Еврофондове Публични покани Становища Приложение на ЗОП Обществени поръчки Практика на Съда на ЕС Практика на КЗК Перспективи Нередности АДФИ Сметна палата Стената на срама
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗОП- БЮЛЕТИН / Практика на КЗК
« назад към списъка 07.09.2015
Практика на КЗК по ЗОП януари - юни 2015г.


Нарушения на ЗОП допуснати от български възложители на обществени поръчки, констатирани от КЗК в периода януари-юни 2015г.

Практика на КЗК по ЗОП януари - юни 2015г.
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от министъра на образованието и науката, 05.1.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение министъра на образованието и науката, с което възложителят е прекратил процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка, внедряване и поддръжка на платформа за електронно обучение в системата на училищното образование в Република България”.

Проучването установи, че възложителят е прекратил процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, тъй като е установил нарушения при откриването или провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена. Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП възложителят следва да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато се установят такива нарушения, при откриването на които същите не биха могли да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена. В конкретния случай обаче КЗК е приела, че визираните от възложителя нарушения не могат да доведат да промяна на условията по настоящата процедура, тъй като посочените нарушения на чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП; на чл.27а, ал.3, във вр.с чл.27а, ал.1 от ЗОП и на чл.120а, ал.2, т.1 от ЗОП не са съществени и не са довели до ограничаване на правата на участниците, нито до увреждане на техните интереси.

Следващото основание на възложителя за прекратяване на процедурата е нарушение, изразяващо се в извършени действия по провеждането на процедурата в периода, в който същата е била спряна до произнасянето на ВАС по определение на КЗК, с което е оставено без уважение искане за налагане на временна мярка „спиране” на процедурата. Възложителят в този случай не се е съобразил със ЗОП и е продължил възлагането на обществената поръчка преди Определението да влезе в сила. В конкретния случай обаче КЗК е приела, че визираното от министъра на образованието и науката нарушение действително не може да бъде отстранено, но то по никакъв начин не води до промяна в начина на провеждане на процедурата и на крайния резултат, свързан с класирането на участниците и избора на изпълнител.

КЗК връща процедурата за сключване на договор с класирания на първо място участник.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Каварна, 12.1.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Каварна за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги  от лицензиран оператор за нуждите на община Каварна”, в частта по обособена позиция № 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги  чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на община Каварна“. 

Проучването установи, че не са налице основанията за прекратяване на процедурата, изложени от възложителя. Същият се е позовал на разпоредбата на  чл. 39, ал. 1 от ЗОП, като е извел твърдението, че значителна промяна в обстоятелствата, които не е могъл да предвиди, е довела до отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата при обявените технически параметри. В мотивите на издаденото решение за прекратяване на процедурата възложителят е преценил, че съществена промяна в обстоятелствата са конкретните параметри на поръчката, обема, продължителността, прогнозната стойност и други особености в начина на предоставяне на мобилната услуга.

КЗК намира, че липсват основанията, визирани в цитираната разпоредба на ЗОП за прекратяване на процедурата, тъй като не са налице кумулативно зададените в разпоредбата предпоставки.

Комисията за защита на конкуренцията връща процедурата на етап разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от министъра на околната среда и водите, 26.1.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на министъра на околната среда и водите за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Сервизно обслужване на газ-анализаторна апаратура за контрол на качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол“, в частта по обособена позиция № 5 „Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на анализатори MLU – модел MLU 400, MLU 200А, MLU 100А, MLU 300, MLU 101А и MLU 201А”.

Проучването установи, че избраният за изпълнител в обществената поръчка „Лабконсулт” ЕООД, гр. София, не отговаря на изискванията на възложителя. Участникът не е доказал, че притежава валидна оторизация от дружеството-производител на анализаторите MLU – Monitoring für Leben und Umwelt GmbH.

 КЗК счита, че оценителната комисия е нарушила процедурата, като е допуснала кандидата до разглеждане и оценяване на техническото предложение по обособена позиция № 5, без да констатира, че приложените от него оторизационни писма не отговарят на условието да бъдат издадени от производител/дистрибутор на апаратурата.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от министъра на образованието и науката, 26.1.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Министъра на образованието и науката за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховане на сградния фонд на МОН, държавните училища и обслужващи звена към Министерство на образованието и науката“.

Проучването установи, че решението за прекратяване на процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП е необосновано. Съгласно посочената хипотеза възложителят прекратява възлагането на обществена поръчка с мотивирано решение, когато отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна на обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на поръчката по причини, които не е могъл да предвиди. Според КЗК първата хипотеза е неприложима, тъй като реално не е отпаднала необходимостта от провеждане на процедурата. Не е налице и втората хипотеза  - невъзможност да се осигури финансиране по независещи от възложителя причини. МОН не е представило в производството пред КЗК доказателства, от които да може категорично да се установи намаляване на бюджета на министерството, предвиден за заплащане на изпълнението по обществени поръчки.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от ректора на Тракийски университет, 27.1.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на ректора на Тракийски университет за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване, материали и консумативи към него, по проект BG161PO003-1.2.04-0081-C0001 „Развитие капацитета за научно-изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора, посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни изследвания“, в частта по обособена позиция № 5 – доставка на оборудване за Аграрен факултет, по жалбата на „Хрома“ ООД.

Проучването установи, че жалбоподателят е отстранен от участие, тъй като не е представил в PDF формат на електронен носител документите от плик №2, каквото е изискването на възложителя. Такъв носител действително не е представен в офертата на жалбоподателя, но тъй като той се явява копие на офертата, която е представена на хартиен носител в оригинал, е налице несъществено нарушение.

КЗК приема, че липсата на електронен носител, чиято функция е дублиране на представени на хартия, подписани и подпечатани документи, съдържащи техническото предложение, не съставлява част от изискване по технически спецификации и не може да бъде причина за отстраняване на участник от процедурата.

Комисията за защита на конкуренцията връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите, изложени в настоящото решение.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета община Елена, 27.1.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета община Елена, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Консултантска услуга по мониторинг и управление на проект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., изпълняван от община Елена, № 04/321/01380 „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр. Елена”.

Проучването установи, че избраният за изпълнител участник ДЗЗД „Топал” не отговаря на изискванията за подбор на възложителя. Кандидатът не е представил препоръки за добро изпълнение на договори по управление и мониторинг на проекти през последните 3 години.

Също така оценителната комисия не е обосновала присъдения на участника максимален брой от 50 т. за техническото предложение. Липсата на аргументация с конкретни мотиви при оценяването на офертите е нарушение на един от основните принципи на ЗОП – за публичност и прозрачност при провеждането на обществените поръчки.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и преценка на документите за подбор в плик № 1 съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от УС на „Енерго-про мрежи“ АД, 28.1.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на УС на „Енерго-про мрежи“ АД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и обслужване на система за управление и навигация на автомобилен парк на „Енерго-про мрежи“ АД“.

Проучването установи, че методиката за оценка на офертите по показател Т2 „Оценка на консумацията в режим, когато автомобилът не се използва“ е неприложима, като липсват указания при какви условия ще се присъждат минимални/максимални точки. Също така не е предвиден начин за оценяване на оферти, които включват възможност GPS устройствата да се изключват от захранването на автомобилите, т.е. да са с нулева консумация на ток. Показател Т2 участва при формирането на комплексната оценка с тежест 40 %.

КЗК приема, че липсата на точни указания за оценка на предложенията на участниците по показател Т2 в методиката за оценка, както и невъзможността заложената формула да произведе законосъобразен резултат, представляват съществени пропуски и се отразяват върху законосъобразността на решението за избор на изпълнител. Недостатъците в методиката не могат да бъдат поправени при евентуално връщане на процедурата на етап нова оценка на офертите, поради което КЗК счита, че са налице нарушения при откриването на обществената поръчка, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена, в резултат на което същата следва да бъде прекратена от възложителя.

КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП съгласно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Челопеч, 28.1.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Челопеч от м. октомври 2014 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Консултантски инженерни услуги в строителството в община Челопеч“, както и последващото решение за изменение и допълнение на горното от м. ноември 2014 г.

Проучването установи, че участникът „Технолоджи 2001“ ЕООД, класиран на първо място и с двете обжалвани решения, не е доказал, че разполага с необходимите специалисти за изпълнение на поръчката. С оглед на това КЗК намира, че оценителната комисия не е изпълнила задължението си да изиска допълнително от участника доказателства, че предложените експерти отговарят на изискванията на възложителя и след връщането на процедурата на участника следва да бъде осигурена възможност да докаже, че покрива съответните изисквания. Също така оценяването на „Технолоджи 2001“ ЕООД по подпоказател „Техническо предложение” е немотивирано и води до незаконосъобразност на поставената оценка.

Производството на следващо място показа, че след като е изискала допълнителни доказателства, оценителната комисия незаконосъобразно е приела, че предложеният специалист от класирания на второ място „Контрол-инвест“ ЕООД отговаря на изискванията за мин. 1 година специфичен професионален опит в изпълнението на сходни дейности. В резултат на това участникът е допуснат до класиране, вместо да бъде отстранен от процедурата.

Също така КЗК установи, че оценителната комисия не е направила кратко описание на предложението на жалбоподателя „ЕВИПРО“ ДЗЗД и не е изложила конкретни мотиви, които да обосноват присъдените точки по показател „Техническо предложение“. Основателно е и възражението на жалбоподателя, че комисията е разширила своите правомощия, като е оценила офертите не по предварително обявения ред.

Комисията за защита на конкуренцията връща процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците в Плик № 1 съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, 30.1.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изп. директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти и напитки на едро за нуждите на хотели и почивни домове, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“.

Проучването установи няколко нарушения на ЗОП в условията от документацията за участие.

Като първо нарушение КЗК счита неразделянето на поръчката на отделни позиции. В случая, за да може участник да изпълни предмета на обществената поръчка, същият следва да има регистрация на обект за търговия на едро с храни от буква „а“ до буква „у“. С оглед на обстоятелството, че съобразно Закона за храните регистрацията на обект за търговия с храни се извършва за една или повече група храни, неразделянето на обособени позиции на обществената поръчка на практика стеснява необосновано кръга на лицата, потенциални участници в процедурата.

