поради което връща процедурата на етап разглеждане на документите в плик № 2 от офертите, съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Раднево, 25.9.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Раднево за класиране на участниците и избор на изпълнител в открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и нематериални активи за Археологически парк „Нов живот за миналото” – гр. Раднево.

Проучването установи, че оценителната комисия незаконосъобразно е отстранила от участие в процедурата жалбоподателя „Вахс” ЕООД. Комисията не е спазила предварително обявената методика за оценка, доколкото техническото предложение на участника включва всички изискуеми параметри, поради което същото е следвало да получи и съответния брой точки според методиката.

КЗК връща процедурата на етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците, в съответствие с мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Габрово, 26.9.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Габрово за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително - монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект: сгради на ЦДГ „Първи юни” и ЦДГ „Радост” - база 1 в община Габрово, възлагана в изпълнение на проект BG161PO001-1.10.9-0039 „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством мерки за енергийна ефективност”.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Термикс Ес” ООД, гр. Пазарджик.

Проучването по преписката сочи, в документацията за участие няма неясноти и противоречия относно начина за определяне на цената за изпълнение на дейностите.  Комисията на възложителя е установила различни подходи при определяне на ценовите предложения на участниците и е следвало да упражни предоставените си от законодателя правомощия да изиска от участниците разяснения за заявените от тях цени и начина на остойностяването им вместо да прекратява процедурата.

КЗК връща процедурата на етап ново разглеждане на документите, представени в плик № 3 „Предлагана цена” на участниците, при съобразяване с мотивите на настоящото решение.

 

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Панагюрище, 27.9.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Панагюрище за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Строителен надзор и инвеститорски контрол на инженеринг на проект ”Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, община Панагюрище за обект – „ПОСВ, гр. Панагюрище” и обект „ВиК мрежа”, гр. Панагюрище

Производството установи, че съставът на оценителната комисия е незаконосъобразен, тъй като съответните лица не притежават необходимата професионална квалификация и практически опит, поради което не отговарят на изискванията на закона.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия, при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Нова Загора,  27.9.2012 г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Нова Загора за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изграждане, преустройство, реконструкция, саниране и основен ремонт на сгради общинска собственост, изграждане и реконструкция на ВиК мрежи, изграждане, реконструкция и основен ремонт на зони за обществен отдих на територията на община Нова Загора и други възникнали СМР на обекти, включени в списъка на капиталовите разходи на община Нова Загора.

Производството установи, че оценителната комисия немотивирано е приела писмената обосновка на един от участниците в процедурата по отношение на заложения нисък процент транспортни разходи.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Костинброд, 1.10.2012 г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Костинброд за обявяване класирането на участниците и определянето на изпълнител в малка обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект „Подобряване качеството на общинската образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност на гр. Костинброд”, по отношение на обособена позиция № 2 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Костинброд”.

КЗК установи, че оценителната комисия не е спазила изискванията на ЗОП, като за два от техническите показателя не е изискала подробни писмени обосновки от част от участниците, чиито технически предложения са значително по-благоприятни от средната стойност на офертите на останалите участници. Нарушението е съществено и е самостоятелно основание за отмяна на решението по същество.

КЗК връща преписката на етап разглеждане, оценка и класиране на офертите съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Сунгурларе, 2.10.2012 г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно  решение на кмета на Община Сунгурларе за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на малка обществена поръчка (отрит конкурс по реда на НВМОП- отм.) с предмет: Строителство по „Интегриран проект за устойчиво развитие на Община Сунгурларе” по обособена позиция: ЛОТ 1 – за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Подвис”.

КЗК не споделя констатациите на оценителната комисия за конфликт на интереси при кандидатурата на жалбоподателя „Северни води” ООД и счита, че няма наличие на свързаност между кмета на община Сунгурларе като възложител и участника, незаконосъобразно отстранен от процедурата. Дружеството има автономни органи на управление, които не се избират или назначават от възложителя, в този смисъл то е независим икономически субект и самостоятелно формира волята си при приемане и изпълнение на решенията си.

КЗК връща преписката от последното законосъобразно действие – повторно разглеждане на представените документи за подбор от офертата на „Северни води” ООД, при стриктно спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Поморие, 3.10.2012 г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на зам.-кмета на община Поморие за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:  „Промотиране на иновативни културни събития и провеждане на информация и публичност на проект” Фестивал „Палитра на изкуства”,финансиран по ОП „РР-2007-2013г.”, по договор №BG 161РО001/1.1-1082010/030 между община Поморие и УО на ОПРР”.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Хермес Гифт” ЕООД, гр. София.

