Еврофондове Публични покани Становища Приложение на ЗОП Обществени поръчки Практика на Съда на ЕС Практика на КЗК Перспективи Нередности АДФИ Сметна палата Стената на срама
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗОП- БЮЛЕТИН / Практика на КЗК
« назад към списъка 02.06.2014
Практика на КЗК по ЗОП, януари - юни 2012г.


Нарушения на ЗОП допуснати от българските общини

Практика на КЗК по ЗОП, януари - юни 2012г.
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Хаджидимово, 1.2.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Хаджидимово за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор при извършване на рехабилитация и реконструкция на водоснабдителната мрежа, реконструкция на улици и рехабилитация на градски парк на територията на община Хаджидимово”.

Проучването установи, че възложителят е изискал от участниците оборот за финансовите 2008, 2009 и 2010 г., надвишаващ значително стойността на поръчката, както и общ оборот от мин. 2 млн. лв. на изпълнените договори през тези три години, надхвърлящ над 8 пъти прогнозната стойност на поръчката.

Комисията счита, че посочените изисквания стесняват кръга на потенциалните участници в процедурата и нарушават принципите на ЗОП за свободна конкуренция. Заложените условия са дискриминационни и незаконосъобразни, тъй като ограничават участието на фирми, които имат техническите възможности да изпълнят поръчката, но не могат да отговорят на финансовите изисквания на възложителя.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Левски, 1.2.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени заповед на кмета на община Левски, за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Малчика, община Левски”.

Производството е образувано след постъпила жалба от страна на „Статус -Н” ООД, гр. София.

Извършеното проучване установи, че възложителят е прекратил процедурата като е преценил, че избраната методика за класиране не позволява обективна оценка на кандидатите. КЗК счита, че посочените аргументи не са основателни и заповедта за прекратяване е незаконосъобразна.

Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на участниците, при спазване на мотивите, изложени в настоящото решение.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Враца, 2.2.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Враца за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг за реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Враца”.

Проучването установи, че класираният на първо място участник „Строително предприемачески холдинг” ЕООД не отговаря на изискванията на възложителя. Във връзка с изискването за представяне на банкова атестация за свободни средства по кредитна линия в размер от 3 млн. лв., дружеството е предоставило само писмо за намерение от банката. Поради непълната оферта на участника оценителната комисия е изискала допълнително необходимия документ, който е представен издаден от дата, далеч след датата на подаване на офертата за участие.

Съгласно ЗОП допълнително изисканите и представени документи трябва да съдържат информация за обстоятелства, които са били налице към датата на подаване на офертата (касаят минал период от време), но не и след тази дата. Поради това нарушение КЗК счита, че оценителната комисия е следвало да предложи участника за отстраняване, а не да го допуска до етапите на отваряне на техническите и ценовите предложения.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Долни Дъбник, 6.2.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Долни Дъбник за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР на обект „Уширение на мост. С. Градина и корекция на прилежащото дере от мост при ОК 124 до УПИ И-6 в стр. кв. 54 – Община Долни Дъбник “ по проект „Корекция на река Петърнишкапоморие бара в Градина“

Производството е образувано след постъпила жалба от Изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки.

КЗК установи, че възложителят е включил в условията за участие дискриминационно изискване, според което 80 % от общия оборот на кандидатите трябва да е от реализация на строителство. Подобно ограничение противоречи на принципите на ЗОП и е основание за отмяна на решението за откриване на процедурата.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Пловдив, 13.2.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Пловдив за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Извършване на услуги по застраховане на материални активи, собственост на община Пловдив” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Сключване на застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Злополука” на пътниците и „Каско” на МПС и Детска железница „Знаме на мира” – гр. Пловдив” и Обособена позиция № 2 - „Имуществено застраховане на материални активи –общинска собственост”.

Производството установи, че изискването, поставено от възложителя, коефициентът за обща ликвидност на участника (съотношението между сумата на краткотрайните активи и сумата краткосрочните задължения) за 2010 г. да е равен на или по-голям от единица, противоречи на основните принципи на ЗОП.

