Еврофондове Публични покани Становища Приложение на ЗОП Обществени поръчки Практика на Съда на ЕС Практика на КЗК Перспективи Нередности АДФИ Сметна палата Стената на срама
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗОП- БЮЛЕТИН / Практика на КЗК
« назад към списъка 02.06.2014
Практика на КЗК по ЗОП, януари - юни 2011г.


Допуснати нарушения на ЗОП от българските общини

Практика на КЗК по ЗОП, януари - юни 2011г.
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Враца, 31.1.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция на кмета на община Враца, в размер на 3921 лв., за сключен договор в нарушение на чл. 41, ал. 3 и ал. 5 от ЗОП.

КЗК остави без уважение жалбата на “Интерстрой калето” АД, гр. Мездра, срещу решение на кмета на община Враца за класиране на участниците и определяне на изпълнител на процедура за възлагане на общесвена поръчка по реда на НВМОП, с предмет: “Укрепване на ляв бряг на р. Скът в участък от 143 метра- Подпорна стена с. Оходен”.

Съгласно новата разпоредба на чл.120б на ЗОП, жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

Предвид обстоятелството, че към датата на сключване на договора в КЗК е постъпила жалба срещу решението за класиране на участниците и избор на изпълнител, то сключеният договор е в нарушение на чл. 41, ал. 3 от ЗОП.

Според разпоредбата на чл. 122г, ал. 5 от ЗОП, когато се установи, че договорът е сключен в нарушение на срока по чл. 41, ал. 3 или преди влизане в сила на решението за определяне на изпълнител (освен ако не е допуснато предварително изпълнение), но не се установят други нарушения на закона, КЗК не отменя решението за определяне на изпълнител, а налага санкция в размер три на сто от стойността на сключения договор.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Горна Оряховица, 18.3.2011г.

 

По сигнал на „Алекс О,К” ЕООД Комисията за защита на конкуренцията направи оценка на съответствието с правилата на конкуренция на решения на Общински съвет – Горна Оряховица и Заповед на кмета на общината от 2010, във връзка с изисквания за участие в конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии.

Пазарът по предоставяне на обществени превози на пътници по утвърдени транспортни схеми e изключително атрактивен, тъй като  гарантира на спечелилия кандидат изпълнение на превозите по дългосрочен договор.

Извършването на тези превози става след провеждане на конкурс съгласно Наредба № 2 от 15 март 2002 г., според която общинските съвети, освен изрично посочените в Наредбата критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, могат да добавят и други такива по тяхна преценка с оглед специфичните нужди на различните общини. Практиката на КЗК показва, че има критерии, заложени от съответните общински съвети, които ограничават конкуренцията.

 След като анализира в конкретния случай критериите на община Горна Оряховица за допускане и класиране на кандидатите в конкурса и Заповедта на кмета на общината, КЗК приема, че част от заложените параметри в документацията противоречат с правилата на конкуренция.

Изискването участниците да декларират, че участват с конкретните автобуси само в този конкурс и ще работят единствено и само по тези автобусни линии, ограничава кръга на участниците и създава предпоставки за участие само на големи превозвачи.

По отношение Заповедта на кмета, според която гаражите и сервизите на автобусите трябва да са на територията на Горна Оряховица, КЗК е на мнение, че то поставя в неблагоприятно положение предприятията, които не са местни превозвачи, облагодетелства местните такива и предварително осигурява предимство на определени участници в конкурса, без това да е гаранция за качество на предлаганата услуга.

В заключение, КЗК предлага на Общинския съвет и кмета на Горна Оряховица да преразгледат и изменят разгледаните критерии по начин, който не противоречи на правилата на конкуренция.

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Пловдив, 21.3.2011г.

По сигнал на „Карат - С” АД, Комисията за защита на конкуренцията, със свое решение, указа на Кмета на Община Пловдив да измени критериите за откриване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по част от група линии по маршрути от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив по начин, който не противоречи на правилата на конкуренция.