Проучването показва, че решението за класирането на участниците по техническите показатели е незаконосъобразно, тъй като възложителят е допуснал липса на кратко описание на предложенията, на констатации на комисията за оценяването по отделните показатели, както и липса на конкретни мотиви.

КЗК връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка на етап ново разглеждане и оценка на документите в плик № 2 от офертите при спазване на изложените мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, район „Триадица“, 4.10.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно  решение на кмета на район „Триадица” – Столична община за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на малка обществена поръчка (открит конкурс по реда на НВМОП (отм.), с предмет: „Доставка и монтаж на техническо оборудване за нуждите на Втора Английска Езикова Гимназия „Томас Джеферсън”.

По закон възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за малка обществена поръчка от нечетен брой членове - най-малко трима, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката. Възложителят може да привлече като членове или консултанти на комисията и външни експерти. В случая, при определяне на числеността на комисията за провеждане на процедурата, възложителят е нарушил императивната забрана същата да се състои от нечетен брой членове, което се явява съществено нарушение на административно-процесуалните правила и е основание за отмяна на решението по същество.

КЗК връща процедурата от етап издаване на заповед за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите съобразно мотивите и указанията в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Поморие, 5.10.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно  решение на зам.- кмета на община Поморие за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП (отм.) с предмет ”Доставка на оборудване за проект „Фестивал „Палитра от Изкуства”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007г.-2013г.”- ОПРР, съфинансирана от Европейския съюз по Договор № BG161PO001/1.1-10/2010/030 между община Поморие и Управляващия орган на ОПРР”.

Производството установи, че съставът на оценителната комисия е незаконосъобразен, тъй като включените лица не притежават необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта на поръчката. Извършеното процесуално нарушение от възложителя е съществено и е основание за отмяна на постановеното решение за класиране на участниците.

Комисията връща процедурата от етап назначаване на оценителна комисия, при спазване на мотивите на настоящото решение.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Видин, 8.10.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно  решение на кмета на община Видин за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Придобиване на съоръжения, оборудване и нематериални активи за фестивал на изкуствата „Дунавски вълни”.

Производството е образувано по жалба на „Динакорд България” ЕООД.

Проучването установи, че оценителната комисия не е изложила никакви мотиви за приемането на писмената обосновка по направеното значително по-благоприятно положение по показател „Гаранционен срок” от класирания на първо място участник „Фактор ТС” ЕООД. Това е нарушение на един от основните принципи на ЗОП – за публичност и прозрачност при възлагане на обществените поръчки.

Комисията връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Аврен, 8.10.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Аврен  за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на територията на община Аврен”.

Производството е образувано във връзка с постъпили жалби от страна на „Технокар” ЕООД, гр. Варна.

КЗК установи, че заложената от възложителя методика за оценка на офертите противоречи на ЗОП, нарушава принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, като същевременно предоставя възможност на конкурсната комисия за субективно оценяване на техническите предложения на участниците.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ситово, 10.10.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Ситово за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за „Реконструкция на улици в община Ситово по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР 2007-2013”

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Пътстроймонтаж” ООД.

Анализът на преписката показва, че комисията на възложителя не е изискала писмена обосновка от участника Сдружение „Ситово-СТ” относно начина на ценообразуване, а само относно крайната предложена цена за изпълнение на поръчката. КЗК счита, че този пропуск е съществено процедурно нарушение и основание за отмяна на административния акт.

Комисията връща  преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане и оценка на ценовите оферти на участниците съгласно изложените в настоящето решение мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Сливен, 10.10.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Сливен за обявяване резултатите от класирането на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал”.

Проучването установи, че комисията, назначена от възложителя не е спазила изискването на ЗОП да отвори ценовите предложения на участниците само след като е приключила с оценяването и е оповестила техническите оферти. Действията по провеждане на процедурата имат строга последователност, с която комисията не се е съобразила. 

Нарушението е съществено и не може да бъде поправено, поради което КЗК отменя класирането и връща преписката на възложителя за издаване на решение за прекратяване на процедурата.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Пещера, 12.10.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Пещера за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа в селата Радилово и  Капитан Димитриево и изграждане на ПОСВ в с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик, с четири подобекта”.

Проучването установи, че оценителната комисия не е спазила разпоредбите на ЗОП при разглеждане на писмената обосновка на жалбоподателя ДЗЗД „Еко Арнаудов”. Комисията е излязла извън посочените обстоятелства за срока на изпълнение, гаранционния срок и процента неустойка на ден и е обсъждала други елементи на техническото предложение. По този начин участникът е отстранен незаконосъобразно от процедурата.

КЗК връща преписката за ново разглеждане, оценка и класиране на техническите предложения на участниците, съобразно изложените в решението мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Велинград, 16.10.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Велинград за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет ”Избор на изпълнител на СМР за подобряване на енергийната ефективност на учебни заведения в община Велинград”.

