Еврофондове Публични покани Становища Приложение на ЗОП Обществени поръчки Практика на Съда на ЕС Практика на КЗК Перспективи Нередности АДФИ Сметна палата Стената на срама
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗОП- БЮЛЕТИН / Практика на КЗК
« назад към списъка 02.06.2014
Практика на КЗК по ЗОП, юли - декември 2011г.


Допуснати нарушения на ЗОП от българските общини

Практика на КЗК по ЗОП, юли - декември 2011г.
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Велинград, 4.7.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Велинград, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Грашево, община Велинград” по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Подобект 1:„Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от резервоар над с. Грашево и водопроводна мрежа на с. Грашево, община Велинград; Подобект 2: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ довеждащ водопровод от С.Ш. м. „Мемов камък” до съществуващ водоем с. Грашево, община Велинград”, Обособена позиция 2: Подобект 1: „Реконструкция на съществуващ външен водопровод от разпределителна шахта при водоем с. Грашево до водоема на махала Мечо Корито”; Подобект 2:„Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от водоем до махала Мечо Корито и водопроводната мрежа на махала Мечо Корито”.

Комисията установи, че възложителят е включил дискриминационни изисквания, в условията за участие, за наличие на 90 действащи трудови договори с работници и служители, както и участниците да докажат завършен обект за строителството на нови или рехабилитация на съществуващи водопроводни мрежи по договори, финансирани от предприсъединителни или европейски фондове.

Производството е образувано във връзка с влязло в сила определение на ВАС, касаещо преписка на КЗК, образувана след постъпила жалба от изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Велики Преслав, 5.7.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Велики Преслав за обявяване на класирането и определяне на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: ,,Доставка чрез покупка на стоки - храни от група „Месо и месни продукти”, група „Риба и рибни продукти” за нуждите на неделегираните бюджетни дейности в Община Велики Преслав за финансовата 2011 година”.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Толини” ООД –Шумен.

Проучването показва, че комисията на възложителя не е констатирала непълнотата на изискваните документи в две от подадените оферти на първата фаза. Извършеното нарушение на НВМОП води до незаконосъобразност на всички последвали действия в процедурата.

КЗК връща преписката на етап проверка за наличието и редовността на представените документи при съблюдаване на мотивите в настоящото решение.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Мъглиж, 6.7.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на кмета на Община Мъглиж за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на проектант за разработване на инвестиционен проект в идейна и работна фаза по проект „Подготовка на инфраструктурен проект „Пречистване отпадните води на гр. Мъглиж и с. Тулово в Община Мъглиж”.

Производството на КЗК установи, че е налице опорочена процедура, в резултат на което всички действия на изборната комисия се явяват незаконосъобразни. Причината е в свързаност на член на комисията с един от участниците в процедурата - „Водоканалпроект - Металпроект – Инженеринг” АД чрез участие в общи съдружия. С оглед на това  КЗК счита, че е налице хипотезата за икономическа зависимост по отношение на кръг от юридически лица, което може да се квалифицира като наличие на частен интерес от възлагане на съответната поръчка.

В резултат на установеното нарушение Комисията връща преписката на възложителя с указание да прекрати откритата процедура за възлагане на обществена поръчка при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Пордим, 8.7.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на кмета на община Пордим за прекратяване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Реконструкция и преустройство на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Младен Антонов”, с. Тотлебен, община Пордим”.

КЗК счита за основателно твърдението на жалбоподателя ДП „Строителство и възстановяване”, че липсата на печат върху част от документите, съдържащи се в Плик № 2 от подадената от него оферта, е несъществено нарушение. Мотивите на Комисията са, че документите са подписани съгласно изискванията на възложителя, както и че възложителят не е формулирал точно кои документи счита за „оригинални” и на това основание ги изключва от общия кръг документи и кои са тези, които следва да бъдат „заверени”. Поради тези съображения Комисията счита, че тази неяснота не следва да бъде използвана срещу участниците.

КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап преглед на документите на участниците в Плик № 2, при спазване на методиката за оценка на офертите и на изложените мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Раднево, 13.7.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Раднево за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ Събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на Община Раднево”.

Производството е образувано във връзка с постъпили жалби от страна на 
ДЗЗД „ Евро Импекс – Раднево”, „ Нелсен Чистота” ООД и „ Сорико” ООД.

Материалите по преписката сочат, че комисията на възложителя е допуснала редица незаконосъобразни действия в процедурата, сред които липса на кратко описание на офертите на участниците, липса на мотиви за избор на изпълнител и допускане до класиране на участник, който не отговаря на заложените изисквания.

КЗК връща преписката на етап извършване на ново оценяване на техническите предложения на участниците, в съответствие с мотивите на настоящото решение.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Нови пазар, 19.7.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам. кмета на Община Нови пазар за отмяна на решение за класиране по обособена позиция № 2 и за прекратяване на процедурата по същата позиция на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Решението на КЗК касае открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на НВМОП с предмет „Строителство „Подобряване на физическата и жизнена среда в община Нови пазар” по обособени позиции № 1 „Подобряване на уличните настилки населените места в община Нови пазар”, позиция № 2 „Реконструкция и благоустрояване на градски парк и изграждане на 2 бр. детски площадки”. Според Комисията установените от възложителя пороци могат да бъдат отстранени без да се стига до прекратяване на процедурата.

КЗК отмени като незаконосъобразно и решението на зам. кмета на Община Нови пазар за разглеждане, оценка и класиране на оферти в същата процедура по всички обособени позиции. Проучването показва, че заложената методика за оценка съдържа порок, който не може да бъде отстранен без това да доведе до промяна на условията, при които е обявена процедурата, което е основание за нейното прекратяване.

 КЗК връща преписката на възложителя за издаване на решение за прекратяване на процедурата по обособени позиции № 1 и № 2 въз основа на изложените мотиви в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Белица, 19.7.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Белица за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Обновяване и развитие на населените места и основни услуги за населението и икономиката в селските райони в община Белица” с пет обособени позиции.