Проучването на КЗК показва, че възложителят е заложил в конкурсната документация критерии, които дават предимство на кандидати, които осигуряват работни места единствено на територията на Община Пловдив и притежават собствени вместо наети автопарк и сервизна база. Подобни обстоятелства силно стесняват кръга от участници в конкурса и нарушават правилата на конкуренцията.

 Комисията счита, че заложените условия нямат връзка с осигуряването на качествен превоз на пътници и коректното изпълнение на поръчката и биха могли да възпрепятстват навлизането на нови участници на пазара.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Благоевград, 22.3.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Благоевград, от декември 2010г., за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка за „Подобряване на техническата готовност на Община Благоевград за кандидатстване с инфраструктурни проекти за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на град Благоевград по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Производство е образувано във връзка с постъпили жалби от Обединение „Ар Си Дизайн ЕООД и Цукев ООД” и Обединение „Водоканалпроект РиБ”.

КЗК установи, че възложителят незаконосъобразно е отстранил офертата на Обединение „Ар Си Дизайн ЕООД и Цукев ООД” по обособена позиция 1, а по позиция 3 е класирал на първо място дружество, чиито документи не съответстват на техническото задание.

КЗК върна преписката на възложителя за продължаване на процедурата, по обособени позиции № 1 и № 3, от етап разглеждане и оценка на офертите при спазване указанията в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Аврен, 22.3.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени заповед на зам.- кмета на община Аврен за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка за „Доставка на оборудване за три читалища”, в частта за доставка и монтаж на художествено осветление, озвучаване и сценично оборудване.

Производство е образувано във връзка с постъпила жалба от „Динакорд България” ЕООД.

КЗК установи, че комисията на възложителя не отговаря на изискванията на ЗОП, тъй като членовете й не притежават необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката, както и че един от участниците незаконосъобразно е допуснат до оценка и класиране.

КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап назначаване на нова комисия за провеждане на процедурата.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Карнобат, 23.3.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Карнобат за откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет „Обновяване и модернизиране на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони и алеи и рехабилитация на зони за обществен отдих в град Карнобат” във връзка с подадена жалба вх. № ВХР- 301/07.02.2011 г. от страна на „ЖСП - СТИЛ” ООД.

КЗК установи, че възложителят е поставил изисквания, които ограничават потенциалните участници в процедурата – за общ оборот през последните 3 години (до 2009 г. включително), както и за реализиран оборот при изпълнение на ВиК дейности и електро услуги. По този начин възложителят е лишил участниците от възможността да използват подизпълнители, което противоречи на чл. 25, ал. 5 от ЗОП.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Годеч, 23.3.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Годеч за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен и работен инвестиционен проект за изграждане на канализационна система с ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Годеч.”

Консорциум „Акватоп – Бауер” обжалва като незаконосъобразно решение на кмета на община Годеч, с което е отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка поради несъответствие с предварително обявени в указанията за участие от документацията минимални изисквания.

КЗК установи, че комисията за провеждане на процедурата неправилно е констатирала липса на доказателства относно техническите възможности на участника и прие, че в процедурата са представени доказателства за изпълнение на  минималните изисквания от страна на Консорциум „Акватоп – Бауер”.

С оглед установените съществени нарушения, КЗК отмени обжалвания акт на възложителя и върна преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап проверка на съответствието на документите от плик № 1 „Документи за подбор” с изискванията за подбор, поставени от възложителя, при спазване на мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Пордим, 30.3.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед № 23/01.02.2011 г. на кмета на община Пордим за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на малка обществена поръчка, с предмет: „Реконструкция и преустройство на Дом за деца лишени от родителски грижи „Младен Антонов” на с. Тотлебен, община Пордим, област Плевен”. Комисията върна преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап преглед на представените от офертите на участниците документи в Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, при спазване на методиката за оценка на офертите, както и при спазване на мотивите, изложени в настоящото решение.

В КЗК са постъпили две жалби срещу избора на изпълнител в обществената поръчка – от „ВОДСТРОЙ 98” АД и ДП „СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”.

КЗК намира за основателни твърденията на жалбоподателя ДП „СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”, че протоколите от работата на изборната комисия и крайният акт на възложителя не са мотивирани, както и че в протоколите от заседанията на комисията липсват каквито и да било кратки описания на предложенията и начина на оценката им.