Проучването установи, че оценителната комисия е допуснала нарушения при оценяването на техническите предложения, като не е спазила методика за оценка при оценяване на подпоказател Б1 - Технологично-строителна програма - и незаконосъобразно е въвела допълнителни изисквания, въз основа на които е оценявала. Нарушението е основание за отмяна на решението на възложителя по същество.

КЗК връща преписката за ново разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците, при спазване на указанията в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Кресна, 17.10.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията установи незаконосъобразност на решение на кмета на община Кресна за избор на изпълнител в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи на обект СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Кресна - подобряване на енергийната ефективност” по договор BG161РО001/4.1-01/2007/060 „Грижата за децата - бъдеще за община Кресна”.

Проучването по жалбата на „МБ-2001” ООД установи непълнота на представената обосновка от класирания на първо място участник „Аделина стил 99” ЕООД. КЗК счита, че помощният орган е следвало да проучи задълбочено аргументите в дадената обосновка и тяхното съответствие с изискванията на ЗОП.

Тъй като е налице сключен договор с избрания участник при допуснато предварително изпълнение на решението за избор на изпълнител от страна на КЗК, но има нарушение на процедурата за избор на изпълнител, Комисията налага имуществена санкция на кмета на община Кресна в размер на 21 000 лв.

 Съгласно ЗОП, когато е допуснато предварително изпълнение, но при постановяване на решението КЗК установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител, налага санкция от 10 на сто от стойността на договора.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Горна Оряховица, 19.10.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Горна Оряховица за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Бюджетно звено „Общински социален комплекс” - БЗ „ОСК” - при община Горна Оряховица за 2012/2013 г. по обособени позиции”, в частта по обособена позиция № 5 „Риба и рибни продукти” и обособена позиция № 8 „Варива, подправки и др.”

КЗК установи, че възложителят незаконосъобразно е определил нов състав на оценителната комисия. Съгласно ЗОП подмяната на членовете на новата оценителна комисия следва да се извърши по определен ред, като е допустимо единствено да се издаде заповед за определяне на нов член на оценителната комисия в съответствие със законовите предпоставки. Подмяната на членовете на оценителната комисия е изключение, а не правило и до нея трябва да се стига само при наличните за това предпоставки. В случая възложителят е включил на състава на оценителната комисия нови членове, като при тяхното назначаване не е спазил всички предвидени в ЗОП предпоставки.

КЗК намира, че поради определения от възложителя състав на комисията, несъобразен  със законовите изисквания на ЗОП и опорочаващ цялата процедура, всички действия и взети решения от помощния орган са неправилни и незаконосъобразни, приети са в нарушение на процедурните правила, поради което останалите твърдения в жалбата следва да се оставят без разглеждане.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия, при спазване на мотивите, изложени в настоящото решение.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ардино, 25.10.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Ардино, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР по проект „По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино”.

Проучването установи, че класираният на първо място в процедурата Обединение „Райски мост” е предложил размер на авансово плащане 0.00000005 %, при заложено изискване в методиката за оценка участник да бъде отстраняван, ако предложи 0 % авансово плащане. Налице е нереална цена на авансово плащане, която не би могла да бъде преведена по сметка на участника и противоречи на Закона за Българската народна банка, който урежда минималната допустима парична единица в Република България.

На второ място КЗК установи, че оценителната комисия е приела писмените обосновки на участниците без да изложи своите съображения и конкретни мотиви за това решение. Незаконосъобразните действия на комисията нарушават принципите на ЗОП за публичност и прозрачност при провеждане на процедурите за обществени поръчки и са основание за отмяна на крайния акт на възложителя.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и класиране на подадените оферти при спазване на мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Първомай, 29.10.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Първомай за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на електронна далекосъобщителна услуга чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на община Първомай”.

Производството установи, че оценителната комисия не е изискала представянето на подробна писмена обосновка за 20% по-благоприятното предложение на класирания на второ място участник „Космо България Мобайл” ЕАД по показател „Отстъпка при закупуване на мобилни телефони – К6”, като директно е преминала към оценяване на предложенията на участниците по този показател. КЗК счита този пропуск за съществено процедурно нарушение и основание за отмяна на административния акт на възложителя.