На второ място проучването показа, че методиката за оценка на офертите създава предпоставки за субективна преценка от страна на комисията за провеждане на процедурата кои от предложените показатели за изпитване на хранителните продукти се отнасят до безопасността и/или съответствието на артикулите с изискванията на възложителя. Методиката освен това създава възможност за оценяване с повече точки по показател „Предложена цена“ на участник, предложил по-висока крайна обща цена за изпълнение на поръчката.

Освен това възложителят незаконосъобразно е изискал, освен представянето на сертификати за управление на качеството, да се изискат в плик № 1 и други документи, удостоверяващи допълнително обхвата на сертификацията и акредитацията на сертифициращата организация. Законът допуска представяне само на самите сертификати като документи.

На последно място производството установи, че заложеното изискване участниците да разполагат със свидетелства и удостоверения на минимум 12 специализирани транспортни средства за превоз на хранителните продукти, удостоверяващи собственост, категория и технически допустима максимална маса, е незаконосъобразно, защото според новия ЗОП тези данни само се декларират.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Никопол, 02.2.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Никопол, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за управление и отчитане дейностите по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища и изграждане на водопровод в община Никопол“.

По жалбата на „Протико Ил“ ЕООД, гр. София, производството установи, че възложителят не се е съобразил с императивното изискване на ЗОП да предостави на жалбоподателя всички части от протокола от работата на оценителната комисия.

КЗК приема, че непредоставянето на индивидуалните оценителните листове, неразделна част от протокола, възпрепятства правото на защита на участник срещу действията и решенията на комисията в хода на процедурата. Поради това разглежданото бездействие от страна на възложителя следва да се третира като съществено нарушение на принципа на прозрачност при провеждане на обществените поръчки.

КЗК връща преписката на възложителя за връчване на всички части от протоколите на комисията на „Протико Ил“ ЕООД съобразно изложените указания в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от заместник-кмета на община Свищов, 02.2.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на зам.-кмета на община Свищов за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми”, по обособена позиция № 21 - Свищов – Българско Сливово, съгласно утвърдена Общинска транспортна схема и  по обособена позиция № 5 - Свищов-Русе-Свищов, съгласно утвърдена Републиканска транспортна схема.

Проучването на КЗК по преписката показа, че техническата оферта на избрания за изпълнител участник по обособена позиция 21 - ЕТ „Торнадо 2000–Красимир Иванов” не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като за предложения от участника резервен автобус не е представен валиден документ в съответствие с действащото законодателство - издаден от производителя и удостоверяващ екологична категория (ЕВРО). С оглед на това КЗК счита, че участникът е следвало да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

КЗК също така установи, че класираният на първо място „Феникс 2” ООД по обособена позиция 5 е следвало да бъде отстранен от процедурата, тъй като в техническото си предложение е декларирал неверни обстоятелства – предложил е автобус, с който осъществява превози по сключен договор с друг възложител.

КЗК връща процедурата по обособени позиции 5 и 21 от етап разглеждане на техническите предложения на участниците съобразно указанията в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Неделино, 02.2.2015г.

 Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Неделино за определяне изпълнител по обособени позиции № 1, 4 и 7 на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги по управление и отчитане на дейности на проекти на Община Неделино, финансирани по договори за отпускане на финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), с девет обособени позиции”.

КЗК установи, че възложителят незаконосъобразно е сключил договор за изпълнение на обществената поръчка по обособени позиции 1, 4 и 7 с класирания на второ място участник, вместо с „Протико Ил“ ЕООД, класиран на първо място. Проучването показа, че мотивите на възложителя за издаване на решение за определяне за изпълнител на ДЗЗД „Боинвест“ не кореспондират с обективната действителност. Жалбоподателят от своя страна не е направил отказ за сключване на договора за изпълнение, а е проявил инициатива и е изпратил до възложителя писмо с искане за допълнителна информация.

КЗК приема, че кметът на община Неделино е издал незаконосъобразно решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособени позиции 1, 4 и 7, което следва да бъде отменено, а преписката върната на възложителя за сключване на договор с „Протико Ил“ ЕООД.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, 03.2.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изп. директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър за обявяване на класирането и участника, определен за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землища на гр. Аксаково, гр. Цар Калоян, гр. Бяла и 5 населени места от области Бургас и Разград, и създаване на специализирани карти и регистри на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения), включително и охранителни зони „А” и „Б” за територията на област Варна и с. Дебелт, област Бургас”, включваща 7 обособени позиции, в частта по обособена позиция 5.

Проучването установи, че оценителната комисия не е направила кратко описание и не е изложила самостоятелни мотиви при определяне на оценките за техническите предложения на участниците. Липсата на яснота при оценяването на офертите нарушава принципа на прозрачност при разходването на публични средства, на равнопоставеност и свободна конкуренция между участниците при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, регламентиран в ЗОП.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения от плик № 2 съобразно мотивите в  решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”, 04.2.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект за рехабилитация и модернизация на железопътни участъци по обособени позиции”, в частта по обособена позиция № 2 - „Изготвяне на технически проект за рехабилитация на железопътна отсечка Волуяк – Храбърско – Перник” за проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа”.

Проучването по преписката показа, че в състава на комисията за провеждане на процедурата не са включени експерти с квалификация и опит по изготвяне на проектни проучвания, кадастрални карти и технически проекти в областта на железопътната инфраструктура - основни дейности по поръчката. Допуснатото нарушение е съществено, тъй като се отразява върху възможността на помощния орган да разгледа и оцени по максимално обективен и прозрачен начин предложенията на участниците и по-специално техническите оферти.

КЗК освен това установи, че Консорциум „В.Х.П. Проект 2014”, определен за изпълнител по обособена позиция № 2, не е доказал, че отговаря на минималните изисквания на възложителя за технически, икономически и финансови възможности, тъй като не е представил валидна застрахователна полица за професионална отговорност.

Също така, посоченият от Консорциум „В.Х.П. Проект 2014” ключов експерт „Железен път” не е доказал, че отговаря на едно от условията на възложителя - да притежава минимум 8 години опит в проектирането на железопътна инфраструктура.

КЗК връща процедурата на етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществената поръчка в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от директора на дирекция „Международни проекти“ - Министерство на вътрешните работи, 04.2.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на директора на дирекция „Международни проекти“ - Министерство на вътрешните работи, с което се прекратява обществена поръчка с предмет „Продължаване на процеса на модернизация на комуникационните системи на МВР с оглед подобряване и разширяване на обмена на глас, образи и данни, осигуряване на сигурността и надеждността на мрежата за пренос на данни на МВР и оперативна съвместимост с подобни мрежи в зоната на ЕС“ в частта по  Обособена позиция/лот 2 – „Доставка на носими, мобилни и стационарни тетра радиотерминали“.

С оглед установените факти в производството КЗК счита, че възложителят незаконосъобразно е прекратил процедурата, с мотив, че са налице нарушения при откриването й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които същата е обявена. Действително, възложителят не е съобразил изцяло със ЗОП срока за получаване на искания за документи и за достъп до документи за обществената поръчка, но в конкретния случай производството установи, че това не е попречило на хода на процедурата. Видно от протокола от работата на комисията,  оферти за участие са подадени от три дружества - „Телком инженеринг“ ООД /по двете обособени позиции/, „Сектрон“ ООД /обособена позиция № 2/ и „Интегра-А“ ЕООД /обособена позиция № 2/ и същите са стигнали до крайно класиране. Също така, след преглед на представените по преписката документи, се установи, че не са постъпвали искания от страна но потенциални участници за получаване на документация или на друг документ, поради което няма нарушение на разпоредбата на чл.2, ал.1 от ЗОП.

КЗК връща процедурата на етап последно законосъобразно действие - сключване на договор по позиция № 2 съгласно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Ректора на Медицински Университет – Пловдив, 05.2.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Ректора на Медицински Университет – Пловдив за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране, доставка и монтаж на 11 броя нови асансьори, пускане в експлоатация и регистриране на доставените съоръжения, сертифициране, съпътстващи строително-ремонтни работи (СРР) и гаранционна поддръжка за нуждите на Студентски общежития на Медицински университет - Пловдив“.

Възложителят е обосновал решението си за прекратяване на процедурата с наличие само на 1 допусната до оценяване оферта, която обаче значително надвишава размерите на определените финансови средства съгласно Заявка на възложителя от м. юни 2014 г.

Проучването показа, че заявката не се явява част от документацията за участие, а вътрешен документ, чието съдържание е известно само на възложителя, като никъде при откриването на процедурата сумата от заявката не е посочена като максимална за обема на поръчката. Поради това същата не следва да се приема като горна граница за ценовите оферти на участниците, доколкото залагането на условия към тях става чрез изричното им упоменаване в документацията за участие.

Предвид липсата на обявена прогнозна стойност и указания от възложителя за нейния размер, КЗК счита, че в конкретният случай не е налице основание за прекратяване на процедурата и връща преписката на възложителя на последния законосъобразен етап - класиране и избор на изпълнител съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Русе, 05.2.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Русе, с което е обявено класирането и определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Обследване и изготвяне на технически паспорти, обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийни спестявания на сгради за обществено обслужване”.

Проучването по преписката показа, че е налице неяснота относно начина, по който следва да се изготви и представи ценовото предложение на участниците. От една страна, документацията сочи, че участниците трябва да предвидят цена за кв. м., но от друга, в таблиците за посочване на цената, които са идентични навсякъде в документацията, не е предвиден реквизит или колона, където да се отрази единична цена на кв. м.

Според КЗК този пропуск при изготвянето на документацията и образците към нея води до неяснота за участниците относно начина на образуване на единичната цена и като краен резултат - неяснота как ще се формира стойността на договора за изпълнение на предмета на поръчката. Поради това е налице нарушение при откриване на процедурата, което не може да бъде отстранено, без това да доведе до промяна на условията за провеждане на същата, поради което е налице законово основание да бъде прекратена (чл. 39, ал. 1, т. 6 ЗОП).

КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

 

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Костенец, 06.2.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Костенец за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект 23/321/01152 „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Костенец”.

Проучването установи, че оценителната комисия не се е съобразила със задължителните указания на КЗК при първоначалното връщане на преписката на възложителя за повторно произнасяне. Мотивите за отмяна на КЗК са касаели единствено методиката за оценка и правилното й прилагане, поради което е върнала процедурата за нова оценка на техническите предложения на участниците,

При първото разглеждане на офертите комисията е приела единодушно, че „СЖС България” ЕООД се е отклонил съществено от изискванията на възложителя и го е отстранила от участие, а след връщането на процедурата е взела точно обратното решение и е приела, че предлаганото от този кандидат техническо предложение е съобразено с всички изисквания по процедурата.

КЗК намира, че съществуването в правния мир на две противоположни решения на оценителната комисия, основани на един и същи факти и документи, е абсолютно недопустимо. Противното би довело до нестабилност и необосновано проточване във времето на всяка върната обществена поръчка, тъй като възложителите биха били стимулирани произволно и необосновано да пререшават неограничен кръг въпроси.

КЗК връща отново преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап оценка на техническите предложения съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от зам.-кмета на Столична община, 13.2.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени заповед на зам.-кмета на Столична община за обявяване на класиране и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддържане на паркове, градини, зелени площи към градски магистрали, алейни насаждения и дървесна растителност за 2014-2016 по 6 обособени позиции”, в частта по обособена позиция № 6. Проучването установи, че има съществено нарушение в ценовото предложение на избрания за изпълнител участник „Консорциум Зелена София 2“ ДЗЗД. Нарушението се изразява в неспазване на предварително заложените изисквания на възложителя за ползване на показателите по норматив за норма време - ТНС или УСН - в случаите, в които са налични, при формирането на единичните цени на манипулациите, които са включени в манипулациония план и са неразделна част от ценовото предложение. Неспазването на заложеното изискване в документацията за участие съставлява съществен порок и влече незаконосъобразност на обжалваното решение на възложителя за избор на изпълнител в обществената поръчка. КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в Плик № 3 при спазване на мотивите в решението. 13 февруари 2015 г.

 

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от ректора на Медицински университет – София, 13.2.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на ректора на Медицински университет – София за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на комбинирана апаратура за измерване на размери и зета-потенциал на наночастици за нуждите на научните разработки по Договор № 1-И/2012 г. на тема: „Характеризиране на катионни нанокапсули за пренос на нуклеинови киселини и други биоактивни вещества при генна трансфекция, регулация на експресията и третиране на туморни клетки“. Производството установи, че класираният на първо място участник „ЛабТрейд ВиА“ ООД е представил сертификат за обучение, който не отговаря на предварително обявените условия от възложителя, поради което е следвало да бъде предложен от оценителната комисия за отстраняване от процедурата. На второ място проучването показа, че техническото предложение на „ЛабТрейд ВиА“ ООД не отговаря на изискванията на възложителя. Оферираният от участника апарат Nanotrac Wave не покрива предварително обявените технически параметри, като са приложени две различни брошури с техническите данни на два различни апарата Nanotrac Wave. КЗК счита, че участникът е следвало да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като, от една страна, предлага варианти на оферта, което е недопустимо съгласно обявлението за обществената поръчка и също така, никъде в офертата си не е уточнил изрично кой модел апаратура предлага. Освен това, самата апаратура не покрива минималните технически характеристики на възложителя. КЗК счита, че възложителят е издал един незаконосъобразен административен акт, който следва да бъде отменен, а процедурата да бъде върната на етап разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, с указания офертата на „ЛабТрейд ВиА“ ООД, гр. Пловдив, да бъде отстранена от участие. 13 февруари 2015 г.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца, 16.2.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца в размер на 10 266,60 лв. без вкл. ДДС - 10 /десет/ на сто от стойността на договора от 12.08.2014 г., сключен между “ВиК“ ООД, гр. Враца и „Скорпио - 46” ЕООД, гр. Пловдив.

Съгласно разпоредбата на чл. 122г, ал. 4 ЗОП, КЗК установява незаконосъобразност на решението на възложителя за избор на изпълнител и налага санкция в размер 10 на сто от стойността на сключения договор, когато е допуснала предварително изпълнение, но при постановяване на решението установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител.

В настоящия случай КЗК установи, че сключеният от „ВиК“ ООД - гр. Враца договор с определения за изпълнител участник „Скорпио – 46“ ЕООД за доставка на воден разтвор от натриев хипохлорид няма обща стойност. Съгласно изготвената финансово-икономическа експертиза, очакваната обща стойност на сключения договор за срок от 24 месеца е 102 666,00 лева без ДДС. В този случай КЗК следва да наложи на „ВиК“ ООД - Враца санкция в размер на 10 266,60 лв.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от началника на ВМА, 18.2.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на началника на ВМА за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Организиране и осъществяване на денонощна, физическа, въоръжена охрана на обектите на Военномедицинска академия на територията на Република България, по обособени позиции.

Производството установи, че заложените от възложителя условия допускат да бъдат подадени и класирани оферти, при които не могат да бъдат изпълнени изискванията на трудовото законодателство. В случая, при наличие на предложение от четири охранители на пост, допустимо според документацията, ще бъдат нарушени ограничения, свързани с работното време, почивките и отпуските на охранителния персонал, което от своя страна представлява неизпълнение на документацията за участие в процедурата.

Нарушението не може да бъде отстранено в хода на процедурата, без това да промени условията, при които е обявена обществената поръчка, поради което КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от ръководството на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, 20.2.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД в размер на 20 880 лв., без вкл. ДДС, което представлява 10 на сто от стойността на договор № 144/07.05.2014г., сключен между „Дворец на културата и спорта“ ЕАД и „Ателие Серафимов и Архитекти” ООД, във връзка с Решение № 3/03.02.2014 г. на възложителя за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на проект за основен ремонт на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД“.

С Решение № 15034/2014 г. ВАС отменя Решение № 1130/2014 г. на КЗК в частта за наложената санкция на възложителя "Дворец на културата и спорта" ЕАД – гр. Варна в размер на 20 880 лв., а останалата част оставя в сила.

В компетенцията на КЗК е да определи размера на санкцията, която налага, като се съобрази със законоустановените прагове за това. В случая КЗК определя санкцията в максимален размер, съгласно чл. 122г, ал, 4 от ЗОП, в сила от 01.07.2014 г., предвид следното: възложителят се е запознал с отменителното решение за издадения от него акт за класиране на участниците и определяне на изпълнител и въпреки това е сключил договор за изпълнение, вместо да вземе предвид мотивите и указанията, дадени от КЗК в Решение № 405/26.03.2014 г., или поне да изчака резултатите от съдебното обжалване на отменителното решение. По този начин е отнел правото на друг участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка - „Тилев Архитекти“ ООД, да вземе участие в нея, а предложението му да бъде оценено и класирано със законосъобразен акт на възложителя. Прокуристът на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД не се е съобразил с решение, издадено от компетентен орган, разглеждащ спора, като по този начин е нарушил законоустановените принципи за провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка, в частност на свободна и лоялна конкуренция между участниците, на равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

При определянето на размера на санкцията КЗК е взела предвид тежестта на нарушението и отегчаващите вината обстоятелства. Действията на възложителя се явяват тежко нарушение, поради което следва да бъде наложена санкция в максимален размер или 10% от стойността на сключения договор между „Дворец на културата и спорта“ ЕАД и „Ателие Серафимов и Архитекти” ООД.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Велики Преслав, 23.2.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Велики Преслав за прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Велики Преслав”.

Производството установи, че не е налице изтъкнатото от възложителя правно основание за прекратяване на процедурата - констатирано нарушение при откриването и провеждането й, което не може да бъде отстранено, без това да  промени условията, при които е обявена. От предоставените по преписката доказателства не е видно кои са нарушенията при провеждането на процедурата, които не са могли да бъдат отстранени и водят до нейното прекратяване.

КЗК връща преписката на възложителя от последното законосъобразно действие - издаване на решение за класиране в обществената поръчка съобразно мотивите на Комисията.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от председателя на Държавна комисия по хазарта, 24.2.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на председателя на Държавна комисия по хазарта (ДКХ) за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на аналитични дейности по административните процеси и предлаганите административни услуги от Държавната комисия по хазарта и разработка на вътрешни правила за унифициране на административните процеси. Надграждане на информационно-административната инфраструктура с нови оптимизационно- функционални модули и интегрирането им в общата информационна среда и усъвършенстване на интегрираната информационна система на ДКХ с нови функционалности и модули за контрол на дейността и приходите“.

Проучването по преписката показа, че оценителната комисия не е направила кратко описание на техническите предложения на участниците, което е довело до немотивирано и съответно незаконосъобразно оценяване. След връщането на процедурата комисията следва да се придържа стриктно към предварително обявените условия на оценяване, да вземе предвид пропуските в предложенията на участниците и в зависимост от това да им присъди съответния брой точки по утвърдената методика.

На следващо място КЗК установи, че комисията е приложила неправилно методиката за оценка, като не е оценявала според заложения цифров формат – с цели числа - 4 т., 2 т. или 1 т. Нарушението е отделно основание за отмяна на решението за класиране на възложителя.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от директора на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“-МТСП, 26.2.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на директора на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“-МТСП, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на анализи и прогнози за развитието на пазара на труда в България по проект № BG 051РО001-6.1.09-0001“.

Проучването по преписката показа, че възложителят незаконосъобразно е отстранил жалбоподателят Обединение „Сердика 1.1“ от участие в обществената поръчка. На този етап от процедурата може да се направи обоснован извод, че дружеството отговаря на поставените минимални условия за опит и професионална квалификация на екипа от експерти, като от съдържанието на протоколите става ясно, че предложените шест основни експерта от жалбоподателя напълно отговарят на заложените от възложителя условия.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор в Плик № 1 в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, 26.2.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД за обявяване на кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в договарянето в обществена поръчка с предмет „Инженеринг по проект „Извършване на 24 (двадесет и четири) часова въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства на инфраструктурни и енергийни обекти, собствени или обслужвани от "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД-Пловдив и "ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ" ЕАД- Пловдив”.