 КЗК също така установи, че по показател „Гаранционен срок машини, съоръжения и оборудване” изборната комисия не е спазила предварително обявената от възложителя методика за оценка и е взела решение да не извършва оценяване на отделните предложения на кандидатите по този показател. В резултат на това се е стигнало до неправилна комплексна оценка на офертите.

КЗК остави без уважение жалбата на „ВОДСТРОЙ 98” АД след като установи, че участникът не е представил изискваните от възложителя документи, удостоверяващи степента на завършеност на строителство на обектите, в които е участвал като изпълнител. КЗК счита, че участникът е отстранен законосъобразно от участие в процедурата, тъй като не отговаря на предварително заложените в документацията и обявлението за обществената поръчка минимални изисквания за допустимост.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Руен, 6.4.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Руен за класиране на участниците и избор на изпълнител на малка обществена поръка с предмет: „Реконструкция и модернизиране на уличното осветление в населените места на община Руен, област Бургас”, открита с решение на възложителя.

Решението е обжалвано от «Електролукс Табаков и синове» ООД, ДЗЗД „Ел строй Изграждане”, „АСФ Енерджи” ЕООД, „Съвременни системи” ЕООД, „ХИТ” ООД и Сдружение „Осветителни системи”.

КЗК установи, че възложителят незаконосъобразно е отстранил участниците в процедурата „Електролукс Табаков и синове” ООД, ДЗЗД „Ел строй Изграждане” и „Енерджи 2020” ЕООД.

КЗК остави без уважение жалбата на «Хит» ООД срещу отстраняване от процедурата поради непълнота на подадената от него оферта за участие.

Въз основа на установените пропуски при разглеждане на офертите на участниците, КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата на етап разглеждане и класиране на офертите в обществената поръчка съгласно указанията, изложени в мотивите на решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Чипровци, 12.4.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени незаконосъобразно решение на кмета на Община Чипровци за обявяване на класирането и определяне на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: „Изработване на ПУП-ПП и работен проект за „Укрепване на свлачища 11.8139.01, 11.8139.03 и 11.8139.04 в град Чипровци, община Чипровци, област Монтана”.

Производство е образувано във връзка с постъпила жалба от „Тобо- Проект” ООД.

КЗК установи, че в процедурата са допуснати съществени нарушения на нормативния ред за разглеждане, оценка и класиране на офертите, както и нарушения на основните принципи за възлагане на обществените поръчки, водещи до незаконосъобразност, необоснованост и неправилност на решението на възложителя.

Комисията връща преписката за продължаване на процедурата от етап разглеждане на офертите на участниците, при спазване на дадените указания.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Стражица, 19.4.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Стражица за класиране на участниците и избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: „Конструктивно укрепване на храм „Свети Архангел Михаил” в с. Горски Сеновец”.

Производството е образувано по жалба на „ГБС Плевен” АД срещу отстраняване на дружеството от участие в процедурата.

Комисията установи, че дружеството „Гигастрой” ЕООД е класирано незаконосъобразно на първо място. Участникът не е изпълнил минималното изискване в обявлението на поръчката - да има опит в строително монтажните работи на поне един подобен обект – църква или сграда с подобна конструкция.

Въз основа на констатираните пропуски Комисията връща преписката за продължаване на процедурата от етап проверка на съответствието на участниците и на офертите им с предварително обявените от възложителя условия, съобразно мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Русе, 20.4.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Русе за класиране и избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”

Производството е образувано по жалби на Обединение „БТ ИНЖЕНЕРИНГ – КОПЕКС – СЕ – ЗА КЪМПАНИ” и Консорциум „ТОБО-ЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ”.

КЗК установи пропуски в работата на конкурсната комисия още при оценките за допустимост на офертите на кандидатите в Плик № 1. Допуснати са нередовности в документацията на избрания за изпълнител „Сивидизайн” ЕООД – Испания, при което не са преценени правилно доказателствата за изискуемия опит на предложения от участника експерт, както и за оборота, реализиран от дружеството от сходен вид дейност.