В Кодекса за застраховане са посочени законово въведените изисквания, които всеки застраховател следва да спазва при осъществяване на застрахователната дейност. Разпоредбите за застрахователната дейност не съдържат гореспоменатото изискване за ликвидност.

КЗК счита, че  условието за допустимост на участниците не съответства и съществено надвишава законовите изисквания, поради което води до необосновано ограничаване на участниците и нарушаване правилата на конкуренция.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Раднево, 13.2.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Раднево за класиране на участниците и определяне на изпълнител по Обособена позиция № 1 на процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително монтажни работи по Договор BG 161РО001/3.1-02/2009/015, Проект „Нов живот за миналото”. ЛОТ 1 – Изграждане на необходимата инфраструктура на АП „Нов живот за миналото”.

Производството установи, че избраното дружество за изпълнител „ЕКСА” АД не е оценено според изискванията на заложената Методика по подпоказател „Съответствие на графика за изпълнение на дейностите с технологичните и сметни норми”. Участникът е предложил общ срок за изпълнение от 365 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната линия и площадка на обекта, който не съответства на крайната дата за изпълнение на обществената поръчка - 31.08.2012 г., тъй като отварянето на офертите се е състояло на 22 ноември 2011 г.

В случая предвидените дейности по изпълнение на обществената поръчка не са съобразени с продължителността на процедурата по възлагане, тъй като участникът е посочил точно определени периоди за тяхното времево изпълнение, които започват и приключват преди обществената поръчка да е приключила и да е избран изпълнител.

КЗК връща преписката за продължаване на процедурата от последното законосъобразно действие – оценка на техническото предложение по Подпоказател П 1.3. „Съответствие на графика за изпълнение на дейностите с технологичните и сметни норми”, при спазване на указанията в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Враца, 16.2.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Враца за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места на община Враца, поддържане чистотата на уличната мрежа и терени, предназначени за обществено ползване в нормални и зимни условия, в т.ч. снегопочистване, поддържане на зелените площи и озеленяване на територията на гр. Враца”.

Производството установи, че възложителят незаконосъобразно е подменил състава на оценителната комисия, без да спази предвидените в ЗОП материално – правни предпоставки за това. Законът за обществените поръчки определя подмяната на членовете на новата оценителна комисия да се извършва по определен ред, като посочва, че е допустимо единствено да се издаде заповед за определяне на нов член на оценителната комисия, в съответствие със законовите предпоставки. От своя страна незаконосъобразното назначаване на нова оценителна комисия опорочава постановеното решение на кмета на Община Враца за класиране на участниците и избор на изпълнител, поради което КЗК счита, че то следва да бъде отменено.

КЗК връща процедурата на етап определяне на състав на нова комисия за разглеждане и оценка на офертите на участниците, съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Раковски, 24.2.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Раковски за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР по инвестиционен проект: „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Раковски, съпътстваща устойчиво развитие”.

Производството установи, че и 4-те жалби на участници в процедурата са основателни.

На първо място изборната комисия е отстранила незаконосъобразно участник, като не е съобразила, че дружество, член на обединение, е солидарно отговорно с другите членове за изпълнението на договора по ЗОП.

На следващо място комисията е отстранила незаконосъобразно и на формално основание двама от участниците поради липса на документ за разполагаем финансов ресурс на стойност не по-малко от 1 млн. лв. Проучването установи, че в единия случай е представен годен такъв – оборотна ведомост, а във втория комисията е следвало да изиска допълнително липсващия документ.

Производството установи също така, че оценителната комисия неправилно и формално не е приела законосъобразно издаден документ - банкова гаранция на гражданско дружество на основание, че е издадена 2 дни преди договора за създаването му, което не отговаря на истината.