Жалбоподателят ДЗЗД" КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГО СЕКЮРИТИ" обжалва като незаконосъобразно решението на възложителя, според което дружеството не изпълнява задължителните условия за икономически и финансови възможности за участие в процедурата. Съгласно изискванията, кандидатите следва да докажат общ (минимален) годишен оборот от предоставени услуги за охранителна дейност през последните три години не по-малко от 25 000 000 лева без включен ДДС. Тримата съдружници в консорциума ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ - ЕНЕРГО СЕКЮРИТИ" са декларирали оборот от услуги и доставки, сходни с предмета на поръчката, в размер на 36 737 715, 27 лв. без ДДС, но оценителната комисия е достигнала до извода, че кандидатът не е изпълнил изискването на възложителя за доказване на изискуемия оборот.

КЗК счита, че неправилно комисията не е взела предвид декларираният оборот от продажба на оборудване за дейности по охрана с технически средства, в резултат на което се е достигнало до незаконосъобразното отстраняване на участника от процедурата. Това налага решението на възложителя да бъде отменено, а процедурата върната на етап разглеждане на документите за допустимост на жалбоподателя ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ - ЕНЕРГО СЕКЮРИТИ".

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), 27.2.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) за откриване на „открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на обсерватория на пазара на риба и рибни продукти”, финансирана по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /ОПРСР/ за периода 2007-2013 г.”.

КЗК приема за основателно твърдението на „ТехноЛогика” ЕАД, гр. София, за незаконосъобразност на оспорваното решение за откриване на процедурата.

На първо място проучването установи, че възложителят, в противоречие с разпоредбите на ЗОП, е изискал посочените от участниците подизпълнители да отговарят в съответствие с дела на своето участие на въведените критерии за икономическо и финансово състояние (наличие на финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер на 300 000 лева) и на изискванията за технически възможности, в съответствие с вида на дейностите, които ще се извършват от подизпълнителя.

На второ място КЗК счита, че заложената методика за оценка по един от показателите на техническото предложение позволява субективно и нееднозначно тълкуване и оценяване на офертите. В резултат на това методиката е незаконосъобразна, тъй като противоречи на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция.

Основателно е и твърдението на жалбоподателя за неяснота на оценяването при еднакви комплексни оценки и предложени цени. В този случай оценките следва да се сравняват по показател П2, за който в методиката липсва описание. При повторното откриване на процедурата възложителят следва да опише показателя П2, като посочи относителна тежест и указания за определяне на оценките по отношение на него.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на Столична община-район Люлин, 09.3.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Столична община-район Люлин за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на пристройка (физкултуренсалон) към съществуваща сграда на 37-мо СОУ“.

    КЗК установява след подадена жалба, че класираният на първо място участник не отговаря на минималните изисквания, свързани с техническите възможности и квалификация, заложени в обявлението и документацията за участие, а именно – опит в подобен род строително-монтажни работи през последните 5 години и да е изпълнил поне един договор със сходен предмет и с не по-ниска стойност от прогнозната по тази обществена поръчка. Освен това бяха установени конкретни пороци в техническото предложение на класираната на първо място фирма.

    Поради тези причини КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на документите в Плик 1.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от началника на Военномедицинска академия, 10.3.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на началника на Военномедицинска академия за откриване на процедура за обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на сграден фонд, електроенергийни уредби и съоръжения,отоплителна система, ВиК инсталации и прибори на ВМА и подчинените

структури в страната“, по 7 обособени позиции, и Решение № 50/13.01.2015г. за промяна

    КЗК намира за неоправдано завишени изискуемите стойности за наличен финансов ресурс по отделните обособени позиции. Освен това КЗК смята, че липсват точни указания при оценката на техническото предложение на участниците. Възложителят е поискал от участниците да представят декларация по образец, съдържаща списък на изпълнените услуги,еднакви или сходни с предмета на поръчката, без да уточнява какво следва да се разбира под понятието сходни услуги.

    По тези причини КЗК отменя решението за откриване на процедура за възлагането на въпросната обществена поръчка.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на Стара Загора, 11.3.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Стара Загора за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в община Стара Загора“.

    КЗК не възприема становището на възложителя, че са налице неотстраними недостатъци на процедурата. В мотивите на решението на кмета на Стара Загора се посочва, че са нарушени принципите на публичност и прозрачност, което КЗК смята за неоснователно. Не се възприети и изложените аргументи, че не е възможно процедурата да се върне от етап разглеждане на документите в Плик №1 поради отворено ценово предложение на един от участниците.

    Поради тези причини КЗК отменя заповедта на кмета и връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата на етап разглеждане на документите в Плик №1.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Лозница, 11.3.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Лозница за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Реконструкция и ремонт на читалища на територията на община Лозница“.

Комисията намира, че мотивите, с които е прекратена процедурата, са неправилни. Установени са пропуски в работата на комисията по провеждане на процедурата, но е било възможно отстраняването им, без да се прекратява самата процедура.

На това основание КЗК връща преписката на възложителя на етап разглеждане и съпоставяне на документите в плик №1 от офертите на участниците.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Рила, 11.3.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Рила за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект за общ устройствен план на община Рила, изготвяне на екологична оценка и оценка за съвместимост“.

    КЗК смята, че един от участниците в процедурата е бил отстранен неправомерно. Консорциумът „Урбан груп“ е представил всички изискани от възложителя документи за своето учредяване и лицето, което ще го представлява, но въпреки това не е допуснат до класиране.

    Поради това КЗК отменя заповедта на кмета и връща процедурата на етап разглеждане на документите в Плик№1 на участниците.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Якоруда, 17.3.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Якоруда за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Консултантска услуга за изпълнение и отчитане на дейностите по проект № 10/321/01472 „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа“ мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.“.

КЗК счита за основателно твърдението на жалбоподателя Протико Ил за несъответствие на офертата на класирания на първо място „Алгоритъм Консулт 2014“ ДЗЗД с изискванията на възложителя. Възражението се отнася до непредставяне на доказателства от страна на участника, че през последните три години е изпълнил минимум една услуга с предмет, сходен с предмета на процедурата. Данните, представени в Списъка на договорите – Образец № 9 от офертата на „Алгоритъм Консулт 2014“ ДЗЗД, не обосновават извод за съответствие с минималните технически изисквания на възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

Основателно е също твърдението на жалбоподателя, че предложеният от „Алгоритъм Консулт 2014“ ДЗЗД главен експерт – ръководител на екипа не доказва съответствие с изискванията на Възложителя. По отношение на останалите експерти участникът е доказал необходимото съответствие.

Проучването на следващо място установи липса на конкретни и ясни мотиви при оценяването на техническите предложения (Концепция за изпълнение на поръчката) на класираните на първите две места участници, което да обоснове присъдените максимални оценки.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор на участниците съгласно изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от управителя на „Чистота Искър“ ЕООД, 17.3.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на управителя на „Чистота Искър“ ЕООД за класиране на участниците и избор на изпълнител в обществена поръчка с предмет „Избор на Изпълнител за доставка на земни маси (тип хумус - със съдържание на хумуса - по-голямо или равно на 1% или органичен водород по-голямо или равно на 0,6%). Доставка на изкопни земни маси за нуждите на „Чистота-Искър“ ЕООД“.

Проучването установи, че възложителят не е спазил изискването да публикува самостоятелно съобщение, с което да уведоми участниците в процедурата за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.  КЗК приема жалбата на „РВП Илиенци“ ЕООД, гр. София,  в тази връзка за основателна, независимо от обстоятелството, че на въпросното заседание, видно от съдържанието на протокол № 3, е присъствал представител на избрания за изпълнител участник „Райстрой“ ЕООД.

Неуведомяването на жалбоподателя е съществено процедурно нарушение и представлява само по себе си правно основание за прекратяване на процедурата, доколкото въпросното нарушение не може да бъде поправено, предвид спецификата на извършените последващи действия от страна на оценителната комисия.

КЗК връща преписката на възложителя с указания за прекратяване на процедурата по възлагане на обществената поръчка.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от управителя на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, 18.3.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на управителя на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги”.

КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателя „ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД за незаконосъобразно и прекомерно изискване на възложителя по обособена позиция № 2 „Предоставяне на застраховка Автокаско“. Условието предвижда участниците да представят заверено копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалент) на фирмените сервизи, в които ще се извършват авторемонтни дейности. Въпросното условие според КЗК не се отнася до техническите възможности на самите участници в процедурата, поради което намира за прекомерни изискванията, които нямат пряко отношение към изпълнението на поръчката.

На следващо място КЗК приема за незаконосъобразно и ограничително изискването, според което участниците следва да притежават кредитен рейтинг минимум ВВВ или еквивалентен. Мотивите на КЗК в тази връзка са, че обществената поръчка не изисква наличие на финансов ресурс от страна на кандидатите, както и че кредитният рейтинг сам по себе си представлява показател за финансово състояние и не би могъл да се счита за доказателство за наличие на финансов ресурс.

КЗК обръща внимание и на факта, че КФН осъществява надзор върху дейността по застраховане и в случай че застрахователят неправомерно отказва плащане, плаща със закъснение или др., може да му се отнеме лиценза.

 

 Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от ректора на Медицински университет - София, 23.3.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на ректора на Медицински университет - София за обявяване на класирането и избор за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на апаратура за научно-изследователска дейност по проект BG161PO003-1.2.04-0086-С0001, с финансовата подкрепа на Операция BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, за нуждите на Медицински Университет- София, по 9 обособени позиции”, в частта по обособена позиция № 9 - „Високо разделителна масспектрометрична система за изследване на нативни протеини“.