С оглед на гореизложеното Комисията връща процедурата на етап оценка на съответствието на документите от Плик № 1 „Документи за подбор” от офертите на участниците с изискванията на възложителя при спазване на мотивите, изложени в настоящото решение.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Севлиево, 27.4.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение  на кмета на община Севлиево за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на парк за отдих, спорт и развлечение „Казармите”, гр. Севлиево.

Производство е образувано във връзка с постъпилa жалбa от страна на „Антора” ЕАД, гр. Разград.

КЗК установи, че заложената методика за оценка не е формулирана ясно и точно, така че участниците да знаят какви са изискванията на възложителя и да се съобразят с тях при подготовката на своите предложения. Комисията приема, че произволната възможна интерпретация на показателите за оценка е предпоставка за свободно оценяване на офертите и създава условия за неефективен последващ контрол на резултатите.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, район „Сердика“, 4.5.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Район „Сердика”, Столична Община за отстраняване, класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на проектант за изготвяне на работен проект за изграждане на канализация и водоснабдяване на кв. Бенковски, СО-район „Сердика”.

Производството е образувано във връзка с постъпили жалби от страна на ДЕСК „Василевски и сие” СД и Консорциум „АБМ-Аквариус-София”.

Събраните данни показват, че оценителната комисия на възложителя е нарушила процедурните правила, като не е описала конкретно документите, които изисква във връзка с констатирани нередовности и не е приела документи, за които е поискала разяснение.

Комисията връща преписката на етап проверка за наличието и редовността на представените документ в Плик № 1 на участниците при съблюдаване на мотивите от настоящето решение.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Кресна, 5.5.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Кресна за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Извършване на строително - монтажни работи на обект: СОУ ”Св. Паисий Хилендарски” гр. Кресна.

Производството е образувано по жалба на от „МБ - 2001” ООД.

КЗК установи редица нарушения от страна на конкурсната комисия. На първо място не е изпълнила изискването да подпише плика с ценовите оферти и да предостави тази възможност и на представител от участниците.

На второ място комисията не е изискала подробна писмена обосновка от страна на участника „Аделина Стил-99” ЕООД, класиран на първо място, по отношение на показателя „срок на изпълнение на поръчката”. Разпоредбата задължава изборната комисия да изиска подробна писмена обосновка във всички случаи, когато в офертата на участник се съдържа конкретно предложение, което в зависимост от избрания критерий за оценка е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти. Това според КЗК представлява съществено нарушение на процедурата и е довело до последващо незаконосъобразно класиране на участниците.

На трето място КЗК приема за основателно твърдението на жалбоподателя за неточно и немотивирано присъждане на точки по показател Т1 – организация на работата, с което е дадено предимство на „Аделина Стил-99” ЕООД и в резултат участникът е избран за изпълнител в обществената поръчка.

Комисията връща преписката на възложителя за прекратяване на обжалваната процедура за възлагане на обществена поръчка при спазване на мотивите, изложени в настоящото решение.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Баните, 11.5.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед. на кмета на община Баните за обявяване на класирането и избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:„Изпълнение на строителни и монтажни работи- СМР за обект:”Реконструкция на улична мрежа и тротоари на улица „Иван Вазов„ и улица „Бреза” в с. Баните”, открита с решение на възложителя.

Производството пред Комисията е образувано по жалба на „Пътинженеринг” ЕООД във връзка с отстраняването му от процедурата по обществена поръчка поради неприемане представената от дружеството писмена обосновка.

Критерият за класиране на участниците в обжалваната процедура е „икономически най-изгодна оферта”. Съгласно нормативната уредба задължение на изборната комисия е да изиска подробна писмена обосновка от участник, чието предложение е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти.

КЗК установи, че в решението на комисията липсват мотиви относно неприемането на писмената обосновка на кандидата, което представлява съществено нарушение на процедурата и мотивира решението на органа по обжалване да го отмени като незаконосъобразно.