На второ място оценителната комисия е нарушила принципа за публичност и прозрачност при възлагане на обществените поръчки, като не се е аргументирала на какво основание приема писмените обосновки на „БТК” АД и „Космо България Мобайл” ЕАД по показател „Най-ниска пакетна цена на минута за разговори в собствена, стационарна и други мобилни мрежи извън пакетите безплатни минути-К3”.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците, в съответствие с изискванията на закона и мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Русе, 30.10.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Русе за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор на обекти - №1: „Ремонт и консервация на фасадата на сградата на Регионален исторически музей – гр. Русе, пл. „Батенберг”; №2: „Преустройство и реконструкция на сградата на ул. „Етър”№ 3 за разширение на експозицията на Регионален исторически музей – Русе”; №3: „Регионална библиотека „Любен Каравелов” – ремонт и укрепване на основите и експониране находяща се в гр. Русе”

Проучването показа, че оценителната комисия е нарушила процедурата като не е установила дали единствения кандидат, неотстранен от участие и избран за изпълнител, „Билдконсулт” ООД, отговаря на минималните технически изисквания на възложителя. Участникът е следвало да докаже, че е изпълнил поне един договор на определена стойност преди датата на подаване на офертата.

КЗК връща процедурата на етап ново разглеждане на документите от офертата на „Билдконсулт” ООД със задължителното указание участникът  да представи доказателства, че е изпълнил поне един договор за строително-ремонтни дейности преди датата на подаване на офертите.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Гурково, 31.10.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на  кмета на община Гурково за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Гурково”.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Соф Ко” АД.

Анализът на преписката показва, че класираните на първо и второ място участници са подали оферти, в които декларирания минимален разход на гориво на предлаганите автомобили не съответства на техническите им характеристики от производителя. Предприятията е следвало да бъдат отстранени от процедурата поради предоставяне на документи с невярно съдържание.

Комисията връща  преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на плик 2 от офертите на участниците и преценка достоверността на съдържащите се данни в документите при спазване на изложените мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Несебър, 1.11.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Несебър за класиране на участниците и избор на изпълнител в открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали, офис оборудване и материали за работа с деца, съобразно нуждите на Община Несебър”.

Проучването показа, че оценителната комисия е нарушила процедурата по избор на изпълнител като не се е аргументирала защо приема писмената обосновка на класирания на първо участник Кооперация „Панда”. Комисията е посочила единствено мотиви от общ характер, като оригиналност и икономичност на предложението. Съгласно ЗОП помощният орган на възложителя е задължен да изиска подробна писмена обосновка от участник, направил предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите оферти, като анализира обективността на посочените обстоятелства и прецени по целесъобразност.

КЗК връща процедурата на етап разглеждане и оценка на писмена обосновка, при спазване на указанията в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Добрич, 1.11.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Добрич за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет ”Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич, Етап I” по Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич- Фаза 1”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, в частта по обособена позиция № 4 по жалба на ДЗЗД „Водоснабдяване- Добрич”.

Проучването установи, че при оценяване на техническото предложение на жалбоподателя, оценителната комисия неправилно е приложила методиката за оценка на офертите и необосновано му е присъдила по-малък брой точки.

На второ място, комисията не е изпълнила и задължението си по ЗОП да направи описание на техническите предложения преди да ги оцени, като директно е посочила общия брой точки, които присъжда по показател Б1 - Технологично-строителна програма. Това нарушение на правилата на ЗОП е съществено. Липсата на описание на техническите предложения, когато критерият е икономически най-изгодна оферта, опорочава провеждането на процедурата и нарушава принципите за публичност и прозрачност при възлагане на обществените поръчки. С  оглед на това КЗК приема, че е налице основание за отмяна на обжалваното решение за класиране.

Комисията връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците, при спазване на указанията в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Георги Дамяново, 5.11.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Георги Дамяново за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на канализационна система с пречиствателно съоръжение – с. Копиловци”.

Проучването установи, че оценителната комисия е нарушила методиката за оценка на офертите, като е присъдила по-висок брой точки на техническото предложение на избрания за изпълнител участник „Джи Пи Груп” ООД по подпоказател „Технология за изпълнението”. Комисията е констатирала пропуски в офертата и е отбелязала, че „технологията за изпълнение на канализационни колектори не е разработена подробно и в пълно съответствие с техническите спецификации”, поради което е следвало да присъди 5 вместо 10 точки.

КЗК връща процедурата от етап оценка предложението на участника „Джи Пи Груп” ООД по подпоказател „Технология на изпълнението”, при спазване на мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ивайловград, 8.11.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Ивайловград за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително – монтажни и консервационно – реставрационни работи във връзка с изпълнение на договор на община Ивайловград”:BG161PO001/3.1-03/2010/031, финансиран по ОП”РР2007-2013г.”, „Подкрепа за развитието на природни , културни и исторически атракции”, и по двете  обособени позиции №1 и №2 - „Подготовка на строителна площадка” и „Строителни и монтажни работи на антична вила Армира”.

