Еврофондове Публични покани Становища Приложение на ЗОП Обществени поръчки Практика на Съда на ЕС Практика на КЗК Перспективи Нередности АДФИ Сметна палата Стената на срама
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗОП- БЮЛЕТИН / Практика на КЗК
« назад към списъка 02.06.2014
Практика на КЗК по ЗОП, октомври - декември 2010г.


Допуснати нарушения на ЗОП от българските общини

Практика на КЗК по ЗОП, октомври - декември 2010г.
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ракитово, 4.10.2010г.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно Решение № РД – 25 – 555/27.07.2010 г. на кмета на община Ракитово за класиране на участниците и избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и детски площадки, доставка на оборудване и съоръжения към тях на територията на Община Ракитово”, открита с Решение № РД-25-301/14.05.2010 г. на възложителя.

КЗК връща процедурата на етап разглеждане и класиране при спазване на мотивите, изложени в решението и налага имуществена санкция на кмета на община Ракитово в размер на 83 842,68 лв.

Комисията установи, че класираният на първо място участник „Проинвест строй” ЕООД не притежава изисквания от възложителя оборот от строителство за последните три години - за всяка година минимум 2 000 000 лв.

Възложителят е сключил договор с „Проинвест строй” ЕООД в нарушение на чл. 41, ал. 3 – преди изтичане на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати за избора на изпълнител. Съгласно въведената нова разпоредба на чл. 120б от ЗОП, жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

КЗК отменя обжалваното решение за определяне на изпълнител поради установените нарушения както на срока и условията за сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, така и на процедурата.

Разпоредбата на чл. 122г, ал. 1, т. 5 от ЗОП задължава Комисията в случаите, в които установи нарушение на чл. 41, ал. 3 или 5 и нарушения в процедурата, да наложи предвидената санкция в размер 10 (десет) на сто от стойността на сключения договор.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Септември, 25.10.2010г.

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция на кмета на община Септември, в размер на 61 075.14 лв. за сключен договор със „Стройкомерс” ООД, в нарушение на чл. 41, ал. 5 от ЗОП.

 КЗК остави без уважение жалбата на „Понсстройинженеринг” ЕАД срещу решение на кмета на община Септември за класиране на участниците в обществената поръчка с предмет Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа на с. Карабунар”.

Съгласно новата разпоредба на чл. 120 б от ЗОП, жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

Предвид обстоятелството, че към датата на сключване на договора в КЗК е постъпила жалба срещу решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител, то сключеният договор е в нарушение на чл. 41, ал. 5 от ЗОП.

Според разпоредбата на чл. 122г, ал. 5 от ЗОП, когато се установи, че договорът е сключен в нарушение на срока по чл. 41, ал. 3 или преди влизане в сила на решението за определяне на изпълнител (освен ако не е допуснато предварително изпълнение), но не се установят други нарушения на закона, КЗК не отменя решението за определяне на изпълнител, а налага санкция в размер три на сто от стойността на сключения договор.

 

Допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Ботевград, 17.11.2010г.

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция на кмета на община Ботевград, в размер на 7193 лв., за сключен договор в нарушение на чл. 41, ал. 3 и ал. 5 от ЗОП.

 КЗК остави без уважение жалбата на „Пътно Поддържане - Дупница” ЕООД, срещу решение на зам. - кмета на община Ботевград, за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на път към завода за пластмасови тръбни системи на „Пайплайф България” ЕООД” в кв. 199”.

Съгласно новата разпоредба на чл.120б на ЗОП, жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

Предвид обстоятелството, че към датата на сключване на договора в КЗК е постъпила жалба срещу решението за класиране на участниците и избор на изпълнител, то сключеният договор е в нарушение на чл. 41, ал. 3 от ЗОП.

Според разпоредбата на чл. 122г, ал. 5 от ЗОП, когато се установи, че договорът е сключен в нарушение на срока по чл. 41, ал. 3 или преди влизане в сила на решението за определяне на изпълнител (освен ако не е допуснато предварително изпълнение), но не се установят други нарушения на закона, КЗК не отменя решението за определяне на изпълнител, а налага санкция в размер три на сто от стойността на сключения договор.