Назначената от КЗК техническа експертиза установи неясноти в изискванията от документацията за участие в обществената поръчка. Допуснати са пропуски от страна на възложителя, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Допуснатите пороци при задаването на техническите параметри, на които следва да отговарят предлаганите от участниците апарати са съществени и се отразяват върху законосъобразността на оспореното решение за избор на изпълнител до степен, водеща до невъзможност за саниране при евентуално връщане на процедурата на етап ново разглеждане на техническите предложения. Единствената възможност за възложителя е да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП и да открие  нова законосъобразна процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет.

КЗК връща преписката на възложителя за издаване на решение за прекратяване на процедурата съобразно мотивите в решението.

 

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Трън, 25.3.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Трън, с което са одобрени обявлението за провеждане на откритата процедура, документацията за участие в процедурата и проект за концесионен договор за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от находище „Трънска Банкя”, община Трън, област Перник, разкрита чрез каптиран естествен извор „Трънска Банкя” – публична общинска собственост. КЗК връща преписката на концедента със задължителни указания съобразно мотивите в решението.

На първо място проучването установи разлика между два документа, които се базират на изпитване на качеството на минералната вода. В сертификат е описано, че водата е хидрокарбонатна калциево-магнезиева, бедна на натрий, а в протокол - че водата е хидрокарбонатно-сулфатна-натриева и флуорна.

Също така е налице и съществено разминаване между границите на концесионната територия, които съгласно акта за публична собственост, приложен към документацията, са 2 500 кв.м. Съгласно предвиденото в документацията и Заповед № СОЗ-07/16.03.2014 г. на МОСВ са отново 2 500 кв.м., но съгласно самата заповед, приложена по настоящата преписка, са за зона І – 0.600 дка, зона ІІ- 192 дка и зона ІІІ- 2 650 дка - т.е. напълно различни от цитираните размери съгласно документацията и съгласно нотариалния акт за имота.

КЗК счита, че констатираните несъответствия в обявлението и документацията относно вида и състава на водата, както и относно територията на концесията и нейните санитарно-охранителни зони, представляват порок в процедурата, който не може да бъде отстранен без да се променят условията, при които е обявена, поради което обжалваното Решение № РД-05-273/08.07.2114г., чрез което се одобрява обявлението и документацията към него по чл. 40 от ЗК следва да бъде отменено и процедурата да бъде прекратена.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Генералния директор на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, 26.3.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Генералния директор на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Оценка на съответствието на всички части на инвестиционните проекти по проект „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас - Фаза 2“.

 Правният анализ на КЗК по преписката установи, че офертата на ЕТ „Ел Транс инженеринг – ВМ“ не е изготвена в съответствие с изискванията на възложителя. Тъй като комисията за провеждане на процедурата не е отразила несъответствията в офертата в протокола от работата си, кандидатът не е получил възможност да представи редовни документи за участие в процедурата поради пропуск на самия възлагащ орган. В тази връзка КЗК приема, че са налице условия за връщане на процедурата за нова проверка на документите за подбор на ЕТ „Ел Транс инженеринг-ВМ“, повтаряне на процедурата по чл. 68, ал. 7-ал. 9 от ЗОП по отношение на участника и продължаването й съгласно констатациите и изискванията на закона.

 КЗК връща процедурата на етап разглеждане на документите за подбор на участниците съгласно изискванията на ЗОП и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Лозница, 27.3.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Лозница за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги, свързани с управлението на проект „Подобряване достъпа до основни услуги на населението на община Лозница, чрез реконструкция на общински пътища и рехабилитация на водоснабдителни мрежи“.

КЗК счита за незаконосъобразни аргументите на възложителя за прекратяване на процедурата, според които в документацията за обществената поръчка липсва законосъобразно заложено изискване за доказване на техническите възможности и/или квалификацията на участниците. Това според възложителя е довело до опорочаване на подбора на кандидатите по документите, представени в плик № 1 от офертите.

КЗК приема, че решението на възложителя е издадено при липса на фактическите основания на чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, поради което връща процедурата от етап разглеждане на документите в плик № 1 в съответствие с предварително обявените изисквания в документацията, изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от министъра на земеделието и храните, 31.3.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на министъра на земеделието и храните, за класиране на участниците и избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост – КВС, /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР”, разделена на двадесет обособени позиции, открита с Решение № РД52-46 от 18.06.2014г., в частта по позиция 11: Съдебен район Бяла (общ. Бяла, Борово, Две могили, Ценово).

По жалбата на „Строител“ ООД проучването установи, че при оценяване по подпоказател „разпределение на дейностите на специалистите в екипа/екипите, техника и автомобили, които участникът ще ползва за изпълнението на поръчката“ оценителната комисия е изложила мотиви, които не отговарят на съдържанието на подпоказателя. В този смисъл оценяването се явява немотивирано и не дава яснота кой участник в каква степен ще изпълни изискванията на възложителя по отношение на техническите дейности за поддържане на картата на възстановената собственост (КВС) в съдебен район Бяла.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценяване на техническите предложения на участниците по обособена позиция 11 в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от изпълнителния директор на „СБАЛАГ - Майчин дом“ ЕАД, 31.3.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на „СБАЛАГ - Майчин дом“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински изделия за нуждите на „СБАЛАГ - Майчин дом“ ЕАД“, в частта за обособена позиция 217 - „Тест- ленти за глюкомер Accu chek active“, открита с Решение № РД-10-6/28.02.2014 г. на възложителя.

Проучването установи, че офертата на Медимаг-МС“ ООД - участника, избран за изпълнител в обществената поръчка,  не отговаря на изискванията на възложителя. В случая това е условието всички изделия, предлагани в процедурата, които ще бъдат използвани за работа с апаратура, да са произведени и предназначени за използване със съответната апаратура. С оглед на това КЗК намира спорното решение за класиране за незаконосъобразно и счита, че  избраният за изпълнител участник е допуснат до оценяване и класиране в разрез с предварително обявените условия за участие. Същият е следвало да бъде отстранен на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП с мотива, че не предлага медицински изделия съобразно изискванията на възложителя.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Ихтиман, 02.4.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Ихтиман за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за управление и отчитане на проект: „Рехабилитация на общински път №82 252 – от гара Ихтиман – село Черньово, село Полянци до разклона с път III-822”  по проект, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитието на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитието на селските райони. Договор за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ №23/32111507/14.12.2013 г.”

Проучването установи, че е налице несъответствие между квалификацията и опита на членовете на оценителната комисия спрямо предмета на поръчката, което  води до незаконосъобразен състав на комисията като цяло. КЗК приема, че нарушението при определяне състава на помощния орган на възложителя е съществено и представлява самостоятелно основание за отмяна на решението за избор на изпълнител в процедурата, тъй като води до незаконосъобразност на всички действия по разглеждане и оценка на офертите.

На второ място анализът показа, че оценяването с максималния брой точки на техническото предложение на участника „В.В. Консулт“ ЕООД е немотивирано и е основание за незаконосъобразност на поставената оценка.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на обществената поръчка съобразно изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Съвета на директорите на „ЕВН Електроразпределение България”, 14.4.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на СД на „ЕВН Електроразпределение България”, с което е класиран участник и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, чрез система за предварителен подбор на изпълнители  № С-12-XK-У-84, в частта по обособена позиция 9.

КЗК приема за основателно твърдението на жалбоподателя ДЗЗД „ГЕО КЕЦ ПРИМОРСКО – БУРГАС”, че възложителят не е изпълнил задължението си да публикува в профила си решението за определяне на изпълнител и протокола от работата на комисията.

Нормата на чл.89, ал.8 от ЗОП изисква от възложителя да публикува в профила на купувача решението за класиране и избор на изпълнител и доклада на комисията. Изпълнението на това задължение цели да осигури публичност и прозрачност в работата на възложителя и неговия помощен орган, както и правото на обжалване на кандидатите в процедурата, като им предостави достатъчно информация относно действията на оценителната комисия, мотивите и решенията, които са взети. В настоящия случай докладът на комисията не съдържа мотиви за приемане на писмените обосновки на ценовите предложения на кандидатите, класирани на първо и второ място. Това, както и непубликуването на протокола от обсъждането на писмените обосновки са съществени нарушения на процедурата, в резултат на които обжалваното решение следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от генералния директор на ДП „Ръководство на въздушното движение”, 15.4.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на генералния директор на ДП „Ръководство на въздушното движение”, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за ново помещение за архив в ЕЦ за УВД, внедряване на система за съхранение и управление на физически архив и на автоматизирана система за електронно архивиране”.

При предходното разглеждане на обществената поръчка, с Решение № 1310/2014 г. КЗК установи, че съставът на назначената оценителна комисия е незаконосъобразен, тъй като не е включен експерт с необходимата професионална квалификация и практически опит по информационни технологии. В случая повторно назначената комисия е нарушила процедурата, като е започнала направо с разглеждане на техническите предложения от плик № 2 „Предложение за изпълнение”, което също така представлява съществено нарушение на процедурата и е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение за класиране.

На второ място КЗК установи, че в мотивите на комисията при оценяване на показатели от техническата оферта на жалбоподателя ДЗЗД „Архив инженеринг“ липсва необходимата аргументация. Налице са неясноти и схематичност при представяне на предложението, което води до необоснованост на оценяването, поради което обжалваното решение следва да бъде отменено и на това основание.

КЗК връща процедурата на етап разглеждане и преценка на документите за подбор в плик № 1 съобразно мотивите в решението.

 

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД, 21.4.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД от предварителен подбор за определяне на кандидати, които да бъдат поканени да подадат първоначална оферта и да участват в договаряне по процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община - Зона 1 и Зона 3”, в частта по обособена позиция № 1.

КЗК установи, че комисията за провеждане на процедурата е отстранила незаконосъобразно жалбоподателя „Аква Инженеринг Груп“ ДЗЗД. Комисията е следвало да предостави възможност на участника в обединението «Диана Комерс 1» ЕООД да представи доказателства за изпълнението на СМР по договор, сключен между „Софийска вода“ АД и „Аква Инженеринг Груп“ ДЗЗД. Действията на комисията съставляват нарушение на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, съгласно който комисията уведомява участниците, като им изпраща протокол с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1 и определя срок за допълнителното им представяне в случай на нередовност.