Проучването показа, че определената от възложителя методика за оценка на техническите оферти на участниците е непрозрачна и неясно формулирана и предоставя възможност за субективно оценяване от страна на конкурсната комисия.

КЗК установи и изискване в документацията, което необосновано ограничава участниците - членове на обединения. Според него всички членове трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на първа категория строежи при консервационно-реставрационните работи. Съгласно ЗОП е достатъчно само някой от членовете, който ще изпълнява тези дейности, да бъде вписан в ЦПРС – първа категория.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Смолян, 14.11.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Смолян за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Инженеринг за обект Консервация, реставрация и експониране на късноантичната и средновековна крепост „Калето”, местността Турлука, гр. Смолян и изграждане на пешеходен достъп”. Консервация, реставрация и експониране на късноантичната и средновековна крепост „Калето” при проходната пещера, с. Кошница и изграждане на пешеходен достъп”.

Проучването установи, че оценителната комисия е допуснала съществено нарушение на процедурните правила за избор на изпълнител, като при проверката за допустимост на офертите не е констатирала пропуск в документацията на класирания на първо място участник „Консорциум „Архика - ПСП” ДЗЗД и го е допуснала на последващ етап от процедурата.

КЗК връща процедурата от етап проверка на съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор на възложителя, при стриктно спазване на указанията в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Оряхово, 15.11.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на кмета на Община Оряхово, с която „Пътно поддържане Дупница" ЕООД е отстранено от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на общински път VRC2127/II-11, Галово - Крушовене/Остров/VRC 1126/ от км. 0+000 до км. 2+970; и път VRC 1126/II-11, Оряхово – Галово/ - Остров – пристанище Остров от км. 0+000 до км. 5+478”

Проучването установи, че при проверката за съответствие на офертите с изискванията за подбор, оценителната комисия неправилно е възприела един от представените документи от „Пътно поддържане – Дупница” ЕООД и е достигнала до погрешния извод, че дружеството не разполага с изискуемите финансови възможности за изпълнение на поръчката, в резултат на което неправомерно го е отстранила от процедурата.

КЗК връща преписката от етап разглеждане на офертите на участниците при спазване на указанията в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Тутракан, 20.11.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Тутракан за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по инвестиционен проект „Рехабилитация на общински пътища и реконструкция на водопроводна мрежа на с. Белица в община Тутракан” по жалба на „Одесосстрой” ООД.

Проучването установи, че при разглеждане на техническите предложения, оценителната комисия е изискала писмена обосновка от жалбоподателя за начина на образуване на показателя срок за изпълнение на поръчката. Комисията не я приема поради несъответствие на посоченият брой лица без да изложи подробни аргументи за съображенията си. КЗК счита, че в протокола от работата на комисията е следвало да се посочат конкретни мотиви, базирани на факти и обстоятелства от писмената обосновка на жалбоподателя според изискванията на ЗОП. 

КЗК връща преписката от етап разглеждане на техническите предложения за начина на образуване на показател срок за изпълнение на поръчката съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Смолян, 21.11.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Смолян за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за обект: Консервация, реставрация и експониране на късноантичната и средновековна крепост „Калето”, местността Турлука, гр. Смолян и изграждане на пешеходен достъп”. Консервация, реставрация и експониране на късноантичната и средновековна крепост „Калето” при проходната пещера, с. Кошница и изграждане на пешеходен достъп”.

Проучването установи, че оценителната комисия е допуснала нарушения и пропуски при разглеждане на документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

КЗК връща преписката от етап проверка на съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя, при стриктно спазване на мотивите и указанията в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Садово, 22.11.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Садово за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Садово: ОУ „Христо Ботев“ с. Поповица, ОУ „Г.С.Раковски“ Болярци, ОУ „Св. Св.Кирил и Методий“ с. Чешнигирово, ЦДГ „Звезда“ с. Чешнигирово, ЦДГ „Детелина“ с. Кочево и ЦДГ „Невена Йорданова“ с.Караджово“.

Проучването установи, че възложителят е заложил ограничителни изисквания спрямо кандидатите в документацията за участие, което стеснява кръга от потенциални участници в процедурата. За доказване на техническите възможности участниците следва да притежават сертификати: ISO 9001:2008 или еквивалент, ISO 14001:2004 или еквивалент, OHSAS 18001:2007 или еквивалент с обхват на сертификацията „Строителство и ремонт на жилищни, обществени, промишлени, пътни и железопътни обекти. Публична инфраструктура и гражданско строителство. Изграждане и ремонт на топлотехнически устройства, конструкции, топло и студопроводи, газопроводи и повдигателни съоръжения. Изпълнение и ремонт на антикорозионна защита“.