КЗК връща процедурата на етап разглеждане на документите, съдържащи се в плик № 1 „Документи за подбор”, от офертите на участниците при спазване на мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Елин Пелин, 1.3.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Елин Пелин за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Ремонт и реконструкция на образователна инфраструктура в община Елин Пелин” – ОПРР Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция 1.1. „Социална инфраструктура”; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, открита с Решение № 70/09.02.2011г. на възложителя.

Настоящата процедура е върната вече веднъж от КЗК с решение № 1082/2011г. на етап допустимост. С настоящото решение повторно назначената комисия е действала отново незаконосъобразно, тъй като при връщането на процедурата е разгледала офертата на участник - Обединение „Геопланстрой” ДЗЗД - отстранен от предходната процедура, което  решение не е обжалвано и е влязло в сила.

КЗК приема, че макар процедурата да е върната на етап допустимост на офертите, това не се отнася за Обединение „Геопланстрой” ДЗЗД, което вече е оттеглило жалбата си срещу отстраняването му с предходно решение на кмета на Елин Пелин.

Комисията връща процедурата на етап допустимост на офертите съгласно указанията, изложение в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Джебел, 13.3.2012г.

КЗК отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Джебел за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителни работи по обособени позиции: 1.1 „Подобряване на условията за живот в община Джебел, чрез достъп на населението до услуги, свързани със свободно време и спорт и подобряване на пътната инфраструктура”, 1.2 „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари и улично осветление в гр. Джебел”.

Производството е образувано по жалба на Агенцията по обществени поръчки. В случай на сигнал АОП може да обжалва пред КЗК решения за откриване на процедури, с които са одобрени обявления, съдържащи условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки.

На първо място ограничително е изискването всеки кандидат да разполага с мин. 40 човека персонал. Комисията счита, че то не е съобразено с обема и сложността на обществената поръчка, тъй като за изпълнение на 3-та категория строежи в ЗОП не се предвижда минимална численост на персонала, а условието превишава дори изискването за по-високата категория строежи.

Като следващо ограничително условие е изискването кандидатите да не са били санкционирани от ДНСК и/или РДНСК. КЗК счита, че по този начин се възпрепятстват лицата, които вече имат наложени санкции, да участват в поръчката, без това да гарантира бъдещото качествено изпълнение на строително-монтажните дейности.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Дупница, 14.3.2012г.

КЗК отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Дупница за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:”Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци от населените места с организирано сметосъбиране в община Дупница, машинно метене и миене на територии за обществено ползване на територията на община Дупница”.

КЗК счита за незаконосъобразни предвидените критерии за оценка на притежаваната техника. В нарушение на ЗОП възложителят е заложил условията за допустимост на офертите, като вида, броя, капацитета, обема и собствеността на техниката, да бъдат показатели за формиране на оценките. Комисията споделя твърдението на жалбоподателя, че при така заложения показател за оценка се нарушават основните принципи, залегнали в ЗОП за равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Болярово, 21.3.2012г.

КЗК отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Болярово, с което е обявено класирането на участниците и определен изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и хигиенно - санитарни материали за нуждите на учебните, детски и социални заведения на територията на община Болярово, област Ямбол с транспорт на изпълнителя по следните обособени позиции; 1. Доставка на хляб и хлебни изделия; 2. Доставка на месо и месни произведения; 3. Доставка на други хранителни продукти / плодове, зеленчуци - преработени или консервирани, варива, подправки, захарни изделия, млечни изделия/. 4. Доставка на хигиенно- санитарни материали”.

Производството установи няколко нарушения на процедурата. Оценителната комисия не е предоставила на представител от присъстващите кандидати правото да подпише плика с техническото предложение; нарушена е последователността на отваряне на пликовете с офертите; не е оповестено съобразно изискванията отварянето на ценовите оферти, което е следвало да бъде отразено в протокол. В деня на  отваряне на ценовите оферти комисията е трябвало да оповести и резултатите от техническите предложения, с което изискване се цели по-голяма прозрачност при оценяване на отделните показатели на офертите. 

КЗК връща преписката на възложителя за прекратяване на обжалваната процедура за възлагане на обществена поръчка при спазване на мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Мизия, 27.3.2012г.