Производството установи, че в противоречие на ЗОП възложителят е поставил изискване банковата гаранция да се усвоява, когато участник е обжалвал решението за избор на изпълнител, като неговото единствено правомощие в тези случаи е да задържи гаранцията за участие до решаването на спора по същество.

На  второ място КЗК счита, че неправилно в методиката за оценка на офертите по показател „срок на изпълнение” е заложено, че предложения с нереалистични срокове получават 0 точки. В случая поставянето на 0 точки предполага оценяване и на предложения, които не отговарят на изискванията на възложителя. Съгласно ЗОП предложение, което не отговаря на зададените рамки в документацията, следва да бъде отстранено, а не оценено и класирано.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Разград, 20.7.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета  на Община Разград за обявяване на класирането и определяне на изпълнител на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Енергийно-ефективна реконструкция на общински обекти по обособени позиции”, за обособена позиция №1, 2, 3 и 4.

Производството установи, че изборната комисия е следвало да предложи на възложителя да отстрани офертата на „Антора” ЕАД, тъй като участието на дружеството в процедурата и в последствие определянето му за изпълнител се намира в противоречие с основните принципи в ЗОП, регламентирани в чл. 2 – равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

В случая едноличният собственик на капитала и изпълнителен директор на „Антора” ЕАД, Иво Илиев, е също така и общински съветник на община Разград, участвал в обсъжданията и вземането на решение за поемане на дългосрочен кредит на Община Разград с Фонд „Енергийна ефективност”. Тъй като на Илиев е била известна информация, която не е достояние на другите участници в процедурата, е нарушен принципът за равнопоставеност между кандидатите, което е достатъчно основание решението на възложителя да бъде отменено.

 На основание установеното нарушение КЗК връща процедурата за ново разглеждане на офертите при спазване на мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Велико Търново, 25.7.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Велико Търново за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на събития – културни, развлекателни и други събития в т.ч. и по оперативни програми на ЕС свързани с дейността на община Велико Търново”.

КЗК счита, че заложеното минимално изискване от възложителя кандидатите да разполагат с най-малко 20 лица, заети на трудов договор за изпълнение на поръчката, е дискриминационно. Този извод се обуславя от обстоятелството, че дейностите, предмет на поръчката, могат да се изпълнят с един и същи резултат както от участници на трудови договори, така и на граждански договори.

Комисията е на мнение, че възложителят е свободен да прецени броя на специалистите в екипа на участника, които ще са му необходими за бързото и ефективно изпълнение на поръчката, но не и да изисква определен вид трудови правоотношения, доколкото не са налице нормативни изисквания в тази връзка.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ботевград, 26.7.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам. кмета на община Ботевград за избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Изработване на идеен проект за изграждане и технологично оборудване на ГПСОВ - гр. Ботевград и изграждане на довеждащи колектори”.

Производството установи две нарушения на процедурата – липса на мотиви при оценяване на участниците по показател П3 „Стратегия и методология за изпълнение на поръчката” и неподписан протокол от дейността на изборната комисия от всичките й членове.

КЗК счита, че липсата на яснота и прозрачност при оценяването на офертите на класираните участници води като резултат до нарушение принципите на публичност и прозрачност при провеждането на процедурата и при разходването на публични средства, а също и на равнопоставеност и свободна конкуренция между участниците. С оглед на това Комисията приема, че е налице достатъчно основание за отмяна на обжалваното решение.

Въз основа на установените нарушения КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Борово, 26.7.2011г.

 Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета община Борово за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект за реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Горно Абланово, реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Батин и реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Екзарх Йосиф”. 

 Производството е образувано във връзка с постъпила жалбa от страна  ДЗЗД „Проно- Армстройинвест”

КЗК установи, че в процедурата е допуснато съществено нарушение като е отстранен участник,  чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията връща процедурата на етап разглеждане, оценка и класиране на офертите при съобразяване с изложените в решението мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ивайловград, 26.7.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Ивайловград за откриване на открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Премахване на съществуваща пристройка и изграждане на ново крило към сградата на СОУ „Христо Ботев” – град Ивайловград в УПИ I-188, кв. 48А по плана на гр. Ивайловград, Хасковска област, подобект: Саниране на основната сграда на училище Христо Ботев с подмяна на инсталациите и покрива подобект: Изграждане ново крило към училище „Христо Ботев””

В документацията за участие възложителят е заложил горна граница от 2.40 лв. на часовата ставка за ремонтни работи, различаваща се незначително от нормативно определената минимална. По този начин възложителят е ограничил правото на участниците свободно да определят ценовата си политика и е елиминирал състезателността в ценовите предложения, което обезсмисля този показател за оценка. С оглед на изложеното КЗК приема, че е налице нарушение, което е основание за отмяна на обжалваното решение.

На второ място Комисията установи, че в нарушение на чл. 9 от НВМОП възложителят е заложил изискване участниците да имат оборот не по-малко от 2 000 000 лв. за всяка година от предходните 3 г. Така заложеният минимален оборот за всяка година лишава от възможност за участие лица, които могат да докажат сумарно искания оборот за посочения период, но не и отделно по години. Разпределянето на минимално изисквания оборот по години е дискриминационно и не отчита промяната на пазарните условия и други външни фактори, в резултат на които даден икономически агент може да се развива с по-високи темпове една година, а следващата темповете на развитие да не са същите. Самата прогнозна стойност на поръчката от 1 899 479 лв. без ДДС също показва, че изискването за изпълнени минимум три договора на стойност не по-малка от 2 млн. лв. без ДДС в случая е прекомерно.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Русе, 28.7.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Русе, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на зелените площи - общинска собственост на територията на гр. Русе и кварталите: кв. Средна кула, кв. Долапите, кв. Образцов чифлик и ДЗС”, обособена в пет позиции.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалбa от страна ЕТ „Свина – Никола Колев”.

Проучването показва, че възложителят е заложил в документацията възможност избрания изпълнител да осъществява допълнителни дейности, плащането по които да се отчита с фактури.