Допуснатото нарушение е съществено, в резултат на което КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите на кандидатите от етап предварителен подбор съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от изпълнителния директор на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, 22.4.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, с което е открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти, необходими за студентските столове на „Студентски столове и общежития“ ЕАД в градовете София, Велико Търново, Габрово, Русе, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол по осем обособени позиции: 1. „Месо, месни продукти и риба“; 2.„Мляко и млечни продукти“; 3. „Пресни плодове и зеленчуци“; 4. „Бакалия и консерви“; 5.„Хляб и хлебни изделия“; 6.“Захарни изделия“; 7. „Напитки", 8.“Преработени зеленчуци“.

Проучването установи множество незаконосъобразни условия в документацията за участие в обществената поръчка. Това са изискването за определен брой служители, назначени само на трудов договор, липсата на конкретност кои храни на какви изисквания трябва да отговарят (за определена група храни е неприложим стандарт или качество/клас), ограничителното условие ветеринарномедицинските служби да издават сертификат, удостоверяващ производството за текущата седмица на месо, месни продукти, мляко и млечни продукти.

На следващо място КЗК приема, че утвърдените от възложителя спецификации за всички стоки, предмет на обществената поръчка, не са определени в достатъчна степен, което е съществено нарушение на разпоредбите на ЗОП. Противоречиво и объркващо потенциалните участници в процедурата е също изискването към доставяните напитки, доколкото създава неяснота какво да предложат – натурален сок или нектар от плодове. Като следващо нарушение на ЗОП е и посочената от възложителя конкретна марка газирана безалкохолна напитка, предмет на доставката и др.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от управителя на „БДЖ- Пътнически превози“ ЕООД, 23.4.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на управителя на „БДЖ- Пътнически превози“ ЕООД за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на денонощна физическа въоръжена с огнестрелно оръжие и технически средства охрана на обектите и имуществото на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД”.

Проучването показа, че след промяна на част от състава на комисията за провеждане на процедурата, съответните членове не са заместени с лица с идентична  квалификация. Това води до незаконосъобразност на всички действия, извършени от комисията, като същите са невалидни.

На второ място производството установи, че техническото предложение на избрания за изпълнител участник „Викинг- Николов“ ЕООД за брой охранители на пост в съответните обекти не е съобразено с трудовото законодателство. Кандидатът е предложил по-малък брой охранители от необходимите съгласно нормативните изисквания. С оглед на това КЗК приема, че офертата е допусната незаконосъобразно до следващ етап, вместо да бъде отстранена от участие.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия в законосъобразен състав и разглеждане на техническите предложения на участниците в съответствие с мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от изпълнителния директор на „Мини Марица-Изток“ ЕАД, 27.4.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на „Мини Марица-Изток“ ЕАД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Предоставяне на ваучери и осигуряване на услугата хранене на работниците и служителите на “Мини Марица-Изток” ЕАД“, включваща четири обособени позиции, в частта по обособени позиции № 2, 3 и 4.

КЗК приема, че мотивите за прекратяване на процедурата са неправилни и счита, че направените от комисията констатации не представляват нарушения, недостатъци или несъответствия, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията при стартиране на обществената поръчка. В обявлението и документацията за участие не са налице неясно зададени или противоречиви изисквания, които да попречат на участниците в процедурата да разберат напълно изискванията на възложителя по отношение на предоставянето на услугите, включени в предмета на поръчката. За участниците няма пречка да формулират ценови предложения, спазвайки въведените от възложителя изисквания, както и утвърдения от него образец. От друга страна, за оценителната комисия е напълно възможно да оцени подадените оферти. Комисията може да приложи утвърдената методика за оценка и да получи сравнима информация от страна на участниците.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на офертите съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от изпълнителния директор на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, 28.4.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията обяви за нищожно Решение № 17/24.02.2015 г. на изпълнителния директор на „Студентски столове и общежития“ ЕАД за определяне на изпълнител на конкретни договори за строителство при условията на сключено Рамково споразумение № 24/28.07.2014 г. с предмет „Строителство в недвижими имоти, използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на „Студентски столове и общежития“ ЕАД за обособена позиция № 1: „Недвижими имоти, находящи се на територията на районите за планиране Северен централен и Североизточен“.

Проучването установи, че процедурата вече е била прекратена от възложителя с мотивирано решение, поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на обществената поръчка. ЗОП не предвижда възможност процедура, прекратена по надлежния ред, поради липса на финансов ресурс и с влязло в сила решение, да бъде възобновявана или продължавана впоследствие, при намиране на финансови средства, нито урежда етап, условия или срокове, при които подобна хипотеза може да бъде реализирана.

В този смисъл КЗК приема, че решението е издадено в несъответствие с разпоредбите на ЗОП, с оглед на което следва да бъде обявена неговата нищожност.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от директора на ДП „БГЦПО“, клон Ст. Загора, 29.4.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на ДП „БГЦПО“, клон Ст. Загора, за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО, гр. София“.

КЗК намира за основателна жалбата на „Саламандър“ ООД относно нереално ниски цени за изпълнение на поръчката от страна на участниците, класирани на първо място по обособени позиции № 1 и № 3.

В документацията възложителят не е поставил изисквания за представяне на финансови разчети на ценовото предложение на участниците. В същото време, нормите на трудовите и осигурителните закони въвеждат императивни правила относно компонентите, които следва да се вземат предвид при изчисляването на месечното възнаграждение на един работник. Неспазването им при всички положения води до закононарушение. В този смисъл, при избирането на изпълнител в процедурата за възлагане на обществената поръчка, възложителят и неговият помощен орган следва да се съобразяват с общо въведените императивни норми и за отделните разходи, включени в оферираните от участниците цени за един охранител на месец.

В случая за офертите на „Петромакс Секюрити Груп“ ООД и „Виагро“ ЕООД са били налице основателни съмнения за спазване на трудовото и осигурителното законодателство, поради което е необходимо използването на възможността по чл.68, ал.11 от ЗОП.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на ценовите предложения в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, 30.4.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на изпълнителния директор на АУЕР за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Анализ и оптимизиране на структурата на АУЕР, разработване на стратегия за организационно развитие и обучение по проект” Оптимизиране на структурата на АУЕР в резултат на извършен функционален анализ”.

Проучването по преписката показа, че не са налице мотиви за поставените оценки при оценяването на жалбоподателя „Глобал Адвайзърс" АД. В практиката си КЗК многократно е имала възможност да се произнесе, че възпроизвеждането само на указанията за оценяване, разписани в методиката, без да са налице конкретни доводи и аргументи, доказващи анализ на предложението от страна на комисията, не може да се приеме за мотивираност на извършеното оценяване.

По отношение на техническото предложение на избрания за изпълнител участник ДЗЗД „Административни и Управленски Системи", формално в подпоказатели К1 и К2 има кратка конкретика, състоящата се в посочване на страници и точки от предложението, която обаче не обосновава извършеното оценяване. По останалите три подпоказатели е налице само възпроизвеждане на текстовете от методиката за оценка. В тази връзка КЗК счита, че оценителната комисия е издала протокол, от който не става ясно въз основа на какви обстоятелства, съдържащи се в офертите на участниците, е достигнала до определения брой точки. Липсата на яснота и прозрачност относно оценяването на офертите води до нарушение принципа на прозрачност при провеждането на процедурата и при разходването на публични средства, както и на равнопоставеност и свободна конкуренция между участниците, при спазването на които се възлагат обществените поръчки съгласно ЗОП.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на ценовите предложения в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от директора на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, 05.5.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на директора на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на денонощна физическа въоръжена охрана и пропускателен режим на обекти в Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията ”Н. Пушкаров”.

Производството установи, че отстраняването на жалбоподателя „Ес Би Джи Секюрити“ ЕООД от участие е незаконосъобразно и е основание за отмяна на решението за класиране.

 Съгласно документацията за участие, възложителят е заложил изискване към кандидатите да предложат време за реакция на охраната при възникване на правонарушения, кризисни ситуации и др. Не са заложени минимални или максимални времеви граници за това, нито пък е упоменато, че ще се провежда експеримент, какъвто е проведен, с който ще се провери доколко оферираното време е реалистично. КЗК счита, че възложителят незаконосъобразно е дописал методиката и така е отстранил участници на база условия, които не са зададени предварително. Освен това, за класирания на първо място „Асо Сириус“ ООД изобщо не е проведен подобен експеримент, което води до нееднакво третиране на кандидатите и е отново основание за отмяна на решението за класиране.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Девин, 15.5.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Девин за класиране на участниците и избор на изпълнител в частта по обособена позиция № 2 на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проекти на община Девин по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект „Обновяване на градски парк „Острова“ и изграждане на места за наблюдение и риболов на река „Девинска“; Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект „Туристическа атракция „Старинни мостове над река Триградска и местността Ганша““.

Проучването по преписката показа, че избраният за изпълнител в обществената поръчка „Вадис“ ООД не отговаря на критериите за подбор на възложителя, тъй като не е представил всички необходими документи по обособена позиция № 2. Комисията за провеждане на процедурата не е констатирала, че участникът не е представил Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя заедно с валиден към датата на подаване на офертата талон за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката, в резултат на което незаконосъобразно го е допуснала до оценка и класиране.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в плик № 1 по реда на чл. 68, ал. 7 от ЗОП съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/, 20.5.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/ за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали за преакредитация на лабораториите на ИАОС“, в частта по обособени позиции №№ 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 183, 184, 185, 188, 189, 191, 193, 305 и 310.

Проучването установи, че класираният на първо място участник по обжалваните обособени позиции и определен за изпълнител на обществената поръчка „Лабимекс“ ООД е избран в нарушение на предварително обявените от възложителя условия. КЗК счита, че кандидатът е следвало да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП поради липсата на надлежно оторизационно писмо или друг еквивалентен документ от производителя на стоките. В тази връзка решението за избор на изпълнител в обществената поръчка следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

КЗК връща процедурата за повторно разглеждане на документите от плик № 2 на офертите по съответните обособени позиции съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Силистра, 21.5.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Силистра за класиране на участниците и избор на изпълнител по обособени позиции 9, 11, 12 и 13 на обществена поръчка с предмет „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции“, по жалби на „Нур-Транс-2013“ ЕООД, ЕТ „Хари-3-Харалан Хараланов и ЕТ „Меркурий-Н-91-Неделчо Неделчев“.