КЗК отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Мизия за обявяване класирането и определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „СМР на обект „Обновяване на град Мизия чрез реконструкция на централен площад „Свобода”, централна градска алея, улична мрежа и тротоари”: Обособена позиция 1: Подобект 1: „СМР на обект „Реконструкция на централен площад „Свобода” и централна градска алея” и Обособена позиция 2: Подобект 2: „СМР на обект „Реконструкция на улична мрежа и тротоари”. Поръчката е открита с Решение № 67 от 21.02.2011 г. на възложителя.

Производството установи, че оценителната комисия незаконосъобразно е отстранила жалбоподателя „Пътинженеринг – М” АД на основание, че е попълнил некоректно списъка с изпълнени от негова страна договори и не е представил документи, доказващи неговата компетентност. 

КЗК счита за основателна в това производство и жалбата на „Виагруп” ЕООД, отстранено с  мотива, че не отговаря на изискванията на условие, което не е било заложено в документацията за участие.

КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на документите за подбор на участниците съобразно мотивите, изложени в настоящото решение.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Долни чифлик, 28.3.2012г.

КЗК отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Долни чифлик, с което „Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. Варна е отстранен от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Долни чифлик”.

Производството установи, че оценителната комисия незаконосъобразно е отстранила жалбоподателя от участие в процедурата на основание липса на свидетелство за правоспособност по Закона за кадастъра и имотния регистър на геодезиста по проекта, тъй като никъде в документацията не е конкретизиран начинът и документът, с които следва да се доказва правоспособността по ЗКИР за предложения геодезист.

КЗК счита, че представената заповед от „Инжстройинженеринг” ЕООД на изп. директор на Агенцията по кадастър, с която се нарежда да бъде вписан геодезиста на дружеството в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, удостоверява по надлежен начин, че той е получил правоспособност по кадастър при условията и по реда на ЗКИР и може да изпълнява дейности в тази връзка.

КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на офертите при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Варна, 29.3.2012г.

КЗК отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Варна за откриване на "открита" по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Доставка чрез покупка на хранителни стоки за нуждите на социалните заведения: "Домашен социален патронаж, Дом за стари хора "Гергана", Дом за възрастни с физически увреждания и СУПЦ "Анастасия Д-р Желязкова" и други, финансирани от Община Варна по обособени позиции".

Производството установи, че част от заложените от възложителя изисквания в обявлението и документацията за участие нарушават основните принципи на ЗОП за свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност на всички участници в процедурите. Като незаконосъобразни КЗК определя неясната формула, по която се формира показателя за оценка, изискването за представяне на проекти на етикети за стоките, както и условието за представяне на удостоверение за регистрация за търговия с месо и риба и техните продукти за всички позиции, независимо от това по колко обособени позиции кандидатства даден участник.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Сандански, 10.4.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Сандански за класиране на участниците и избор на изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реставрация, консервация и експониране на три броя културно- исторически паметници, формиращи туристическа атракция „Археологически парк Сандански”.

Производството установи няколко нарушения на процедурата.

Комисията е отстранила жалбоподателя по преписката „Екса” АД в противоречие на ЗОП, като не е поискала допълнителни документи, които да докажат, че предложеният от дружеството ръководител на обект притежава минимален професионален стаж от 10 г.

На второ място КЗК установи, че жалбоподателят е доказал, че разполага с необходимата техника за осъществяване на проекта, поради което е отстранен незаконосъобразно и по тази точка от процедурата.

Комисията приема, че дружеството, класирано на първо място, не е доказало по категоричен начин, че разполага с осигурен финансов ресурс от мин. 2 млн. лв., тъй като е представило документ за банкова наличност от дата, предхождаща значително периода на подаване на офертите.

КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите, в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Мадан, 23.4.2012г.

КЗК отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Мадан за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разширение на регионално депо за ТБО гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино (преработка 1)”.