КЗК счита, че не съществуват обективни предпоставки за подобни условия и по този начин, макар и косвено, се допуска възможност за изменение в цената на договора в противоречие с предвиденото в ЗОП.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Царево,  29.7.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Царево с което е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти, хигиенни, санитарни материали, консумативи и дезинфектанти за нуждите на ОДЗ „Ален мак” – гр. Царево, ЦДГ „Митко Палаузов„ – гр. Ахтопол, Детска млечна кухня – Царево, Домашен социален патронаж – Царево, Домашен социален патронаж – Ахтопол, Училищен стол – Царево и Училищен стол – Ахтопол, находящи се на територията на Община Царево в частта за обособена позиция № 2. Мляко и млечни продукти, Месо и месни продукти, Зеленчукови и плодови консерви, замразени зеленчуци и подправки, други хранителни стоки; обособена позиция № 4. Риба и рибни продукти и обособена позиция № 5. Хигиенни, санитарни материали и консумативи, почистващи препарати и дезинфектанти.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на  
„Ив Трейд” ООД, гр. Бургас.

Анализът на КЗК установи, че възложителят е постановил прекратяване на процедурата при липса на обосновани мотиви, което води до незаконосъобразност на решението.

Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап постановяване на решение при спазване на указанията в настоящото решение.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ботевград, 8.8.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Ботевград за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на техническа помощ за управление на инвестиционен проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград””.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на  
„ЕКО Енергопроект” ООД.

Данните по преписката сочат, че възложителят е издал незаконосъобразно решение за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществената поръчка, тъй като се е позовал на немотивиран протокол от работата на конкурсната комисия без да е изложил собствени мотиви относно класирането на участниците. Предвид изложеното КЗК счита, че е нарушен и текста на чл. 73, ал. 1 от ЗОП.

 Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците при спазване на изложените  мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Берковица, 8.8.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Берковица за класирането на участниците и определяне изпълнител на обществена поръка с предмет: „Основен ремонт на сгради, улици и пътища в община Берковица” по обособени позиции № 1, 2, 3 и 4”.

  Производството е образувано във връзка с постъпили жалби от страна на  Обединение „Ком 2011”, „Горстрой  2002” ООД и СД „Гарант-90-Цонев и сие”.

Анализът на КЗК установи, че жалбоподателите, в съответствие с изискванията на възложителя, са предложили гаранционен срок от 4 г., който отговаря на минималните изисквания в Наредба № 2 и в същото време не превишава максималния срок, указан в методиката, а оценителната комисия незаконосъобразно ги е предложила за отстраняване от участие на  основание чл. 21,  ал. 1, т. 3 от НВМОП.

Комисията връща преписката на възложителя за ново разглеждане и оценка на офертите по показател 3 – Гаранционен срок, при спазване на указанията.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Поморие, 9.8.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Поморие за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, почистване на териториите за обществено ползване, измиване на улиците, снегопочистване и опесъчаване на улиците в Община Поморие”.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от „Нео-Титан” ООД.

Проучването показва, че възложителят е включил в документацията дискриминационно условие, според което минималният оборот на участниците, за всяка от последните три финансови години, трябва да е 4 500 000 лв., което надвишава четири пъти прогнозната стойност на поръчката.  Нормата на ЗОП е нарушена и със заложеното изискване участниците да разполагат със собствен капитал в размер на 3 500 000 лв. за всяка една от последните три финансови години.

КЗК счита, че прехвърлянето на финансовата тежест в риск на изпълнителя е незаконосъобразно.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Царево, 10.8.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Царево за обявяване на класирането и избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места - гр. Ахтопол, с. Варвара, с. Резово, с. Бродилово и с. Българи и асфалтова настилка на четвъртокласните пътища Царево-Бродилово и Българи-Kocти”.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Щрабаг” ЕАД.

Анализът на КЗК установи, че конкурсната комисия на възложителя е оценила и класирала като по-добри, от това на жалбоподателя, предложенията на определени участници без да изиска съответни писмени обосновки, с което е нарушен чл. 39, ал. 1 от НВМОП.

Комисията връща преписката на възложителя за повторно разглеждане и оценка на ценовите предложения на участниците, при спазване на изложените мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Сливен, 12.8.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Сливен, за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Предоставяне на услуги по изготвяне на печатна реклама, рекламни сувенири,  образователно- информационни материали и пакет документи за нуждите на община Сливен”, в частта по обособена позиция 1: „Печатна реклама и рекламни сувенири за нуждите на Културен календар за 2011г. и проект „Оралите””.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Агенция Компас” ООД.

КЗК установи, че възложителят неоснователно е изискал обосновка от дружеството, относно предложения срок за реализация на офертата, а в последствие незаконосъобразно го е отстранил от процедурата.

Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на участниците в съответствие с изложените мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Горна Оряховица, 29.8.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Горна Оряховица за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Поддържане на улично, парково и художествено осветление на територията на Община Горна Оряховица”.

Комисията установи, че в т. „Технически възможности” от документацията за участие възложителят е поставил условие участниците да са изпълнили минимум един договор за доставка на електроматериали за съответните позиции за предходните три години по обществена поръчка със същия предмет, начин на изпълнение или със същите или по-големи обем и стойност, възложена по реда на ЗОП или НВМОП, което изискване ненужно ограничава участниците.

КЗК счита, че за осигуряване на равнопоставеност на участниците в процедурата е необходимо да се предостави възможност за участие и на субекти, които не са изпълнявали договор по реда на ЗОП и НВМОП, но могат да докажат, че разполагат с необходимия опит и ресурси за изпълнение на поръчката. Поддържане на улично, парково и художествено осветление на територията на общината би могло да бъде извършвано и от изпълнител, който притежава необходимите технически и кадрови ресурси, както и опит, който не произтича от изпълнението на договор по ЗОП или НВМОП.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Горна Малина, 2.9.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Горна Малина за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на обект „Спортен комплекс Горна Малина”, финансирана по мярка 321 „Основни услуги на населението в селските райони” по програма за развитие на селските райони 2007-2013”.