В тази връзка Комисията връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап оценка и класиране на офертите на участниците съобразно мотивите, изложени в настоящото решение

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Павел баня, 13.5.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Павел баня за класиране на участниците и определяне на изпълнител в проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект на територията на община Павел баня, финансирани от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. / ПРСР /:
„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Павел баня - І етап”.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „ПЪТПРИБОР” ООД. КЗК установи, че възложителят необосновано е отстранил дружеството и е приел незаконосъобразно решение за избор на изпълнител на процедурата.

Комисията връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно действие – разглеждане на ценовото предложение на „ПЪТПРИБОР”ООД .

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Вършец, 19.5.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Вършец за класиране на участниците и избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: “Ремонт на обществени паркове, градинки и зелени площи в гр.Вършец”, финансиран със средства от структурните фондове на ЕС по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007г.– 2013г., подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Производството е образувано във връзка с постъпили жалби от страна на „Девня Трейд” ООД, гр. Варна и Обединение „Строител 2009”, гр.София.

КЗК установи, че възложителят е нарушил разпоредбата на НВМОП като не е посочил мотивите си за отстраняването на един от жалбоподателите и нерегламентирано е класирал на първо място участник, чиято документация не отговаря на предварително определените условия.

Комисията връща процедурата на етап оценка на съответствието на документите с изискванията на възложителя при спазване на указанията.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ветово, 25.5.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Ветово за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инвестиционен проект „Реконструкция на парк село Смирненски, Община Ветово, Област Русе”.

Производството е образувано във връзка с постъпилa жалбa от страна на Консорциум „ДУНАВ-БЛАГСТРОЙ”, гр. Русе.

КЗК установи, че жалбоподателят е отстранен незаконосъобразно от участие в процедурата, като не са посочени конкретните документи, които не отговарят на предварително заложените изисквания за допустимост.

Комисията връща процедурата на етап проверка на съответствието на представените документи с изискванията на възложителя, при спазване на дадените указания.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Пирдоп, 26.5.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Пирдоп за класирането на участниците и определяне изпълнител на обществена поръка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проекти по договори между община Пирдоп и ДФ „Земеделие” за безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейности по проект в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. по мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” – „Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп” по обособени позиции № 1, 2 и 3.

Производството е образувано във връзка с постъпили жалби от страна на „Алпине Бау” Гмбх, „Щрабаг” АГ, Австрия, Обединение „ГБС – Пирдоп” и „Хидрострой” АД.

КЗК установи, че съставът на оценителната комисия, назначена от възложителя, не съответства на изискванията на закона. В провеждането на процедурата са допуснати редица нарушения на нормативната уредба, приети немотивирани решения, погрешно са оценени някои от участниците, а други са предложени за отстраняване без основание.

Комисията връща процедурата на етап разглеждане на подадените оферти, при спазване на дадените указания.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Доспат, 27.5.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Доспат, за избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инвестиционно проектиране за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища”, съгласно условията на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., Мярка 321”.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Тобо- Проект” ООД, гр. София.

КЗК установи, че възложителят е нарушил процедурата за възлагане на обществената поръчка като е отстранил „Тобо- Проект” с необективни мотиви.

Комисията връща процедурата на етап ново разглеждане офертите на участниците при спазване на дадените указания.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Созопол, 30.5.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Созопол за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на целогодишно поддържане и почистване на съществуващите зелени площи и прилежащите им алеи, градини и площадки, целогодишно поддържане на парковата мебел, на детските съоръжения, на поливните системи, на питейните фонтани и др. на територията на Община Созопол, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелен площи, доставка и монтаж на нова паркова мебел, нови детски съоръжения, нови поливни системи, питейни фонтани и др.”

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Гартланд” ЕООД, гр. Бургас

КЗК установи, че в процедурата са допуснати редица нарушения, сред които включване на дискриминационни условия за финансови резултати, необосновани изисквания за служителите на участниците и брой изпълнени обекти.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Карлово, 31.5.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Карлово за обявяване на класирането и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” - подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци - подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в Община Карлово”.

Производството е образувано по  жалба на Консорциум „Тобо-Еко Енергопроект”.

Проучването на КЗК установи нарушения на процедурата от страна на изборната комисия по отношение оценяването на техническите предложения и подробната писмена обосновка на жалбоподателя.