КЗК установи, че възложителят е заложил изискване всеки участник да има печалба за 2008, 2009 и 2010 г. не по-малко от 1 млн. лв., което се явява дискриминационно, противоречи на ЗОП и е основание за отмяна на решението за откриване на обществената поръчка по същество.

Комисията счита, че условието ще ограничи участието на лица с доказан оборот и успешно изпълнени договори, но които нямат посочения размер печалба. Размерът на финансовия резултат зависи от икономическата ситуация и от позицията на съответния участник на пазара. При един и същ оборот две дружества ще имат различна печалба - т.е. няма пряка връзка между печалбата и икономическите и финансови възможности на участника.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Марица, 3.5.2012г.

КЗК отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Марица за класиране на участниците и избор на изпълнител в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на строително- монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в 6 обекта от образователната инфраструктура в община „Марица”, област Пловдив по проект „Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Марица” по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)”.

Производството установи, че оценителната комисия е нарушила процедурата, като не е поискала подробна писмена обосновка на участниците, които по показател «аванс» са оферирали 0% и по този начин са предложили с 30% по-благоприятни оферти от останалите. КЗК счита, че това нарушение на ЗОП е основание за отмяна на решението по същество.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Враца, 4.5.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Враца за обявяване на класиране и определяне на изпълнител в обществена поръчка с предмет „Осъществяване на денонощна /въоръжена и невъоръжена/ физическа охрана, осигуряване на пропускателен режим и видеонаблюдение на обекти, собственост на Община Враца”.

Производството е образувано по жалби на „Елитком 95” АД и „Агенция за сигурност и охрана Сириус” ЕООД. Проучването установи, че оценителната комисия е нарушила процедурата, като вместо да поиска разяснение от жалбоподателите поради съмнения относно представените от тях технически оферти, извън своите правомощия допълнително е изчислявала предложените работни часове, отпуски, почивки и др. и необосновано е приела, че не са налице възможности за изпълнение на поръчката.

Правото на помощния орган на възложителя да иска разяснения е заложено от законодателя и се разглежда като задължение за активност от негова страна в практиката на Комисията във всички случаи, когато възникват съмнения и има необходимост от допълнителна информация.

Второто нарушение на процедурата е въвеждането на нов критерий за оценка на офертите – „гаранция за сигурност на обектите” - отново извън правомощията на оценителната комисия.

КЗК връща преписката за продължаване на процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците, съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Раднево, 8.5.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на Община Раднево, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на Община Раднево”.

Производството е образувано след постъпили жалби от страна на Консорциум „Еко – Сорт Раднево” и ДЗЗД „Евро Импекс – Раднево”.

Извършеното проучване установи, че възложителят не е спазил дадените от ВАС указания за отстраняване на допуснатото противоречие в обявлението и документацията за участие. По този начин са нарушени принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация заложени в  ЗОП.            

Комисията връща преписката на възложителя с указания за издаване на решение за прекратяване на процедурата.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Аврен, 10.5.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Аврен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на територията на Община Аврен”.

Производството установи няколко нарушения в методиката за оценяване на офертите. На първо място, възложителят не е спазил една от императивните разпоредби на ЗОП, според която, когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, не се включват като показатели при оценяването критериите за подбор. Също така е допуснато различно оценяване на участниците в зависимост от това дали техническото оборудване е собствено на участника или наето от него. На следващо място методиката допуска участник, който не разполага с техника – собствена, наета или на лизинг, да може да продължи участието си в процедурата, което противоречи на условията за участие – наличие на техническо оборудване.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Поморие, 11.5.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Поморие за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, почистване на териториите за обществено ползване, измиване на улиците, снегопочистване и опесъчаване на улиците в община Поморие”.

 Проучването установи, че възложителят е изменил състава на оценителната комисия не по установения ред, с което грубо е нарушил императивна разпоредба на ЗОП. Промяна в състава на комисията се извършва само при наличие на изрични законови предпоставки, с цел приемственост, поради което възложителят е следвало да изложи съответни мотиви към решението си. В тази връзка неспазването на процедурните правила налага отмяна на решението по същество.         