Комисията счита жалбите на „Водстрой-98” АД и „Главболгарстрой” АД за основателни. Производството установи няколко нарушения на процедурата от страна на изборната комисия – непрозрачно и субективно оценяване по показател b1 – качество на изпълнението, неясно оценяване по параметър b2 – срок на изпълнение, липса на мотиви за приемането на писмената обосновка на класирания на първо място участник, чието техническо предложение е с 30% по-благоприятно от останалите.

Доказателствата по преписката дават основание на КЗК да приеме за обосновано и твърдението в жалбата на «Водстрой-98» АД, че е налице разминаване в подробния и обобщения линеен график за изпълнение, която прави офертата на предпочетения кандидат неточна. С оглед на това Комисията счита, че изборната комисия е следвало да отстрани „Люко К” ООД,  вместо да бъде допуснат до отваряне на ценовото му предложение и класиран на първо място.

В резултат на тези нарушения КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на техническите предложения от офертите на участниците при спазване на мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, 2.9.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени заповед на кмета на Столична община за избор на изпълнител на обществена поръчка по първа и втора обособена позиция с предмет: „Изграждане на централизиран сървърен ресурс на Столична община - сървъри за база данни, сървъри за услуга”.

Производството установи, че избраният участник по първа обособена позиция от предмета на поръчката, «Парафлоу Комуникейшънс» ООД, е следвало да бъде отстранен от участие в процедурата, тъй като е представил техническо предложение, което не съответства изцяло на изискванията на възложителя. Участникът не е представил необходимия брой лицензии от Майкрософт за лицензиране на сървърен клъстер. Установеното нарушение е съществено и е основание за отмяна на решението в тази му част.

Комисията също така установи, че класираният по втора обособена позиция Консорциум „Лирекс БГ ООД - Индекс ООД е следвало да бъде отстранен от процедурата, тъй като не е доказал, че има право да осигурява гаранционна поддръжка и сервиз на предлаганата от него техника на производителя IBM Световна търговска корпорация. Изборът на участника за изпълнител по тази позиция е съществено нарушение и също е основание за отмяна на решението на възложителя в тази му част.

КЗК връща процедурата за проверка съответствието на документите по първа и втора обособени позиции при съобразяване с мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Бойчиновци, 9.9.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Бойчиновци за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на техническа инфраструктура, необходима за подобряването и обновяването на основните услуги за населението и икономиката  на в община Бойчиновци”.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Каро Трейдинг” ООД.

КЗК установи, че възложителят не е поставил ясни изисквания към подизпълнителите, относно документите за деклариране на положителен финансов резултат за последните три години. В този смисъл представянето на отрицателен финансов резултат от подизпълнителя на жалбоподателя не е основание за недопускане до по-нататъшно участие в процедурата на «Каро Трейдинг» ООД.

Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на участниците, съобразно изложените мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Велико Търново, 12.9.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на заместник-кмета на Община Велико Търново за откриване на процедура на договаряне без обявление с предмет: „Извършване на снегопочистване и поддържане на платната за движение на републиканските пътища на територията на община Велико Търново, съгласно приложение № 1.

Производството е образувано по жалба на „Пътища и мостове” ЕООД, гр. Варна.

Проучването установи, че възложителят е открил процедура на договаряне без обявление, без да са налице законовите основания за провеждане на този вид обществена поръчка. КЗК счита, че възложителят не е съобразил най-съществената особеност на процедурата на договаряне без обявление, а то е, че такава се провежда само по изключение, единствено когато са налице изрично посочени в закона обстоятелства за това.

Община Велико Търново открива процедура по договаряне на основание чл. 90 от ЗОП - наличие на непреодолима сила, което условие според КЗК не е налице. Комисията счита, че не е спазено условието на закона, което да съставлява пречка да бъдат спазени сроковете по провеждане на открита процедура, поради което постановения акт на възложителя е незаконосъобразен.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Елин Пелин, 13.9.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Елин Пелин за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт и реконструкция на образователна инфраструктура в община Елин Пелин”.

Производството установи, че класираният на първо място участник Обединение „Образователна инфраструктура” е представил непълна оферта, поради което не отговаря на изискванията на възложителя, заложени в обявлението и документацията за участие. КЗК счита, че допускането на нередовна оферта от страна на комисията до етап разглеждане и оценка, представлява нарушение на принципите на свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация, спрямо останалите участници.

Също така не отговаря на изискването на възложителя офертата на Обединение „ПИК Строй” - класиран на седмо място.  Участникът е трябвало да докаже, че през последните 5 г. е изпълнил не по-малко от 5 сходни строителни обекта на стойност не по-малко от 500 000 лв. без ДДС, доказани с препоръки за добро изпълнение. В случая участникът е представил декларация за изпълнени 46 договора, от които 4 със сходен предмет и само един придружен с препоръка за добро изпълнение.

В резултат на констатираните нарушения КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка от етап допустимост на офертите съгласно указанията, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Кресна, 13.9.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Кресна за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улична мрежа в с. Сливница, изграждане на осветление на „Катранджиев площад” в гр. Кресна,  изграждане на осветление на площад в с. Сливница, благоустрояване и озеленяване на градинка в гр. Кресна и благоустрояване и озеленяване на градинка в с. Сливница”, в частта за обособени позиции № 2 и №3.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от „МБ-2001” ООД.

Комисията установи, че възложителят незаконосъобразно е отстранил
„МБ-2001” от процедурата, като необосновано е изискал от него да представи допълнителен документ.

КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап преглед на представените в Плик № 1 от офертите на участниците документи при спазване на мотивите, изложени в настоящото решение.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Кричим, 14.9.2011г.