Комисията не е изпълнила задължението си да направи кратко описание на техническите оферти на участниците, от което да става ясно на какъв принцип са оценени съответните предложения и защо някои от участниците получават повече, а други - по-малко точки. Също така не става ясно защо комисията не е приела обосновката на жалбоподателя, доколкото липсват ясни мотиви и аргументи за това решение. Липсва обсъждане на изложените от участника условия, които според него обосновават предложената цена.

Въз основа на констатираните нарушения КЗК връща преписката за продължаване на процедурата от етап оценка на съответствието техническото предложение от офертите на участниците с изискванията на възложителя при спазване на мотивите изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Две могили, 2.6.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Община Две могили за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:”Доставки и услуги за 4 тематични костюма за 50 души или общо 200 костюма по проект „Организиране на исторически възстановки от учащи се на транс граничните общини Две могили и Кълъраш и презентиране на спектаклите пред обществеността”.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Мели -М” ООД.

КЗК установи, че възложителя е възпрепядствал „Мели -М” да се запознае със сценария, който е необходим за изготвянето на оферта и това се е отразило неблагоприятно върху съдържанието и пълнотата на представеното предложение, както и върху оценяването и класирането в настоящата процедура.

            Комисията счита, че с връщането на процедурата, на какъвто и да било етап от нейното развитие, нарушението няма да бъде преодоляно и връща преписката за издаване на решение за прекратяване.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Павел баня, 2.6.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Кмета на община Павел баня за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива и масла на автомобилите на община Павел баня – 2011 г.” по обособена позиция № 1.

Производството е образувано по жалба на „Райтранс Бесоолу” ООД.

След подробен анализ на представената оферта на избрания за изпълнител участник „Петрол” АД, КЗК установи, че оценителната комисия незаконосъобразно го е класирала на първо място по обособена позиция № 1. В списъка на търговските си обекти с транскарт терминал участникът е посочил бензиностанция в община Павел баня на пътя София – Бургас, в която обаче не се предлага бензин А-98 Н, поради което дружеството не отговаря на изискванията на възложителя, заложени в документацията за участие.

Изборната комисия е нарушила процедурата, като е допуснала „Петрол” АД до отваряне на техническите и ценовите предложения и до крайното класиране, вместо да го отстрани от участие.

Въз основа на констатираните нарушения КЗК отменя обжалвания акт на възложителя и връща преписката за продължаване на процедурата при спазване на указанията в мотивите на решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от Столична община, 3.6.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на Столична община за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Охрана на обекти на Столична община, Районни администрации, Общински предприятия и обекти на други Общински структури, намиращи се на територията на гр. София по обособени позиции, както следва: 1. Обекти на Столична община, Районни администрации, инкасо, подлез „Ротонда” и други общински структури; 2. Обекти на социална дейност; 3. Обекти на „Зелена система”; 4. Обекти на ОП „Гробищни паркове”; 5. Обекти на дирекция „ЖОСТЕЕ”- незавършено строителство; 6. Пунктове /отдели/ на дирекция „ПАМДТ”- физическа охрана и СОТ; 7. Охрана и транспортиране на парични средства от пунктове на дирекция „ПАМДТ” – Инкасо; 8. Общинско мероприятие „Парк-музей Врана”; 9. Обекти на общински предприятия; 10. Обекти на дирекция „Здравеопазване”.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Реал МН” ЕООД, гр. София.

КЗК установи, че в процедурата е поставеното минимално изискване за брой хора - 500 човека, квалифициран, нает по трудов договор персонал за охранителна дейност, което е необосновано завишено, тъй като за изпълнение на предмета на поръчката по една или няколко обособени позиции е необходим многократно по-малък персонал. Заложено е също изискване за притежание на „собствена радиочестота“, което не е прецизно формулирано, тъй като държавата осъществява суверенни права върху радиочестотния спектър, а на юридическите лица може да бъде предоставена само индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна мобилна мрежа.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Сандански, 9.6.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение на НВМОП в решение на Кмета на община Сандански за класиране на участниците и избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект: „Реконструкция на мостово съоръжение над река Струма при км. 0+610 на общински път BLG 1243 /I-1, Кресна - Сандански/ - /III-1082/”.