По жалбата на „Нур-Транс-2013“ ЕООД проучването показа, че жалбоподателят е отстранен незаконосъобразно от участие в процедурата по обособена позиция № 9.

КЗК намира за основателна жалбата на ЕТ „Хари-3-Харалан Хараланов“ относно незаконосъобразно отстраняване по обособена позиция 11, тъй като същият е доказал, че разполага с 2 автобуса за изпълнение на поръчката по тази позиция.

По жалбата на ЕТ „Меркурий-Н-91-Неделчо Неделчев“ производството установи, че дружеството е отстранено неправилно по позиции 11,12 и 13. Оценителната комисия не е указала точно на участника какви документи следва да представи съобразно изискванията на ЗОП, за да отстрани непълнота в офертата си, свързана с доказателства, че ще разполага с част от декларираните превозни средства за изпълнение на поръчката, които са собственост на трети лица.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от зам.- кмета на община Карлово, 22.5.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Карлово зa класиране на участниците и определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на улични пътни настилки в гр.Карлово и по населени места в община Карлово, по обособени позиции“, в частта по обособени позиции № 2 и № 3.

КЗК приема, че жалбоподателят в процедурата „Щрабаг“ ЕАД е отстранен неправомерно и на изцяло формално основание във връзка с окомплектоването на неговата оферта. Нарушението в работата на оценителната комисия води до незаконосъобразност и на решението за избор на изпълнител в обществената поръчка и е достатъчно основание за отмяната му и връщане на процедурата на етап разглеждане на документите за подбор от плик № 1 от  офертата на „Щрабаг“ ЕАД за съответствие с изискванията на възложителя по обособени позиции 1, 2 и 3. В тази връзка КЗК намира за основателно и възражението на жалбоподателя за допуснато от страна на възложителя нарушение на чл. 68, ал. 7 от ЗОП, доколкото в резултат на незаконосъобразното му отстраняване от процедурата, комисията не е извършила преценка за съответствие на представените от „Щрабаг“ ЕАД документи за подбор с изискванията на възложителя.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от министъра на земеделието и храните, 25.5.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени по жалбата на СД „А.Н.С. Стамболиеви и с-ие” решение на министъра на земеделието и храните за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, в частта по обособена позиция № 3: Съдебен район Пещера (общ. Пещера, Брацигово, Батак).

Производството установи, че по някои подпоказатели от техническите оферти оценяването е немотивирано и не дава яснота кой участник в каква степен ще изпълни изискванията на възложителя по отношение на техническите дейности за поддържане на КВС в съдебен район Пещера. С оглед на това КЗК приема, че решението за избор на изпълнител в частта за обособена позиция 3 следва да бъде отменено като незаконосъобразно, поради липса на мотиви.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценяване на техническите предложения по обособена позиция № 3 в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от началника на Военномедицинска академия, 26.5.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на началника на Военномедицинска академия за прекратяването на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури с две обособени позиции, в частта му с която се прекратява процедурата по Обособена позиция № 2 „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS и специализирани доставки“.

Процедурата е прекратена поради невъзможност за осигуряване на средства за финансиране на поръчката, като възложителят не е установил причините, довели до този резултат, нито е пояснил срок на поръчката или обем, които не може да обезпечи финансово. Изложените в решението мотиви са бланкетни и по никакъв начин не обосновават невъзможност да се осигури финансирането на обществената поръчка поради обстоятелства извън контрола и волята на възложителя, които не е бил в състояние да предвиди още при откриването на процедурата. В тази връзка КЗК приема, че решението за прекратяване се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а процедурата следва да бъде върната на етап постановяване на нов акт на възложителя, базиран на проведена процедура и протоколите на комисията.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Министерство на културата, 27.5.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на ИДД Дирекция ЕПП, съгласно заповед за делегиране на правомощия № РД09-2/ 06.01.2015 и Заповед № РД09-905/ 18.11.2014 година на Министъра на културата, с което е открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Технологични разработки на специализирани информационни модули, анализ на съществуващото положение и практика, оптимизиране на работните процеси и подобряване на вътрешните процедури, въвеждане на всички електронни административни услуги и съпътстващо обучение в изпълнение на проект по ОПАК 13-31-25 „ Подобряване работата на МК в областта на авторското право чрез въвеждане на електронни административни услуги”.

Производството установи, че възложителят е допуснал съществено нарушение, като не е разделил поръчката на обособени позиции. Същата включва различни по вид дейности от разработването и внедряването на информационна система (програмиране и софтуерни услуги) и това би дало възможност по тези позиции процедурата да се проведе по общия ред и да участват и дружества, различни от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по чл.16 г.

КЗК счита за объркващо изискването към кандидатите да представят копия от валидни сертификати ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005 или еквивалентни без да е посочено, че същите следва да кореспондират с предмета и дейностите, които ще се извършват по обществената поръчка.

Възложителят също така е изискал от участниците, в нарушение на ЗОП, различни документи за доказване на образование, професионален опит и квалификация на експертите. КЗК счита, че за удостоверяване на техническите възможности и квалификация е достатъчно посочването на образование, професионална квалификация и опит на кандидата и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от изпълнителния директор на МБАЛ Пловдив АД, 29.5.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на МБАЛ Пловдив АД за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински консумативи за нуждите „МБАЛ – Пловдив“ АД, гр. Пловдив“, в частта му по обособени позиции №: ОП13; ОП54.90; ОП54.91; ОП54.122; ОП54.123; ОП54.124; ОП54.163; ОП54.172;  ОП54.176; ОП54.188; ОП54.189; ОП54.190; ОП54.191; ОП54.196; ОП54.197; ОП54.198; ОП54.199; ОП54.204; ОП54.209; ОП54.211; ОП54.219; ОП54.220; ОП54.222; ОП54.252; ОП54.254; ОП54.255; ОП54.256; ОП54.257; ОП54.273; ОП54.274; ОП54.278; ОП54.281; ОП54.290; ОП54.291; ОП54.294; ОП54.300; ОП54.301; ОП54.164; ОП54.187; ОП54.238; ОП54.258 и ОП54.276.

Производството установи, че жалбоподателят „Вега Медикал“ ЕООД е отстранен незаконосъобразно от участие в обществената поръчка по обжалваните обособени позиции на основание липса на декларация за срока на валидност на ценовата оферта в плик 3 „Предложена цена“ за обособени позиции 13 и 54. Тъй като възложителят  е изискал от участника единствено да удължи срока на валидност на офертата си, без да му бъде поискано да представи банкова гаранция за участие с удължен срок, КЗК приема, че липсата на съответния документ не може да се разглежда като неспазване на изискванията на възложителя, нито се явява процедурно нарушение, даващо основание за отстраняването му от участие в обществената поръчка.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане и оценяване на ценовите предложения на участниците по обжалваните обособени позиции съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, 02.6.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ за класиране на участниците и  обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ в частта му по „Обособена позиция № 1 – Охрана чрез комплексни системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа, физическа охрана и охрана със сигнално – охранителна техника (СОТ) на съобщителни обекти със специално предназначение (СОСП) и складови бази (СБ) от системата на ИА „ЕСМИС“ по жалбата на „Мултифорс А.С.“ ЕООД.

Решението е отменено и по Обособена позиция № 2 – Физическа охрана на съобщителни обекти със специално предназначение (СПСП) и складови бази (СБ) от системата на ИА „ЕСМИС“ по жалбата на „Бюро за охрана и сигурност-ИТ“ ЕООД.

Производството на КЗК установи множество нарушения в работата на комисията, назначена за провеждане на процедурата по избор на изпълнител, които водят до необоснованост на оценяването на предложените планове и концепция за организация на физическата денонощна охрана, както и че класираният на първо място „АСО Панема“ ООД и по двете обособени позиции не отговаря на изискванията на възложителя.

Липсата на описание на предложенията на участниците за изпълнение на поръчката и мотивите на комисията, които на практика преповтарят част от методиката за оценка, създават неяснота въз основа на какви съображения са присъждани максимален брой точки на класирания на първо място участник, респ. не са присъдени такива на другите участници в процедурата

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на офертите на участниците съгласно изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от зам.-председателя на Държавна агенция за бежанците при МС, 03.6.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-председателя на Държавна агенция за бежанците при МС за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на денонощна физическа охрана в териториалните поделения на ДАБ при МС по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Регистрационно-приемателен център – София”, кв. „Овча купел”, Обособена позиция № 2 „Място за настаняване на лица, подали молба за международна закрила, София, кв. „Военна рампа” и Обособена позиция № 3 „Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли”.

Като незаконосъобразно условие КЗК приема изискването на възложителя участниците да доказват наличен финансов ресурс в размер на 50 на сто както на общата прогнозна стойност на обществената поръчка, така и на 50 на сто от прогнозните стойности на всяка една обособена позиция. Наличие на ресурс е оправдано с оглед нерегулярна схема на заплащане, която не осигурява достатъчно средства за гарантиране на  изпълнението на дейността, което налага  изпълнителят да влага свои такива до получаване на следващото плащане от възложителя. В конкретния случай възложителят не е доказал потребност от подобен ресурс, доколкото няма доказателства, че ще липсват регулярни плащания от негова страна по време на изпълнението на обществената поръчка.

КЗК също така не споделя становището на възложителя, че изпълнителят е задължен от документацията да предвиди включването на допълнителни сътрудници при възникването на кризисни ситуации, за което не се дължи допълнително заплащане.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, 04.6.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за „Булгартрансгаз“ ЕАД“.

КЗК установи множество незаконосъобразни условия в документацията за участие, някои от които са следните:

Възложителят е допуснал нарушение на ЗОП, като не е дал достатъчно точни и ясни указания за определяне на оценките по няколко показателя от методиката за оценка.

Изискването участниците да са изпълнили през последните три години поне два договора със сходен предмет, както и да разполагат с финансов ресурс за изпълнението на поръчката в размер на не по-малко от 1 500 000 лева ограничава възможността за участие в поръчката.