КЗК санкционира община Кричим за сключване на договор с изпълнител преди влизане в сила на решение за предварително изпълнение на договора

КЗК остави без уважение жалбата на БИБОВ И КО” ООД, гр. Пловдив срещу решение на кмета на община Кричим за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на малка обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи, включващи: подготовка на строителната площадка, СМР в съответствие с одобрения инвестиционен проект за обект „Внедряване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий”, Начално училище „Васил Левски” и Обединено детско заведение „Ралица”, гр. Кричим”, по трите обособени позиции.

Комисията наложи имуществени санкции на кмета на община Кричим по трите обособени позиции съответно в размер на 7174,72 лв., 9150,84 лв. и  7571,56 лв. без ДДС.

 Производството установи, че представените от жалбоподателя оферта и допълнително приложени документи за подбор не отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

В хода на проучването се установи, че възложителят е сключил договори за възлагане на обществената поръчка по трите обособени позиции с „Браво Строй” ООД на 20.07.2011 г. в нарушение на чл. 41, ал. 5. В случая възложителят е следвало да се съобрази със срока за обжалване и да изчака определението на КЗК за допускане на предварителното изпълнение да влезе в сила.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Пловдив, 14.9.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Пловдив, с което е обявено класирането на участниците и е определен изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на ПУП – ПУР Смесена многофункционална зона Юг с устройствени зони, Район „Южен”, гр. Пловдив”.

 Жалбата е от страна на „Паулина” ООД, класирано на второ място в процедурата.

Производството установи, че определеният за изпълнител на поръчката участник «Артексперт» ООД не отговаря на минималните изисквания на възложителя, посочени в документацията. Дружеството е представило декларация от инженер-проектант, от която не става ясно дали отговорното лице има опит в изпълнението на обекти, които да обхващат големи градски части над три квартала.

В резултат на констатираното нарушение КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап проверка на съответствието на документите от плик № 1 „Документи за подбор” с изискванията на възложителя, при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Кочериново, 16.9.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Кочериново за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по организацията, управлението и отчитането на проекти: Изграждане на „Канализация на село Стоб, община Кочериново – основана част от мрежата и изграждане на „Канализационна мрежа на село Мурсалево, община Кочериново – основна част”.

КЗК констатира, че изборната комисия е извършила редица съществени нарушения на процедурните правила, които опорочават цялостната работа на комисията и водят до отмяна на крайния акт на възложителя. Комисията не е спазила последователността на провеждане на процедурата, както и не е изпълнила задължението си да провери наличието на три отделни запечатани плика. Не е отворила плик № 2 на участниците и не е подписала документите от този плик от най-малко трима от членовете и др.

КЗК счита, че поради характера на нарушенията, същите не биха могли да бъдат поправени с връщане на процедурата за повторно извършване на незаконосъобразните действия, поради което  КЗК указва прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по обособени позиции № 1 и 2 при спазване на мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Роман, 16.9.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Роман, за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:  „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Н. Й. Вапцаров”- гр. Роман, ДДЛРГ „Н. Й. Вапцаров” – Комплекс за социални услуги гр. Роман, детски градини на територията на община Роман, Домашен социален патронаж за община Роман за календарната 2012г.”

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Интер” ЕООД.

Събраните материали показват, че комисията на възложителя е извършила неправилни констатации в протокола си и е поискала доказателства, които са недостатъчни за отстраняване на допуснатите нередовности от страна на участника. КЗК установи, че в резултат на това жалбоподателят е бил неправилно отстранен.

Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на участниците в съответствие с изискванията на закона и изложените мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ботевград, 19.9.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Ботевград за избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет„Подобряване и модернизиране на инфраструктурата в три училища и две детски градини в община Ботевград” в частта за обособена позиция 5.

Проучването по преписката показа, че офертата на жалбоподателя „Портал” ЕООД неправомерно е отстранена от по-нататъшно участие в процедурата, на основание предложения от участника гаранционен срок. След като е изискала разяснения, конкурсната комисия е преценила, че предложения срок на строителните и хидроизолационни материали е необоснован. КЗК счита, че изложените доводи от страна на комисията не могат да послужат като основание за отстраняване на дружеството, тъй като в документацията никъде не е ограничен максимално възможния гаранционен срок, както и липсват указания и дефиниция на понятието „нереалистичен срок”.

КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап оценяване и класиране на офертите на участниците при спазване на указанията в мотивите на решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Троян, 20.9.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Троян за откриване на процедура по реда на НВМОП с предмет: „Доставка чрез покупка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране за нуждите на община Троян”.

Комисията установи, че възложителят е заложил условие автомобилът да е произведен в страна от Европейския съюз, с което е ограничил възможността на участниците в процедурата да представят аналогичен такъв с различен произход. Ограничението не е обективно обосновано от предмета на поръчката.

КЗК счита, че поставянето на изисквания, които дават предимство на едни участници или необосновано ограничават други, е в разрез с основните принципи на ЗОП за провеждане на процедурите за обществени поръчки при свободна и честна конкуренция и при равнопоставеност на всички участници.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Челопеч, 20.9.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Челопеч за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет „Изграждане на пътна, водоснабдителна, канализационна и комуникационна инфраструктура в с. Челопеч”.

От събраните доказателства по преписката и след запознаване със съдържанието на протоколите, отразяващи работата на конкурсната комисия, КЗК установи, че помощният орган не е спазил хронологията на отваряне на офертите, с което е допуснал редица нарушения при провеждане на процедурата. Комисията не е изпълнила и законовото си задължение да провери наличието на три отделни запечатани плика в офертите.

Тъй като нарушенията при провеждане на процедурата са съществени и не могат да бъдат поправени с повторно извършване на действията, които са незаконосъобразни, КЗК приема, че обжалваното решение следва да бъде отменено и преписката да бъде върната на възложителя за прекратяване на процедурата по възлагане на малката обществена поръчка.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Тутракан,  21.9.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Тутракан за класиране на участниците и избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: ”Избор на изпълнител на СМР по проект ”Реконструкция на улична мрежа, тротоари и рехабилитация на зелени площи в гр. Тутракан”, финансиран със средства от структурните фондове на ЕС по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007г. – 2013г., подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Производството установи, че има съществено нарушение на процедурните правила от страна на изборната комисия.  Един от документите в плик №2 от техническото предложение на спечелилия поръчката участник, Консорциум Крис Инженеринг, не е подписан според изискванията на ЗОП.  Законът изисква подписването на всички документи да става в момента на отваряне на плик №2 от трима членове на комисията и един представител на участниците, както и преди да се отвори плик №1 и да се оповестят документите, които той съдържа.