КЗК наложи санкция на кмета на община Сандански в размер на 105 946 лева.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Мостремонт 97” ООД, гр. София.

КЗК установи, че възложителят е нарушил разпоредбата на НВМОП, като е разгледал офертата на участник, който е трябвало да бъде отстранен и незаконосъобразно е сключил с него договор за възлагане на обжалваната поръчка.

Съгласно разпоредба на чл. 122, ал. 4 от ЗОП, Комисията налага санкция на възложителя - кмета на община Сандански, в размер 10 на сто от стойността на сключения договор.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ботевград, 13.6.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на зам. кмета на община Ботевград за класиране на участниците и избор на изпълнители в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подобряване и модернизиране на инфраструктурата в три училища и две детски градини в община Ботевград” в частта по обособена позиция 5: „Строителни и монтажни работи в ОУ „Васил Левски”, гр. Ботевград”.

Жалбоподателят обжалва решението, с което е класиран на второ място по обособени позиции 4 и 5.

Разгледана по същество жалбата е основателна само в частта по обособена позиция 5 поради допуснати нарушения при оценяването и класирането на избраното дружество за изпълнител - „Барези 1” ЕООД. Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 34 работни дни, който не отговаря на предварително обявените условия в методиката на възложителя по обособени позиции 4 и 5  - срок не по-кратък от 60 календарни дни.

В случая дори да се приеме, че предложените 34 работни дни се равняват на 48 календарни, както е приела комисията, предложението не изпълнява изискването на възложителя.

С оглед допуснатото нарушение КЗК връща преписката за нова оценка и класиране на офертите на участниците по обособена позиция 5, при спазване на указанията в мотивите на решението. В частта относно обособена позиция 4 жалбата е оставена без уважение.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Хаджидимово, 13.6.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Хаджидимово за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи с обект „Рехабилитация и реконструкция на водоснабдителната мрежа, реконструкция на улици и рехабилитация на градски парк на територията на община Хаджидимово” по пет обособени позиции.

Производството установи, че решението за откриване на процедурата е незаконосъобразно поради факта, че образецът на банковата гаранция към документацията за участие е в противоречие на разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от ЗОП. Според зададения образец на банкова гаранция, банката се задължава неотменимо и безусловно да заплати на възложителя сумата в срок до 3 работни дни след получаване на негово писмено искане, съдържащо декларация, че Участникът е: а) оттеглил офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите; б) оспорил решението на възложителя до решаване на спора; в) не е изпълнил задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок от обявяване на решението, с което е определен за изпълнител. От начина, по който е формулиран текстът е видно, че произтича задължение за банката при предявяване на гаранцията от страна на възложителя да заплати сумата с настъпването на който и да е от трите посочени в нея случаи.

КЗК счита, че образецът на банкова гаранция, съставен от възложителя, не трябва да позволява възложителят да може да се разпореди в своя полза със сумата по гаранцията в случай че се обжалва решението за избор на изпълнител, а единствено трябва да даде възможност на възложителя да задържи оригинала на банковата гаранция, което може да бъде гарантирано чрез посочване на по-голям срок на валидност на гаранцията, съобразен с периода на обжалване.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ябланица, 14.6.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразни решения № 389/12.04.2011г. и № 513/12.05.2011 г. на кмета на община Ябланица за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет ”Ремонт на спортния комплекс в гр. Ябланица”, финансирана със средства от структурните фондове на ЕС по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007г. – 2013г. , подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, открита с Решение №1236 /20.12.2010г. на възложителя.

Производството е образувано по жалби на „Главболгарстрой” АД и „Девня Трейд” ООД.

След подробен преглед на писмените материали по преписката КЗК установи, че по отношение на гаранционния срок, който следва да бъде офериран от участниците, в конкурсната документация са налице противоречиви и неясни указания, които не позволяват еднозначно да бъде тълкувана волята на възложителя относно начина на представяне и оценяване на офертите на участниците по критерия „икономически най-изгодна оферта”.