Комисията връща преписката с указания за продължаване на процедурата от етап назначаване на новия комисия, съобразно изискванията на закона.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Враца, 15.5.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Враца за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на град Враца – Етап II” по Проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” по Договор № 58111-С065-256/15.01.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

 Проучването установи, че са налице съществени несъответствия между работния проект и количествените сметки от документацията за участие по отношение брой на водопроводните отклонения, спирателни кранове, улични ревизионни и дъждоприемни шахти и др.

КЗК счита, че разминаването между предвидените в проекта и в количествената  сметка видове работи и технически изисквания поставя участниците в невъзможност да съставят бюджет и да ги остойностят, поради което решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Враца, 17.5.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Враца за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – ЕТАП1”.

В настоящия случай възложителят е прекратил процедура, по която КЗК се е произнесла с решение през м. декември 2011 г., като е констатирала две нарушения при избора на изпълнител. Това са немотивираност при оценяване на участниците по техническите подпоказатели и незаконосъобразно прилагане на ЗОП при представяне на доказателства за покриване на изискванията за икономически възможности от страна на класирания на първо място участник. И двете нарушения са отстраними с повторно разглеждане на представените оферти съобразно указанията в мотивите на КЗК, без да се налага прекратяване на самата процедура.

Комисията връща процедурата за продължаване от етап разглеждане на съответствието на документите в плик No 1 съобразно изискванията за подбор.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Враца, 30.5.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Враца за класиране на участниците и избор на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Общинско предприятие „Социални дейности”, детски и социални заведения на територията на община Враца по пет обособени позиции”, в частта по Обособена позиция № 5.

Производството установи, че възложителят е включил към оценителната комисия външен експерт, който няма необходимата квалификация и опит съобразно предмета на обществената поръчка. КЗК счита, че това е съществено нарушение на административно-процедурните правила и разпоредби на ЗОП, поради което е основание за отмяна на решението за избор на изпълнител. Основният критерий при избора на външен експерт е наличието на образователна степен или квалификация, които гарантират специфични и задълбочени познания в областта на обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап издаване на заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата съгласно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Кресна, 30.5.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Кресна за обявяване на класирането и определяне на изпълнител в обществена поръчка с предмет „Извършване на строително - монтажни работи на обект: СОУ „Св. Паисий Хилендарски” град Кресна – подобряване на енергийната ефективност” по договор BG161PO001/4.1.-01/2007/060 – Грижата за децата – бъдеще за община Кресна”.

КЗК установи липса в документацията на класирания на първо място участник -„Аделина стил-99” ЕООД. Дружеството е следвало да представи към застраховка „професионална отговорност” и декларация, според която, ако бъде избран за изпълнител, ще продължи действащата застраховка до срока на изтичане на договора, тъй като представената не покрива срока за изпълнение на поръчката. В случая оценителната комисията е следвало да констатира липсата на документа и да определи срок, в който участникът да го представи допълнително.

КЗК връща процедурата на етап преценка за допустимост на представените документи в плик № 1 при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Велинград, 31.5.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Велинград за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Избор на изпълнител на СМР за подобряване на енергийната ефективност на учебните заведения в Община Велинград”.

Производството установи, че в документацията за участие и методиката за оценка възложителят не е поставил изисквания, на които следва да отговарят диаграмата на работната ръка и коефициентите, които следва да се изчислят при изготвянето на техническите предложения. Освен това мотивите на комисията за недостатъци на техническите предложения на жалбоподателите са основани на въведени от нея нови, несъществуващи в документацията и методиката за оценка изисквания, което е недопустимо. Предвид това КЗК счита, че оценяването на комисията не е мотивирано в съответствие с изискванията на закона и на правилата за провеждане на конкретната обществена поръчка и е основание за отмяна на обжалваното решение за класиране.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите, при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, район „Възраждане“, 31.5.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Столична община - район „Възраждане” за предварителен подбор в процедура по договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на общинските детски заведения, по обособени позиции плодове и зеленчуци, тестени и хлебни изделия, млечни и месни продукти и бакалия”