В случая констатираното нарушение е от такъв характер, че не може да бъде отстранено при връщане и повторно провеждане на процедурата, което налага възлагането на обществената поръчка да бъде прекратено.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Сливница, 21.9.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Сливница, с което е открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, механична и дезинфекционна обработка на сметището на територията на населените места в община Сливница”.

Производството установи, че поставеното условие за минимална стойност на изпълнен договор със сходен предмет на дейност не кореспондира със сложността и обема на обществената поръчка и необосновано ограничава участието на лица в процедурата. Възложителят е обвързал допустимостта на участниците с представяне на минимум един изпълнен договор на стойност 400 000 лв., която стойност надвишава почти пет пъти тази на обществената поръчка.

На второ място проучването показа, че възложителят е заложил условието участниците да разполагат със собствена или наета техника на територията на община Сливница. По този начин заинтересованите да участват лица, които нямат дейност на територията на общината, са поставени в неравностойно положение.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Гълъбово, 28.9.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Гълъбово за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване (около 4 кубични метални съдове) на битови и строителни отпадъци на територии, предназначени за обществено ползване на територията на община Гълъбово”.

Производството установи, че жалбоподателят „Евро Импекс Гълъбово” ДЗЗД незаконосъобразно е отстранен от процедурата. КЗК не счита за основателни съображенията на конкурсната комисия за отстраняването на кандидата, тъй като закупуването на документация и плащането на гаранция за участие от дружество, съдружник в обединение, но от името на това обединение, не е нарушение на ЗОП.

КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане съответствието на документите в плик № 1 с изискванията на възложителя, съобразно мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Стара Загора, 29.9.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Стара Загора за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските заведения”, вкл. Детски ясли и Детска млечна кухня, Детски градини и Заведения за социални услуги”, по всички осемдесет обособени позиции.

От събраните доказателства по преписката КЗК установи, че възложителят е заложил в обявлението за откриване на обществената поръчка, в противоречие на разпоредбите на ЗОП, необосновано ограничаващи участниците условия. Това са изискванията за наличие на собствена производствена или търговска база на територията на община Стара Загора, наличие на собствени специализирани транспортни средства, както и заложената методика за оценка по един от показателите, даваща предимство на участници, производители на съответните хранителни изделия.

 КЗК счита, че със заложените изисквания в условията за откриване на процедурата възложителят не е спазил принципите на свободната и лоялна конкуренция и правото на равнопоставеност на участниците, поради което решението е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Чепеларе, 3.10.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Чепеларе за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване до регионално депо „Теклен дол” – гр. Смолян, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на Община Чепеларе, зимно поддържане и снегопочистване на територията на град Чепеларе”.

Производството установи, че в обявлението възложителят е заложил изискване участниците да докажат годишен общ оборот за всяка една от последните три години в размер минимум 2 000 000 лв. годишно. КЗК приема за необосновано това изискване, доколкото през някоя от последните години участникът може да има по-нисък оборот, но да е в състояние да покрие изискване за определен общ оборот за последните три години.

На второ място Комисията намира за необосновано изискването участниците да представят разрешително за дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, тъй като не са предмет на обществената поръчка.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Тунджа,  3.10.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Тунджа за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Тунджа, обособени в Район Център – 15 населени места – с.Дражево, с. Хаджи Димитрово, с.Безмер, с.Кабиле, с. Веселиново, с.Завой, с.Могила, с.Чарган, с.Търнава, с.Стара река, с.Козарево,с.Кукорево, с.Калчево, с.Победа, с.Челник”.

Производството установи, че в обявлението възложителят е заложил изискване участниците да представят сертификат ISO 9001:2000 за управление на качеството в съответствие с обекта на поръчката. Избраният за изпълнител „Сорико” ООД е представил сертификат, издаден от организация, която не е акредитирана по съответните правила, с което самият документ се явява неравностоен на другите, издавани от националните органи по акредитация. В случая оценителната комисия незаконосъобразно е преценила, че сертификатът, представен от „Сорико” ООД е валиден, поради което заповедта на възложителя следва да бъде отменена, а комисията трябва да извърши ново разглеждане на офертите на участниците и да изиска представяне на доказателства за валидност на сертификата за въведена система за управление на качеството от „Сорико” ООД.

КЗК връща преписката на възложителя от етап разглеждане на офертите на участниците, като бъдат спазени указанията в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Харманли, 4.10.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на и.д. кмет на община Харманли, за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Проектиране и строителство на сепарираща инсталация за битови отпадъци на регионалното депо за твърди битови отпадъци - гр. Харманли”.

Производството установи, че оценяването на конкурсната комисия по показател П1 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” е неточно и неясно, като липсват мотиви относно поставяните оценки на предложенията на участниците. Нарушена е методиката и при оценяване на офертите по показател П3 – „Размер на авансово плащане”, което прави самото оценяване по показателя изцяло грешно.

КЗК счита, че грешките при оценяването на практика нарушават принципите на публичност и прозрачност при провеждането на процедурата и при разходването на публични средства, както и за равнопоставеност и свободна конкуренция между участниците. С оглед на това Комисията приема, че издаденото решение от възложителя е опорочено и подлежи на отмяна.

КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап оценяване на техническите предложения на участниците с оглед мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Несебър, 5.10.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Несебър за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на електронни съобщителни услуги, съобразно нуждите на община Несебър".

Производството установи, че в методиката за определяне комплексната оценка на офертите възложителят е заложил подпоказател Qт1, оценяван с най-голям брой точки - 80, който изисква участникът да разполага с обществена фиксирана телефонна мрежа /PSTN/ с национален обхват, под административното и техническо управление на участника.