КЗК счита, че изискването сертификатите да обхващат всички изброени от възложителя дейности, част от които не са предвидени за изпълнение в обществената поръчка, прави заложеното условие дискриминационно и незаконосъобразно.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Алфатар, 26.11.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Алфатар за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр. Алфатар”.

Проучването установи, че състава на оценителната комисия не отговаря на изискванията на ЗОП. Възложителят е включил в състава на комисията външен експерт, който следва да има квалификация в съответствие с предмета на поръчката, което в настоящия случай не е спазено.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Хисар, 26.11.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на Община Хисар за класиране и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Хисаря, включващ изграждане на битова и дъждовна канализация и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина Баня, кв. Веригово и кв. Миромир в град Хисаря”.

Проучването установи, че оценителната комисия необосновано е оценила жалбоподателя „Станилов” ЕООД по подпоказател Б от техническите предложения, като е изложила неотносими мотиви по показателя. Изложените от комисията мотиви не кореспондират с одобрената от възложителя методика за оценка по подпоказател Б, доколкото при него се оценяват „мерките за намаляване на затрудненията за местното население при СМР. Незаконосъобразното оценяване води и до немотивираност на окончателното оценяване и класиране на жалбоподателя.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и класиране на офертите, при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Перник, 27.11.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Перник за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обособяване на крепостта „Кракра” като атрактивен туристически обект по проект „Подобряване на туристическа атракция - Средновековна крепост „Кракра Пернишки” в гр. Перник и свързаната с нея инфраструктура”.

Проучването показа, че участникът, избран за изпълнител в обществената поръчка, не отговаря на минималните изисквания на възложителя, тъй като не е представил Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи първа група, каквото е изискването при реконструкция на подобни обекти.

На второ място КЗК установи, че оценителната комисия не е спазила изискванията на ЗОП при оценяване на техническите предложения, като в протокола от работата й липсва кратко описание на офертите и мотиви за поставените оценки - анализ на предложението на участника и съпоставка с изискванията на възложителя.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, при стриктно спазване на мотивите и задължителните указания в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Брусарци, 29.11.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Брусарци за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод - гр. Брусарци и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа I-ви етап и Хидрофорна станция с. Крива Бара”.

По жалбата на „Булстрой Груп” ООД КЗК установи, че оценителната комисия е отхвърлила представената писмена обосновка на жалбоподателя без да изложи подробни мотиви по всяко едно от посочените обстоятелства съобразно изискванията на ЗОП, поради което самият акт на възложителя за избор на изпълнител се явява незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

По жалбата на ДЗЗД „Хидропарк” КЗК констатира нарушения от страна на комисията за провеждане на процедурата по отношение на действията й при разглеждане писмените обосновки на класираните на първо и второ място участници, които са основание за отмяна на решението за избор на изпълнител, доколкото не съответстват на изискванията на законодателя, разписани в ЗОП.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на писмените обосновки на участниците при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Сандански, 4.12.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Сандански за обявяване на класирането и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Провеждане на три обучения във връзка с изпълнение на проект “Сътрудничество между общините в подкрепа на местната заетост” с акроним COMUSULOEM” финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ В1.31.06 от 14.03.2011 г. в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013 г.

Проучването установи, че възложителя е назначил оценителна комисия, която не отговаря на изискванията на ЗОП относно необходимата професионална квалификация и практически опит на членовете й в съответствие с предмета на обществената поръчка.

Комисията връща процедурата от етап издаване на заповед за назначаване на оценителна комисия при стриктно спазване на мотивите и задължителните указания в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Перник, 5.12.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Перник за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на завод за сепариране и компостиране”.

Проучването установи, че оценителната комисия е нарушила процедурата за разглеждане и проверка на документите в плик № 1 от офертата на жалбоподателя „Консорциум Перник без отпадъци”. Участникът не е бил уведомен за липсата на конкретно изброени документи и не му е дадена възможност да ги представи, както и да отстрани констатирано несъответствие съгласно изискванията на ЗОП.

След проверка съответствието на изискуемите документи в плик № 1, при констатирана липса и/или несъответствие с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията е длъжна да изпрати протокола до всички участници. Това дължимо действие на комисията не е извършено, за да продължи  законосъобразно работата й.

Комисията връща процедурата от етап изпращане на протокола, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Айтос, 5.12.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Айтос за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за подготовка и техническа помощ при управлението на инвестиционен проект "Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Айтос”.