Проучването установи, че оценителната комисия неправилно е отстранила и по трите обособени позиции в процедурата жалбоподателя „Марже” ЕООД. Основанието за отстраняване е липса на протокол от изпитване на доставяните от дружеството млечни продукти от лабораторията на Националния референтен център по безопасност на храните. Тъй като документът се отнася единствено до позицията за млечни храни, възложителят не е следвало да отстрани жалбоподателя и по позициите за плодове и зеленчуци и тестени изделия, за които позиции не е разгледал представените от дружеството документи. 

КЗК връща процедурата на етап ново разглеждане на документите за подбор, при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Хитрино, 5.6.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Хитрино за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Оптимизиране на системата за сметосъбиране чрез изграждане на станция за битови отпадъци в землището на с. Близнаци, община Хитрино”.

Проучването установи, че избраният за изпълнител на обществената поръчка участник ДЗЗД „Рени-Масс-Тича” не отговаря на минималните изисквания на възложителя. Обединението от три юридически лица е следвало да представи удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци от съдружника с най-голям дял, като вместо това го е представило от дружеството с 5% дял. 

КЗК счита, че изборната комисия не е спазила процедурата, като не е изискала документа от съответния съдружник, а е допуснала обединението до етапа на разглеждане на техническите предложения.

КЗК връща процедурата от етап проверка на наличието и редовността на представените документи в плик № 1 при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Своге, 6.6.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Своге за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в Община Своге, извозването и депонирането им до регионално депо Костинброд”.

Производството е образувано във връзка с постъпилa жалбa от страна на Искър 2000” ЕООД.

КЗК установи, че в документацията на процедурата са включени редица незаконосъобразни изисквания. Поставено е прекомерно условие участниците да разполагат със собствен капитал минимум 590 000 лв. за всяка една от последните три финансови години, както и всеки от членовете на определено обединение-участник да има положителен финансов резултат за всяка една от последните три години. Допуснато е съществено противоречие в документацията, което води до неяснота на какъв стандарт задължително следва да отговарят транспортните средства, които се предлагат за изпълнението на поръчката. Комисията счита, че образецът на банкова гаранция, съставен от възложителя противоречи на императивната разпоредба на чл. 61, ал. 2 от ЗОП, което също е основание решението за откриване на процедурата да бъде отменено.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Плевен, 12.6.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Плевен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на Община Плевен”.

Производството установи, че възложителят не е съобразил методиката си за оценка по подпоказател Qт1 с императивни разпоредби на ЗОП.

КЗК счита, че заложената максимална оценка при деклариран максимален брой географски номера от даден участник не доказва качество при изпълнение на поръчката. При нормативно съществуващата възможност всеки оператор може да получи нови географски номера, поради което е необосновано условието да се определя оценка на база броя на съществуващите географски номера. С посоченото изискване се дава необосновано предимство на потенциален участник в процедурата, с което се нарушават принципите за равнопоставеност на участниците и за свободна и лоялна конкуренция при провеждане на процедурите за обществени поръчки.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Казанлък, 15.6.2012г.

 Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Казанлък за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на малка обществена поръчка с три обособени позиции във връзка с провеждане на иновативно културно събитие „Празници в долината на тракийските царе”: 1. „Избор на доставчик на сглобяема сцена”; 2. „Избор на доставчик на сглобяема шатра” и 3. „Избор на доставчик на преместваеми изложбени конструкции”, предвидени по проект „Докоснати от древността””.

Производството установи няколко нарушения на процедурата за избор на изпълнител.

Комисията, определена от възложителя, е оценила участниците без даде мотиви към направеното класиране по брой точки, като в протокола от работата й липсва кратко описание на отделните предложения.

Класираният на първо място участник не отговаря на предварително обявените условия, като е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не отговаря на крайния срок, определен от възложителя.