Съгласно представеното от КРС становище изпълнителят на обществената поръчка е възможно да оперира и с друг вид мрежа, различна от традиционната фиксирана. КЗК счита, че при оценяване възможността за предоставяне на електронни съобщителни услуги, възложителят е следвало да заложи показател, съгласно който участниците да могат да предоставят както услуги чрез PSTN мрежа, така и чрез алтернативна такава. Затова начина, по който е дефиниран подпоказател Qт1 не изпълнява в пълнота изискванията на възложителя и ограничава участниците.

На второ място Комисията счита за ограничаващо  изискването собствената PSTN мрежа да се доказва чрез междуселищни кодове за избиране. Съгласно становището на КРС наличието на номерационен ресурс в определени географски кодове не е свързано с административното и техническо управление на мрежата и няма отношение към предмета на поръчката.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Поморие, 6.10.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Поморие за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, почистване на териториите за обществено ползване, измиване на улиците, снегопочистване и опесъчаване на улиците в Община Поморие”.

Производството установи, че възложителят не се е съобразил със ЗОП, когато е определил изискванията към икономическото и финансово състояние на участниците. В обявлението и в документацията е заложено като минимално изискване участниците да имат годишен общ оборот за последните три финансови години минимум 1 000 000 лева годишно.

КЗК приема за необосновано това изискване, доколкото през някоя от последните години участникът може да има по-нисък оборот, но да е в състояние да покрие изискване за определен общ оборот за последните три години. Комисията счита, че посоченото изискване нарушава принципите на ЗОП за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, поради което решението за откриване следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, 10.10.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Столична община за класиране на допуснатите участници в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. „Долни Богров”.

Производството установи, че изборната комисия е изискала от двама от участниците в процедурата, предложили с 30 на сто по-благоприятни предложения от средната стойност на останалите оферти, подробни писмени обосновки за начина на формиране стойността на офертите. Съгласно ЗОП комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка и др.

Като разгледа изложените съображения на комисията за  приемането на писмената обосновка на класирания на първо място участник Обединение „Еко Проект 2011”, КЗК счита, че мотивите са формално изложени, тъй като представляват преписване на акцентите от писмената обосновка на участника. Преповтарянето на посочените данни, в отсъствието на собствена обоснована мотивировка от страна на комисията, представлява нарушение на законовата разпоредба и е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение. По този начин е нарушен принципът на равнопоставеност на участниците, доколкото на класирания на първо място участник по този начин е дадено необосновано предимство пред останалите участници.

КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата на етап разглеждане, оценка и класиране на офертите при спазване на изложените мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Марица, 10.10.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Марица за класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Прединвестиционно проучване и инвестиционно проектиране във фаза работен проект на канализационна и съпътстваща водоснабдителна мрежа и във фаза идеен проект на пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на с. Граф Игнатиево, община „Марица”, област Пловдив”.

В документацията за участие възложителят е изискал от участниците да притежават валидни застраховки за професионална отговорност на лицата, които ще осъществяват проектирането, както и за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия/ бездействия при изпълнение на задълженията им. За лица, които са на свободна практика и са външни експерти законът изисква индивидуално представяне на застраховка професионална отговорност.

Производството установи, че комисията не е изискала от класираното на първо място дружество „Екоинженеринг” ЕООД да представи съответната застраховка за външните експерти, поради което офертата не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап оценка на съответствието на документите от плик № 1 „Документи за подбор” от офертите на участниците с изискванията на възложителя при спазване на мотивите изложени в настоящото решение.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Велинград, 13.10.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Велинград за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на строително - монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на учебни заведения в община Велинград” във връзка с подадена жалба с вх. № ВХР-1884/22.08.2011 г. от „Диана Комерс - 1” ЕООД.

Производството установи противоречие между обявлението и документацията за участие по отношение срока на поръчката – 6 и 8 месеца и прогнозната й стойност. Възложителят допълнително е уточнил в разяснение пределната стойност на проекта, но е изменил условията за участие. Посочил е, че участник, който не предложи срок за изпълнение в установените граници ще бъде отстранен, за разлика от първоначално заложеното условие, според което участникът ще получи 0 т. КЗК счита, че това е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение на възложителя.

В този случай не е спазен и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки. Според него извършените промени следва да бъдат обнародвани в електронната страница на „Държавен вестник” и вписани в регистъра на обществените поръчки.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Силистра, 14.10.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Силистра за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в Община Силистра” по Договор рег. № BG161PO001/1.1-09/2010/020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” по всички 8 обособени позиции.

Производството е образувано във връзка с постъпили жалби от страна на „Девня Трейд” ООД, гр. Варна, Обединение „Водстрой Комерс- 2011” ДЗЗД, гр. Търговище и „Консорциум за инженерингови проекти и строителство” (КИПС) ДЗЗД, гр. София.

КЗК установи, че възложителят е извършил две съществени нарушения на ЗОП, като е променил първоначално установената методика за оценка на офертите и повторно е включил, като показатели за оценка на офертата, вече изискваните минимални критерии за подбор на участниците.

Комисията връща преписката на възложителя на етап разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в съответствие с първоначално одобрената методика за оценка, при спазване на изложените мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Смолян, 19.10.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение кмета на община Смолян за класиране на участниците и за определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Строителство на обект: „Път с. Горна Арда/ІІІ-8683/ - границата с Република Гърция от км 29+697 – км 31+581” община Смолян”, открита с решение № 14/ 27.04.2011г. на кмета на община Смолян.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „ВИА-АБ ГОРНА АРДА”, гр. Смолян.

Проучването на КЗК показва, че възложителят е включил в помощната комисия външен експерт, чиято квалификация не е в съответствие с предмета на обществената поръчка. Избраният състав противоречи на разпоредбата на чл.34 от ЗОП и е основание за отмяна на решението.

Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата за

възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно действие – повторно назначаване на комисия за провеждане на процедурата при съобразяване с изискванията на ЗОП и задължителните указания.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Велико Търново, 24.10.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Велико Търново за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и поддръжка на улици, тротоари и пътища на територията на община Велико Търново”.

Производството е образувано във връзка с постъпили жалби от страна на Консорциум „Търновски пътища”, гр. Велико Търново и „Пътища и мостове” ЕООД, гр. Варна.

Проучването на КЗК показва, че двамата жалбоподатели са основателно отстранени от процедурата, но избрания изпълнител и единствен класиран участник е бил незаконосъобразно допуснат до разглеждане и оценяване на офертата. Установените обстоятелства създават хипотеза, в която няма участник, който да отговаря на изискванията на възложителя, поради което процедурата следва да бъде прекратена на основание чл. 39, ал. 1 от ЗОП.

Комисията връща преписката на етап проверка на документите за подбор в плик № 1 от представените от участниците в процедурата предложения, при спазване на дадените указания.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Кресна, 26.10.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Кресна за оценка на офертите и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи на обект: СОУ „Св. Паисий Хилендарски” - град Кресна подобряване на енергийната ефективност” ВG161РO001/4.1-01/2007/060 „Грижата за децата - бъдеще за община Кресна”.

Производството установи, че изборната комисия не е оценила правилно офертите по показател Т3 – гаранционен срок и условия за изпълнение на гаранцията поради порок в утвърдената методика на възложителя. В случая са налице два различни метода на оценяване на един и същ показател за оценка – математическа формула и твърда база – според диапазона на конкретното предложение. В резултат на това участниците не могат да бъдат оценени по еднозначна методика, поради което не може да се постигне обективно и законосъобразно класиране на офертите.

Тъй като посоченото несъответствие в документацията не може да бъде отстранено, без това да промени условията на процедурата, КЗК връща преписката на възложителя за издаване на решение за прекратяването й при спазване на указанията в решението.

 

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Казанлък, 27.10.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Казанлък за класиране на участниците и за определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-ремонтните работи за реализация на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от гр. Казанлък”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР от 13.12.2010 г.” в частта му по обособена позиция № 1 „Изпълнение на СРР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Н. Вапцаров и Гимназия Акад. П. Стайнов”, обособена позиция № 2 „Изпълнение на СРР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Г. Кирков” и обособена позиция № 4 „Изпълнение на СРР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Чудомир”.

Производството установи, че конкурсната комисия необосновано е отстранила двама от участниците на основание, че представените от тях оферти не отговарят на условията на възложителя, поради предложената ниска часова ставка за труд.

Комисията констатира, че обявлението на възложителя не задължава участниците да включат в екипа си единствено квалифициран персонал, който сам по себе си е недостатъчен за изпълнение на предмета на поръчката.

КЗК приема, че ценовите оферти на жалбоподателите са съобразени с минималните изисквания за спазване на осигурителното законодателство, доколкото предвидените строително-монтажни работи ще се изпълняват едновременно от квалифицирани и неквалифицирани работници.

Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на ценовите предложения и класиране на офертите на участниците по първа, втора и четвърта обособени позиции, съобразно изложените по-горе мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Русе, 28.10.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Русе за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе в изпълнение на договор по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., по обособени позиции от № 1 до 7 включително.

Производството установи нарушения на процесуалните правила, които са съществени и водят до необоснованост на оценяването на техническите оферти на участниците.

КЗК констатира липса на мотиви за поставените оценки по един от показателите, както и неяснота какви технически предложения са дали отделните участници и по кои обособени позиции кандидатстват.

На следващо място Комисията установи незаконосъобразност при формиране на крайните оценки на кандидатите.

Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане и оценяване на техническите предложения на участниците по обособени позиции от № 1 до 7 включително, при спазване на изложените мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, район „Овча купел“, 31.10.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на район „Овча купел” за обявяване на класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Частична преработка на проект и строителство на Първи главен канализационен колектор в кв. Горна баня на територията на Столична община –район „Овча купел””

Производството е образувано след постъпилa жалба от страна на Консорциум „ГСМ-ВКС”.

Анализът на КЗК сочи, че възложителят е допуснал съществено нарушение на процедурата, като незаконосъобразно е изискал допълнителни доказателства, за изясняване на непълната обосновка на офертата на избрания участник, вместо да вземе решение въз основа на посочените данни, както е предвидено в ЗОП.

Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от последното законосъобразно действие.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, район „Триадица“, 31.10.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на район „Триадица” - Столична община за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на техническо оборудване за нуждите на нова сграда в ж.к. „Стрелбище”, район „Триадица”, УПИ V-за училище, кв. 62, м. „Бул. България - II част” в частта по обособена позиция № 1.

Производството е образувано след постъпилa жалба от страна на „Хитачи Солюшънс Юръп” АД, Берлин, Германия.

Проучването на  КЗК показва, че техническата спецификация на интерактивните дъски, интерактивния таблет и  устройствата за ученици за обратна връзка с учителя, не дават равен достъп на участниците в процедурата и създават необосновани пречки пред конкуренцията. Нарушени са принципите на ЗОП за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, както и за свободна и лоялна конкуренция.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Асеновград, 29.12.2011г.  

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Асеновград за обявяване класиране на участниците и определяне на изпълнител по обособена позиция № 1 в обществена поръчка с предмет „Асфалтиране на улици в община Асеновград, обособена в 2 позиции”.

Производството установи, че комисията за провеждане на процедурата е допуснала до класиране участници, предложили в техническите си предложения гаранционен срок на асфалтираните улици, който не отговаря на изискванията за гаранция за този вид дейност.

КЗК приема, че в случая изборната комисия не се е съобразила с изискването на възложителя предложените гаранционни срокове да не надвишават повече от три пъти минималните такива по Наредба № 2/31.07.2003г.

Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата по обособена позиция № 1 от етап разглеждане и оценяване на техническите предложения на участниците при спазване на указанията в мотивите на настоящото решение.