КЗК приема, че е налице нарушение при откриване на процeдурата, което не може да бъде отстранено, поради което връща преписката за прекратяване възлагането на обществена поръчка при спазване на мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Гоце Делчев, 21.6.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени заповед на кмета на община Гоце Делчев за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на Градски парк, благоустрояване на междублоково пространство /зелена площ/ и улично платно на ул. Бяло море и рехабилитация на 25 улици в гр. Гоце Делчев”.

Производството на КЗК установи, че комисията за провеждане на процедурата е създала собствени правила за оценка на офертите, които не са предварително одобрени от възложителя и по този начин е превишила правомощията си. В случая е налице разминаване в представеното от избрания за изпълнител участник Приложение 2 - предложени единични цени по видове работи и Приложение 1- количествено-стойностна сметка.  Комисията е приела цените от количествено-стойностната сметка, като по този начин се е променило и ценовото предложение на участника, което е недопустимо към момента на разглеждане на офертите.

В резултат на констатираното нарушение КЗК връща процедурата на етап разглеждане, оценка и класиране на офертите при съобразяване с изложените в решението мотиви.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Пордим, 23.6.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на кмета на община Пордим за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по „Реконструкция на улично осветление в гр. Пордим и селата Борислав, Вълчитрън, Згалево, Каменец, Катерица, Одърне и Тотлебен от община Пордим”.

Производството на КЗК установи, че двамата участници в процедурата - „Елмиб Обединение” и ДЗЗД „Консорциум ДСТ” не отговарят на предварително обявените условия от  възложителя, поради което процедурата по закона за малките обществени поръчки следва да бъде прекратена.

От приложената документация е видно, че Елмиб Обединение неправилно е окомплектовал офертата си, като в резултат на това елементи от нея са станали предварително известни на комисията още на етапа на подбор, което е довело до нарушаване и на принципите на равнопоставеност и прозрачност.

По отношение на другия кандидат, ДЗЗД „Консорциум ДСТ”, Комисията установи, че е представил непълно техническо предложение, което не съответства на изискванията на възложителя, обявени в документацията за участие.

В резултат на констатираните нарушения КЗК връща преписката на възложителя за издаване на решение за прекратяване на процедурата с оглед мотивите, изложени в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Сапарева баня, 27.6.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Сапарева баня за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителство на канализация на 55 броя профили с обща дължина 9 512 метра на с. Ресилово, община Сапарева баня”.

Производството на КЗК установи, че офертите на осем участника по подпоказател Т2 „предложен допълнително гаранционен срок” са с повече от 30% по-благоприятни от средната стойност на останалите предложения по него. В този случай изборната комисия е следвало да изиска участниците подробна писмена обосновка относно начина на образуване на предложението, което не е направено. Поради това е налице съществено нарушение в дейността на комисията, което е достатъчно основание за отмяна на решението за избор на изпълнител.

На второ място Комисията установи, че пресмятането на точките по финансовия показател е неправилно и не е извършено съгласно методиката.  Комисията е осреднила ценовите оферти на всички допуснати до този етап участници, като при формиране на показателя средна цена комисията е взела и цените, предложени от участници, допуснати до етапа на отваряне на ценовите предложения, но отстранени след това от процедурата. Така цените на тези кандидати са участвали при определяне на средната цена без офертите им да бъдат оценени и класирани, което се е отразило върху самото класиране.

В резултат на тези нарушения КЗК връща процедурата за продължаване на процедурата от етап разглеждане и оценка на офертите на участниците с оглед мотивите в решението.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Разлог, 30.6.2011г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на заместник-кмета на община Разлог за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Бачево, община Разлог” и одобрените с него условия на обявлението.

Производството на КЗК установи, че заложените от възложителя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на кандидатите за оборот в строителството не по-малко от 900 000 лв. през всяка от последните 3 години, стесняват кръга от потенциални участници в процедурата и правят заложените условия дискриминационни и незаконосъобразно високи.

Комисията счита, че изискването на възложителя не отчита промяната на пазарните условия и възможността даден икономически субект да се развива с по-високи темпове една година, а следващата темповете за развитие да са с по-ниски показатели поради икономическата обстановка и други външни фактори.