Възложителят е заложил прекомерни изисквания към екипа от експерти за изпълнение на поръчката.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от директора на Дирекция Природен парк „Странджа“, 05.6.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Дирекция Природен парк „Странджа“ за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, в частта по обособени позиции ОП 1: Ремонт на сграда на Информационно – посетителски център /ИПЦ/ в гр. Малко Търново и доставка и монтаж на фотопанели и ОП 3: Ремонт на сграда и допълване на експозицията на Информационно – посетителски център на парка – Горска сбирка в село Граматиково“, открита с Решение № 128 - ОПОСЗ от 22.12.2014 г.  на възложителя.

Производството установи, че при разглеждането на писмената обосновка на жалбоподателя АКЗ – Бургас“ ЕООД, комисията не се е обосновала с необходимите мотиви защо не приема ценовото предложение на участника. ЗОП задължава комисията на възложителя да изиска подробна писмена обосновка във всички случаи, когато офертата на участник съдържа ценово предложение, което е с 20 на сто по благоприятно от средната стойност на останалите оферти. В случая комисията е преповторила изложените мотиви, формално е отбелязала, че има представени анализи на всички цени и е направила заключение за отхвърляне на писмените обосновки. КЗК приема, че липсата на необходимата аргументация от страна на комисията на възложителя е съществено нарушение, което е основание за отмяна на решението на възложителя за класиране в обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на ценовите предложения съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Берковица, 08.6.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Берковица за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителен надзор по проект на Община Берковица: „Интегриран воден проект за Инженеринг - проектиране и строителство по части „Канализация“ и „Водоснабдяване“, разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа и ПСОВ в гр. Берковица” на община Берковица, по процедура № BG 161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв. ж.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, открита с Решение № ОП-3-040/03.06.2013 г. на възложителя.

През 2014 г. ВАС отменя решение на КЗК в частта, с която преписката е върната на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на документите за подбор, като приема, че порок е налице единствено в техническото предложение на Обединение „Стройнорм - Ати Консулт“, което е и основание за отстраняването му от участие. Впоследствие указанието на ВАС е изпълнено неточно, като оценителната комисия наново е разгледала всички технически предложения на участниците и е изискала преразглеждане на обосновката на жалбоподателя Обединение „Никси-Строй“. В тази връзка КЗК приема, че задължителните указания на ВАС не са спазени точно, което е рефлектирало върху законосъобразността на решението на възложителя за класиране в обществената поръчка, което следва да бъде отменено.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците в съответствие с мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от кмета на община Карлово, 09.6.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Карлово за обявяване на класирането и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии от републиканската, областната и общинска транспортни схеми от квотата на община Карлово по обособени позиции".

Проучването установи, че при разглеждане на писмената обосновка на жалбоподателя „Копсис Транс“ ООД във връзка с неговото по-благоприятно ценово предложение, комисията за провеждане на процедурата не се е обосновала съобразно изискванията на закона. Заключението, че не са налице обективни обстоятелства по смисъла на ЗОП не е подкрепено от анализ на представените от участника калкулации на цени и е директно обобщение за липса на обективни обстоятелства.

КЗК приема, че изводите на комисията за липса на условия за по-благоприятно ценово предложение не са аргументирани, с оглед на което жалбоподателят е отстранен незаконосъобразно от участие в обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на ценовите оферти на участниците съобразно мотивите в решението.

 

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от управителя на „ВиК” ООД – гр. Търговище, 12.6.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „ВиК” ООД – гр. Търговище, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на аварийни скоби от неръждаема стомана и свързващи елементи за водопроводи от чугун и стомана”, в частта по обособена позиция № 2 „Свързващи елементи за водопроводи от чугун и стомана”.

Проучването на КЗК показа, че назначената по процедурата комисия неправилно е установила, че офертата на жалбоподателя „Лемекон”  АД не отговаря на поставените изисквания за технически възможности. Комисията от една страна напълно противоречиво е заключила, че участникът не отговаря на условията на възложителя, тъй като не е представил сертификат за съответствие на техническите параметри на тръбите, а от друга, че представената в тази връзка декларация за съответствие не отговаря на необходимия образец. Неизлагането на подробни мотиви от страна на комисията поради какви съображения не приема съдържанието на представената  декларация за съответствие КЗК приема за съществено нарушение, като същото е основание за отмяна на решението за избор на изпълнител в обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и преценка на документите за подбор в плик № 1 съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от министъра на труда и социалната политика, 18.6.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на министъра на труда и социалната политика, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на анализ и на проект на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора, осигуряване на лектори и модератори за участие в шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара и заключителна конференция с международно участие в изпълнение на Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен №VS/2014/0026”.

Производството по преписката установи, че в протокола от работата си оценителната комисия не е направила  кратко описание на техническите предложения на участниците в процедурата, като директно е пристъпила към поставяне на оценки. Изложени са мотиви, от които не може да се прецени въз основа на какви конкретни обстоятелства е извършено съответното оценяване от страна на членовете на комисията.

Липсата на кратко описание на направените предложения, когато критерият е икономически най-изгодна оферта, води до необоснованост на оценяването на техническите оферти на участниците, което опорочава провеждането на процедурата и е основание за отмяна на обжалваното решение за класиране само на това основание.

КЗК връща процедурата на етап разглеждане и преценка на документите в плик № 2 съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от директора на Северозападно държавно предприятие, Враца, 19.6.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Северозападно държавно предприятие, Враца за обявяване на класирането и избор на изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Централно управление и териториалните поделения на Северозападно държавно предприятие, Враца”.

По жалбата на „Мобилтел“ ЕАД производството установи, че един от показателите на методиката за оценка на офертите съдържа неприложима формула, в резултат на което участниците не могат да бъдат реално оценени. По съответния показател „БТК” ЕАД е предложил минималната цена от 0,00 лв. без ДДС. Според формулата, при оценка на ценовите предложения на останалите участници, независимо от стойностите, които те предлагат, ще получат оценки 0 т.

КЗК счита също така, че методиката не отразява икономически най-изгодната оферта, тъй като предвижда да се изчислява средноаритметична стойност на покритието по територия на GSM и на UMTS мрежата. Залагането на методика за оценка, съдържаща „метод на средните стойности” противоречи на разпоредбите на законодателството в областта на обществените поръчки, тъй като за изпълнител може да бъде определен участник, чиято оферта не е икономически най-изгодна. Констатираното нарушение е съществено и е отново основание за отмяна на решението за класиране и за прекратяване на процедурата от страна на възложителя, поради нарушения, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които същата е обявена.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД, 24.6.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на зам.-изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на предпазни работни облекла, специални предпазни работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства за експлоатационния персонал на „Топлофикация София“ ЕАД в 7 обособени позиции“ в частта по обособени позиции № 6 и 7.

Производството установи, че офертите на класираните на първо място участници по обособени позиции 6 и 7 от обществената поръчка не отговарят на изискванията на възложителя относно техническите спецификации на предложените специализирани работни облекла.

При констатирани пороци в техническите оферти на участници, същите не могат да бъдат изменяни (поправяни или допълвани) съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което кандидатите подлежат на отстраняване от процедурата по тези обособени позиции.

КЗК връща процедурата по обособени позиции № 6 и 7 на етап разглеждане на документите в Плик № 1 на жалбоподателя „Превента“ ООД съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от директора на Южноцентрално държавно предприятие - Смолян, 26.6.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на директора на ТП на ДЛС „Чепино” гр. Велинград за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС, собственост на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян, стопанисвани от ТП ДЛС „Чепино” по обособени позиции, за срок от 24 месеца“, в частта по обособена позиция № 2.

Производството установи, че ценовото предложение на участника, обявен за изпълнител и по трите обособени позиции - „КиГ Авангард” ООД, не е съобразено с трудовото законодателство относно предложената минимална цена на труда. Допуснатото нарушение е съществено и води до отмяна на решението за избор на изпълнител в частта по обособена позиция №2.

КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап проверка на ценовото предложение на „КиГ Авангард” ООД за съответствие с изискванията, заложени в документацията за участие и разпоредбите на действащото трудово законодателство.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от изпълнителния директор на “Мини Марица - изток“ ЕАД, 29.6.2015г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на “Мини Марица - изток“ ЕАД за извършен подбор на кандидати за Обособена позиция № 3 на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на автотранспортни услуги – специализиран превоз на работниците и служителите на „Мини Марица - изток“ ЕАД и за културни, спортни и социални мероприятия“ – реф. №52/2013г. – ЗОП“.

Производството установи, че назначената от възложителя и провела процедурата комисия по чл. 34, ал. 1 от ЗОП не съответства на законовите изисквания за опит и квалификация на състава в съответствие с предмета и сложността на поръчката, поради което не е била в състояние да изпълни ефективно задълженията си на помощен орган на възложителя съгласно ЗОП.

КЗК намира за основателен доводът на жалбоподателя „Детелина-Дрита“ ЕООД, че въведеното от възложителя в хода на процедурата изискване за съответствие към един от кандидатите представлява недопустимо изменение на документацията в частта технически изисквания и нарушава принципа за равнопоставеност. В изискванията на възложителя липсва условие автобусите, с които участва кандидатът да са включени в списъка към лицензите му на превозвач, нито „Детелина Дрита“ ЕООД е правил заявление в тази насока. С указанията си за проверка на списъка на автобусите към лицензията на кандидата и сравняването му с представените от същия удостоверения по процедурата, възложителят е превишил правомощията си по закон, доколкото е изискал от помощния орган проверка на техническите възможности на жалбоподателя с условие, което не е залагал в Документацията. Като следващо нарушение КЗК приема извършената проверка от страна на оценителната комисия на данни, които жалбоподателят не е заявявал, нито е бил длъжен да заяви с оглед обявените условия за участие в процедурата.

КЗК връща преписката на възложителя за издаване на заповед за определяне на законосъобразен състав на оценителната комисия и продължаване на процедурата от последното законосъобразно действие съобразно указанията в решението.