Европа България Коментари
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ГОРЕЩА ТОЧКА / Европа
« назад към списъка 14.07.2016
ЕСП: Институциите на ЕС трябва да улеснят участието на бизнеса в обществени поръчки


Институциите на ЕС следа да подпомогнат още повече бизнеса в намирането на обяви за обществени поръчки и за участие в тях, се казва в специален доклад на Европейската сметна палата.

ЕСП: Институциите на ЕС трябва да улеснят участието на бизнеса в обществени поръчки
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Одиторите призовават за намаляване на административната тежест в обществените поръчки на ЕС и нова онлайн платформа с информация за поръчки от всички институции.

Одиторите провериха колко достъпни са организираните от институциите обществени поръчки. Те констатираха, че правилата за управление и контрол са солидни и намаляват риска от грешки, които биха могли да възпрепятстват участието на бизнеса и равнопоставеността. Когато са били ревизирани през 2015 г. обаче, тези правила не са осигурили по-голям достъп чрез въвеждане на опростени процедури и максимално изясняване на „сивите зони". През 2014 г. обществените поръчки, организирани от основните институции на ЕС — Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета и Европейската централна банка, възлизат на около 4 млрд. евро.

„Институциите на ЕС трябва да направят повече за улесняване на бизнеса — най-вече МПС, като намалят максимално административната тежест и премахнат ненужните препятствия, стоящи пред всички, които търсят информация за предлаганите обществени поръчки", заяви Alex Brenninkmeijer —членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада.

Повечето от институциите нямат практика да се допитват до пазара преди официално да открият дадена процедура за възлагане на обществена поръчка, смятат одиторите. Освен това е било възможно поръчките по-често да се разделят на обособени позиции с цел стимулиране на участието. Това е щяло да увеличи достъпността за икономическите оператори като напр. малките и средните предприятия (МСП). Нещо повече — одиторите твърдят, че има слаба видимост в интернет относно обществените поръчки на институциите на ЕС. Публикуваната информация е непълна и е разпръсната в множество различни уебсайтове. Функцията за търсене в TED (електронен ежедневник за обществени поръчки) невинаги дава задоволителни резултати и все още не са внедрени по всеобхватен и хармонизиран начин инструменти, които да позволяват електронно подаване на офертите.

За икономическите оператори, които считат, че са третирани несправедливо, е трудно да получат бързо

разглеждане на своите жалби и обезщетения за вреди. Информацията относно резултатите от поканите за подаване на оферти не е достъпна по начин, който да позволява ефективен мониторинг от страна на обществеността.

Одиторите отправят следните основни препоръки:

• Институциите на ЕС следва да създадат общ електронен механизъм за обслужване на едно гише за дейностите си по възлагане на обществени поръчки, който да позволява на икономическите оператори да намират цялата необходима информация и да взаимодействат с институциите на ЕС чрез този уебсайт. Те следва да създадат единен публичен регистър с информация относно техните предходни договори за обществени поръчки, а разпоредбите относно процедурите за обществени поръчки следва да се консолидират в единен правилник.

• Участието на малки и средни предприятия следва изрично да се насърчава.

• Винаги когато е уместно, институциите следва да използват предварителни пазарни консултации с цел информиране на бизнеса за техните планове.

• Когато е възможно, институциите на ЕС следва да разделят поръчките на обособени позиции, за да повишат участието в тях.

• Комисията следва да предложи механизъм за бързо и независимо разглеждане на жалби от икономически оператори, които считат, че са третирани несправедливо.

• Европейската служба за борба с измамите следва да докладва относно предполагаеми нарушения, които са в процес на разследване, относно резултатите от тях. /Европейска сметна палата