Проучването установи, че професионалната квалификация на членовете на оценителната комисия не съответства на предмета на обществената поръчка. Съгласно ЗОП експертите трябва да притежават придобита образователна степен или квалификация, гарантиращи специфични и задълбочени познания конкретно в сферата на обществената поръчка, поради което назначаването на трима с квалификация „Право" в случая е неоправдано. КЗК приема, че несъобразяването на възложителя с изискванията на закона е съществено нарушение на административно - процедурните правила и е основание за отмяна на решението за избор на изпълнител. Последицата от това нарушение е незаконосъобразност на всички извършени действия на комисията.

Комисията връща процедурата от етап издаване на заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата съгласно мотивите в решението.

 

 

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Кресна, 6.12.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Кресна с което е обявено класирането на участниците и е определен изпълнител за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Брезница””.

КЗК счита, че оценителната комисия не е изпълнила задължението си да направи описание на техническите предложения на участниците, като не е посочила конкретни предимства или недостатъци на офертите. Липсата на кратко описание на направените предложения води не само до неяснота относно съображенията на комисията за направените изводи и поставени точки, но опорочава провеждането на процедурата и представлява нарушение на основни принципите за публичност и прозрачност при провеждане на обществените поръчки. С оглед на това КЗК приема, че е налице основание за отмяна на обжалваното решение за класиране.

Комисията връща процедурата от етап разглеждане и оценяване на техническите предложения на участниците при спазване на мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Алфатар, 6.12.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Алфатар за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Алеково и с. Васил Левски, община Алфатар”.

Проучването установи, че назначената комисия за провеждане на процедурата не отговаря на изискванията на закона. Съгласно ЗОП възложителят назначава оценителна комисия, която следва да се състои от нечетен брой членове – най-малко петима, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в областта на обществената поръчка. В случая изричната законова разпоредба не е спазена, тъй като в състава на комисията не фигурира специалист по водоснабдителни системи и съоръжения. 

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ботевград,11.12.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на зам.-кмета на община Ботевград за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи по проект „Ботевград – привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически, еко и спортно-развлекателен туризъм” – гр. Ботевград”, в частта по обособена позиция № 1.

Проучването установи, че конкурсната комисия не е следвало да изисква писмена обосновка за предлагания от жалбоподателя Консорциум „Холдинг Пътища – Пи Ес Пи” ДЗЗД срок за изпълнение на поръчката, тъй като не са налице минимум други две предложения, които да формират средна стойност на срока за изпълнение, спрямо която да се съпостави предложението на жалбоподателя. До етапа на оценка на ценовите предложения са допуснати само офертите на двама участници, едната от които е на „Холдинг Пътища – Пи Ес Пи” ДЗЗД. Допуснатото нарушение е съществено и представлява самостоятелно основание за отмяна на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите от плик № 2 от офертите на участниците, в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Главиница,12.12.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Главиница за класиране на участниците и определяне на изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Корекция на дере за отвеждане на повърхности води в с. Долно Ряхово, Община Главиница”.

Проучването установи, че оценителната комисия е нарушила процедурата при прегледа на документацията и преценяване наличната квалификация на ключовите експерти на участника „Консорциум за инженерингови проекти и строителство” ДЗЗД. Комисията незаконосъобразно не е приела референцията на един от експертите (хидроинженер) и незаконосъобразно е ограничила дружеството да представи само референции за друг ключов експерт (технически ръководители на обекта), без да даде възможност на участника да представи други документи, които да докажат изискуем опит за изпълнен най-малко 1 строителен обект, сходен с предмета на обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в плик № 1 „Документи за подбор” на участника „Консорциум за инженерингови проекти и строителство” ДЗЗД.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Първомай,13.12.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Първомай за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи, предвидени за реализация на проект: „Предварително и неотложно почистване на речното корито и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на река Тополовска в регулацията на село Дълбок извор, Община Първомай”

Проучването установи, че комисията за провеждане на процедурата незаконосъобразно е намалила с 5 точки общата оценка на участника Обединение „Тополовска 2012” ДЗЗД по подпоказател Р4 „Линеен план – график за изпълнение”.

 

На второ място КЗК счита, че съгласно разпоредбите на ЗОП комисията е следвало да изиска от жалбоподателя „Одесосстрой” ООД да представи доказателства за това, че притежава необходимата техника за изпълнение на поръчката и разполага с необходимата техника. Помощният орган на възложителя е длъжен да изисква представянето на допълнителни документи за подбор винаги, когато установи че същите липсват или не съответстват с критериите за подбор от документацията за участие.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, при спазване на мотивите в решението.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Пловдив,13.12.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Пловдив за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за доставка на високоспециализирано диагностично и лечебно оборудване за „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив, финансиран по ОПРР, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, операция 1.1. „Социална инфраструктура“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.“