Оценителната комисия е изискала подробна писмена обосновка на предложено време за реакция в нарушение на ЗОП - при невъзможност да се определи средна стойност на останалите оферти, тъй като до този етап на процедурата са допуснати само двама кандидати.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите, при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Сливен, 15.6.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Сливен за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Почистване на нерегламентирани сметища около населените места на територията на Община Сливен”.

Производството е образувано във връзка с постъпилa жалбa от страна на „СОРИКО” ЕООД.

КЗК установи, че възложителят не е обосновал оценяването на участниците и се е позовал на протоколи, в които не са описани параметрите на отделните предложения. Този пропуск в обжалваното решение представлява съществено нарушение, което води до немотивираност на издадения административен акт.

Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап - разглеждане и оценка на ценовите предложения, при стриктно спазване на изложените мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Дългопол, 21.6.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Дългопол за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР по проект „Съвременни образователни институции - гарант за устойчиво местно развитие в община Дългопол”.

Производството установи, че комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите неправомерно е предложила за отстраняване участника „Пътстрой- Варна” ЕООД, в резултат на което решението на възложителя за избор на изпълнител е незаконосъобразно. На етап проверка на документацията за доказване на опит в подобен род строежи, оценителната комисия неправилно е преценила, че представените договори за изпълнени обекти от дружеството не съответстват на предмета на поръчката.

КЗК връща процедурата на етап проверка на съответствието на документите в плик №1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор на възложителя, при съобразяване с мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Чипровци, 22.6.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Чипровци за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет ”Изпълнение на СМР по проекти на община Чипровци” в частта по обособена позиция № 2 „Изпълнение на СМР, по проект „Подобряване средата на живот в община Чипровци чрез реконструкция, ремонт и изграждане на тротоари, улично осветление и улична мрежа”.

Производството установи нарушения на процедурата за избор на изпълнител от страна на оценителната комисия, свързани с липса на обосновка на поставените оценки и кратко описание на предложенията на участниците, в съответствие с изискванията на закона и правилата за провеждане на обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците при съобразяване с мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Чипровци, 25.6.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Чипровци за обявяване на участниците и определяне на изпълнител по обособена позиция 1 на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР по проекти на община Чипровци, обособена позиция 1: Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и модернизация на спортен комплекс –стадион, съблекалня и басейн, гр. Чипровци, област Монтана”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

Производството установи, че оценителната комисия не е изпълнила задължението си да направи описание на техническите предложения на участниците, като директно е посочила общия брой точки, които присъжда. Това представлява съществено нарушение на правилата на ЗОП, с оглед на което КЗК приема, че е налице основание за отмяна на обжалваното решение за класиране.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците при съобразяване с мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Генерал Тошево, 26.6.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Генерал Тошево, с която се определя изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст от общинските училища на територията на Община Генерал Тошево през учебната 2011-2012 г.”

Производството установи, че възложителят незаконосъобразно е сменил състава на оценителната комисия и не е изискал удължаване на срока на валидност на офертите, които към момента на заседание на комисията вече са били изтекли.

Проучването показа, че са били налице обективни причини за смяна само на двама от членовете на комисията, а цялостната подмяна представлява нарушение на процедурата за избор на изпълнител и е предпоставка за  отмяна на решението по същество.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на законосъобразен състав на оценителната комисия, съобразно мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Брезник, 29.6.2012г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Брезник за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за саниране и внедряване на енергоефективни мерки в СОУ „Васил Левски”, гр. Брезник”.

Производството установи, че възложителят е нарушил процедурата за избор на изпълнител, като незаконосъобразно е сменил двама членове от състава на оценителната комисия, което е предпоставка за  отмяна на решението по същество.

Също така проучването показа, че комисията не е изпълнила задължението си да изложи конкретни мотиви за присъдените точки на участниците по техническите подпоказатели Технологична последователност на строителните процеси и Управление на риска, които да са базирани на анализ на предложенията.

КЗК връща преписката на възложителя от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата, съобразно мотивите в решението.