Проучването на КЗК установи, че в решението на възложителя и одобрените с него обявление и документация за участие се съдържат редица неясни и подвеждащи условия. Неправилно е формулирано изискването за наличие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съществува неяснота относно броя и начина на оформяне на плик 1 – „Документи за подбор” при участие за различни обособени позиции, както и технически грешки в обявените спецификации за част от апаратурата. Също така в документацията се изисква офериране на цена за пълно следгаранционно обслужване за една година след изтичане на гаранционния срок. В проекта на договор обаче липсва изрична клауза, която да урежда отношенията възложител-изпълнител при следгаранционното обслужване. Това е нарушение на ЗОП, тъй като законът вменява задължение на възложителя да сключи договор, който съответства на документацията.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Благоевград,18.12.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Благоевград за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи и доставка на медицинска апаратура за СБАЛО „Свети Мина” - Благоевград””, включващ две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на пристройка, както и ремонт и обновяване на съществуващи помещения за разполагане на медицинска апаратура в СБАЛО „Свети Мина” - Благоевград - гр. Благоевград, залегнали в проект „Ремонт и оборудване СБАЛО „Свети Мина” - Благоевград”, обособена позиция 2 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛО „Свети Мина” - Благоевград, залегнали в проект „Ремонт и оборудване на СБАЛО „Свети Мина” - Благоевград”, в частта по обособена позиция № 2.

КЗК счита, че техническата спецификация в частта за еталонен дозиметър не дава възможност за равен достъп на участниците и създава необосновани пречки пред конкуренцията.

Проучването показа, че нито един от трите модела дозиметри, посочени от възложителя, че покриват техническите изисквания, не отговаря в съвкупност на посочената спецификация в документацията. Липсват убедителни и обосновани аргументи защо възложителят е избрал оспорените технически параметри в частта за еталонен дозиметър, като след преглед на продуктовата брошура на дозиметрите Unidos на PTW, КЗК установи, че твърдението на жалбоподателя, че техническата спецификация е буквално преписана оттам, е основателно.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Бургас, 20.12.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Бургас, с което е обявено класирането на участниците и е определен изпълнител за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри за нуждите на администрацията на община Бургас, съгласно Приложения № 1,2,3 и 4 неразделна част от документацията”. Проучването установи, че оценителната комисия незаконосъобразно е отстранила жалбоподателя „Офис Експрес Сървис” АД от процедурата, като не е приела писмената му обосновка. Комисията  погрешно е възприела, че предложения от участника срок за отложено плащане е с 20 % по-благоприятен от останалите и неправилно е изискала обосновка на предложението. Незаконосъобразното отстраняване на участника опорочава процедурата и е основание за отмяна на крайния акт на възложителя. КЗК връща процедурата за ново разглеждане и оценка на техническите предложения.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Приморско, 21.12.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Приморско за класиране на участниците и избор на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за подпомагане на организацията и управлението на договорите по проект "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско - Китен". Проучването установи, че професионалната квалификация на привлечените външни експерти не отговаря на изискванията на обществената поръчка за опит в областта на европейското финансиране на проекти за урбанизирана територия и в областта на проекти във водния сектор, както и съответна техническа компетентност. Назначаването на външни експерти има за цел да  гарантира квалифицирано и професионално провеждане на процедурата, поради което липсата на специфичен опит е съществено нарушение и основание за отмяна на решението за избор на изпълнител. КЗК връща процедурата за издаване на заповед за назначаване на нова оценителна комисия.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Благоевград, 27.12.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Благоевград, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти, съгласно приложение № 1, по обособени позиции за детските и социалните заведения на територията на община Благоевград – съгласно списък приложение № 2”, в частта  по обособена позиция № 1 - „Хляб и хлебни изделия”.

Проучването установи, че има данни за наличие на изискуеми задължения за данъци и осигурителни вноски на класирания на първо място участник, поради което решението за избор на изпълнител следва да бъде отменено. Преписката следва да се върне на възложителя за продължаване на процедурата с проверка на  заявените данни, като се установи по несъмнен начин дали участникът е имал задължения към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, както и дали са отсрочени или разсрочени и едва тогава да се прецени дали участникът отговаря на изискванията, поставени от възложителя. КЗК връща процедурата на етап разглеждане на документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Исперих, 28.12.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Исперих за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на одит по проект ”Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих” по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни води в агломерация с над 10 000 екв. ж.” по ОП „Околна среда 2007-2013г.”

Проучването установи, че съставът на оценителната комисия е незаконосъобразен, тъй като лицата, включени в състава й, не отговарят на изискванията на закона и не притежават необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта на поръчката. В тази връзка КЗК счита, че извършеното процесуално нарушението от  възложителя е съществено и води до порок и незаконосъобразност на постановеното решение за класиране. КЗК връща процедурата от етап назначаване на състав на оценителната комисия.